Xu Hướng 3/2023 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ # Top 7 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

  Kính gửi: ………………. (ghi tên cơ quan quản lý phụ trách về pccc&cnch) – vd: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh ….

Thực hiện Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Luật PC&CC; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2016 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tôi là: ………………..              Chức vụ: Giám đốc.

Số CMT: ……….            Ngày cấp:………….        Cơ quan cấp:…………..

Đại diện cho Cơ sở………………………………………………. .

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Để bảo vệ an toàn cho người lao động, người lưu trú tại cơ sở, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC&CNCH sau đây:

          1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH, các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH đối với cơ sở cụ thể là:

          a. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC&CNCH, điểm thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

          b. Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trong cơ sở và tổ chức thực hiện.

          c. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC&CNCH phù hợp với điều kiện kinh doanh, buôn bán.

          d. Có lực lượng PCCC&CNCH cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          e. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH theo quy định.

          2. Thường xuyên tìm hiểu cập nhật các kiến thức về PCCC&CNCH cho người lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ. Thành lập lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

          3. Thường xuyên định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu sót về PCCC&CNCH, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm quy định an toàn PCCC&CNCH, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

          5. Lập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ theo đúng quy định.

          6. Không để xảy ra cháy, nếu cháy thì dập tắt kịp thời. Khi có sự cố về CNCH xử lý kịp thời.

          7. Phối hợp với cơ quan cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC&CNCH.

          8. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC&CNCH của cấp có thẩm quyền.

          9. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình kỹ thuật theo đúng ngành nghề kinh doanh của cơ sở.

          10. Hệ thống điện phải kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, không câu móc các thiết bị điện bừa bãi, thay thế các dây dẫn thiết bị điện đã hư hỏng đề phòng quá tải, chập mạch gây cháy.

          11. Phương tiện PCCC&CNCH phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo quy định, đảm bảo hoạt động tốt và hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Hạ Long, ngày    tháng  năm

      GIÁM ĐỐC (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ Cơ Sở

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 258/QĐ-LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 1;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Hồng Phong

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-PCCC ngày 16 tháng 9 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1

Vũ Hoàng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

2

Lê Thúy Hòa

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Phó Bí thư Đoàn

3

Lưu văn Tuấn

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Phó chủ tịch công đoàn

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

5

Phạm Thị Hằng Thu

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

6

Phan Thị Hồng Hạnh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

7

Phạm Thị Thương Huyền

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

8

Quách Xuân Đồng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

9

Trần Trường Sinh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

10

Hoàng Văn Cảnh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

11

Vũ Văn Tú

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

12

Lò Thị Chinh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

13

Nguyễn Thị Hồng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

14

Nguyễn Giang Thành

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

15

Vũ Mạnh Dương

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

16

Nguyễn Văn Huy

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên kỹ thuật

17

Trần Thị Thuận

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

18

Trần Thị Ngọc Hương

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

19

Nguyễn Trọng Hưng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bảo vệ

20

Nguyễn Văn Lực

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bảo vệ

(Danh sách gồm 20 người)

Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ LŨNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cổ Lũng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

BẢN CAM KẾT Đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Phòng cảnh sát PCCC&CNCH số 1 – CS PCCC tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên làm việc tại nhà trường, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC chung, trường tiểu học Cổ Lũng I cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây :

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC, các điều kiện an toàn về PCCC đối với trường tiểu học Cổ Lũng I cụ thể là :

a) Có qui định, nội qui, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của đơn vị.

b) Có qui định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác phòng cháy và chữa cháy trong trường tiểu học Cổ Lũng I và tổ chức thực hiện.

c) Hệ thống điện thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

d) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy trường tiểu học Cổ Lũng I được tổ chức và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy, thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo qui định.

2. Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho người lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lượng PCCC tại trường tiểu học Cổ Lũng I, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo qui định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3. Thường xuyên và định kì tự kiểm tra, khắc phục những thiếu xót về PCCC, xử lí nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm qui định an toàn PCCC, thực hiện đầy đủ đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC.

5. Lập phương án chữa cháy theo qui định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn ít nhất một lần/năm.

6. Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

7. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.

8. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Hộ Kinh Doanh – Tư Vấn Luật

Hits: 18618

Quy định phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh từ rất lâu và khá phổ biến tại nước ta vì các điều kiện thành lập đơn giản và thủ tục nhanh gọn. Bạn có thể tìm thấy bất kì hộ kinh doanh cá thể trên các ngõ ngách thành phố với số lượng gấp 10 lần doanh nghiệp hiện hành. Chẳng hạn như: quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng quần áo, v.v….Cụ thể hộ kinh doanh sẽ do cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình thành lập, có thể sử dụng trên 10 lao động, được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm.[1]

Hiện nay, tình hình cháy nổ ở một số hộ kinh doanh đang ngày càng tăng cao, đa số các vụ việc xảy ra đều gây thiệt hại nghiêm trọng, hết sức thương tâm về người lẫn tài sản. Nguyên nhân trực tiếp từ việc kinh doanh những mặt hàng dễ cháy, sắp xếp hàng hóa cồng kềnh gần những nơi dễ phát hỏa như bếp, nơi thờ cúng, khu vực câu móc diện không an toàn; do sự chủ quan của một số chủ hộ kinh doanh khi không trang bị đầy đủ các thiết bị, không tuân thủ đúng quy chuẩn an toàn PCCC. Tuy nhiên, có một số hộ kinh doanh không thuộc diện quản lý về PCCC như: các cửa hàng cắt tóc, làm đầu; tiệm may, sửa quần áo; kinh doanh các loại hình dịch vụ sửa chữa tại nhà, các dịch vụ thú y tại nhà, giao hàng, v.v…thì không nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về PCCC và phải trình phương án chữa cháy. Nhưng để đảm bảo sự an toàn, những cửa hiệu này nên trang bị những kiến thức cơ bản về PCCC, chuẩn bị các bình chữa cháy cầm tay để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Kèm theo Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

1. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục.

2. Phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp.

4. Chợ; siêu thị; cửa hàng bách hóa; cửa hàng tiện ích; nhà hàng, cửa hàng ăn uống.

5. Nhà khách, nhà nghỉ; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch.

6. Nhà sách, nhà hội chợ; cơ sở tôn giáo.

7. Trung tâm thể dục, thể thao; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao.

8. Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy.

9. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy; cửa hàng kinh doanh khí đốt.

10. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa, vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích từ 500 m2 trở lên.

11. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình./.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ (Kèm theo Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

1. Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

2. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 350 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 10.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

3. Phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

4. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

5. Chợ hạng 1, chợ hạng 2; siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

6. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà phục vụ lưu trú từ 10.000 m3 trở lên.

7. Nhà sách, nhà hội chợ có khối tích từ 10.000 m3 trở lên.

8. Trung tâm thể dục, thể thao, cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

9. Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

Document

Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

10. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 200 kg trở lên.

11. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên./.

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

1. Nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 2.500 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.500 m3 trở lên.

2. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 100 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

3. Phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

4. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 1.000 m3 trở lên; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên.

5. Chợ hạng 1, chợ hạng 2, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 300 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3.

6. Nhà sách, nhà hội chợ có khối tích từ 1.500 m3 trở lên; cơ sở tôn giáo có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

7. Trung tâm thể dục, thể thao; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích từ 1.500 m3 trở lên.

8. Cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên

9. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 150 kg trở lên.

10. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên; bãi chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích từ 1.000 m2 trở lên.

11 . Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất, kinh doanh từ 300 m2 trở lên./.

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ/PHƯỜNG QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

1. Nhà chung cư cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 2.500 m3; nhà hỗn hợp cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500 m3.

2. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có dưới 100 cháu và có tổng khối tích dưới 1.000 m3; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có khối tích dưới 1.000 m3.

3. Phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3.

4. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp có khối tích dưới 1.500 m3.

5. Chợ hạng 3; siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có diện tích kinh doanh dưới 300 m2 và có khối tích dưới 1.000 m3.

6. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500 m3; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3.

7. Nhà sách, nhà hội chợ có khối tích dưới 1.500 m3; cơ sở tôn giáo có khối tích dưới 5.000 m3.

8. Cơ sở thể thao được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích dưới 1.500 m3.

9. Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh dưới 500 m2 và có khối tích dưới 5.000 m3

10. Cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa dưới 150 kg.

11. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích dưới 1.500 m3; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa, vật tư không chạy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích dưới 1.500 m3; bãi chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích dưới 1.000 m2.

12. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất, kinh doanh dưới 300 m2./.

Lưu ý: Nội dung của các phụ lục trên đã được lược bỏ sao cho phù hợp với các hoạt động của loại hình hộ kinh doanh. Bạn đọc muốn nghiên cứu mẫu Phụ lục chính thức, có thể tham khảo tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Tại Phụ lục II, III, IV có nêu cụ thể hơn để giúp bạn phân loại mình cơ sở mình ngoài việc thuộc diện quản lý PCCC thì cơ sở của mình sẽ do cơ quan nào quản lý và phải tuân thủ hồ sơ điều kiện gì.

Chẳng hạn, đối với hộ kinh doanh ăn uống-đây là hộ kinh doanh đặc trưng ở nước ta, cụ thể là các quán café, hàng quán bún, phở, cơm trưa, v.v…mà sau đây gọi chung là “cửa hàng ăn uống”.

Theo quy định, dựa vào Diện tích và Khối tích của hộ kinh doanh của bạn mà sẽ phải thực hiện các hồ sơ như:

Đối với trường hợp Diện tích dưới 300m2 và khối tích dưới 1.000m3 thì hộ kinh doanh sẽ thuộc sự quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý. – Phụ lục IV

* Do đó, phải đáp ứng những điều kiện sau:[2]

– Có đầy đủ nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Những hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.[3]

Cụ thể hộ kinh doanh phải cử nhân viên là tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn PCCC chung của cơ sở. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC phải do người đứng đầu cơ sở lập và lưu giữ.[4]

* Tại điều kiện trên, bạn phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vì thế hồ sơ chuẩn bị như sau:[5]

– Phương án chữa cháy (Theo Mẫu PC 17) và nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường phê duyệt.

* Kiểm tra về PCCC[6]

Do thuộc diện quản lý về PCCC nên cơ sở của bạn sẽ bị kiểm tra đột xuất về PCCC.

Nội dung kiểm tra bao gồm sẽ Các điều kiện đã nêu tại trên.

Đối với trường hợp Diện tích từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 thì hộ kinh doanh sẽ thuộc sự quản lý của Cơ quan công an. – Phụ lục III

Các điều kiện phải đáp ứng:

– Có đầy đủ nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở

– Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Những hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

Cụ thể hộ kinh doanh phải cử nhân viên là tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn PCCC chung của cơ sở. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC phải do người đứng đầu cơ sở lập và lưu giữ.[7]

* Tại điều kiện trên, bạn phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vì thế hồ sơ chuẩn bị như sau:[8]

– Văn bản đề nghị phê duyệt phương án PCCC cơ sở (Mẫu số PC 19)

– 02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên.

Sau đó, chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp huyện/quận.

* Kiểm tra về PCCC[9]

Do thuộc diện quản lý về PCCC nên cơ sở của bạn sẽ bị kiểm tra đột xuất về PCCC.

Nội dung kiểm tra bao gồm sẽ Các điều kiện đã nêu tại trên.

Đối với trường hợp là cửa hàng ăn uống có diện tích kinh doanh từ 500m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên – Phụ lục II.

Đây là cơ sở thuộc Phụ lục II là cơ sở mà trong đó có một số lượng nhất định chất nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của Chính phủ.[10]

Vì cửa hàng ăn uống tại mục 3 này cũng thuộc các điều kiện tại Phụ lục III, là diện tích và khối tích đều từ 300m2 trở lên hoặc từ 1.000m3. Do đó, phải tuân thủ các điều kiện và hồ sơ tại mục 2.

Ngoài ra, do có chứa một số lượng nhất định về chất nguy hiểm về cháy, nổ nên việc kiểm tra các điều kiện về an toàn cháy nổ ở các cơ sở này sẽ là định kỳ 06 tháng một lần.[11]

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Biên tập: Lâm Bảo Nhi

Cập nhật, bổ sung ngày: 08/03/2021

Người bổ sung: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Chương VIII Nghị định 01/2021

[2] Điều 5.2, 3, 4, 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP

[3] Tham khảo tại Điều 33 Nghị định 136/2020

[4] Điều 5.4, 5 Nghị định 136/2020

[5] Điều 19 Nghị định 136/2020

[6] Điều 16 Nghị định 136/2020

[7] Điều 5.4, 5 Nghị định 136/2020

[8] Điều 19.4 Nghị định 136/2020

[9] Điều 16 Nghị định 136/2020

[10] Điều 3.4 Luật PCCC 2001

[11] Điều 16.3.đ Nghị định 136/2020

Document

Cập nhật thông tin chi tiết về Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!