Xu Hướng 3/2023 # Ban Chỉ Đạo Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Ban Chỉ Đạo Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Ban Chỉ Đạo Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mùa hè năm 1965 ban chỉ đạo đội bóng gồm Joe Mercer và Malcolm Allison được bổ nhiệm.

In the summer of 1965, the management team of Joe Mercer and Malcolm Allison was appointed.

WikiMatrix

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Normal office hours apply.

WikiMatrix

Ông là thành viên Ban chỉ đạo Nhà hát Apollo tại Oberlin, Ohio, cùng với Danny DeVito và Rhea Perlman.

Demme was a member of the steering committee of the Friends of the Apollo Theater, Oberlin, Ohio, along with Danny DeVito and Rhea Perlman.

WikiMatrix

Cô là Ban chỉ đạo Giáo dục tại Quỹ Raspberry Pi và Chủ nhiệm của Computing At School (CAS), điều hành cả nhóm #CASInclude.

She is the Director of Education at the Raspberry Pi Foundation and is the Chair of the Computing At School (CAS) diversity and inclusion group, #CASInclude.

WikiMatrix

Sau đó thủ tướng đã thành lập một Ban Chỉ đạo cấp cao có nhiệm vụ giám sát quá trình chuẩn bị báo cáo này.

The Prime Minister then established a high-level Steering Committee, which oversaw the preparation of the report.

worldbank.org

Ban chỉ đạo sẽ chỉ được triển khai để cứu trợ thiên tai, an ninh công nghiệp, phát triển và bảo tồn rừng và môi trường.

The Directorate would only be deployed for disaster relief, industrial security, development, and forest and environment conservation.

WikiMatrix

Những cấp bậc này chỉ có thể được trao bởi một đại diện có đẳng cấp cao hơn của dojo chính hoặc đôi khi do một ban chỉ đạo cấp.

These grades can only be awarded by a higher-graded representative of the principal dojo or sometimes by a steering committee.

WikiMatrix

Như một kết quả của sự phản đối công khai mà theo Chính phủ NSW thành lập một Ban chỉ đạo để điều tra các phương pháp thay thế kiểm soát.

As a result of the public outcry that followed the NSW Government established a steering committee to investigate alternative methods of control.

WikiMatrix

Tháng 3 năm 1972, Stan Craven, chủ tịch sau này của Hội Động vật hoang dã địa phương, sắp xếp thành lập một ban chỉ đạo cho kế hoạch phát triển của Ilanda Wilds.

In March 1972, Stan Craven, then chairman of the local Wildlife Society, arranged the formation of a steering committee for the proposed development of Ilanda Wilds.

WikiMatrix

He abolished the party steering committee in favor of an expanded executive committee and led the regular party conventions, the most important meetings for the party.

WikiMatrix

Lưu Minh Vĩ hiện là phó chủ tịch của Tập đoàn Chinese Estates Group, thành viên trong ban chỉ đạo của Quỹ từ thiện chăm sóc cộng đồng với vốn 10 tỉ đô la Hồng Kông; thành lập năm 2010.

Lau Ming-wai, a British citizen, is vice-chairman of Chinese Estates Group and is both chairman of the government’s Commission on Youth and on the steering committee of the HK$10 billion Community Care Fund, established in 2010.

WikiMatrix

Cuộc tấn công đã được chiến đấu mạnh mẽ bởi hiệp hội khai thác mỏ than và ban chỉ đạo của nó, bao gồm Welborn, chủ tịch CF & I, một phát ngôn viên cho các nhà khai thác than.

The strike was fought vigorously by the coal mine operators association and its steering committee, which included Welborn, president of CF&I, a spokesman for the coal operators.

WikiMatrix

Ban chỉ đạo, được thành lập bởi sáu thành viên được bầu của Đại hội đồng cũng như chủ tịch TfS, là hội đồng điều hành của tổ chức và quyết định các hoạt động và dự án của nó.

The Steering Committee, formed by six elected members of the General Assembly as well as the TfS president, is the executive council of the organization and decides upon its activities and projects.

WikiMatrix

Tại Hội nghị lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản mùa hè năm đó, ông được bầu vào Ủy ban Điều hành của Quốc tế Cộng sản và một thời gian ngắn sau là thành viên Ủy ban Chỉ đạo.

At the 5th Congress of the Comintern that summer he was elected to the Comintern executive committee and a short time later to its steering committee.

WikiMatrix

Đại hội đồng được thành lập bởi tất cả các Giám đốc Thu mua của các công ty thành viên, và nắm quyền chỉ đạo và cơ cấu của tổ chức, cũng như phê chuẩn các quyết định của Ban Chỉ đạo.

The General Assembly is formed by all the Chief Procurement Officers of the member companies, and holds power over the direction and structure of the organization, as well as approving the decisions of the Steering Committee.

WikiMatrix

The organizing committee and executive direction of sport projects, many commercial sponsors and non-commercial partners and so-called “Ambassadors of Championships” were involved for carrying the event.

WikiMatrix

Một ban thư ký phục vụ 7 Uỷ ban kỹ thuật chuyên môn thường trực dưới sự lãnh đạo của Ban chỉ đạo Năng lượng hạt nhân – bộ phận chủ quản của Cơ quan – nơi báo cáo trực tiếp cho Hội đồng OECD.

The NEA Secretariat serves seven specialised standing technical committees under the leadership of the Steering Committee for Nuclear Energy – the governing body of the NEA – which reports directly to the OECD Council.

WikiMatrix

Họ tin rằng thuật ngữ này rất hấp dẫn và từ viết tắt I2M sẽ được đón nhận, nhưng tất cả đã thay đổi trong cuộc họp của ban chỉ đạo quan trọng với người khổng lồ ngành điện tử Philips của Hà Lan.

They believed that the term was catchy and the I2M acronym would be well received, but it all changed during a key steering committee meeting with Dutch electronics giant Philips.

WikiMatrix

Trong suốt quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia của chúng tôi đã rất ấn tượng về sự chỉ đạo sát sao và việc chú trọng đến chất lượng công việc của nhóm công tác của Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Throughout this process, our team has consistently remarked on the strong leadership and careful attention to quality provided by the team at GI and OSCAC.

worldbank.org

Chính phủ có toàn bộ luật lệ này và bộ máy quan liêu xung quanh những thứ ví dụ như việc chôn cất, và có những người giống như ban chỉ đạo tang lễ họ hiến dâng toàn bộ cuộc đời làm việc cho vấn đề này.

The government has all this regulation and bureaucracy around things like burying a death, for example, and there’s people like funeral directors who devote their entire working lives to this issue.

ted2019

Một vài sáng kiến được đưa ra để đối phó với các vấn đề này: một ban chỉ đạo du lịch cấp tỉnh nhằm đảm bảo rằng du lịch không gây tổn hại, và một số chương trình chuẩn bị tiếng Anh và kỹ năng du lịch cho người dân bản địa.

A few initiatives have sought to address these issues: a provincial tourism steering committee aims to ensure that tourism is non-destructive, and some programs provide English and tourism skills to indigenous people.

WikiMatrix

Chỉ Ban lãnh đạo thì không đủ đâu.

The leadership isn’t enough.

OpenSubtitles2018.v3

Do đó, Huân tước Salisbury, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, đã ban hành chỉ đạo mới và ít nhất thống sứ đã bị đuổi khỏi chính quyền.

Consequently, Lord Salisbury, the Secretary of State for India, issued new guidance and at least one resident was removed from office.

WikiMatrix

Tâm chấn nằm gần biên giới giữa Mexico và Guatemala, và động đất cũng có thể cảm thấy được tại Thành phố Guatemala, gây ra một số thiệt hại về hạ tầng theo các báo cáo của CONRED (Ban chỉ đạo Quốc gia về Giảm thiểu Thiên tai) ở khu vực tây nam quốc gia này.

The epicenter was near Mexico’s border with Guatemala, where the quake was felt in Guatemala City, and infrastructure damage was reported by CONRED in the nation’s south-west.

WikiMatrix

Reif được đặt tên là đồng chủ tịch của Ban Chỉ đạo Đối tác Sản xuất Tiên tiến 2.0, một phần của nỗ lực tiếp tục duy trì sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các công nghệ mới nổi, tạo ra việc làm chất lượng cao và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu của Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Reif was named co-chair of the administration’s Advanced Manufacturing Partnership Steering Committee “2.0,” part of a continuing effort to maintain U.S. leadership in the emerging technologies that will create high-quality manufacturing jobs and enhance America’s global competitiveness, on September 26, 2013.

WikiMatrix

Ban Hành Trong Tiếng Tiếng Anh

Chính phủ Ukraina thì vẫn chưa ban hành một lời xin lỗi .

The Ukrainian government has not yet issued an apology.

WikiMatrix

Năm 1555, Giáo hoàng Paul IV ban hành sắc lệnh công nhận Philip và Mary là Vua của Ireland.

In 1555, Pope Paul IV issued a papal bull recognising Philip and Mary as rightful King and Queen of Ireland.

WikiMatrix

Quan tòa đã ban hành lệnh bắt giữ đối với anh.

And the judge has issued a warrant for your arrest.

OpenSubtitles2018.v3

Huntley đã giao nhiệm vụ này cho ban hành động đặc biệt

Huntley’s handed this over to Special Activities Division.

OpenSubtitles2018.v3

Khi đó Đặng Tiểu Bình thông báo rằng ông ta sẽ ban hành thiết quân luật.

Deng then announced he would impose martial law.

WikiMatrix

Năm 2014, các động thái lớn được tiến hành nhằm đảm bảo ban hành một tiền tệ chung.

In 2014, major moves were taken to ensure the launch of a single currency.

WikiMatrix

Bộ chỉ huy tối cao ban hành lệnh thanh trừng và làm trong sạch lãnh thổ tác chiến.

High Command has ordered us to cleanse the combat zone.

OpenSubtitles2018.v3

Điều 68 đến 77 của Hiến pháp không áp dụng pháp luật được ban hành bởi chính phủ Reich.

The normal legislative procedures outlined in Articles 68 to 77 of the constitution did not apply to legislation promulgated by the Reich government.

WikiMatrix

Đạo luật bảo vệ hôn nhân (DOMA) được ban hành năm 1996.

The Defense of Marriage Act (DOMA) was enacted in 1996.

WikiMatrix

Pháp không công nhận luật tôn giáo là một động cơ thúc đẩy ban hành các cấm đoán.

France does not recognise religious law as a motivation for the enactment of prohibitions.

WikiMatrix

Nhà vua ban hành chiếu chỉ giết tất cả dân Giu Đa.

The king signed a decree that all Jews were to be put to death.

LDS

Ngày này lãnh đạo mến yêu Kim Jong Il ban hành chính sách Tiên Quân.

This is a very significant day when the dear leader Kim Jong Il started the Songun policy.

QED

Dự luật không được ban hành do Pedro I giải tán hội đồng.

The bill was not enacted because Pedro I dissolved the Assembly.

WikiMatrix

Tháng 9 năm 1995, Quốc hội Zimbabwe ban hành luật cấm hành vi đồng tính luyến ái.

In September 1995, Zimbabwe’s parliament introduced legislation banning homosexual acts.

WikiMatrix

Tháng 1 năm 1562, Catherine ban hành Chỉ dụ Saint-Germain trong nỗ lực hàn gắn với người Kháng Cách.

In January 1562, Catherine issued the tolerant Edict of Saint-Germain in a further attempt to build bridges with the Protestants.

WikiMatrix

Chức vụ này được thành lập với việc ban hành Hiến pháp Argentina năm 1853.

The office was established with the enactment of the Argentine Constitution of 1853.

WikiMatrix

Quốc gia ban hành tiền tệ đầu tiên của mình với tên dollar Sarawak vào năm 1858.

The state issued its first currency as the Sarawak dollar in 1858.

WikiMatrix

Chervonets vàng được ban hành vào năm 1923.

Gold chervonets were issued in 1923.

WikiMatrix

Quá trình cải cách quân đội hoàn thành vào năm 1813 với việc ban hành chế độ quân dịch.

The process of army reform ended in 1813 with the introduction of compulsory military service.

WikiMatrix

Khi đó, đích thân Tổng giám đốc UNESCO phải ban hành “Báo động di sản”.

This prompted UNESCO’s Director-General to launch a “Heritage Alert” for the site.

WikiMatrix

Luật mới này có hiệu lực sau khi ban hành bởi Hoàng tử Jacques Chirac.

This new law took effect following promulgation by Co-Prince Jacques Chirac.

WikiMatrix

Vào tháng 1 năm 1817, người Anh đã ban hành một hiến pháp mới cho các đảo.

In January 1817, the British granted the islands a new constitution.

WikiMatrix

Vào ngày 8 tháng Tư, bản “Tuyên Ngôn Dân Chủ 2006” đã được ban hành, gồm chữ ký của 118 người.

On April 8, the “2006 Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam” was released and signed by 118 people.

hrw.org

Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Poste Italiane đã ban hành một tem kỷ niệm Nutella tròn 50 năm.

On 14 May 2014, Poste italiane issued a 50th anniversary Nutella commemorative stamp.

WikiMatrix

Tokyo đã ban hành một phương pháp để cắt giảm khí thải nhà kính.

Tokyo has enacted a measure to cut greenhouse gases.

WikiMatrix

Bản Mẫu Trong Tiếng Tiếng Anh

Bản mẫu:Germanic peoples

Colonization by Germanic peoples.

WikiMatrix

31 tháng 1 năm 2014. ^ Bản mẫu:Iaaf name ^ “Lavillenie’s 6.03m clearance dazzles Paris”.

Renaud Lavillenie at IAAF “Lavillenie’s 6.03m clearance dazzles Paris”.

WikiMatrix

Làm ơn điền vào bản mẫu!

You fill out the slip.

OpenSubtitles2018.v3

Tháng 7 năm 1999Bản mẫu:Inconsistent citations ^ “State and County Emission Summaries: Carbon Monoxide”.

July 1999 “State and County Emission Summaries: Carbon Monoxide”.

WikiMatrix

“IJN Enoki class destroyers”. Bản mẫu:Lớp tàu khu trục Enoki

“Materials of IJN: Enoki class destroyer”.

WikiMatrix

Re.2001 Delta Phiên bản mẫu thử với động cơ 840 hp Isotta-Fraschini Delta RC 16/48, 1 chiếc.

Re.2001 Delta Prototype version powered by 840 hp Isotta Fraschini Delta RC 16/48 engine, one built- first flight: 12 September 1942.

WikiMatrix

Bản mẫu:Jctplace Có bốn xa lộ phụ của I-75 tại Michigan.

There are four auxiliary Interstate Highways for I-75 in Michigan.

WikiMatrix

Bản mẫu:2012 Nobel Prize winners

World Summit of Nobel Peace Laureates 2012

WikiMatrix

Bản mẫu:AlgaeBase species MicrobeWiki reference on Dunaliella salina

MicrobeWiki reference on Dunaliella salina

WikiMatrix

Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2019. Bản mẫu:Events at the 2019 Southeast Asian Games

Template:Events at the 2019 Southeast Asian Games

WikiMatrix

7. Bản mẫu:Note Excludes data for Transnistria.

7. ^ Excludes data for Transnistria.

WikiMatrix

Bản mẫu:Medieval music

See also Medieval music.

WikiMatrix

23 tháng 9 năm 1944: HMS Trenchant sank Bản mẫu:GS off Penang.

23 September 1944: HMS Trenchant sank U-859 off Penang.

WikiMatrix

Bản mẫu:SiemReapProvince ]]

(Coleoptera: Anobiidae)”.

WikiMatrix

Bản mẫu:Polish wars and conflicts

Polish Festivals and Traditions

WikiMatrix

Bản mẫu:RomanianSoccer Liviu Floricel tại Soccerway Liviu Floricel tại chúng tôi Liviu Floricel tại FootballDatabase.eu

Liviu Floricel at chúng tôi (in Romanian) and chúng tôi Liviu Floricel at Soccerway Liviu Floricel at chúng tôi Liviu Floricel at FootballDatabase.eu

WikiMatrix

Bản mẫu:Sơ khai Bắc Carolina

Our State: Celebrating North Carolina.

WikiMatrix

Bản mẫu:TFF player

See TFF player profile.

WikiMatrix

Bản mẫu:Unsourced Shamshi-Adad V là vua của Assyria từ 824-811 TCN.

Shamshi-Adad V, King of Assyria from 824 to 811 BC.

WikiMatrix

2006 MLS All-Star Game Recap Bản mẫu:MLSAllStar

2006 MLS All–Star Game Recap

WikiMatrix

Bản mẫu:Proper name.

II.—PROPER NAMES.

WikiMatrix

Bản mẫu:Venice Film Festival

Venice Film Festival

WikiMatrix

My Goddess: Fighting Wings Bản mẫu:Oh My Goddess!

The first novel of the series, Oh My Goddess!

WikiMatrix

Bản mẫu:Esbozo

Excepted here: eshop

WikiMatrix

Bản mẫu:Psychology

Hove: Psychology.

WikiMatrix

Phê Duyệt Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi sẽ phải xin phê duyệt.

I’m gonna have to call this in.

OpenSubtitles2018.v3

12 tháng 1: Bỉ phê duyệt dự luật kết hợp dân sự.

12 January: Belgium approves a registered partnerships bill.

WikiMatrix

Việc sửa đổi đã được phê duyệt với 38 phiếu bầu, 10 phiếu chống và 19 phiếu trắng.

The amendment was approved with 38 votes for, 10 votes against and 19 senators abstaining.

WikiMatrix

Các thỏa thuận đang chờ tòa án phê duyệt.

They are still awaiting trial.

WikiMatrix

Budesonid /formoterol được phê duyệt để sử dụng y tế tại Hoa Kỳ vào năm 2006.

Budesonide/formoterol was approved for medical use in the United States in 2006.

WikiMatrix

Ban đầu loài này được phê duyệt du nhập vào Hoa Kỳ năm 1993.

It was originally approved for introduction into the United States in 1993.

WikiMatrix

Tại sao tài khoản của tôi mất quá nhiều thời gian để được phê duyệt?

Why does my account take forever to be approved?

QED

He submitted the ad for approval while the original ad was still running.

support.google

Chủ sở hữu danh sách có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

The listing owner can approve or deny the request.

support.google

Thượng nghị viện không phê duyệt quân luật

The Senate did not approve martial law.

OpenSubtitles2018.v3

Bộ thương mại Hoa Kỳ đã phê duyệt chứng nhận của Google đối với chương trình Privacy Shield .

The US Department of Commerce has approved Google’s Privacy Shield certification.

support.google

Tìm hiểu thêm về các trạng thái phê duyệt nhà xuất bản con.

Learn more about the statuses of child publisher approval.

support.google

Trong một dự án được những lãnh đạo cao nhất phê duyệt.

In a program sanctioned by the highest levels of government.

OpenSubtitles2018.v3

Dự án được Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào ngày 26 tháng 4 năm 2011.

The project was approved by the World Bank Board of Directors on April 26, 2011.

worldbank.org

Năm 1971, dự án được phê duyệt và bắt đầu xây dựng.

In 1971, the project was approved and construction began.

WikiMatrix

About the ad approval process

support.google

Được phê duyệt thông qua quy trình sơ tuyển của Ad Grants.

Be approved through the Ad Grants pre-qualification process.

support.google

Isoflurane đã được phê duyệt để sử dụng y tế tại Hoa Kỳ vào năm 1979.

Isoflurane was approved for medical use in the United States in 1979.

WikiMatrix

Quy trình phê duyệt một tài khoản mới thực ra là rất đơn giản

The process for approving a new account is actually quite straightforward

QED

Tiêu chuẩn giống của giống gà Euskal Oiloa đã chính thức được phê duyệt vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.

The breed standard of the Euskal Oiloa was officially approved on 15 March 2001.

WikiMatrix

Nếu được phê duyệt, chúng tôi sẽ xóa vị trí được đề xuất khỏi Maps.

If approved, the suggested location will be removed from Maps.

support.google

Tôi đã phê duyệt thiết kế nơi này.

I approved the use and design of this facility.

OpenSubtitles2018.v3

Sau khi hoàn tất, bạn có thể phê duyệt các phân đoạn do nhà cung cấp đề xuất.

Once you’ve done that, you can approve segments offered by that provider.

support.google

Cả hai bằng sáng chế của Tihanyi đã được RCA mua trước khi chúng được phê duyệt.

Both patents had been purchased by RCA prior to their approval.

WikiMatrix

Mesna đã được phê duyệt để sử dụng y tế tại Hoa Kỳ vào năm 1988.

Mesna was approved for medical use in the United States in 1988.

WikiMatrix

Cập nhật thông tin chi tiết về Ban Chỉ Đạo Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!