Xu Hướng 12/2022 # Báo Cáo Về Tổ Chức Thi Hành Nghị Quyết 107 Của Quốc Hội Về Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại / 2023 # Top 12 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Báo Cáo Về Tổ Chức Thi Hành Nghị Quyết 107 Của Quốc Hội Về Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại / 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Báo Cáo Về Tổ Chức Thi Hành Nghị Quyết 107 Của Quốc Hội Về Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Báo cáo về tổ chức thi hành Nghị quyết 107 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

Ngày 08/01/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016 theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Hội nghị đã giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó, vấn đề về tổ chức thi hành Nghị quyết 107 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại là một trong những nội dung rất được quan tâm.

Văn phòng xin giới thiệu toàn văn Báo cáo về tổ chức thi hành Nghị quyết 107 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại để bạn đọc tham khảo!

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại (Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020)

Chế định Thừa phát lại đã từng tồn tại ở Việt Nam thời kỳ trước năm 1950 và tiếp tục ở Miền Nam cho đến năm 1975, với nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ hoạt động tố tụng và thi hành án dân sự. Qua kết quả nhiều năm nghiên cứu, chế định này đã được xác định là một trong những nội dung cần được thí điểm nhằm tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế về tố tụng và thi hành án dân sự. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định: ” Nghiên cứu chế định Thừa phát lại (thừa hành viên); trước mắt có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương, sau vài năm, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo”.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 14/11/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 24/2008/QH12), trong đó giao cho Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Từ năm 2010, chế định này được thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc thực hiện thí điểm bước đầu đã thu được kết quả khích lệ, được Quốc hội, Chính phủ đánh giá tốt, được người dân, xã hội đón nhận tích cực. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và kết quả tổng kết, đề nghị của Chính phủ, ngày 23/11/2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 36/2012/QH13), trong đó đã giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 đến hết ngày 31/12/2015 và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

I. KẾT QUẢ THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, chế định Thừa phát lại đã được thí điểm tại 13 địa phương với 53 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập, có 134 Thừa phát lại, 295 Thư ký nghiệp vụ đang hành nghề tại các Văn phòng. Về hoạt động, tính đến ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được gần 940 ngàn văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, lập gần 43 ngàn vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 885 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, đạt tổng doanh thu là gần 136 tỷ đồng.

Có thể nói, h oạt động của Thừa phát lại đã g óp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, trong quan hệ với cơ quan nhà nước và trong các hoạt động tố tụng; góp phần tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đảm bảo các giao dịch dân sự, kinh tế đúng pháp luật, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đối với hoạt động tư pháp, việc thí điểm chế định Thừa phát lại không những không cản trở mà còn hỗ trợ, giúp cho hoạt động tư pháp đúng pháp luật, hiệu quả hơn. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự đóng góp của người dân, xã hội đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, bớt gánh nặng cho ngân sách. Quá trình thực hiện thí điểm Thừa phát lại đã cung cấp nhiều dữ kiện, căn cứ mang tính khoa học và thực tiễn có giá trị để làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong việc xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW, tiến tới góp phần thực hiện thành công chủ trương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

II. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH THỨC CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

Từ kết quả triển khai thực hiện thí điểm trong thời gian qua, Chính phủ đã tổ chức tổng kết và xây dựng Báo cáo số 538/BC-CP ngày 19/10/2015 về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, trong đó kiến nghị Quốc hội cho phép Thừa phát lại được hoạt động chính thức theo quy định hiện hành của Chính phủ cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại. Do đó, Chính phủ đã xây dựng Tờ trình số 584/TTr-CP ngày 27/10/2015 về dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Ngày 26/11/2015 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về việc thực hiện chế định Thừa phát lại, Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Nghị quyết đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội; chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại. Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.

Việc thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại ở nước ta theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 là cần thiết, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, thực tiễn và chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như phù hợp với xu thế chung của các nước có truyền thống luật thành văn như nước ta. Nghị quyết đã chính thức cho ra đời một nghề mới trong thị trường dịch vụ pháp lý, tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng. Nghị quyết cho thực hiện chính thức chế định này đã khắc phục một số tồn tại, hạn chế mà trước đây trong giai đoạn thí điểm gặp phải; góp phần thực hiện tốt hơn chế định này. Các Thừa phát lại đang hành nghề hoặc đã được bổ nhiệm nhưng chưa hành nghề đều rất vui mừng về quyết định của Quốc hội.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH THỨC CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

Việc thực hiện chế định Thừa phát lại có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt chủ trương về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề giảm tải công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tòa án, Cơ quan quan thi hành án dân sự, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, với chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại, việc thực hiện chế định này đã bổ sung nguồn chứng cứ, tạo thêm công cụ pháp lý để người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong giải quyết tranh chấp; đồng thời, người dân cũng có thêm sự lựa chọn phù hợp trong việc yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

6. Triển khai xây dựng Luật Thừa phát lại

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành. Để thực hiện tốt nội dung trên, dự thảo Kế hoạch triển khai xác định: (i) Đối với các địa phương đang thí điểm tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại đã được Bộ Tư pháp phê duyệt; (ii) Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện thí điểm xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương mình trình Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong quá trình báo cáo Quốc hội về kết quả tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Chính phủ đã xác định và đề xuất với Quốc hội việc xây dựng Luật Thừa phát lại là một nhiệm vụ quan trọng cần triển khai sau khi Quốc hội cho chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại. Nghị quyết số 107/2015/QH13 đã quy định Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị dự án Luật Thừa phát lại, báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. Vì vậy, dự thảo Kế hoạch xác định việc xây dựng Luật Thừa phát lại là một nội dung quan trọng, trong đó: để phục vụ xây dựng Luật Thừa phát lại, cần tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội vào Quý IV năm 2017 và trình Quốc hội dự án Luật Thừa phát lại vào năm 2018.

Bên cạnh đó, các Văn phòng Thừa phát lại chủ động, nỗ lực, tự khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án.

(Nguồn: http://moj.gov.vn)

Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Số 107/2015/Qh13 Của Quốc Hội Về Thừa Phát Lại / 2023

Chiều 11/7/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về Thừa phát lại(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 107) bằng hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính cùng đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương.

Nâng cao nhận thức và tiếp cận của người dân đối với dịch vụ Thừa phát lại

Để triển khai hiệu quả chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước, Tòa án nhân dân tối cao đã đưa ra một loạt các giải pháp mang tính đồng bộ, trong đó nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này. Đây cũng là ý kiến của nhiều Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại và Sở Tư pháp các địa phương nêu lên tại Hội nghị.

Thống nhất về nhận thức để triển khai thành công chế định Thừa phát lại

Đồng tình với ý kiến trên, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính cho rằng triển khai chế định Thừa phát lại là nhiệm vụ mới vô cùng khó khăn. Nguyên Thứ trưởng chỉ rõ, nếu không có sự chuyển biến cơ bản về nhận thức trong các cơ quan nhà nước thì việc triển khai chế định Thừa phát lại sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Vì vậy, Bộ Tư pháp cần “thuyết phục” để tạo sự đồng lòng, thống nhất hơn trong các Bộ, ngành, từ đó tạo động lực để việc thực hiện quyết liệt, bài bản hơn Nghị quyết số 107.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng khẳng định, việc thay đổi nhận thức của các cơ quan nhà nước và người dân là yếu tố quan trọng để chế định Thừa phát lại đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại cũng phải vươn lên tự khẳng định mình, nỗ lực giải quyết những khó khăn mang tính chất thị trường. Thứ trưởng mong muốn các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương đồng hành cùng Bộ Tư pháp và Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi, thiết lập cơ chế cho Thừa phát lại hoạt động và phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 107 đã đề ra.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

Chính Phủ Báo Cáo Về Kết Quả Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội / 2023

(BĐT) – Chính phủ vừa có Báo cáo số 472/BC-CP về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

Theo đó, Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, về “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thế phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”: Đã chỉ đạo thực hiện, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp trên phạm vi cả nước; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học về Báo cáo quy hoạch. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo khẩn trương ban hành thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Về công tác quản lý, tổ chức sản xuất, cung cấp vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp: Đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng vật tư nông nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh ngăn chặn, phòng chống hành vi sản xuất vật tư nông nghiệp giả, kém chất chất lượng. Chú trọng xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Trong lĩnh vực y tế: Thực hiện phương châm “Chính phủ phục vụ”, ngành y tế đổi mới quan điểm, tư duy của đội ngũ nhân viên y tế về người bệnh, quản lý chất lượng dịch vụ y tế, coi sự an toàn của người bệnh là số một, quản lý và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ mang tính “sống còn”. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các Chỉ thị về cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Đồng thời đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; cải tiến quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người bệnh.

Trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài, tập trung làm rõ vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong 5 năm từ 2013-2017 như chuyển giao công nghệ, liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để chấn chỉnh, hạn chế sai sót trong triển khai và chấp hành quy định về đầu tư công, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thanh tra tại 11 địa phương, xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn…

Chính Phủ Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội / 2023

Theo đó, Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, về “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thế phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”: Đã chỉ đạo thực hiện, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp trên phạm vi cả nước; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học về Báo cáo quy hoạch. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo khẩn trương ban hành thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Về công tác quản lý, tổ chức sản xuất, cung cấp vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp: Đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng vật tư nông nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh ngăn chặn, phòng chống hành vi sản xuất vật tư nông nghiệp giả, kém chất chất lượng. Chú trọng xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Trong lĩnh vực y tế: Thực hiện phương châm “Chính phủ phục vụ”, ngành y tế đổi mới quan điểm, tư duy của đội ngũ nhân viên y tế về người bệnh, quản lý chất lượng dịch vụ y tế, coi sự an toàn của người bệnh là số một, quản lý và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ mang tính “sống còn”. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các Chỉ thị về cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Đồng thời đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; cải tiến quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người bệnh.

Trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài, tập trung làm rõ vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong 5 năm từ 2013-2017 như chuyển giao công nghệ, liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để chấn chỉnh, hạn chế sai sót trong triển khai và chấp hành quy định về đầu tư công, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thanh tra tại 11 địa phương, xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn…

Cập nhật thông tin chi tiết về Báo Cáo Về Tổ Chức Thi Hành Nghị Quyết 107 Của Quốc Hội Về Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!