Xu Hướng 12/2022 # Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế / 2023 # Top 15 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế / 2023 # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 7 năm 2019; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

b) Đối với người nộp thuế được cơ quan có thẩm quyền khác của Nhà nước chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì thời gian tạm ngừng kinh doanh được ghi trên văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp; người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

c) Đối với người nộp thuế không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và được cơ quan thuế có thông báo chấp nhận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

– Trường hợp thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến chưa đủ thành phần, chưa đủ thông tin hoặc cơ quan thuế phát hiện thông tin không đúng thực tế thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã gửi hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau khi nhận đủ hồ sơ, thông tin thì cơ quan thuế thực hiện tính và ban hành thông báo nộp tiền theo thời hạn quy định tại các điều tương ứng của Nghị định này.

– Trường hợp cơ quan thuế thông báo số tiền thuế phải nộp theo văn bản xác định nghĩa vụ phải nộp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các điều tương ứng của Nghị định này. Trường hợp thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến chưa đủ căn cứ để ban hành thông báo nộp thuế, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã gửi hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau khi nhận đủ hồ sơ, thông tin thì cơ quan thuế thực hiện ban hành thông báo nộp tiền theo thời hạn quy định tại các điều tương ứng của Nghị định này.

b) Ngay trong ngày nhận được văn bản tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin

a) Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên đối với người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế mà không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 125 Luật quản lý thuế hoặc đã áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước hoặc thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 125 Luật quản lý thuế. Quyết định hành chính thuế bao gồm: quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; các thông báo ấn định thuế, quyết định ấn định thuế; thông báo tiền thuế nợ; quyết định thu hồi hoàn; quyết định gia hạn; quyết định nộp dần, quyết định khoanh nợ, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuế; quyết định về bồi thường thiệt hại; quyết định hành chính thuế khác theo quy định của pháp luật.

Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất 2022 / 2023

Quy định chung:

Các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 các thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, gồm các Thông tư sau:

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế:

Quy định về đăng ký thuế, quản lý thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế:

Quy định về quản lý nợ thuế, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế:

Quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới

Quyết định 1100/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg

Quy định về xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế:

Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Cải cách thủ tục hành chính về thuế; khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

Quy định về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về thuế giữa các cơ quan, tổ chức:

Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp:

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Quyết định 1836/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế

Quyết định 2506/QĐ-TCT quy định về trách nhiệm của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn và Cục Thuế trong việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn

Quyết định 110/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố

Quyết định 245/QĐ-TCT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế

Luật quản lý thuế năm 2006

Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung năm 2012

Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế

Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP

Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP

Quyết định 528/QĐ-TCT năm 2008 quy trình kiểm tra thuế

Quyết định 443/QĐ-TCT năm 2009 về quy trình quản lý đăng ký thuế

Quyết định 460/QĐ-TCT năm 2009 về quy trình thanh tra thuế

Quyết định 381/QĐ-TCT năm 2011 về quy trình kiểm tra hóa đơn

Quyết định 1864/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế

Quyết định 1444/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình miễn, giảm thuế

Quyết định 1395/QĐ-TCT về Quy trình quản lý nợ thuế

Quyết định 490/QĐ-TCT ban hành quy trình cưỡng chế nợ thuế

Thông tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Thông tư 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Quyết định 93/QĐ-BTC năm 2008 đính chính Thông tư 61/2007/TT-BTC

Thông tư 28/2008/TT-BTC hướng dẫn đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Quyết định 2905/QĐ-BTC đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC

Thông tư 13/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC

Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính

Quyết định 04/2006/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Thuế

Quyết định 899/QĐ-TCT ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp

Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Quyết định 68/2007/QĐ-BTC về “Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn”

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Quyết định 601/QĐ-TCT về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Quyết định 2379/QĐ-TCT về Quy trình quản lý nợ thuế

Quyết định 1006/QĐ-TCT Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh

Quyết định 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 108/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế

Quyết định 504/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

Quyết định 503/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế

Quyết định 502/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế

Văn Bản Mới Hợp Nhất Các Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế / 2023

Hiện nay có rất nhiều văn bản hướng dẫn về Luật quản lý thuế, có sửa đổi, bổ sung qua từng năm. Nó gây rối cho kế toán khi muốn tìm quy định nào đó phải thông qua nhiều văn bản.

Vì thế, Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 19/VBHN-BTC, sẽ giúp kế toán đỡ tốn thời gian khi phải tìm những mảnh ghép được quy định ở mỗi văn bản khác nhau.

Văn bản hợp nhất các Nghị định sau:

– Nghị định 83/2013/NĐ-CP, ngày 22/07/2013, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

– Nghị định 91/2014/NĐ-CP, ngày 01/10/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

– Nghị định 08/2015/NĐ-CP, ngày 21/01/2015, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

– Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015, quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

– Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

– Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ngày 04/10/2016, quy định về lệ phí môn bài

Văn bản hợp nhất này không thay thế 6 nghị định nêu trên.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí; lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013 và thay thế các nghị định:

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP + Nghị định số 106/2010/NĐ-CP

Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Pccc: Nhiều Nội Dung Trái Luật, Không Hợp Lý / 2023

“Như vậy, việc đưa Phụ lục IV và điều 15.1.d vào dự thảo nghị định này là chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, VCCI chỉ rõ.

Cảnh tượng cháy chung cư Carina Plaza (Q.8 chúng tôi làm 13 người chết và hàng chục người bị thương. Ảnh: TL

Theo VCCI, quy định trên không chỉ trái luật mà còn tạo ra nghĩa vụ không cần thiết cho một số chủ thể, khi cơ sở của họ vừa thuộc Phụ lục IV lại vừa thuộc Phụ lục V.

“Những chủ thể này có trách nhiệm thực hiện thủ tục nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điều 16 dự thảo, ví dụ bệnh viện đa khoa từ 5 tầng trở lên (Phụ lục IV.2 và Phụ lục V.3), chợ kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1.500m 2 trở lên (Phụ lục IV.3 và Phụ lục V.6)…

Bên cạnh đó, VCCI cũng cho rằng điều 14.1 quy định “việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo nghị định này phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại điều 42 của nghị định này thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC”.

Theo VCCI, quy định ấy khiến cho chủ đầu tư bắt buộc phải thuê một đơn vị kinh doanh dịch vụ PCCC để thiết kế dự án mà không thể tự làm. Quy định như vậy là bất hợp lý, gây tốn kém không cần thiết cho doanh nghiệp.

VCCI cho rằng bản chất thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC là việc cơ quan nhà nước xem xét tính phù hợp với thiết kế công trình so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về PCCC.

“Nếu một chủ đầu tư có kinh nghiệm (hoặc đã thuê dịch vụ thiết kế kiến trúc) có thể tự tin rằng thiết kế của mình phù hợp và nếu cơ quan thẩm duyệt thấy rằng thiết kế đó phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về PCCC thì không có lý do gì để từ chối phê duyệt thiết kế”, VCCI nói.

Nên để cấp tỉnh cấp phép kinh doanh

Điều 15.6 của dự thảo quy định trách nhiệm không cung ứng dịch vụ điện nước cho dự án, công trình khi chủ đầu tư không cung cấp được văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC. Tuy nhiên, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không quy định biện pháp này là một biện pháp xử lý hay biện pháp khắc phục hậu quả. Do vậy, không có căn cứ pháp lý để quy định như trên.

Mặt khác, pháp luật về điện lực (Luật Điện lực, Luật Điện lực sửa đổi, Nghị định 137/2010/NĐ-CP) và pháp luật về tài nguyên nước (Luật Tài nguyên nước, Nghị định 117/2007/NĐ-CP) không có quy định quy định về trách nhiệm này của tổ chức cung ứng điện, nước.

Thậm chí, điện và nước được coi là dịch vụ công, các đơn vị cung cấp dịch vụ không được phép đơn phương từ chối cung cấp cho khách hàng trừ trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ điện, nước.

Cùng với đó, VCCI cho rằng điều 18.10.c dự thảo quy định: “Cơ quan quản lý nhà nước không cấp phép đầu tư xây dựng dự án, công trình mới cho chủ đầu tư có công trình đang bị đình chỉ hoạt động” mâu thuẫn với các quy định trong hệ thống văn bản pháp luật như Luật Xây dựng 2014, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đã lấy đi sinh mạng nhiều người. Ảnh tư liệu: Tuổi Trẻ

“Quy định này ít có khả năng thực thi trên thực tế. Doanh nghiệp có thể đơn giản ‘lách’ biện pháp này bằng cách thành lập một pháp nhân mới, công ty con để xin cấp phép cho đầu tư xây dựng dự án hoặc công trình mới”, VCCI chỉ ra.

Về thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dự thảo giao cho Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Trưởng phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn công an cấp tỉnh. VCCI cho rằng thẩm quyền cấp phép ở cấp trung ương sẽ gây tốn kém, mất thời gian hơn so với cấp tỉnh.

Góp ý về điều 14.4.b dự thảo, VCCI cho rằng mục đích của việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC là nhằm bảo đảm thiết kế đó phù hợp với các quy định về an toàn PCCC của công trình. Cơ quan PCCC chỉ xác nhận sự phù hợp của thiết kế đối với quy định về PCCC.

Người đứng đầu DN không cần chứng chỉ hành nghề

Cơ quan PCCC không cần thiết phải giám sát việc chủ đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư chưa (trách nhiệm của cơ quan quản lý đầu tư) hay việc đất xây dựng công trình có quyền sử dụng hợp pháp hay không (trách nhiệm của cơ quan đất đai).

Do đó, “việc yêu cầu hồ sơ có dự toán xây dựng công trình cũng không cần thiết, vì nếu thiết kế công trình đã phù hợp với quy định về PCCC thì việc doanh nghiệp dự toán không có dự toán không thể là căn cứ để cơ quan nhà nước từ chối phê duyệt thiết kế”, VCCI nhấn mạnh.

Ngoài ra, VCCI cũng đề nghị dự thảo loại bỏ điều 9 khỏi dự thảo (quy định về cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ). Nguyên nhân là Bộ GTVT đang sửa hai nghị định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Vì thế, việc dự thảo quy định nội dung này sẽ có thể dẫn đến tình trạng không thống nhất giữa các văn bản pháp luật.

Dự thảo quy định địa điểm xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách về an toàn PCCC với các công trình xung quanh. Một số doanh nghiệp cho biết hiện này chưa có quy định rõ ràng về khoảng cách an toàn, nên gặp khó khăn trong việc xác định địa điểm xây dựng để làm thủ tục đất đai. Các doanh nghiệp cũng nêu chưa có quy định rõ về kích thước tối thiểu lối thoát hiểm. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ hơn về khoảng cách an toàn này.

Dự thảo cũng cho phép áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, quốc tế thay cho Việt Nam. Tuy nhiên, dự thảo cũng chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục về điều này. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ.

Theo dự thảo, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC. VCCI cho rằng điều này là bất cập, can thiệp quá mức vào quyền tự do kinh doanh, nội bộ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đa ngành.

“Nếu mỗi ngành người đứng đầu lại phải có chứng chỉ riêng thì 1 cá nhân sẽ có rất nhiều chứng chỉ, trong khi 1 doanh nhân, không phải người trực tiếp làm kỹ thuật. Việc này sẽ cản trở cơ hội kinh doanh đa ngành, đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất lao động của doanh nghiệp”, VCCI nêu.

Lam Thanh

Cập nhật thông tin chi tiết về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!