Xu Hướng 11/2022 # Giáo Án Chiến Thắng Mtao Mxây Ngữ Văn 10 Chi Tiết Nhất / 2023 # Top 13 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Giáo Án Chiến Thắng Mtao Mxây Ngữ Văn 10 Chi Tiết Nhất / 2023 # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Chiến Thắng Mtao Mxây Ngữ Văn 10 Chi Tiết Nhất / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giáo án chiến thắng mtao mxây giúp học sinh nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu nhân vật anh hùng sử thi.

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

I. Tên bài học : Chiến thắng Mtao Mxây

II. Hình thức dạy học : DH trên lớp.

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bài soạn.

Chiến thắng Mtao Mxây

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

– Nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu nhân vật anh hùng sử thi, về nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ.

– Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật, đặc biệt là cách sử thi mượn việc mô tả chiến tranh để khẳng định lí tưởng về một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc.

1. Về kĩ năng chuyên môn

– Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu một văn bản sử thi theo đặc trưng thể loại.

2. Về kĩ năng sống

– Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm.

III. Về thái độ, phẩm chất: (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

– Thái độ: Nhận thức được lẽ sống cao đẹp của mỗi cá nhân là hi sinh, phấn đấu vì danh dự và hạnh phúc yên vui của cả cộng đồng.

– Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm…

– Năng lực chung:

Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

– Năng lực riêng: Năng lực tự học, năng lực hợp tác…

D. Tiến trình dạy học (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

– Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết của bài học. – Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết nhiệm vụ. – Có thái độ tích cực, hứng thú.

– Tinh thần trách nhiệm – Trọng danh dự – Biết tập hợp sức mạnh và tinh thần đoàn kết toàn dân – Dám đương đầu với khó khăn, thử thách

– Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết của bài học. – Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết nhiệm vụ. – Có thái độ tích cực, hứng thú.

Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 8, 9: Đọc Văn Chiến Thắng Mtao / 2023

Tieát 8-9 Phân môn : Đọc văn Ngày soạn : 25/8/10 CHIEÁN THAÉNG MTAO-MXAÂY (Trích “ÑamSan”-Söû thi Taây Nguyeân) I.Muïc tieâu cần đạt: 1. Kiến thức Giuùp hoïc sinh : -Nhaän thöùc ñöôïc leõ soángvaø nieàm vui cuûa ngöôøi anh huøng söû thi chæ coù ñöôïc trong cuoäc chieán ñaáu vì danh döï, hạnh phuùc vaø söï thònh vöôïng cho coäng ñoàng. Naém ñöôïc ñaëc ñieåm ngheä thuaät cuûa söû thi anh huøng veà caùch xaây döïng nhaân vaät, ngheä thuaät mieâu taû vaø söû duïng ngoân töø : giùa hình ảnh, nhịp điệu, phép so sánh, phóng đại 2. Kĩ năng – Đọc – kể điễn cảm của tác phẩm sử thi – Phân tích văn bản sử thi theo đặc trưng thể loại 3. tư tưởng, tình cảm – Qúy trọng tinh thần sáng tạo nghệ thuật của dân tộc -Yêu quý bản sắc văn hóa dân tộc II.THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. GV : -SGK Ngöõ vaên 10. -SGV Ngöõ vaên 10. -Saùch thieát keá Ngöõ vaên 10. GV toå chöùc giôø daïy hoïc theo caùch keát hôïp caùc phöông phaùp ñoïc saùng taïo,gôïi tìm;keát hôïp vôùi caùc hình thöùc trao ñoåi thaûo luaän,traû lôøi caùc caâu hoûi. 2. HS : SGK , SBT , tham khảo tư liệu về sử thi, tranh ảnh về Tây Nguyên III.Tieán trình baøi hoïc: 1.Kieåm tra baøi cuõ: (3 P) 2.Giôùi thieäu baøi môùi: (2 p) Các dân tộc thiểu số ở nước ta đã được Tổ chức văn hoá thế giới UNESCO công nhận Di sản cồng chiêng là di sản văn hóa thế gới. Nhưng Tây Nguyên không chỉ có cồng chiêng mà còn rất nổi tiếng với những trường ca sử thi anh hùng. Trong số đó, tiêu biểu là đoạn trích mà chúng ta sắp tìm hiểu. 3. Tổ chức dạy học (80 p) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG CÔ BAÛN * Hoạt động 1 : Tìm hiểu chung về sử thi và đoạn trích Mục tiêu Hiểu và biết được thế nào là sử thi Sử thi có mấy loại và biết được Sử thi Đămsan là loại sử thi gì : Tổ chức thực hiện Thao tác 1 : Tìm hiểu khái niệm sử thi? – GV -Tieåu daãn goàm nhöõng noäi dung gì? -Söû thi daân gian cuûa caùc daân toäc thieåu soá ôû nöôùc ta ñöôïc chia thaønh maáy loaïi? -Neâu nhöõng hieåu bieát cuûa em veà moãi loaïi? (SGK-Tr30). – HS đọc tiểu dẫn và trả lời * Kết quả : – GV chốt lại sử thi – HS ghi bài Thao tác 2: Sử thi Đăm San – GV yêu cầu : Döïa vaøo SGK,em haõy toùm taét söû thi ÑS thaät ngaén goïn? – HS thực hiện : * Kết quả : – GV chốt lại ý chính: + GV: Trình bày về xã hội Tây Nguyên thời Đăm Săn ● Là xã hội tiền giai cấp, chưa có Nhà nước. Mọi quyền lợi, suy nghĩ, khát vọng của mỗi người không thể thoát li những vấn đề về thị tộc, dòng họ cư trú trong những đơn vị buôn (làng), đứng đầu là những Mtao (tù trưởng) ● Giữa các buôn, thị tộc thường xảy ra chiến tranh. Có những tù trưởng làm giàu chủ yếu bằng chiến tranh, cướp bóc. Điều này đẩy Tây Nguyên vào tình trạng mất ổn định triền miên, kìm hãm sự phát triển của xã hội. Có những tù trưởng làm giàu chủ yếu bằng lao động sản xuất và, kho cần, phát động chiến tranh để bảo vệ và mở đường cho thị tộc phát triển không ngừng trong trạng thái ổn định tương đối. – HS ghi bài Thao tác 3: Neâu vò trí, noäi dung ñoaïn trích? + GV: Giới thiệu các nhân vật trong đoạn trích: 1. Đăm Săn 2. Mtao Mxây 3. Ông Trời. 4. Tôi tớ của Mtao Mxây 5. Tôi tớ của Đăm Săn 6. Người kể chuyện + GV: Phân công học sinh lần lượt đọc phân vai đoạn trích: vai Đăm Săn, Mtao Mxây và người dẫn chuyện ● Đoạn đối thoại, cảnh đánh nhau ● Cảnh ăn mừng chiến thắng + HS: Lần lượt đọc phân vai đoạn trích + GV: Nhận xét cách đọc của học sinh + GV: Căn cứ vào nội dung tóm tắt của tác phẩm, em hãy nêu vị trí đoạn trích? + HS: nêu vị trí đoạn trích * Kết quả : GV chốt lại : Vò trí giöõa taùc phaåm. +Noäi dung: keå chuyeän ÑS chieán ñaáu vaø chieán thaéng MTMX. Tieâu ñeà : do ngöôøi soaïn saùch ñaët. HS ghi bài * Kết luận chung : GV nhấn mạnh :Bố cục: – Trận đánh của hai tù trưởng. – Đăm Săn cùng các nô lệ trở về sau chiến thắng. – Cảnh ăn mừng chiến thắng. HS theo dõi – SGK Hoạt động 2: Đọc hiểu chi tiết A. Đọc – GV phân vai và hướng dẫn HS đọc văn bản .GV höôùng daãn HS ñoc ñoaïn trích theo caùch phaân vai(chuù yù ñoïc ñuùng gioïng ñieäu söû thi vaø gioïng ñieäu töøng nhaân vaät). – Giaûi nghóa moät soá töø khoù,töø coå. – HS đọc theo tuyeán nhaân vaät. Theo dieãn bieán caâu chuyeän B. Tìm hiểu nội dung -Theo em,ñoaïn trích naøy coù theå phaân tích theo nhöõng caùch naøo? – HS trả lời * Kết quả : – Gv định hướng phân tích Thao tác 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu trận chiến giữa hai tù trưởng + GV: Nhắc HS lưu ý lối mô tả song hành hai tù trưởng trong suốt diễn biến cuộc chiến. Nghệ thuật miêu tả này có tác dụng làm nổi bật sự hơn hẳn của Đăm Săn so với Mtao Mxây cả về tài năng, sức lực, cả về phong độ, phẩm chất. + GV: Theo em, trận đánh diễn ra qua những chặng nào? + HS: ● Chặng 1: Đăm Săn khiêu chiến. Mtao Mxây buộc phải chấp nhận cuộc đấu. ● Chặng 2: Cuộc đấu diễn ra ● Chặng 3: Đăn Săn thu gom của cải, dân làng/tôi tớ của Mtao Mxây và ra về. + GV: Cho học sinh lần lượt trả lời những câu hỏi sau: ● Tại sao Đăm Săn khiêu chiến? Thái độ của hai bên như thế nào ? * Kết quả : GV chốt lại : Cuoäc ñoï söùc giöõa hai tuø tröôûng ñöôïc mieâu taû qua Hiệp 1: -ÑS ñeán taän nhaø MTMX caát lôøi thaùch thöùc:”ta thaùch nhaø ngöôi ñoï dao vôùi ta ñaáy.” -MTMX ngaïo ngheã:”ta khoâng xuoáng ñaâu dieâng ôi!Tay ta coøn ñang baän oâm vôï hai chuùng ta ôû treân naøy cô maø.” H2: _ÑS quyeát lieät hôn:”ta seõ laáy caùi saøn hieân cuûa nhaø ngöôi ta boå ñoâi,ta seõ laáy caùi caàu thang cuûa nhaø ngöôi ta cheû ra keùo löûa,ta hun caùi nhaø cuûa ngöôi cho maø xem.” -MTMX : toû ra run sôï.lo laéng:sôï bò ñaâm leùn,maët muõi döõ tôïn,trang bò ñaày mình maø vaãn toû ra taàn ngaàn ,ñaén ño. – HS theo dõi và ghi bài Thao tác 2 : Vaøo cuoäc chieán: -GV hỏi : Cuoäc chieán naøy ñöôïc taû trong maáy hieäp?Moãi nhaân vaät ñöôïc taû ra sao? – HS suy nghĩ và trả lời * Kết quả : – Gv giảng và chốt lại : H1:-MTMX muùa khieân tröôùc:lôøi leõ hueânh hoang,nhöng khieân haén keâu laïch xaïch nhö quaû möôùp khoâ. -ÑS ñieàm tónh,thaûn nhieân,khoâng nhuùc nhích®chöùng toû baûn lónh cuûa chaøng. H2: -ÑS muùa tröôùc “moät laàn xoâc tôùi.vuùt qua phía Taây”;ñöôïc mieáng traàu tieáp söùc. -MTMX :+hoaûng sôï troán chaïy heát baõi Ñoâng sang baõi Taây. + Cheùm ÑS nhöng truùng caùi chaõo coät traâu. + Caàu cöùu HôNhò quaêng cho haén moät mieáng traàu. H3: ÑS muùa khieân vaø ñuoåi theo MTMX. – HS theo dõi và ghi nhận GV phát vấn HS : -Caùch mieâu taû nhaân vaät ôû ñoaïn naøy coù gì khaùc vôùi 2 ñoaïn treân? – HS suy nghĩ và phát biểu * Gv chốt lại : – Taùc giaû gaàn nhö chæ ñaëc taû ÑS duõng maõnh,anh huøng nhöng qua ñoù ta caøng caûm nhaän ñöôïc söï ñoái laäp cuûa MTMX. -ÑS ñaâm truùng keû thuø nhöng aùo haén khoâng thuûng(khaùc vôùi MTMX ñaâm tröôït ÑS). -Chaøng phaûi caàu cöùu thaàn linh. Gv giảng và hoỉ HS : H4: ÑS ñöôïc thaàn linh giuùp ñôõ,chaïy theo vaø ñaâm cheát keû thuø:”ÑS ñaâm phaäp moät caùi,caét ñaàu MTMX ñem beâu ngoaøi ñöôøng”. -Nhaän xeùt veà caùch mieâu taû ÑS trong cuoäc ñoï söùc naøy ? Mieâu taû haønh ñoäng cuûa ÑS baèng caùch so saùnh,phoùng ñaïi,laáy hình aûnh thieân nhieân laøm chuaån möïc ñeå so saùnh. Nhaän xeùt vai troø,yù nghóa nhaân vaät oâng Trôøi?Nhaân vaät naøy gôïi em lieân töôûng tôùi nhöõng nhaân vaät naøo khaùc? – HS suy nghĩ , hội ý nhóm nhỏ ( 2bạn) và trả lời * Kết quả : GV chốt lại : So saùnh :töông ñoàng,töông phaûn,hay taêng caáp. Ñaây laø nhaân vaät phuï trôï,giuùp söùc,chæ ñöôøng Quyeát ñònh chieán thaéng vaãn laø ÑS vôùi nhöõng phaåm chaát anh huøng. Gioáng nhaân vaät :Tieân,Buït,Thaàn,.. -HS ghi bài Thao tác 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu thái độ và hành động của mọi người đối với chiến thắng của Đăm Săn – GV: Khi Đăm Săn kêu gọi, dân làng Mtao Mxây có thái độ như thế nào? -Trong maøn aên möøng chieán thaéng,ÑS ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? _Tröôùc chieán thaéng cuûa ÑS,daân laøng coù thaùi ñoä nhö theá naøo? + HS: Phát biểu. * Kết quả : GV giảng và định hướng : + ÑS hoûi-daân laøng ñaùp :3 laàn,caøng khaúng ñònh chaéc chaén,maïnh meõ söï yeâu meán,tuaân phuïc cuûa nhöõng ngöôøi voán laø noâ leä cua MTMX ñoái vôùi ÑS. – HS suy nghĩ và trả lời GV hỏi HS : -Theo em,thaùi ñoä cuûa caùc nhaân vaät trong maøn aên möøng chieán thaéng naøy coù yù nghóa gì? – HS phát biểu + Theå hieän söï thoáng nhaát caïo ñoä giöõa quyeàn lôïi,khaùt voïng cuûa caù nhaân anh huøng söû thi vaø caû coäng ñoàng(ngöôøi thaéng keû thua hôïp thaønh moät nhoùm ñoâng hôn,maïnh hôn). + Theå hieän söï yeâu meán, tuaân phuïc, suy toân tuyeät ñoái cuûa taäp theå coäng ñoàng vôùi caù nhaân anh huøng. -Ñoaïn trích mieâu taû dieãn bieán traän ñaùnh nhöng dung löôïng hình aûnh cheát choùc xuaát hieän nhö theá naøo?Giaûi thích? – HS suy nghĩ và trả lời * Kết quả : – Gv định hướng – HS ghi bài Thao tác 3: Tìm hiểu và đánh giá nghệ thuật: GV: – Taùc giaû daân gian ñaõ söû duïng nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät quen thuoäc naøo? – Hs phát biểu + So saùnh. + Phoùng ñaïi. + Xaây döïng hình töôïng nhaân vaät lí töôûng. + Taïo döïng aâm ñieäu söû thi huøng traùng. * Kết luận : – Gv chốt lại ý chính – HS ghi bài Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tổng kết Mục tiêu : Hệ thống kiến thức cơ bản Nhận định và đánh giá nội dung & nghệ thuật đoạn trích Tổ chức thực hiện + GV: Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích? + HS: Trả lời theo phần Ghi nhớ của SGK * Kết luận – GV chốt và định hướng HS ghi nhớ bài. I.Tìm hieåu chung: 1. Theå loaïi söû thi: – SGK Có : 2 loaïi: -söû thi thaàn thoaïi -söû thi anh huøng. 2. Söû thi ÑS: -Taùc phaåm tieâu bieåu cho söû thi anh huøng Taây Nguyeân. -Keå veà cuoäc ñôøi moät tuø tröôûng nhöng qua ñoù theå hieän hình aûnh coäng ñoàng thò toäc EÂ-ñeâ trong moät giai ñoaïn lòch söû ñaày bieán ñoäng. -Vieát veà ñeà taøi chieán tranh –laø ñeà taøi noåi baät nhaât trong söû thi anh huøng. 3. Ñoaïn trích: -Vò trí: + giöõa taùc phaåm. + tieâu bieåu cho ñeà taøi chieán tranh cuûa theå loaïi söû thi anh huøng. -Noäi dung:keå chuyeän ÑS chieán ñaáu vaø chieán thaéng MTMX. II.Ñoïc hieåu: 1.Cuoäc ñoï söùc vaø thaéng lôïi cuûa ÑS a. ÑămSăn khieâu chieán vaø MtaoMxây ñaùp laïi: Hiệp 1: + ÑămSăn ñeán taän nhaø MTaoMxây thaùch thöùc. + MTaoMXây ngaïo ngheã. Hiệp 2: + ÑămSăn coù thaùi ñoä quyeát lieät hôn. + MTaoMây: run sôï, lo laéng. b.Vaøo cuoäc chieán: Hiệp 1: + MtaoMXây : lôøi leõ hueânh hoang nhöng ñaõ boäc loä söï keùm coûi. + ÑămSăn :ñieàm tónh,thaûn nhieân. Hiệp 2: + ÑămSăn : theå hieän söùc maïnh,duõng khí anh huøng. + MTaoMXây : hoaûng sôï troán chaïy. Hiệp 3: + ÑămSăn muùa khieân ñuoåi theo MTaoMXây. Hiệp 4: + Ñămsăn ñöôïc thaàn linh giuùp söùc,gieát cheát keû thuø. – Duøng bieän phaùp phoùng ñaïi, laáy hình aûnh thieân nhieân laøm chuaån möïc ñeå so saùnh vôùi haønh ñoäng,söùc maïnh cuûa ÑămSăn. Nhaân vaät oâng Trôøi: + giuùp söùc, chæ ñöôøng cho ngöôøi anh huøng thöïc hieän. +Caøng toâ ñaäm söùc maïnh,phaåm chaát anh huøng cuûa ÑămSăn. 2.Aên möøng chieán thaéng,töï haøo veà ngöôøi anh huøng: – ÑămSăn hoaø vôùi toâi tôù, daân laøng aên möøng thaéng lôïi. – Noâ leä cuûa MTaoMXây : meán phuïc,höôûng öùng vaø trung thaønh tuyeät ñoái. -Daân laøng ÑămSăn : +Theå hieän qua lôøi ngheä nhaân söû thi. +Haân hoan,vui söôùng. – Nhöõng tuø tröôûng khaùc: kính neå,aên möøng chieán thaéng cuûa ÑămSăn nhö aên möøng chieán thaéng cuûa mình. Þ Theå hieän söï thoâng nhaát cao ñoä giöa quyeàn lôïi,khaùt voïng cuûa caù nhaân anh huøng vôùi coâng ñoàng vaø söï yeâu meán,tuaân phuïc tuyeät ñoái cuûa taäp theå vôùi caù nhaân anh huøng. 3. Đặc sắc nghệ thuật: – Nghệ thuật so sánh, phóng đại: + So sánh tương đồng: như lốc gào, như những vệt sao băng + So sánh tăng cấp: ● đoạn tả cảnh Đăm Săn múa khiên ● đoạn tả cảnh đoàn người đông đảo: “Tôi tớ cõng nước” ● Đoạn mô tả thân hình lực lưỡng của Đăm Săn: “Bắp chân xà dọc” + So sánh tương phản: tả cảnh múa khiên của Đăm Săn và Mtao Mxây – Các hình ảnh, sự vật được đem ra làm chuẩn so sánh được lấy từ thế giới thiên nhỉên, từ vũ trụ bao la à Đề cao tầm vóc lớn lao của người anh hùng, khát vọng không có giới hạn của cộng đồng Ê-đê về một tương lai hùng mạnh, thịnh vượng III. Toång keát: Ghi nhôù : SGK. 4. Cuûng coá: Hướng dẫn học bài So sánh hai tù trưởng về thái độ, phẩm chất, tài năng, hành động trong cảnh đánh nhau? Nhận xét về từng nhân vật? Thái độ của mọi người đối với chiến thắng của Đăm Săn là gì? Qua đó nói lên được nguyện vọng gì của cộng đồng? Cảnh ăn mừng chiến thắng thể hiện những khát vọng gì của cộng đồng? Những đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích? 5. DẶN DÒ : – Học thuộc Ghi nhớ, các nội dung chính của bài học. – Trả lời các câu hỏi ở phần Luyện tập. – Soạn bài mới: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ. Câu hỏi: – Nêu định nghĩa và đặc điểm của thể loại truyền thuyết? – Đọc và xác định bố cục, tóm tắt câu chuyện? – Thái độ, tình cảm của nhân dân đối với từng nhân vật là gì qua những chi tiết đó? – Những đặc sắc về nghệ thuật của câu chuyện?

Soạn Bài: Chiến Thắng Mtao Mxây – Ngữ Văn 10 Tập 1 / 2023

I. Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây thuộc phần giữa của tác phẩm sử thi Đăm Săn kể chuyện Đăm Săn đánh Mtao Mxây cứu vợ về.

2. Thể loại

Sử thi là những tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, có nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hay nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại.

Sử thi dân gian có 2 loại:

Sử thi thần thoại: là loại sử thi kể về sự hình thành thế giới, sự ra đời của muôn loài, sự hình thành các dân tộc, các vùng cư trú thời cổ đại của họ hoặc cũng có khi kể về sự xuất hiện nền văn minh buổi đầu. Ở nước ta có một số bộ sử thi tiêu biểu cho tiểu loại này như: Đẻ đất đẻ nước (Mường), Ẳm ệt luông (Thái), Cây nêu thần (Mơ-nông),…

Sử thi anh hùng: là loại sử thi với những câu chuyện kể về cuộc đời và những chiến công hiển hách của người anh hùng – người đại diện cao nhất cho sự giàu có, quyền lực, sức mạnh và ước mơ của cộng đồng người thời cổ đại. Các tác phẩm tiêu biểu của thể loại này là: Đăm Săn, Đăm Di, Xing Nhã, Khinh Dú (Ê- đê), Đam Noi (Ba- na),… Trong số những tác phẩm này thì tác phẩm được biết đến rộng rãi và nổi tiếng hơn cả là sử thi Đăm Săn.

3. Tóm tắt

Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây kể về chuyện Đăm Săn đánh Mtao Mxây để cứu vợ về: Sau khi về làm chồng hai chị em tù trưởng Hơ Nhị và Hơ Bhị, Đăm Săn đã trở thành một tù trưởng giàu có và uy danh lẫy lừng. Các tù trưởng Kên Kên (Mtao Grứ) và tù trưởng Sắt (Mtao-Mxây) đã lừa lúc Đăm Săn cùng dân làng lên rẫy, ra sông lao động sản xuất đã kéo người tới cướp phá buôn làng của chàng và bắt Hơ Nhị về làm vợ. Cả hai lần ấy Đăm Săn đều tổ chức đánh trả và chiến thắng, vừa cứu được vợ lại vừa sáp nhập được đất đai, của cải của kẻ địch khiến cho oai danh của chàng ngày càng trở nên lừng lẫy, bộ tộc càng giàu có và đông đúc hơn.

II. Hướng dẫn soạn bài

Câu 1:

Tóm tắt diễn biến trận đánh để so sánh tài năng và phẩm chất của hai tù trưởng:

a) Đăm Săn đến nhà của Mtao Mxây khiêu chiến nhưng Mtao Mxây còn bỡn cợt chàng và chưa chịu giao chiến ngay.

b) Bắt đầu bước vào cuộc chiến:

Hiệp đấu thứ nhất: Hai bên lần lượt múa khiên:

Mtao Mxây múa trước, tỏ ra kém cỏi, yếu ớt

Đăm Săn múa khiến tỏ ra mạnh mẽ và tài giỏi hơn

Hiệp đấu thứ hai: Đăm Săn múa khiên: sức mạnh như gió bão, cây giáo đâm liên tiếp vào Mtao Mxây nhưng không thủng.

Câu 2:

Rõ ràng, cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao Mxây mang tính chất thống nhất cộng đồng, chứ không phải là cuộc chiến tranh xâm lược với mục đích tàn sát, cướp bóc và chiếm giữ. Do vậy, chúng ta có thể thấy thái độ và tình cảm của cộng đồng Ê-đê đối với mục đích của cuộc chiến nói chung và đối với người anh hùng sử thi nói riêng cũng hoàn toàn khác nhau:

Đối với Đăm Săn: Dân làng tưng bừng náo nhiệt chào đón vị anh hùng của mình mới chiến thắng trở về. Họ đi lại sửa soạn vui mừng tấp nập không chỉ để mừng buôn sóc được mở mang, được hùng mạnh và giàu có mà còn để tiếp đón những người nô lệ mới bằng sự chân thành và hoà hợp (“… Các chàng trai đi lại ngực đụng ngực… sao mà vui thế!”).

Câu 3:

* Phần cuối của đoạn trích chú ý nhiều đến việc miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng.

* Lựa chọn cách thể hiện nghệ thuật này, tác giả dân gian đã nhận ra được tính tất yếu của cuộc chiến tranh thị tộc. Đó không phải là một cuộc chiến tranh kìm hãm sự phát triển của xã hội Ê-đê, mà trái lại, nó giúp cho những tập thể riêng lẻ có thể hợp thành những tập thể lớn hơn, mạnh hơn và trở thành một dân tộc trưởng thành thực sự.

Bên cạnh đó, cách lựa chọn thể hiện nghệ thuật đó cũng là cách để dân gian ca ngợi tầm vóc và sứ mệnh lịch sử của người anh hùng. Chỉ có những con người ưu tú của thời đại như vậy mới đủ sức đứng lên thống nhất các thị tộc nhỏ lẻ lại với nhau, gom những thị tộc ấy lại thành một cộng đồng lớn mạnh và giàu có.

Câu 4:

Phân tích giá trị miêu tả và biểu cảm của các câu văn có dùng lối so sánh, phóng đại khi miêu tả nhân vật và khung cảnh diễn ra sự việc:

Các phép so sánh:

So sánh tương đồng: như gió lốc gào, như những vệt sao băng

So sánh tăng cấp qua những hình ảnh so sánh liên tiếp: tài múa khiên của Đăm Săn, tả số lượng người ngày càng đông đảo,…

So sánh tương phản: tài múa khiên của Đăm Săn và Mtao-Mxây

Lối so sánh và miêu tả đòn bẩy để miêu tả tài múa khiên và đề cao nhân vật anh hùng

Ngoài ra, các hình ảnh thiên nhiên, vũ trụ cũng được đem ra làm chuẩn cho các so sánh với những hình ảnh, sự vật xung quanh cuộc chiến. Dùng hình ảnh của vũ trụ để làm nổi bật lên tầm vóc to lớn của nhân vật anh hùng – một người anh hùng với vẻ đẹp cường tráng bên ngoài và ý chí lớn lao bên trong. Đây cũng chính là nghệ thuật nổi bật của sử thi dân gian khi miêu tả hình tượng người anh hùng.

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Soạn Bài Chiến Thắng Mtao Mxây Lớp 10 / 2023

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây lớp 10. ( Bài soạn văn của cô Nguyễn Hồng Phương Thảo).

Đề bài: Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây

– Khái niệm sử thi: (sgk T17)

+ Sử thi thần thoại: Kể về sự hình thành muôn loài tiêu biểu “Đẻ đấtm, đẻ nước” (Mường)

– Đăm Săn tiêu biểu cho thể loại sử thi anh hùng của bộ tộc Êđê

– Tóm tắt tác phẩm (sgk t30)

Vị trí: Khoảng giữa tác phẩm.

Nội Dung: Kể truyện Đăm Săn đánh Mtao. Mxây cứu vô.

1, Hình tượng Đăm Săn trong điều kiện với Mtao, Mxây.

+ Mtao Mxây cướp phá buôn làng.

+ Mtao Mxây cướp vợ của Đăm Săn.

Đăm Săn đến nhà Mtao…khiêu chiến, thách đấu, tự tin, quân tử.

Mtao Mxây: Khiêu khích, lo sợ.

Hiệp 1: Đăm Săn những Mtao Mxây múa trước.

Đăm Săn bình tĩnh chứng kiến tài nghệ Mtao Mxây – Múa khiên trước, lời nói khiến tầm thường.

Hiệp 2: Đăm Săn thể hiện rõ tài nghệ anh hùng.

Mtao Mxây chạy chốn, chém trượt cầu cứu Hnhị.

Mtao Mxây tiếp tục chạy trốn.

Đăm Săn có đâm kẻ thù nhưng không thủng.

Hiệp 4: Đăm Săn thấy mệt cầu cứu ông trời.

Biện pháp nghệ thuật: So sánh, phóng đại, đòn bảy.

+ Miếng trầu: Biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng

+ Ông trời: Ranh giới giữa thiên nhiên và con người rất gần gũi.

Đóng vai trò cố vấn, mách kế.

+ Bảo vệ danh dự người tù trưởng

+ Bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho dân làng.

– Thuyết phục dân làng về với Đăm Săn.

+ Để dân làng tự quyết định số phận mình.

+ Đăm Săn tôn trọng quyền tự do, dân chủ.

+ Hoàn toàn tự nguyện đi theo.

– Dân làng trở về cùng Đăm Săn.

+ Nghệ thuật: Phóng đại, ví von, so sánh.

+ Cho thấy quyền lợi khát vọng cá nhân và cộng đồng.

Thể hiện sự yêu mến tôn vinh với người anh hùng sử thi.

* Cảnh ăn mừng chiến thắng.

– Dâng lễ cúng thần báo cáo tổ tiên giàu sức khỏe.

– Đánh lên các loại chiêng: Chiêng to, chiêng lớn.

– Mời tất cả mọi người ăn mừng.

+ Ngực quấn chéo một tấm mềm chiến.

+ Bắp chân to bằng cây xà ngang.

+ Uống không lo, ăn không biết lo, truyện trò không chán.

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Chiến Thắng Mtao Mxây Ngữ Văn 10 Chi Tiết Nhất / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!