Xu Hướng 2/2024 # Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Gtgt Mới Nhất # Top 8 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Gtgt được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày

hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

 13/2008/QH12

03/06/2008

01/01/2009

Luật Thuế GTGT

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

 71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi  31/2013/QH13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 +  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 + Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 106/2024/QH13

06/04/2024

Từ ngày 01/07/2024, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3  hiệu lực từ ngày 01/09/2024

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

 + Điềm g khoản 1 Điều 8.

 + Khoản 1, 2 Điều 13. 

NGHỊ ĐỊNH

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều  của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP: 

 + Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

 + Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của  Điều 9

12/2024/NĐ-CP

 12/02/2024

 01/01/2024

 Sửa đổi, bổ sung một số điều

 – NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

 +  Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

 +  Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

 – Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2024/NĐ-CP

01/07/2024

01/07/2024

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2024)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2024/NĐ-CP

 + Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 

 +  Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 

 +  Điểm đ khoản 1 Điều 6

 +  Điều 10

10/2024/NĐ-CP

09/02/2024

01/04/2024

 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 NĐ 209/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

30/11/2013

Hướng dẫn thi hành NĐ  92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

01/01/2014

Hướng dẫn thi hành NĐ 209/2013/TT-BTC

72/2014/TT-BTC

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

83/2014/TT-BTC

26/06/2014

10/08/2014

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 219/2013, hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

 + Điểm a khoản 8 Điều 4

 + Đhoản 3 Điều 14

 + Điểm c Khoản 3 Điều 15

 Và một số điều tại các NĐ về thuế

26/2024/TT-BTC

27/02/2024

01/01/2024

 Hướng dẫn NĐ 12/2024/NĐ-CP

 –  Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa đổi khoản 1 Điều 4

 +  Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 

 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

 +  Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 14 

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 15

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18 

92/2024/TT-BTC

15/06/2024

30/07/2024

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, quản lý thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động KD

193/2024/TT-BTC

24/11/2024

10/01/2024

Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 7, Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC.

21/2024/TT-BTC

05/02/2024

01/04/2024

 Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 111/2024/NĐ-CP ngày  03/11/2024

99/2024/TT-BTC

29/06/2024

13/08/2024

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

130/2024/TT-BTC

12/08/2024

01/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2024/TT-BTC:

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 4

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 18

 Và một số điều của Luật quản lý thuế.

173/2024/TT-BTC

28/10/2024

15/12/2024

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2024/TT-BTC)

31/2024/TT-BTC

18/04/2024

02/06/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2024/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2024/TT0-BTC

19/09/2024

05/11/2024

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

VB HỢP NHẤT

13/VBHN-BTC

(THÔNG TƯ)

15/05/2024

01/01/2014

– Hường dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP, một số điều về Luật Thuế GTGT.

– Được hợp nhất từ 7 thông tư sau: 

+  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

+  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+  TT 26/2024/TT-BTC ngày 27/02/2024

+  TT 193/2024/TT-BTC ngày 24/11/2024

+  TT  130/2024/TT-BTC ngày 12/08/2024

+  TT 173/2024/TT-BTC ngày 28/10/2024 

06/VBHN-BTC

(NGHỊ ĐỊNH)

04/04/2024

01/01/2014

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

 – Được hợp nhất từ 5 NĐ sau:

 + 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

+ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2024/NĐ-CP ngày 12/02/2024

 + 100/2024/NĐ-CP ngày 01/07/2024

 + 10/2024/NĐ-CP ngày 09/02/2024

CÔNG VĂN

4253/TCT-CS

20/09/2024

Hướng dẫn điẻm mới Thông tư 93/2024/TT-BTC

 819/TCT-DNL

 13/03/2024

Về hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

1161/TCT-DNL

 

 29/03/2024

Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

1636/TCT-KK

 25/04/2024

Về chính sách thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

1713/TCT-CS

 28/04/2024

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

1717/TCT-CS

 28/04/2024

Về hướng dẫn về thuế GTGT đối với SP tro trấu

1736/TCT-CS

 03/05/2024

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

3233/BTC-TCT

 13/03/2024

Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sx nông nghiệp

603/TCT-KK

 24/02/2024

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

640/TCT-TNCN

 28/02/2024

Về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

269/TCT-KK

 20/01/2024

Về việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Các Văn Bản Mới Nhất Về Thuế Gtgt 2024

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ GTGT 2024 1. Các văn bản Luật về thuế GTGT năm 2024.

Ngày hiệu lực

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

26/11/2014

01/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi 31/2013/QH13:

+ Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

+ Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

+ Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

06/04/2024

Từ ngày 01/07/2024, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 hiệu lực từ ngày 01/09/2024

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

+ Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

+ Điềm g khoản 1 Điều 8.

+ Khoản 1, 2 Điều 13.

2. Các Nghị định về Thuế GTGT 2024. 92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

+ Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của Điều 9

12/2024/NĐ-CP

12/02/2024

01/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều

– NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

+ Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

+ Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

+ Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

– Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2024/NĐ-CP

01/07/2024

01/07/2024

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2024)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2024/NĐ-CP

+ Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3

+ Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3

+ Điểm đ khoản 1 Điều 6

+ Điều 10

146/2024/NĐ-CP 3. Các thông tư mới nhất về thuế GTGT 2024.

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

+ Điểm a khoản 8 Điều 4

+ Đhoản 3 Điều 14

+ Điểm c Khoản 3 Điều 15

Và một số điều tại các NĐ về thuế

27/02/2024

01/01/2024

– Hướng dẫn NĐ 12/2024/NĐ-CP

– Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

+ Sửa đổi khoản 1 Điều 4

+ Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4

+ Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

+ Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 14

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 15

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

130/2024/TT-BTC

12/08/2024

01/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2024/TT-BTC:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

Và một số điều của Luật quản lý thuế.

28/10/2024

15/12/2024

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2024/TT-BTC)

31/2024/TT-BTC

18/04/2024

02/06/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2024/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2024/TT0-BTC

19/09/2024

05/11/2024

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

25/2024/TT-BTC

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tncn Mới Nhất

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNCN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNCN.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TNCN MỚI NHẤT.

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

04/2007/QH12

21/11/2007

01/01/2009

26/2012/QH13

22/11/2012

01/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN 04/2007/QH12:

+ Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 

 + Khoản 10 Điều 4

 +  Điểm c khoản 1 Điều 7

 + Khoản 1 Điều 19

 + Khoản 1 Điều 21

 + Điều 24 

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2024

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được bổ sung tại Luật 32/2012/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3 

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2

NGHỊ ĐỊNH

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

01/07/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung NĐ 65/2013/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 2, Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5, Điều 30

 + Bổ sung điểm 3 khoản 5, Điều 30

12/2024/NĐ-CP

12/02/2024

01/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 65/2013/NĐ-CP, Điều 3 NĐ 91/2014/NĐ-CP

THÔNG TƯ

111/2013/TT-BTC

 15/08/2013

 01/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và NĐ số 65/2013/NĐ-CP

119/2014/TT-BTC

 25/08/2014

 01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC và một số quy định về quản lý thuế

 128/2014/TT-BTC

 05/09/2014

 20/10/2014

Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

151/2014/TT-BTC

 10/10/2014

15/11/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

+ Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 

92/2024/TT-BTC

 15/06/2024

 30/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều5, Điều7, Điều 12, điểm c khoản 1 Điều 15, Điều 16, Điều 25

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11

…. Và một số nội dung về quản lý thuế TNCN khác

VB HỢP NHẤT

05/VBHN-BTC

14/03/2024

01/10/2013

 Thông tư này được hợp nhất từ 04 Thông tư sau:

 + 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

 + 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

 + 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

 +92/2024/TT-BTC ngày 15/06/2024

14/VBHN-BTC

26/05/2024

01/07/2013

Văn bản này được hợp nhất từ 03 NĐ sau:

 + 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

 + 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2024/NĐ-CP ngày 12/02/2024

CÔNG VĂN

51/TCT-DNL

 05/01/2024

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế chấp

102/TCT-TNCN

 10/01/2024

Về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN

281/TCT-TNCN

 23/01/2024

Về thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

384/TCT-TNCN

 08/02/2024

Chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi

397/TCT-TNCN

 09/02/2024

Vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2024/TT-BTC và 304/2024/TT-BTC

639/TCT-TNCN

 28/02/2024

Chính sách thuế TNCN.

640/TCT-TNCN

 28/02/2024

Vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

1287/TCT-DNL

05/04/2024 

Vướng mắc khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính Tập đoàn

3899/TCT-TNCN

 29/08/2024

Hướng dẫn quyết toán lại thuế TNCN

6135/TCT-TNCN

 30/12/2024

Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế TNCN mới nhất”:

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Nhất

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất. Cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, Quyết định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế Nhập khẩu. Hệ thống giúp kế toán cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế xuất nhập khẩu.

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất.

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

107/2024/QH13.

06/04/2024.

01/09/2024.

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu.

NGHỊ ĐỊNH

87/2010/NĐ-CP.

13/08/2010.

01/10/2010.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

08/2024/NĐ-CP.

21/01/2024.

15/03/2024.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải Quan. Thủ  tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

12/2024/NĐ-CP.

12/02/2024.

01/01/2024

Bãi bỏ một phần của NĐ 87/2010/NĐ-CP.

Các nội dung quy định về:

Tỷ giá khi xác định doanh thu, Chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, Thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 7, 8.

134/2024/NĐ-CP

01/09/2024.

01/09/2024.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

125/2024/NĐ-CP.

01/09/2024.

01/09/2024.

Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam.

Để thực hiện Hiệp định giữa  Việt Nam và Nhật Bản.

122/2024/NĐ-CP.

01/09/2024.

10/09/2024.

128/2024/NĐ-CP.

01/09/2024.

01/09/2024.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Đ

ể thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2024-2024.

129/2024/NĐ-CP.

01/09/2024.

01/09/2024.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2024-2024.

QUYÊT ĐỊNH.

78/2010/QĐ-TTg.

30/11/2010.

01/02/2011.

Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

54/2014/QĐ-TTg.

19/09/2014.

15/11/2014.

Về việc miễn thuế NK đối với linh kiện NK. (Để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được nghiên cứu và chế tạo.)

36/2024/QĐ-TTg.

01/09/2024.

01/09/2024.

Quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

THÔNG TƯ.

11/2012/TT-BTC.

04/02/2013.

20/03/2012.

Miễn thuế XK đối với HH là vật liệu XD từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. (Để XD, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng trong khu phi thuế quan/)

111/2012/TT-BTC.

04/07/2012.

18/08/2012.

80/2014/TT-BTC.

23/06/2014.

07/08/2014.

Sửa đổi, bổ sung TT 111/2012/TT-BTC

10/2024/TT-BTC.

29/01/2024.

15/03/2024.

Quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/TT-BTC.

39/2024/TT-BTC.

25/03/2024.

01/04/2024.

Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

164/2024/TT-BTC.

05/11/2024.

20/12/2024.

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để SX các SP CNTT trọng điểm.

Thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo TT 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

72/2024/TT-BTC

12/05/2024

26/06/2024

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. (Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp)

25/2024/TT-BTC.

14/02/2024.

01/04/2024.

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế- Nhật bản giai đoạn 2024-2024

184/2024/TT-BTC.

17/11/2024.

01/01/2024.

Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác. (Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh)

182/2024/TT-BTC.

16/11/2024.

01/01/2024.

174/2024/TT-BTC.

10/11/2024.

01/01/2024.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

38/2024/TT-BTC.

25/03/2024.

01/04/2024.

Quy định về thủ tục hải quan, Kiểm tra, giám sát hải quan. thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớỉ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

64/2024/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP.

08/05/2024.

01/07/2024.

Quy định chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu  lưu thông trên thị trường.

16/2024/TT-BTC.

21/01/2024.

06/03/2024.

Sửa đổi mức thuế suất NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

98/2024/TT-BTC

29/06/2024.

13/08/2024.

25/2024/TT-BTC.

16/02/2024.

03/04/2024.

Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophotsphat thuộc mã hàng 3105.30.00.

51/2024/TT-BTC.

18/03/2024.

02/05/2024.

48/2024/TT-BTC.

17/03/2024.

18/03/2024.

Sửa đổi  thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi)

31/2024/TT-BTC.

23/02/2024.

08/04/2024.

Bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của  Biểu thuế NK ưu đãi

128/2024/TT-BTC.

09/08/2024.

23/09/2024.

Quy định miễn, giảm thuế XK đối với các sản phầm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại NĐ 19/2024/NĐ-CP ngày 14/02/2024.

 VB HỢP NHẤT.

09/VBHN-BTC .

 26/05/2024.

01/10/2010.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XNK. 

Được hợp nhất từ NĐ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và 12/2024/NĐ-CP ngày 12/02/2024.

CÔNG VĂN.

3273/TCT-TTr.

về quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất”.

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường Mới Nhất

Tin tức kế toán:   Hệ thống các văn bản về Thuế Tài nguyên môi trường mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tài nguyên môi trường.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

45/2009/QH12

25/11/2009

01/07/2010

Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2024

 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 45/2009/QH13:

 +  Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 + Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 +  Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 NGHỊ ĐỊNH

50/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/07/2010

 Quy định, hướng dẫn thi hành luật thuế tài nguyên 

12/2024/NĐ-CP

12/02/2024

01/01/2024

 Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 50/2010/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 2

 + Sửa đổi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4

THÔNG TƯ

152/2024/TT-BTC

02/10/2024

20/11/2024

Hướng dẫn về Thuế tài nguyên

174/2024/TT-BTC

28/10/2024

12/12/2024

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 TT số 152/2024/TT-BTC ngày 02/10/2024

12/2024/TT-BTC

20/01/2024

01/07/2024

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 TT 152/2024/TT-BTC

VB HỢP NHẤT

10/VBHN-BTC

26/05/2024

01/07/2010

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

 – Hợp nhất từ 2 nghị định sau:

 + 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 

 + 12/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2024 

CÔNG VĂN

1299/TCT-CS

05/04/2024

Về thuế TN và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

222/TCT-CS

19/01/2024

Về phí bảo vệ môi trường

114/TCT-CS

01/01/2024

Về thuế khai thác khoáng sản không có giấy phép

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất”:

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Mới Nhất Năm 2024

Thông tư 95/2024/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/03/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. (hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP)

– Nghị định 49/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn. (có hiệu lực từ ngày 01/08/2024)

Ngày ban hành: 20/07/2024

Ngày hợp nhất: 20/07/2024

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo Thông tư 99/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 13/8/2024)

– Thông tư 130/2024/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

Ngày 12/8/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2024/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế. Thông tư 130/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2024).

– Thông tư 173/2024/TT-BTC (HL: 15/12/2024) sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2024 của Bộ tài chính).

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 92/2024/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 12/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư của Bộ Tài chính số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính

Sang năm 2024 sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2024/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2024có hiệu lực ngày 01/01/2024. Theo đó sẽ tăng mức đóng thuế Môn Bài.

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. – Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC + Thông tư 26/2024/TT-BTC

– Xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp…tờ khai báo cáo thuế): Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

– Phạt nộp chậm tiền thuế: Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2024/QH13, Và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 130/2024/TT-BTC

Cập nhật thông tin chi tiết về Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Gtgt trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!