Xu Hướng 3/2024 # Hội Nghị Học Tập Quán, Triệt Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii # Top 8 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hội Nghị Học Tập Quán, Triệt Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trung ương đã chỉ rõ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới – thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Trung ương đã chỉ rõ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới – thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Quán triệt nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ. Xử lý hài hoà các mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa “xây” và “chống”; giữa “đức” và “tài”; giữa “hồng” và “chuyên”; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa kế thừa và phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Đặc biệt, Trung ương đã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức Đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp uỷ các cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận về công tác cán bộ;…

Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII “Về tập trung xây dựng đội cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” ra đời là thể hiện bước đột phá chiến lược về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản khóa XII. Nghị quyết đã thể hiện ý chí sắt đá của Đảng ta về mục tiêu, lý tưởng quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong ước, thực hiện hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình với toàn thể dân tộc Việt Nam./.

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Tw Đảng Khóa Xii.

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/Th.U ngày 01/12/2024, của Thành ủy Vinh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII;Kế hoạch số 95-KH/Th.U ngày 17/01/2024, của Thành ủy Vinh về việc thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Chiều ngày 04/02/2024 Tại Hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ an đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Về tham dự và quán triệt Nghị Quyết có Đ/c Nguyễn Trung Châu- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Tham gia lớp học có 120 Đ/c trong đó có 100 Đảng viên trong toàn Đảng bộ và các Đ/c là cán bộ văn phòng Công ty.

Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng Khóa XII Đ/c Nguyễn Trung Châu- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Phạm Văn Dương

Phát biểu khai mạc lớp học Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Công ty đã nêu rõ: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết. Giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ các nội dung, quan điểm của Đảng về các nội dung Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn vị.Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Lần thứ XXIII. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, quan điểm thái độ cán bộ, đảng viên và người lao động đối với các chủ trương,chính sách, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở đó xây dựng chương tình kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Hội nghị này, chúng ta đã được nghe Đ/c Nguyễn Trung Châu- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh quán triệt những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị Quyết của Hội nghị TW 6 khóa XII bao gồm: Nghị quyết Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về Tăng cường công tác bảo vệ, chăn sóc và nâng cao sức khỏa nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới”. đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thời gian, thành phần, nội dung Nghị quyết.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 cơ bản hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Nhân dịp Hội Nghị này, thừa ủy quyền của Thường vụ thành ủy Vinh. Đ/c Nguyễn Trung Châu- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c. Phạm Văn Dương- Thành viên HĐQT- Trưởng phòng tổ chức Công ty. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho Đ/c Dương trong suốt quá trình 30 năm rèn luyện và phấn đấu, đồng thời cũng là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ Công ty.

Bế mạc lớp học. Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn: Đồng chí Nguyễn Trung Châu- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh đã quán triệt sâu sắc những nội dung căn bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII góp phần tích cực cho sự thành công của Hội nghị./.

(T.H Phòng-ĐTKD)

Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Tw6 Khóa Xii Của Đảng

Sáng ngày 29/11 Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương…

Dự tại điểm cầu Tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Tam Đảo dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Nguyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Đức Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian 2 ngày, hội nghị lần sẽ tập trung quán triệt các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 19 -NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra.

Theo kế hoạch, ngay sau khi Hội nghị kết thúc, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. Các Nghị quyết về kinh tế lần này phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán với Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết khác của Trung ương, cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của các cấp, các ngành, các địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, và nhân dân../.

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7, Khóa Xii

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN); các đồng chí phụ trách, Trưởng, Phó các ban Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn và các chức danh tương đương; các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể quần chúng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn DKQGVN, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn, các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể thuộc các đảng ủy/đơn vị thành viên/thường trực thuộc Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 giới thiệu, quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên.

Theo chương trình làm việc, sáng 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chiều 29/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Sau đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị sẽ kết thúc sau buổi chiều ngày 29/6.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Nhóm P.V

Bài Thu Hoạch Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa Xii

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………, ngày 06 tháng 7 năm 2024

Họ và tên:…………………………………………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh………………………………………………………… Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………………….. Sinh hoạt tại chi bộ:………………………………………………………….. Thực hiện Kế hoạch số ……-KH/ĐU ngày …. tháng …. năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Trên cơ sở những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm được Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng bộ, cùng với việc tự nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các nghị quyết trong Văn kiện và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi viết thu hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII với 2 nội dung cơ bản đó là: (1) Nhận thức của bản thân về nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết 26-NQ/TW, nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW); (2) Liên hệ thực tiễn bản thân với chức trách nhiệm vụ được giao để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. I. Nhận thức của bản thân về những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: 1. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2024 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết 26-NQ/TW đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 1997 đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi

Loại file : word số trang : 9 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000 Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

, số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Hoặc

, số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………, ngày 06 tháng 7 năm 2024

Họ và tên:…………………………………………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh………………………………………………………… Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………………….. Sinh hoạt tại chi bộ:………………………………………………………….. Thực hiện Kế hoạch số ……-KH/ĐU ngày …. tháng …. năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Trên cơ sở những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm được Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng bộ, cùng với việc tự nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các nghị quyết trong Văn kiện và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi viết thu hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII với 2 nội dung cơ bản đó là: (1) Nhận thức của bản thân về nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết 26-NQ/TW, nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW); (2) Liên hệ thực tiễn bản thân với chức trách nhiệm vụ được giao để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. I. Nhận thức của bản thân về những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: 1. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2024 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết 26-NQ/TW đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 1997 đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ướng 4 (Khóa Xii)

          Sáng ngày 09/3/2024, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (tại 06 điểm cầu)

                                   

           Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, phổ biến các nội dung chính của Nghị quyết giúp các đồng chí đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết. Đồng chí đã làm rõ thêm một số quan điểm, định hướng của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác xây dựng Đảng, về tình hình Kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm tới. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Cục chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Đồng chí còn nhấn mạnh thêm, mỗi cá nhân cần tự giác học tập và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 02 – HD/BTG, ngày 21/11/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

                                

           Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Giang – Bí thư Đảng ủy Cục trực tiếp truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII tập trung đi sâu vào nội dung chính của Nghị quyết số 04 – NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục yêu cầu, sau Hội nghị, cấp ủy đảng các cấp cùng lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả. Mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị mình sớm ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất; chủ động tuyên truyền Nghị quyết một cách sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đơn vị và xây dựng Tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh.

                                 

          Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Văn Quang, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục trình bày về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2024 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với những nội dung gắn với công việc hằng ngày tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong của Bác về “dân chủ, nêu gương quần chúng, nói đi đôi với làm”. Từ đó, sẽ tạo khí thế mới, động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Cục.

                                 

          Đồng chí Hoàng Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy Cục thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Cục chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư đặc biệt là Nghị quyết số 04 – NQ/TW về  ”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống,  những biểu hiện ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xây dựng Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam “Trong sạch vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm 2024 và các năm tiếp theo./.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hội Nghị Học Tập Quán, Triệt Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!