Xu Hướng 3/2023 # Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 # Top 5 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 10-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và cung cấp thông tin tình hình thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành ngày 22-10-2018. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Ðể triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU; trong đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình, đó là thành lập Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác chỉ đạo quản lý báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trường Chính trị Trường Chinh, Sở Giáo dục và Ðào tạo triển khai thực hiện giảng dạy chương trình mới các môn Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Ðảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các cơ quan thông tin đại chúng, Trường Chính trị Trường Chinh thường xuyên làm tốt các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai cùng quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35

Đồng chí thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị thuộc Cục.

Tại Hội nghị, CBCS các đơn vị đã nghe Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết.

Thông qua quá trình học tập Nghị quyết, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ thuộc cục cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên Cảnh sát giao thông trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề nóng về lĩnh vực giao thông mà dư luận đang quan tâm qua đó khẳng định bản lĩnh người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ chiến sĩ cũng được đồng chí Đại tá Ngô Tường Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục trình bày quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Đức Thắng

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 51

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 về “ chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về “ một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 về “ trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú” của Bộ chính trị ( khóa XII).

Ngày 14/2, Ban thường vụ thành ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 về “ chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về “ một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 về “ trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú” của Bộ chính trị ( khóa XII).

Đồng chí Lê Hữu Quý- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Quyền Mạnh Toàn- Phó bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Đinh Văn Thứ- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường, xã đã về dự.

Các đại biểu về dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hữu Quý- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 về “ chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị khóa VIII về chiến lược an ninh quốc gia; những mục tiêu tổng quát, và 4 mục tiêu cụ thể nhằm chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác, phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, hình thành tổ chức chính trị đối lập. Đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, thông tin truyền thông. Kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm. Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãnh phí, lợi ích nhóm…

Đồng chí Lê Hữu Quý- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW .

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Ánh Tuyết- Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã truyền đạt toàn bộ nội dung Nghị quyết số 52, ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về “ một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0”; Quy định số 213 ngày 2/1/2020 của Bộ chính trị “ về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Hiện nay Đảng bộ thành phố Ninh Bình có hơn 9.500 Đảng viên 76    ( gần bằng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ). Ngày 15/6/2000 Bộ chính trị ban hành quy định 76 về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liệ hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân cơi cư trú. Sau gần 20 năm thực hiện cho thấy: quy định 76 là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, đã phát huy được trách nhiệm của Đảng viên ở nơi cư trú; giúp cấp ủy quản lý đội ngũ Đảng viên toàn diện, chặt chẽ. Đặc biệt quy định 76 là giải pháp tốt, nhằm tạo điều kiện cho Đảng viên công tác ngoài địa phương tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú, tạo nguồn lực cùng với chi bộ thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Tại Đảng bộ thành phố Ninh Bình : hầu hết Đảng viên 76 đều chấp hành nghiêm túc quy định, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú ( xây dựng phố, thôn, xóm văn hóa; chấp hành quy định về TTĐT, VSMT; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài..v..v..). Tuy nhiên công tác quản lý Đảng viên 76 còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: tại một vài cấp ủy cơ quan, tổ chức nơi Đảng viên công tác chưa coi trọng nhận xét của cấp ủy nơi Đảng viên cư trú. Do Đảng viên 76 tự liên hệ, lấy ý kiến nhận xét nên có không ít trường hợp Đảng viên có nhiều nhà, cư trú ở nhiều nơi mà cấp ủy, hàng xóm không biết. Một số cấp ủy cơ sở chưa có hoạt động khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của Đảng viên 76…v..v…chính vì vậy Quy định số 213 ngày 2/1/2020 của Bộ chính trị “ về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú” đã bổ sung thêm một số nhiệm vụ trong các Điều, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng viên đang công tác và của tổ chức cơ sở Đảng so với Quy định 76.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quý- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy đề nghị: cần quán triệt, triển khai toàn bộ nội dung Nghị quyết số 51, 52 và quy định số 213 của Bộ chính trị ( khóa XII) tới các cán bộ, Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Chủ động tìm hiểu, tiếp cận với cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư 4.0. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định số 213 của Bộ chính trị khóa XII về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú…v..v.

Lê Thúy 

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Số 33

Ðây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ trong phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; trong đó, có nhiệm vụ bảo vệ BGQG. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh chống phá ta về nhiều mặt, trong khi ở nhiều địa phương thuộc khu vực biên giới, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập; tình trạng di cư tự do, ô nhiễm môi trường qua biên giới, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại… tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, thiên tai, thảm họa ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái, làm thay đổi hiện trạng đường biên, mốc quốc giới. Ðặc biệt, không ít dự án đầu tư, hợp tác kinh tế được triển khai ở khu vực biên giới đối diện với Việt Nam đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến QP, AN và quản lý, bảo vệ BGQG.

Trên biển, đến nay, dù cơ bản đã xác định đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, chế độ pháp lý, quy chế quản lý, bảo vệ các vùng biển Việt Nam phù hợp Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, song, việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển và quản lý, bảo vệ các vùng biển còn nhiều khó khăn, thách thức. Chủ quyền biên giới, an ninh hàng hải, hàng không và phát triển kinh tế biển của Việt Nam có nguy cơ bị đe dọa. Không chỉ vậy, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề Biển Ðông để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác quản lý, bảo vệ BGQG…

Trước bối cảnh tình hình trên, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW (Nghị quyết 33) về Chiến lược bảo vệ BGQG. Ðây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ nhằm phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Mục tiêu chung của Chiến lược là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, BGQG; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng BGQG hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc BGQG; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, tăng cường QP, AN, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Chiến lược bảo vệ BGQG cũng xác định các quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc chiến lược, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp; trong đó, xác định rõ: Quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bộ đội biên phòng (BÐBP) là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững BGQG. Nghị quyết cũng đặt vấn đề phải ổn định tổ chức biên chế và xác định BÐBP là một Quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, BÐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong đó, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Cùng với đó, Nghị quyết tiếp tục khẳng định giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ BGQG; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ BGQG. Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Ðẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm QP, AN, xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp, trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BÐBP là lực lượng chuyên trách. Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ BGQG. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức, quản lý bảo vệ BGQG trong tình hình mới và xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG…

Đối với BÐBP, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ BGQG, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP xác định cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP tích cực, chủ động tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xây dựng và báo cáo Ban Tuyên giáo T.Ư triển khai kế hoạch quán triệt, học tập nghiêm túc Chiến lược bảo vệ BGQG trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng báo cáo Nhà nước, Chính phủ ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33. Trong đó, tập trung cho đầu tư xây dựng, phát triển các cụm dân cư biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố QP, AN và quản lý, bảo vệ BGQG. Ðồng thời, tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGQG, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, vùng biển; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố QP, AN, giữa xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển.

Hai là, tăng cường hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố có biên giới triển khai kế hoạch quán triệt, học tập và thực hiện Chiến lược bảo vệ BGQG; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng hệ thống chính trị các cấp ở khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt. Tăng cường chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm đường biên giới, phá hoại mốc quốc giới, bảo vệ Ðảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, QP, AN ở khu vực biên giới.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo phương châm nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt và BÐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ BGQG. Xây dựng BÐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình mới.

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm; nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc BGQG và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!