Xu Hướng 2/2023 # Kế Hoạch Ngành Công Thương Thực Hiện Quyết Định Số 47/Qđ # Top 2 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Kế Hoạch Ngành Công Thương Thực Hiện Quyết Định Số 47/Qđ # Top 2 View

Bạn đang xem bài viết Kế Hoạch Ngành Công Thương Thực Hiện Quyết Định Số 47/Qđ được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thực hiện Chương trình hành động tại Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chương trình hành động số 46/CTr-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh.

Ngày 27/02/2017 Sở Công Thương Bình Phước ban hành Kế hoạch số 247/KH-SCT thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chương trình hành động số 46/CTr-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với mục tiêu như sau:

Mục tiêu tổng quát:

Tham mưu, phối hợp điều hành với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó: Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách của ngành. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm kết hợp với đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ hiện đại trong sản xuất để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp, thương mại ổn định.

Đẩy mạnh thực hiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; nâng cao giá trị xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu, các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm có lợi thế của tỉnh, phù hợp với nhu cầu của thị trường như: Hạt điều nhân, cao su thành phẩm, sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép các loại…; giảm dần xuất khẩu sản phẩm chế biến thô nhằm tăng giá trị gia tăng sản phẩm chế biến trong chuỗi giá trị.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, hạ tầng điện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành công nghiệp và phát triển dịch vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Ngành, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại và mở rộng các kênh phân phối.

Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và tạo việc làm, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, phát triển thanh niên, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Mục tiêu cụ thể:

Về công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) dự kiến đạt 32.500 tỉ đồng, tăng 8,89%; Tỷ lệ hộ có sử dụng điện dự kiến đạt 98,6%, tăng 0,3% so cùng kỳ. Về thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng thực hiện 37.500 tỉ đồng, tăng 15,26%; Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 1.550 triệu USD, tăng 14,65%; Kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 375 triệu USD, không tăng so cùng kỳ.

Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Thực hiện Chương trình hành động số: 15-CTr/HU của Huyện ủy Phú Lương ngày 15/12/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trường tiểu học Tức Tranh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW ( khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

– Tăng cường tính tích cực, tự giác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc triển khai Chương trình hành động của Bộ GD-ĐT để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW (khóa XII) và Chương trình hành động số: 15-CTr/HU của Huyện ủy Phú Lương ngày 15/12/2017 để vận dụng, linh hoạt, cụ thể hóa, phù hợp với thực tế của đơn vị đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài .

– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

– Xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết thuộc về người đứng đầu cấp ủy coi đây là một tiêu chí quan trong để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là giảng dạy, giáo dục học sinh tiểu học.

Thực hiện tinh giản biên chế theo chương trình hành động của Huyện ủy đã xây dựng (khi có số dư về biên chế)

– Vận dụng thực hiện nghiêm túc các văn bản của Nhà nước, của ngành về thực hiện phân công công việc cho cán bộ, nhân viên đảm bảo định mức lao động.

– Sắp xếp, phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm cho giáo viên, nhân viên phù hợp với trình độ, năng lực và đảm bảo hiệu quả.

– Thực hiện tham mưu với ngành để có đủ biên chế thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGD&ĐT.

Vận dụng có hiệu quả việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng bộ các cấp về đổi mới, sắp xếp tổ chức cán bộ, viên chức theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

2. Sắp xếp, phân công chuyên môn

– Hiện nay, tổng số biên chế của đơn vị là 11, trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02

+ Nhân viên: 03

+ Số giáo viên biên chế còn thiếu: 04.

– Dự kiến sắp xếp, phân công chuyên môn

+ Về giáo viên: Tham mưu với ngành để có thêm 04 biên chế giáo viên cơ bản (Từ số giáo viên đang hợp đồng tại trường)

+ Nhân viên y tế – kiêm thủ quỹ và Văn thư;

+ Nhân viên Kế toán thực hiện công tác tại 2 trường (Theo sắp xếp của ngành và Phòng Nội vụ);

+ Nhân viên Thư viện – Thiết bị kiêm Chủ tịch Công đoàn.

3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

– Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, viên chức biên chế của các đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

– Thực hiện tình giản biên chế, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015. Cụ thể:

+ Năm 2018 giảm 0 biên chế: do về hưu .

+ Năm 2021 giảm 01 biên chế: do về hưu.

* Giải pháp thực hiện: Động viên nhân viên kế toán, nhân viên y tế đăng ký tự học để chuyển đổi sang giáo viên mầm non. Lộ trình theo hướng dẫn của huyện ủy.

4. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập

– Nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản công của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý tài chính, tài sản công. Thực hiện chế độ kế toán, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị.

– Thực hiện bảo đảm chi thường xuyên theo Luật ngân sách 2015 và thực hiện kiểm định, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định.

5. Thực hiện cơ chế tài chính

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các khoản chi thường xuyên được phân bổ theo quy định.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh công chức, viên chức; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chuyên môn. Công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

– Ban chi ủy chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức và hoạt động của các đơn vị. Cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện tốt vai trò và chức năng lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ Đảng trong đơn vị.

– Phát huy vai trò của cha mẹ học sinh, nhân dân, Công đoàn và các đoàn thể chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động giảng dạy, giáo dục của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được nghe quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 1 9 – NQ/TW ngày 25/10/2017, của BCH TW (khóa XII)và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện.

Ban chi ủy và Ban giám hiệu phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn của đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW (khóa XII). Hoàn thành kế hoạch nộp về BCĐ huyện ( qua Phòng GD-ĐT) .

3. Ban chi ủy và Ban giám hiệu chủ trì và phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, xây dựng giải pháp thực hiện theo quy định; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 1 9 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW (khóa XII)và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Ban chi ủy và Ban giám hiệu tổ chức tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên và nhân viên cùng thực hiện Nghị quyết số 1 9 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW (khóa XII)và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 27

Mục đích nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động thực hiện tốt nội dung, mục tiêu, tiến độ cải cách chính sách tiền lương của Trung ương trên cơ sở phù hợp với tình hình, điều kiện nguồn lực của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, thực hiện chính sách cải cách tiền lương nhằm tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường sự tự chủ trong quản lý lao động, tiền lương ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực công và doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương.

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải gắn liền với công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đon vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách chính sách tiền lương của toàn bộ hệ thống chính trị thuộc tỉnh. Định kỳ vào tháng 11 hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1847/Qđ

Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Thực hiện Công văn số 5616/UBND-SNV ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 3364/UBND-NV gửi Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:

Thứ 2: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Siết chặt kỷ luật, lỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về văn hóa công vụ theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống. Khẩn trương tổ chức thực hiện khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức.

UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và thông tin tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình thức triển khai, kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện Đề án Văn hóa công thụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Cập nhật thông tin chi tiết về Kế Hoạch Ngành Công Thương Thực Hiện Quyết Định Số 47/Qđ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!