Xu Hướng 12/2022 # Mẫu Qđ Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyên Môn / 2023 # Top 14 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Mẫu Qđ Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyên Môn / 2023 # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Qđ Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyên Môn / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN)………… TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-Viết tắt tên đơn vị

Quận (Huyện)….., ngày ….. tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……

Căn cứ Quyết định số…… ngày……tháng…..năm…. của …… về việc thành lập Trường………………………………………………………………….;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của ……………………. …………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Nay bổ nhiệm các Ông (Bà) có tên sau đây giữ chức vụ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn gồm:

1. Ông Nguyễn Văn A, Tổ trưởng chuyên môn Tổ…..

2. Bà Nguyễn Văn B, Tổ phó chuyên môn Tổ…..

Lương và phụ cấp chức vụ của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Giám hiệu,Tổ Văn phòng và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tác giả: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Tải file đính kèm: TiH_QĐ bo nhiem to truong CM_2015-2016.doc

Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn / 2023

​ Về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn ​

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHA SƠN

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị;

Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH ​

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bắc sinh ngày 21/9/1978 thuộc tổ khoa học tự nhiên trường THCS Kha Sơn giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ khoa học Tự nhiên có thời hạn một năm kể từ ngày 1/10/2017.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bắc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của hiệu trưởng và theo các mục 2, 3 điều 16 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phụ cấp chức vụ hưởng từ ngày 01/10/2017 theo các văn bản hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

​ ​ Về việc bổ nhiệm tổ phó tổ chuyên môn ​

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHA SƠN

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị;

Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH ​

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ sinh ngày 21/9/1984 thuộc tổ khoa học tự nhiên trường THCS Kha Sơn giữ chức vụ Tổ Phó Tổ khoa học Tự nhiên có thời hạn một năm kể từ ngày 1/10/2017.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Huệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của tổ trưởng và theo các mục 2, 3 điều 16 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phụ cấp chức vụ hưởng từ ngày 01/10/2017 theo các văn bản hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

​ ​ Về việc bổ nhiệm tổ phó tổ chuyên môn ​

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHA SƠN

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị;

Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH ​

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Đặng Thị Bích Thúy sinh ngày 25/12/1969 thuộc tổ khoa học xã hội trường THCS Kha Sơn giữ chức vụ Tổ phó Tổ khoa học Xã hội có thời hạn một năm kể từ ngày 1/10/2017.

Điều 2. Bà Đặng Thị Bích Thúy có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của tổ trưởng và theo các mục 2, 3 điều 16 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phụ cấp chức vụ hưởng từ ngày 01/10/2017 theo các văn bản hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

​ ​ Về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn ​

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHA SƠN

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị;

Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH ​

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Luân sinh ngày 16/8/1959 thuộc tổ khoa học Xã hội trường THCS Kha Sơn giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ khoa học Xã hội có thời hạn một năm kể từ ngày 1/10/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Luân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công và theo các mục 2, 3 điều 16 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phụ cấp chức vụ hưởng từ ngày 01/10/2017 theo các văn bản hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

​ ​ Về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ Văn phòng ​

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHA SƠN

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị;

Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH ​

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng sinh ngày 9/11/1982 thuộc tổ Văn phòng trường THCS Kha Sơn giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Văn phòng có thời hạn một năm kể từ ngày 1/10/2017.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công và theo điều 17 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phụ cấp chức vụ hưởng từ ngày 01/10/2017 theo các văn bản hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quy Định Về Việc Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trường Tiểu Học / 2023

Quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn trường tiểu học. Tổ chuyên môn trường tiểu học. Quy trình bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn được thực hiện thế nào?

Việc bổ nhiệm chức danh tổ trưởng tổ chuyên môn trong trường tiểu học phải là những cá nhân, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn, đảm bảo về phẩm chất, đạo đức; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ… Người đứng đầu nhà trường là hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập các tổ chuyên môn và ban hành quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ của đơn vị trong năm học.

Hiện nay, Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 ban hành Điều lệ Trường tiểu học đã có những hướng dẫn cụ thể về tổ chuyên môn cũng như tổ trưởng tổ chuyên môn. Bài viết sau đây, Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Dương Gia sẽ tư vấn các quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn trường tiểu học.

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT điều lệ Trường tiểu học

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT quy định về điều lệ Trường tiểu học thì tổ chuyên môn được quy định như sau:

“Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục”.

Số lượng tổ chuyên môn gồm ít nhất 03 (ba) người. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 07 (bảy) thành viên trở lên thì có một tổ phó

*Nhiệm vụ của tổ chuyên môn Trường tiểu học là:

“a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó”.

Việc sinh hoạt của tổ chuyên môn được thực hiện 2 tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

*Vai trò của tổ chuyên môn trong trường học:

Tổ chuyên môn trường học nói chung là một bộ phận cấu thành hệ thống tổ chức của Nhà trường. Các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đề ra. Là nơi trực tiếp triển khai mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học cho học sinh. Ngoài việc phục vụ cho quá trình giảng dạy tại Nhà trường, mà đặc biệt, tổ chuyên môn còn là nơi tập hợp, đoàn kết, tìm hiểu nắm vững tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của các giáo viên trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ giáo viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong trường tiêu học.

2. Quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học

Xuất phát từ vai trò của tổ chuyên môn, ta có thể thấy hoạt động của tổ chuyên môn trong trường Tiểu học chiếm vj trí đặc biệt quan trong trong hoạt độngc của Nhà trường. Do đó , vai trò của tổ trưởng tổ chuyên môn đặc biệt quan trọng là người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động của giáo viên và cả khối lớp, là người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong tổ của mình. Vì vậy để bầu ra người có đủ điều kiện để đảm nhận vị trí này là hết sức quan trọng.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật không có văn bản nào quy định chung về tiêu chuẩn và quá trình thực hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học, việc thực hiện bổ nhiệm vị trí này căn cứ vào quy định của từng Sở giáo dục của từng tỉnh. Nhưng nhìn chung, một giáo viên để muốn được bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học cần đáp ứng các yêu cầu sau:

– Việc thực hiện việc bổ nhiệm phải được xem xét, quyết định, đảm bảo tính dân chủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu đơn vị

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị và góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị, ngành;

– Giáo viên được bổ nhiệm phải là người có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên của cấp học và vị trí việc làm; đủ năng lực sức khỏe để đảm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đạt trình độ cuẩn trở lên tương ứng với từng cấp học; có chuyên môn khá, giỏi. Ưu tiên giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh, giáo viên cốt cán có kĩ năng ứng ụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.

Sống có đạo đức, văn hóa, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Là người tận tâm với nghề nghiệp và công việc được giao

Có bản lĩnh, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; hiểu biết về tình hình đặc điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị công tác

Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ; khả năng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ

Người được bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam

Để đáp ứng được yêu cầu, thường người được bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn phải là người đã có thực tế giảng dạy và có ít nhất 03 năm công tác đối với tổ trường hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm học trở lên tại đơn vị tính đến thời điểm bổ nhiệm

2.3 Quy trình bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn

– Lấy ý kiến thành viên trong tổ giới thiệu viên chức để bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng

– Cá nhân người được giới thiệu thông qua bản tự nhân xét đánh giá việc thực hiện nhiệm cụ được giao trong thời gian công tác

-Các thành viên trong tổ góp ý cho người được giói thiệu bổ nhiệm

-Bầu tổ kiểm phiếu để phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu, báo cáo kết quả ((có biên bản kiểm phiếu)

-Danh sách trích ngang người được bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn

– Biên bản họp

– Phiếu tín nhiệm và văn bản kiểm phiếu

– Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác

Bước hai: Hiệu trưởng tổ chức họp tập thể lãnh đạo nhà trường, thống nhất ý kiến ban hành quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn

3. Thời hạn bổ nhiệm thường không quá 12 tháng, tháng 8 hàng năm Hiệu trưởng sẽ tiến hành bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí tổ trưởng tổ chuyên môn

Thưa luật sư tôi hiện đang công tác trong trường tiểu học. Trong đợt bổ nhiệm quản lý. Tổ công tác làm quy trình như sau: Chi bộ bỏ phiếu và kết quả là: Người thứ nhất (Chị A) được 8/14 phiếu. Người thứ hai (Chị B) được 6/14 phiếu. Sau đó tổ công tác đưa ra HĐSP cả hai người này và kết quả là: Người thứ nhất (Chị A) được 14/40 phiếu. Người thứ hai (Chị B) được 26/40 phiếu. Vậy ai là người được và tổ công tác làm như vậy có đúng không? Tôi rất mong nhận được sự giải đáp của luật sư. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Điều 18 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT như sau:

“1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Mầm Non / 2023

Đúng là nó căn cứ vào Điều lệ trường mầm non như bạn đã nêu. Nhưng căn cứ cụ thể không phải Điều 14 mà chính xác là Điều 16 của Điều lệ.

1. Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ.

2. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận đối với nhà trư­ờng, nhà trẻ dân lập, tư­ thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá và có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao quản lí một nhà trường hoặc một nhà trẻ không quá hai nhiệm kì.

Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ được cán bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.

3. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Qđ Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyên Môn / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!