Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết 28/2016/Qh14 Sửa Đổi Về Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp # Top 12 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết 28/2016/Qh14 Sửa Đổi Về Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết 28/2016/Qh14 Sửa Đổi Về Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

chúng tôi độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Xem có chú thích thay đổi nội dung

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/20 Căn cứ Luật thu ế sử dụng đất nông nghiệp năm 1 993; 1 4/QH 1 3; Sau kh QUYẾT NGHỊ: i xem xét Tờ trình s ố 368/TTr-CP ngày 30 th á ng 9 năm 2016 của Ch í nh phủ; Báo cáo th ẩ m tra số 1 63/BC- U BTCNS14 ngày 10 th á ng 10 năm 20 1 6 của Ủ y ban Tài chính – Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo c á o giải trình, tiếp thu, chỉnh lý s ố 55/BC- U BTVQH 1 4 ngày 11 tháng 11 năm 20 1 6 của Ủ y ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/20 1 0/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,

Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

“3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây: a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất; b) Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; c) Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

4. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: “Điều 4. Thời hạn miễn thuế Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 “

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không quy định tại Nghị quyết này và tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

4. Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V i ệt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 1 1 th á ng 11 năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết 28/2016/QH14 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cơ quan ban hành:

Quốc hội

Số công báo:

Đã biết

Số hiệu:

28/2016/QH14

Ngày đăng công báo:

Đã biết

Loại văn bản:

Nghị quyết

Người ký:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành:

11/11/2016

Ngày hết hiệu lực:

Đang cập nhật

Áp dụng:

Đã biết

Tình trạng hiệu lực:

Đã biết

Lĩnh vực:

Thuế-Phí-Lệ phí , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Miễn thuế toàn bộ đất nông nghiệp đến hết năm 2020

Theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thay vì chỉ miễn đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đặc biệt, Nghị quyết điều chỉnh thời hạn miễn thuế từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2020 sang từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

chúng tôi độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness

Amending and supplementing a number of articles of Resolution No. 55/2010/QH12 on agricultural land use tax exemption and reduction [1]

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Law No. 57/2014/QH13 on Organization of the National Assembly;

Pursuant to the 1993 Law on Agricultural Land Use Tax;

Considering the Government’s Report No. 368/TTr-CP of September 30, 2016; the Finance-Budget Committee’s Appraisal Report No. 163/BC-UBTCNS14 of October 10, 2016; National Assembly deputies’ opinions and the National Assembly Standing Committee’s Report No. 55/BC-UBTVQH14 of November 11, 2016, explaining the acceptance of contributed opinions and revision of the draft Resolution amending and supplementing a number of articles of Resolution No. 55/2010/QH12 on agricultural land use tax exemption and reduction.

To amend and supplement a number of articles of Resolution No. 55/2010/QH12 on agricultural land use tax exemption and reduction.

1. To amend Clause 3 of Article 1 and add Clause 4 to Article 1 as follows:

“3. Agricultural land use tax is exempt for the whole agricultural land areas allocated to the following subjects:

a/ Households and individuals allocated land by the State for agricultural production, including inherited, donated and transferred land;

b/ Households and individuals that are members of agricultural cooperatives and state-run agricultural farms or forestry farms and have been stably contracted land by cooperatives, state-run agricultural farms or forestry farms for agricultural production in accordance with law;

c/ Agricultural production households and individuals that contribute their agricultural land use rights for the establishment of agricultural production cooperatives under the Law on Cooperatives.

4. Agricultural land use tax is exempt for agricultural land areas allocated by the State to economic organizations, political organizations, socio-political organizations, socio-professional organizations, non-business units and other units currently using directly land for agricultural production.

Agricultural land areas allocated by the State to economic organizations, political organizations, socio-political organizations, socio-professional organizations, non-business units or other units that currently manage but do not directly use land for agricultural production and assign land to other organizations or individuals for agricultural production under contracts shall be recovered in accordance with the Land Law; pending land recovery by the State, 100% agricultural land use tax shall be paid.”

2. To amend and supplement Article 4 as follows:

“Article 4. Tax exemption duration

The agricultural land use tax exemption duration prescribed in this Resolution shall be implemented from January 1, 2017, through December 31, 2020.”

3. To annul Articles 2 and 3, and Clause 2 of Article 5; and remove the “reduction” term from the title of Resolution No. 55/2010/QH12.

1. This Resolution takes effect on January 1, 2017.

2. From the effective date of this Resolution, subjects eligible for agricultural land use tax exemption other than those specified in this Resolution and in Clauses 1 and 2, Article 1 of Resolution No. 55/2010/QH12 on agricultural land use tax exemption and reduction shall continue to comply with the Law on Agricultural Land Use Tax.

3. The Government shall direct ministries, sectors and localities to review, reorganize and recover agricultural land acquired from violations of the land law in accordance with the land law.

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên chúng tôi bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Nghị Quyết 107/2020/Qh14 Kéo Dài Thời Hạn Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…

Số hiệu:

107/2020/QH14

Loại văn bản:

Nghị quyết

Nơi ban hành:

Quốc hội

Người ký:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành:

10/06/2020

Ngày hiệu lực:

Đã biết

Ngày công báo:

Đã biết

Số công báo:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 2025

Theo Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 10/6/2020 thì:

Tiếp tục kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025.

Hiện hành, thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là đến 31/12/2020 theo Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 (được sửa đổi bởi Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016), nay Quốc hội đã cho phép kéo dài thêm 05 năm nữa đến 2025.

Đối tượng được hưởng theo quy định này gồm có như:

– Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.

– Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo.

– Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;

+ Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã….

Nghị quyết 107/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Nghị quyết số: 107/2020/QH14

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ KÉO DÀI THỜI HẠN MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2016/QH14 NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA QUỐC HỘI

QUỐC HỘI Căn cứ HiếCăn cứ Luật Tổ chức QuốCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sốCăn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; QUYẾT NGHỊ: 80/2015/QH13; c hội Điều 2. Hiệu lựNghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020. c thi hành số 57/2014/QH13; n pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều 1. Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị quyết 28/2016/QH14 do Quốc hội ban hành

Địa chỉ:

17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại:

(028) 3930 3279 (06 lines)

E-mail:

in f o@ThuVienPhapLuat.vn

Ubtvqh Trình Quốc Hội Nghị Quyết Về Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

UBTVQH trình Quốc hội Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sáng 28.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và nhất trì trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được thực hiện theo quy định của Luật thuế SDĐNN năm 1993, Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 29.3.1994 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thuế bổ sung đối với hộ gia đình SDĐNN vượt quá hạn mức diện tích đất.

Nhìn lại 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy, tổng số thuế SDĐNN miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm. Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ; góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN như quy định hiện hành là cần thiết Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại; tiếp tục khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Với số thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa; qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, góp phần động viên người nông dân yên tâm sản xuất, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.

Các đại biểu biểu quyết tại Phiên họp sáng nay. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình bất lợi về thiên tai, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất, giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết nhất trí về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND thành phố Đà Nẵng cho dự án nút giao khác mức tại nút giao Ngã ba Huế (thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng) với hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo Lê Sơn (Chinhphu.vn)

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Chiều 10/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN).

Theo đó, Quốc hội quyết định kéo dài thời hạn miễn SDĐNN được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐNN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày báo cáo giải trình, tiếpthu, chỉnh lý dự thảo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Theo báo cáo, một số ý kiến đề nghị cần sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thuế SDĐNN cho phù hợp với quy định của pháp luật và thể hiện rõ chính sách miễn, giảm thuế đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Dựán Nghị quyết kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua chiều 10/6 với số phiếu tán thành trên 94%

Tuy nhiên, trong quá trình gửi xin ý kiến về dựán Luật Thuế tài sản còn có nhiều ý kiến rất khác nhau. Do đó, các cơ quan của Chính phủ đang tiếp tục đánh giá tổng thể chính sách thuế đối với tài sản nói chung và đối với đất đai nói riêng, trong đó có chính sách thuế SDĐNN, trên cơ sở đó sẽ trình Quốc hội hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, tài sản cho phù hợp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần tiếp tục ban hành chính sách thuế đối với doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thực sự thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp; miễn, giảm các loại thuế, kể cả thuế TNDN trong quá trình tiêu thụ sản phẩm được chế biến, liên kết chế biến sản phẩm nông nghiệp đã được DN đầu tư vào nông nghiệp.

Theo UBTVQH, Luật Thuế TNDN hiện hành đã quy định miễn thuế đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp ở địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản. Đồng thời, quy định mức thuế suất ưu đãi đối với DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như: áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% (thuế suất phổ thông là 20%) đối với thu nhập của DN từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản ở địa bàn khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi;… Bên cạnh đó, trong thời gian qua đã rà soát bãi bỏ các loại phí, lệ phí không hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giảm thủ tục hành hành chính, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (chuyển 6 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp sang thực hiện theo giá dịch vụ với mức thu bằng với mức thu cũ; bãi bỏ 09 khoản lệ phí trong lĩnhvực nông nghiệp). Như vậy, các chính sách về thuế, phí và lệ phí đã góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp như đề nghị của đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, việc kéo dài chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN sẽ làm mất chức năng của thuế SDĐNN, gây ra tình trạng hoang hóa ruộng đất… Thừa nhận thực tế này, tuy nhiên UBTVQH cũng cho biết việc không đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa có nhiều nguyên nhân chủ yếu khác, như thiên tai (hạn hán, thiếu nước), dịch bệnh, sản phẩm không có đầu ra, hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao, thiếu hụt nguồn lao động và một phần cũng do chính sách về đất đai chưa thật hoàn thiện.Cùng với việc thực hiện chính sách miễn hoặc giảm thuế SDĐNN trong thời gian qua có thể cũng là một nguyên nhân nhưng xét về tổng thể không phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc hoang hóa ruộng đất.

Q.H

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết 28/2016/Qh14 Sửa Đổi Về Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!