Xu Hướng 12/2023 # Nghị Quyết Của Bộ ChíNh Trị Về Phương Hướng, Nhiệm Vụ PháT Triển ThàNh Phố Hồ Chí Minh Đến Năm 2023 # Top 12 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Của Bộ ChíNh Trị Về Phương Hướng, Nhiệm Vụ PháT Triển ThàNh Phố Hồ Chí Minh Đến Năm 2023 được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thứ ba, 14/08/2012 06:20

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ IX

1- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.

Mười năm qua, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010”, trong bối cảnh vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã quán triệt, cụ thể hoá và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đạt được nhiều thành tựu nổi bật:

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghệ cao chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, các nguồn lực xã hội được phát huy; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; vị trí, vai trò của Thành phố đối với vùng và cả nước ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được nâng lên; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; di dời hệ thống cảng biển đạt kết quả tích cực; công tác quản lý, bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường có tiến bộ.

Văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có bước tiến tích cực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần thiết thực hơn vào quá trình phát triển; chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao; chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, hộ nghèo giảm rõ rệt.

Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ có tiến bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền chuyển biến tích cực và hiệu quả tốt hơn. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; tình hình tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thành phố.

Sau hơn 25 năm đổi mới và gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: “Thành phố Anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, được hai lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng.

2- Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khó khăn, hạn chế, yếu kém:

– Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng của Thành phố. Cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch còn chậm; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao còn thấp; quy mô, tỉ trọng của khu vực kinh tế tập thể còn nhỏ; kết quả hợp tác phát triển với các địa phương còn hạn chế.

– Kết cấu hạ tầng vốn đã yếu kém, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, có mặt ngày càng gay gắt hơn.

– Phát triển văn hoá chưa tương xứng với vai trò, vị trí của Thành phố là một trung tâm văn hoá lớn của vùng và cả nước. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Khoa học – công nghệ chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội. Một số vấn đề văn hoá – xã hội bức xúc chậm được khắc phục; phát triển giáo dục – đào tạo, y tế còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là tình trạng quá tải ở các bệnh viện chuyên khoa ngày càng nghiêm trọng; thể thao thành tích cao bị suy giảm.

– An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn.

– Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, yếu kém. Hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa cao, tính chiến đấu, sức thuyết phục còn thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng chính trị, giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, mất niềm tin, suy thoái đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; công tác quản lý, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém; thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; cải cách tư pháp còn chậm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hệ thống chính trị còn chậm, chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ.

3- Những khó khăn, hạn chế, yếu kém nêu trên là do :

– Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền Thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Thành phố chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn, chưa kiên trì, kiến nghị với Trung ương để có chủ trương, biện pháp mang tính đột phá.

– Việc thể chế hoá Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị còn chậm, chưa có cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, tạo sức mạnh liên kết của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại đặc biệt. Một số bộ, ngành Trung ương còn thiếu chủ động phối hợp với Thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 và Kết luận 15 của Bộ Chính trị để giải quyết một số vấn đề cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2023

1- Từ nay đến năm 2023, trên cơ sở vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2023 gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ, Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển Thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2023.

2- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát nêu trên, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây :

2.1- Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ 2011 – 2023 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; GDP bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt khoảng 8.500 USD.

– Thúc đẩy phát triển các nhóm ngành dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả; trong đó, tập trung nâng cao tỉ trọng các ngành dịch vụ: thương mại quốc tế; tài chính, ngân hàng; dịch vụ cảng, kho bãi, hậu cần hàng hải và xuất, nhập khẩu, vận tải đa phương thức; du lịch. Phát triển và quản lý tốt các loại thị trường hàng hoá; thị trường tài chính; thị trường bất động sản; thị trường khoa học – công nghệ; thị trường lao động…

– Tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao (cơ khí; điện tử – công nghệ thông tin; hoá dược – cao su; chế biến tinh lương thực, thực phẩm). Lựa chọn một số công đoạn, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong các ngành khác để đầu tư, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2023; phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững.

– Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường. Các thành phần kinh tế cùng phát triển, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật; nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; tiếp tục phát huy tốt sự chủ động liên kết, hợp tác phát triển ngày càng có hiệu quả với các tỉnh, thành phố.

2.3- Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao.

Tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh khoa học – công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, làm nền tảng thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ Thành phố đến cơ sở. Tập trung xây dựng, phát triển khu y tế kỹ thuật cao, các trung tâm y tế chuyên sâu và một số bệnh viện tại các cửa ngõ Thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện quận, huyện… Coi trọng phát triển y tế dự phòng, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Giải quyết căn bản tình trạng quá tải các bệnh viện.

Phát triển mạnh phong trào thể dục – thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của nhân dân; phát triển thể thao thành tích cao, nhất là các môn Thành phố có truyền thống, có ưu thế.

Phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hoá theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn học – nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao đời sống văn hoá của nhân dân; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hoá giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách nghèo giàu trong các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân.

2.4- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong mọi tình huống; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng quân đội, công an trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bất ngờ xảy ra.

2.5- Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá. Thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã ký kết với địa phương các nước; chủ động ngăn ngừa tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế. Tăng cường, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước.

2.6- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được sự chuyển biến rõ rệt, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên… Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và gắn bó mật thiết với nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

2.7- Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nhân dân, không để xảy ra những “điểm nóng”.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2023” trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương và các địa phương, để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh của cả nước, vì cả nước.

2- Tiếp tục cho phép Thành phố được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn Thành phố đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp. Khi thực hiện thí điểm, Thành phố phải có đề án xin Chính phủ cho thí điểm về từng vấn đề cụ thể và chịu sự theo dõi, giám sát của Chính phủ, đặc biệt với những vấn đề lớn, nhạy cảm.

3- Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên. Cụ thể là :

a) Xem xét để tăng tỉ lệ điều tiết cho ngân sách Thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và Thành phố, thực hiện từ năm 2023; trong khi chưa tăng tỉ lệ điều tiết, hằng năm, xem xét tăng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu và tăng hỗ trợ từ nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn; đồng thời, ưu tiên các nguồn tài chính để thực hiện các dự án phát triển giao thông vận tải Thành phố đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện để Thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước.

c) Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng phù hợp với vị trí, vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2023. Xây dựng chính sách phát triển và cơ chế điều phối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm là quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất, xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối (giao thông, cấp nước, thoát nước…); phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường… và xây dựng cơ chế điều phối giữa các địa phương trong vùng dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chính phủ.

4- Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, nhằm tạo thêm sức mạnh và điều kiện thuận lợi cho Thành phố phát triển. Đồng thời, các bộ, ban, ngành Trung ương cần có ý thức và trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ Thành phố trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển các ngành trên địa bàn; kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Thành phố phát triển. Các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh trong vùng cần chủ động phát triển quan hệ liên kết, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, tạo nên sự gắn bó và sức mạnh chung để cùng phát triển.

5- Định kỳ hằng năm, Ban Bí thư và Chính phủ làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị. Văn phòng Trung ương Đảng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Nghị quyết này./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Fdi: Nghị Quyết Của Niềm Tin

Nghị quyết 50/NQ -TW đã một lần nữa khẳng định, khu vực kinh tế có vốn đầu tưnước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, sau 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dù đánh giá cao những thành tựu quan trọng của khu vực này, song đã bắt đầu có không ít ý kiến cho rằng, cần xem xét lại vai trò của FDI, thậm chí cần hạn chế thu hút dòng vốn ngoại. Nhưng nay, với thông điệp từ Bộ Chính trị, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoàn toàn yên tâm, được bảo hộ và bảo vệ quyền lợi chính đáng ở Việt Nam.

Họ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư, kinh doanh tại một trong những điểm đến đầu tư an toàn và nhiều tiềm năng nhất thế giới.

Gần 30 năm trước, tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam năm 1991, với sự xuất hiện của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi thông điệp quan trọng tới các nhà đầu tư nước ngoài, rằng Việt Nam đang đổi mới, mở cửa, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài để thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế.

Nay, lần đầu tiên, Bộ Chính trị có một nghị quyết riêng về thu hút FDI. Điều đó một lần nữa cho thấy, Việt Nam vẫn coi trọng, đánh giá cao và tiếp tục thu hút FDI cho phát triển kinh tế – xã hội.

Hơn thế, nếu đặt Nghị quyết 50/NQ-TW trong bối cảnh trong 2 năm qua, Bộ Chính trị lần lượt ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế và nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và bây giờ là doanh nghiệp FDI, mới càng thấy tầm quan trọng của nghị quyết này.

Như vậy, Việt Nam đã thực sự coi FDI là một cấu phần quan trọng của nền kinh tế. Việt Nam coi cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI là những đội quân chủ lực của nền kinh tế. Khi cả đội quân này cùng phát triển, thì nền kinh tế mới có thể tăng trưởng nhanh, bền vững và nhanh chóng chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu.

Thông điệp rõ ràng như thế, hẳn nhiên, Việt Nam sẽ có thêm niềm tin của cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài. Được coi trọng, họ sẽ bỏ vốn đầu tư vào Việt Nam, qua đó thúc đẩy kinh tế – xã hội Việt Nam phát triển, như 30 năm qua đã làm.

Nhưng ở một khía cạnh khác, trước những hạn chế, tiêu cực của FDI trong vòng 3 thập kỷ qua, từ chuyện chuyển giá, gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu, hay gần đây là “vốn mỏng”, đầu tư núp bóng…, Bộ Chính trị đã có những khẳng định rất dứt khoát. Đó là không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên…Ngoài ra, sẽ có chính sách hạn chế vốn mỏng, đầu tư núp bóng; sẽ ngăn chặn chuyển giá ngay từ khâu đầu tư; sẽ ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ tương lai, dự án xanh… Vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng, mà lâu nay dư luận xã hội lo ngại, cũng đã được Bộ Chính trị một lần nữa nhấn mạnh.

Nhìn vào những định hướng quan trọng này, dư luận xã hội sẽ thêm tin tưởng vào chiến lược phát triển kinh tế, thu hút FDI vào Việt Nam và sẽ có cái nhìn toàn diện, khách quan hơn về FDI. Khi cả “chủ và khách” cùng nhìn về một hướng, lợi ích, hiệu quả mang lại của nền kinh tế sẽ cao hơn.

Khi Nghị quyết 50/NQ-TW được ban hành, với các chỉ đạo cụ thể làm sao chặn các dự án FDI xấu, nhiều người cũng lo ngại điều đó sẽ khiến nhà đầu tư nản lòng. Nhưng đã đến lúc các nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu, đây là cuộc chơi sòng phẳng và cùng có lợi. Cùng với việc được bảo hộ, các nhà đầu tư cũng phải tự đề cao trách nhiệm của chính mình. Các “hàng rào” được dựng lên cũng chỉ là để hạn chế những nhà đầu tư xấu, làm ăn chụp giật. Khi ấy, môi trường đầu tư, kinh doanh sẽ minh bạch và lành mạnh hơn, dành nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư nghiêm túc, bài bản. Đây cũng chính là điều mà các nhà đầu tư chân chính chờ đợi.

Vấn đề còn lại là làm thế nào để thực thi hiệu quả nghị quyết được ban hành. Công việc trước mắt là cần sớm có chương trình hành động, sớm thể chế hóa các định hướng chính sách quan trọng mà Bộ Chính trị đã chỉ ra để Việt Nam sớm đón được dòng vốn đầu tư có chất lượng hơn, tác động tích hơn hơn tới kinh tế.

Theo Báo Đầu tư

Khai Giảng Lớp Cao Học Luật Kinh Tế Ch

Sáng ngày 16/11/2023, Trường Đại học Luật (Đại học Huế) phối hợp với Trường Đại học Quang Trung long trọng tổ chức Lễ khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế cho các Tân học viên Cao học trúng tuyển năm 2023 tại Bình Định.

Lớp Cao học Luật Kinh tế CH-2. K2023- Bình Định (2023 – 2023) là lớp Cao học Luật Kinh tế đầu tiên được tổ chức tại Bình Định. Vì thế, Trường Đại học Luật rất quan tâm, từ việc xây dựng kế hoạch cho đến lên lịch trình học tập từ đầu khóa, theo các chuyên đề, nội dung, chương trình của mỗi học kỳ, từng năm học cụ thể. chúng tôi Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) chia sẻ: “Việc tổ chức mở lớp là sự nổ lực lớn, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của hai Trường. Việc đảm bảo chất lượng, học thật, thi thật, đánh giá đúng năng lực người học là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất”.

Lớp Cao học Luật Kinh tế được tổ chức học vào mỗi cuối tuần. Đây là điều kiện thuận lợi cho khóa học và các học viên sẽ chủ động hơn về mặt bố trí thời gian, có kế hoạch cụ thể cho bản thân trong việc, tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý, khoa học nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, thực hiện đảm bảo đúng quy chế đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công việc của gia đình, cũng như tham gia tích cực, hiệu quả các mối quan hệ xã hội khác.

Nhà giáo Ưu tú – TS. Nguyễn Viết Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Luật (Đại học Huế) đã phối hợp để cùng tổ chức lớp Cao học này một cách tốt nhất. Thầy mong muốn các học viên hãy học tập thật tốt đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc và có khả năng phát triển từ nghề nghiệp. Bên cạnh đó Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất để học viên tham gia học tập một cách chủ động, đảm bảo quy định, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, học viên Đinh Thanh Hóa, Phòng Tài nguyên & Môi trường Quy Nhơn, đại diện lớp học bày tỏ cảm xúc vui mừng khi được tham gia khóa đào tạo trình độ thạc sĩ này; cám ơn hai trường đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho lớp, đồng thời xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, tập thể đoàn kết để đạt được kết quả như mong đợi của mỗi học viên và sự kỳ vọng của đơn vị mà các học viên đang công tác tin tưởng gửi gắm cán bộ của mình tham dự khóa học; góp phần nâng cao uy tín của Trường Đại học Luật ( Đại học Huế) và Trường Đại học Quang Trung.

Lớp Cao học Luật Kinh tế CH-2. K2023-BĐinh (2023 – 2023) có 38 học viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định và các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông. Dự kiến đợt tập trung học này bắt đầu từ 16/11/2023 đến ngày 12/01/2023 bao gồm các môn Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Lý luận và thực tiễn chuyên sâu về Luật lao động; Lý luận và thực tiễn chuyên sâu về Luật Dân sự; Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh; Triết học; Lý luận và thực tiễn chuyên sâu về Luật Thương mại.

Buổi lễ Khai giảng thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường đầy thử thách và nổ lực của các tân học viên.

Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị

Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2005, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Download Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005,

Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị,

Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị

Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 01/2023 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Toàn Văn Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ, Download Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 84 2023 Của Chính Phủ,

Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị,

Nghị Quyết Năm 2023 Của Chi Bộ

Nghị Quyết 128/2023/qh14 Ngày 12/11/2023 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết 1033/2023/ubtvqh14 Ngày 16/10/2023, Nghị Quyết 1032/2023/ubtvqh14 Ngày 14/10/2023, Nghị Quyết 1004/2023/ubtvqh14 Ngày 18/09/2023, Nghị Quyết 1000/2023/ubtvqh14 Ngày 16/09/2023, Nghị Quyết 129/2023/qh14 Ngày 13/11/2023 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2023, Nghị Quyết 132/2023/nĐ-cp Ngày 05/11/2023 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 127/2023/qh14 Ngày 12/11/2023, Nghị Quyết 133/2023/qh14 Ngày 17/11/2023, Nghị Quyết 13/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 12/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 11/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 10/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 14/2023/nq-hĐnd Ngày 04/09/2023, Nghị Quyết 126/2023/qh14 Ngày 12/11/2023, Nghị Quyết 09/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 123/2023/qh14 Ngày 03/11/2023, Nghị Quyết 124/2023/qh14 Ngày 11/11/2023, Nghị Quyết 999/2023/ubtvqh14 Ngày 16/09/2023, Nghị Quyết 125/2023/qh14 Ngày 11/11/2023, Nghị Quyết 135/2023/nĐ-cp Ngày 18/11/2023, Nghị Quyết 133/2023/nĐ-cp Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 132/2023/nĐ-cp Ngày 05/11/2023, Nghị Quyết Năm 2023 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 68/nq-cp 2023, Nghị Quyết 132/2023, Nghị Quyết 84 2023, Nghị Quyết 55-nq/tw 2023, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2023, Nghị Quyết 01 2023, Nghi Quyêt Tw 5 2023, Nghị Quyết Năm 2023, Nghị Quyết 01/2023, Nghị Quyết 02 2023, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2023, Nghị Quyết 84 2023 Của Chính Phủ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2023, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2023, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2023, Nghị Quyết Chuyên Đề 2023, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2023, Nghị Quyết Dự Toán 2023, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2023, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2023, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2023, Nghị Quyết 02/2023/nq-hĐnd, Nghị Quyết 01/2023 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2023, Nghị Quyết 132/2023/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2023, Nghị Quyết Quốc Hội 2023, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2023, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2023, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2023 Của Chính Phủ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2023, Nghị Quyết Ngân Sách 2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2023, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2023, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2023, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2023 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2023 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2023, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2023, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2023, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2023, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2023, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2023, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2023, Nghị Quyết Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2023, Nghị Quyết Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2023, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2023, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2023, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2023, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2023”,, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2023, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2023, Quyết Định 22/2023/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2023, Quyết Định 16/2023/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2023, Quyết Định 15/2023/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2023, Quyết Định 18/2023/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2023, Quyết Định 24/2023/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2023, Quyết Định 19/2023/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2023, Quyết Định 29/2023/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2023, Quyết Định 27/2023/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2023, Quyết Định 21/2023/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2023, Quyết Định 20/2023/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2023, Quyết Định 17/2023/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2023, Quyết Định 24/2023/qĐ-ubnd Ngày09/09/2023, Quyết Định 24/2023/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2023, Quyết Định 19/2023/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2023, Quyết Định 27/2023/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2023, Quyết Đinh 18/2023/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2023, Quyết Định 24/2023/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2023,

Nghị Quyết 128/2023/qh14 Ngày 12/11/2023 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết 1033/2023/ubtvqh14 Ngày 16/10/2023, Nghị Quyết 1032/2023/ubtvqh14 Ngày 14/10/2023, Nghị Quyết 1004/2023/ubtvqh14 Ngày 18/09/2023, Nghị Quyết 1000/2023/ubtvqh14 Ngày 16/09/2023, Nghị Quyết 129/2023/qh14 Ngày 13/11/2023 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2023, Nghị Quyết 132/2023/nĐ-cp Ngày 05/11/2023 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 127/2023/qh14 Ngày 12/11/2023, Nghị Quyết 133/2023/qh14 Ngày 17/11/2023, Nghị Quyết 13/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 12/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 11/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 10/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 14/2023/nq-hĐnd Ngày 04/09/2023, Nghị Quyết 126/2023/qh14 Ngày 12/11/2023, Nghị Quyết 09/2023/nq-hĐnd Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 123/2023/qh14 Ngày 03/11/2023, Nghị Quyết 124/2023/qh14 Ngày 11/11/2023, Nghị Quyết 999/2023/ubtvqh14 Ngày 16/09/2023, Nghị Quyết 125/2023/qh14 Ngày 11/11/2023, Nghị Quyết 135/2023/nĐ-cp Ngày 18/11/2023, Nghị Quyết 133/2023/nĐ-cp Ngày 09/11/2023, Nghị Quyết 132/2023/nĐ-cp Ngày 05/11/2023, Nghị Quyết Năm 2023 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 68/nq-cp 2023, Nghị Quyết 132/2023, Nghị Quyết 84 2023, Nghị Quyết 55-nq/tw 2023, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2023, Nghị Quyết 01 2023, Nghi Quyêt Tw 5 2023, Nghị Quyết Năm 2023, Nghị Quyết 01/2023, Nghị Quyết 02 2023, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2023, Nghị Quyết 84 2023 Của Chính Phủ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2023, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2023, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2023, Nghị Quyết Chuyên Đề 2023, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2023, Nghị Quyết Dự Toán 2023, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2023, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2023, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2023, Nghị Quyết 02/2023/nq-hĐnd, Nghị Quyết 01/2023 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2023, Nghị Quyết 132/2023/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2023,

Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2023, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2023, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2023, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2023, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2023 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2023, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2023 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật,

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2023, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2023, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2023, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7,

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Của Bộ ChíNh Trị Về Phương Hướng, Nhiệm Vụ PháT Triển ThàNh Phố Hồ Chí Minh Đến Năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!