Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18 # Top 12 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

(NQ số 69/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII-KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới, cụ thể như sau:

1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2021, tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

a) Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.

c) Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.

d) Nghị quyết số 65/2020/NQ-HĐND ngày 5-6-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2021, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh

(NQ số 70/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tỷ lệ phân chia các khoản thu tại điểm 4.5 và 4.7 Mục 4, phần II, Phụ lục số 01, Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 65/2020/NQ-HĐND ngày 05/6/2020 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

(NQ số 71/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện

HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

(NQ số 72/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 03 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của 06 dự án đã được thông qua tại Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) cho các dự án quy định tại Điều 1.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(NQ số 73/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVII – KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

1. Giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Động Phong Nha,  Tiên Sơn; Điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con; Tuyến du lịch Sông Chày – Hang Tối; Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật quy định tại Mục I Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NĐ-CP ngày 24/10/2016 và Mục 1 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo)

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021 và từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Giảm 50% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Tuyến “Động Phong Nha – Khám phá chiều sâu bí ẩn”; tuyến “Rào Thương – hang Én – hang Nước lạnh”; tuyến Thung lũng Sinh Tồn – Hang Thủy Cung; Tuyến “Hang Va, hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt”; tuyến du lịch khám phá hệ thống Hang động Tú Làn; tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng – Hang động lớn nhất thế giới”; tuyến “Hóa Sơn – hang Rục Mòn”; tuyến “Khám phá thung lũng Hamada – hang Trạ Ang”; tuyến du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pigmy quy định tại Mục I, Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Mục 1, Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo)

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024

(NQ số 74/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục II Phụ lục II Bảng giá các loại đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo).

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục III Phụ lục IV xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo).

Điều 2.Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 16 (Tiếp Theo)

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 28-8-2020 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá với nội dung như sau:

Tên dự án:Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông tin, văn hóa, thể thao của dân bản nghèo, giúp cải thiện, phát triển đời sống và kinh tế xã hội của dân bản Tà Rà nói riêng và xã Dân Hóa nói chung. Đảm bảo cho công tác hội họp của chính quyền, đoàn thể, vừa là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; vừa là nơi phổ biến thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 4. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà với quy mô nhà cấp IV, diện tích 170,29m2. Bao gồm: 01 hội trường 101,4m2; sân khấu 22,02m2; 01 phòng kho S= 6,10m2; Phần còn lại là hành lang và các không gian phụ.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá với nội dung như sau:

Tên dự án:Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen nhằm phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn xã được thuận lợi, tạo nên sự kết nối, giao lưu thông suốt với các vùng, đến trung tâm xã, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của xã Thanh Hóa. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng xã Thanh Hóa đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen với chiều dài dự kiến: 370m.

+ Tuyến đường được thiết kế theo Tiêu chuẩn Công trình giao thông, cấp IV.

+ Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

QUYẾT NGHỊ:

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Kè, xã Lâm Hoá, huyện Tuyên Hoá với nội dung như sau:

Tên dự án:Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Kè.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT nội vùng bản Kè xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa nhằm phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn xã, thôn bản được thuận lợi, tạo nên sự kết nối, giao lưu thông suốt với các vùng, đến trung tâm xã, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của xã Lâm Hóa. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng xã Lâm Hóa đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.Quy mô đầu tư: Đường GTNT nội vùng bản Kè xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa với chiều dài dự kiến: 400m

+ Tuyến đường được thiết kế theo Tiêu chuẩn Công trình giao thông, cấp IV.

+ Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái. Mái taluy đào độ dốc 1/1, mái taluy đắp 1/1,5.

NGHỊ QUYẾT

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (NQ số 127/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch với nội dung như sau:

Tên dự án:Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu di chuyển, đi lại một cách thuận tiện và nhu cầu giãn dân, mở rộng quỹ đất ở của dân bản nghèo giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải thiện, phát triển đời sống và kinh tế xã hội của dân bản nói riêng và xã Tân Trạch nói chung.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39 theo tiêu chuẩn Đường giao thông nông thôn cấp C. Bao gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 400m và 2 cống tràn, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

– Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2 x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

NGHỊ QUYẾTPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (NQ số 128/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Bình.

4. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

5. Tên Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.

6. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của đồng bào dân tôc, học sinh và nhân dân trong vùng, thuận lợi cho việc giao thương buôn bán giữa các vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

7. Quy mô đầu tư:

* Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến L=3,5km.

– Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình giao thông cấp IV.

– Bề rộng nền đường: Bn= 7,0m; Bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Bề rộng lề gia cố: Blgc=1,0×2=2,0m; Bề rộng lề đường đất: Bl=0,75mx2=1,5m; Độ dốc ngang mặt đường: im= 2%; lề đường il=4%.

* Giải pháp thiết kế:

– Thiết kế hệ thống thoát nước trên tuyến đảm bảo thoát nước trên tuyến.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.993 triệu đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu đồng)

10. Nguồn vốn đầu tư:

– Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hàng năm

– Về dự kiến khả năng cân đối vốn:

+ Năm 2020: 7.500 triệu đồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

+ Năm 2021: 7.493 triệu đồng

11. Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020 – 2021.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

QUYẾT NGHỊ:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào bản Rào Con với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường vào bản Rào Con.

2. Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

3. Mục tiêu đầu tư:Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo giao thông, cải thiện môi trường, đồng thời phục vụ cho việc tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và vùng lân cận.

4. Quy mô đầu tư:

– Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến L=8,7km. Điểm đầu tiếp giáp với Rú Chẻ tại Km12+750 đường tỉnh 562, điểm cuối kết thúc tại vị trí bản Rào Con (gần sông Rào Con).

– Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Bề rộng nền đường Bn=5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,0m, bề rộng lề đường Blề=1,0×2. Độ dốc ngang mặt đường im= 2%, độ dốc ngang lề đường ilề= 5%.

5. Dự án nhóm: C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 23.000 triệu đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ đồng)

7. Cơ cấu nguồn vốn:

– Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Về dự kiến khả năng cân đối vốn:

+ Năm 2020: 8.000 triệu đồng (trong đó đã bố trí 3.000 triệu đồng tại Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, số vốn còn lại sẽ bố trí từ nguồn vượt thu năm 2019).

+ Năm 2021: 7.000 triệu đồng (2.000 triệu đồng từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp tại đơn vị; 5.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh).

NGHỊ QUYẾT

+ Năm 2022: 8.000 triệu đồng (3.000 triệu đồng từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp tại đơn vị; 5.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

9. Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020-2022.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phê duyệtchủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (NQ số 130/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Căn cứ Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.2. Tên Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn3. Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn nhằm bảo vệ tính mạng của người dân; đất đai, tài sản và cơ sở hạ tầng xã hội của phường Đồng Sơn nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời cải thiện môi trường, tạo cảnh quan cho khu vực.4. Quy mô đầu tư:

– Đầu tư xây dựng tuyến kè bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn với chiều dài khoảng 1.200m từ cầu Phú Vinh lên phía thượng lưu (phía bờ hữu).

– Bảo vệ bờ bằng các hình thức kè mềm mái xiên hoặc kết hợp kè đứng hoặc sử dụng đất đắp có cốt hoặc mố néo hoặc Ăngke…để giảm thiểu tối đa phạm vi chiếm đất trong điều kiện mặt bằng hạn chế.

5. Nhóm dự án: Nhóm C6. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)

7. Cơ cấu nguồn vốn:

– Về nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

– Về dự kiến khả năng cân đối vốn: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.9. Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020-2021.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn tin:Báo Quảng BìnhLink bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202009/nghi-quyet-hdnd-tinh-quang-binh-khoa-xvii-ky-hop-thu-16-tiep-theo-2181058/

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvii

Nghệ An thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, ngày 27/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3167 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch …

Tập trung cao độ cho công tác tổ chức xét nghiệm để bóc tách F0 thần tốc, triệt để ra khỏi cộng đồng

“Tập trung cao độ cho công tác tổ chức xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng với tinh thần thần tốc, triệt để, theo đúng đối tượng, chặt chẽ. Những người đã được xét nghiệm, có kết quả còn hiệu lực và không có nhu cầu xét nghiệm thì xem xét điều chỉnh hợp …

Nâng biện pháp cách ly xã hội lên một mức so với Chỉ thị 16 đối với TP Vinh từ 0h ngày 23/8

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là ở địa bàn TP Vinh, chiều 22/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp để nghe và quyết …

Nghệ An: 14/21 địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 20/8

Kết luận cuộc họp bàn giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chiều 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định: Toàn tỉnh sẽ có 14 địa phương thực hiện …

Nghệ An hoàn thành mục tiêu kép năm học 2020 – 2021

Sáng 19/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Bế mạc Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ hai, khóa XVIII

Sau hơn một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng nay (13/8), kỳ họp thứ hai – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã tiến hành phiên bế mạc và thông qua 26 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: Xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh

Triển khai nhiệm vụ tháng 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nêu 6 vấn đề cần quan tâm. Trong đó, tập trung đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND. Cùng với việc hạn chế tối đa sử dụng văn bản giấy, cần xây dựng, nâng cấp trang web …

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 7/2021

TP Vinh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

Trưa 14/7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã có phiên họp để nghe, cho ý kiến về một số biện pháp phòng chống dịch thời gian tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 …

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 4/7, tại thành phố Vinh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 chính thức khai mạc.

Từ 0 h ngày 3/7: Nới lỏng Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với TP Vinh

Chuyển việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh để phòng chống dịch, thời gian áp dụng bắt đầu từ 00h00 ngày 3/7/2021. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh …

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Nhanh chóng khoanh vùng, truy vết dập dịch

Cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/6

Từ 0h ngày 19/6/2021, cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là quyết định đã được thống nhất tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 của tỉnh Nghệ An diễn ra chiều nay (18/6).

Khai Mạc Kỳ Họp Thứ 16 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu Khóa Ix, Nhiệm Kỳ 2022

(BL-CT) Sáng ngày 7/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 16. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020, diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/12. Đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: H.L

Theo báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, song với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương đã tạo điều kiện cho các hoạt động KT-XH của tỉnh phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phục hồi và phát triển KT-XH. Có 16/20 chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,04% (mức tăng trưởng thấp nhất giai đoạn 2016 – 2020 và đứng thứ 5 trong khu vực); tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 54,37 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: H.L

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; việc thực hiện 5 trụ cột phát triển KT-XH đạt được kết quả quan trọng. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả nổi bật; 49/49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt gấp đôi chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ). Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt kết quả nổi bật; cơ bản hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: thời gian hoạt động của HĐND tỉnh từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất ngắn, nhưng nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa của Thường trực HĐND, nhất là phải tập trung nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND mà Thường trực HĐND tỉnh đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: H.L

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh quan tâm thực hiện một số việc trọng tâm: đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của nghị quyết ban hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới, điều hành phát triển KT-XH ở địa phương. HĐND cần nghiên cứu để ban hành một số cơ chế, chính sách tập trung vào những vấn đề trọng tâm nhằm huy động được mọi nguồn lực, tiềm năng cho phát triển KT-XH của tỉnh. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát của Hội đồng nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần chọn lọc nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc mà Nhân dân và cử tri quan tâm; đồng thời, phải quan tâm, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị HĐND cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; bởi đây là nội dung quan trọng của kỳ họp được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và cử tri quan tâm, theo dõi. Cần lựa chọn nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm vấn đề đưa ra chất vấn, nhất là những vấn đề trong điều hành của chính quyền các cấp còn những hạn chế, yếu kém, gây bức xúc trong Nhân dân. HĐND cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong phương thức hoạt động, phương pháp công tác; Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phải có mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; do đó, cần tăng cường đổi mới trong công tác phối hợp, có cơ chế, quy chế phối hợp để kịp thời trao đổi những vấn đề cần thiết nhằm giải quyết có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chung và của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐND cần tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, tinh gọn, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải gần Nhân dân, sát cơ sở, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; nói đi đôi với làm, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trong nhân dân và ngay từ cơ sở. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh phải tổ chức tốt kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các kỳ họp Hội đồng nhân dân từ nay đến hết nhiệm kỳ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND dự kỳ họp. Ảnh: H.L

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!