Xu Hướng 3/2024 # Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii) # Top 7 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii) được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1- Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây:

– Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

– Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

2- Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

3- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ; cá nhân đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp uỷ viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5- Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và thống nhất cao với Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

6- Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 – 2024 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)

Từ ngày 10 đến ngày 12/3/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ hai để bàn và quyết định các nội dung quan trọng:

Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước trung hạn và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2024 – 2024; giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội khoá XIII bầu hoặc phê chuẩn; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1- Về Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Trên cơ sở Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XII của Đảng, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2024 và nhận định tình hình quốc tế, khu vực tác động tới nước ta trong 5 năm tới, chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi; khó khăn, thách thức; Ban Chấp hành Trung ương xác định :

– Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch 5 năm 2024 – 2024 là : Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động, tích cực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

– Tám nhóm giải pháp chủ yếu : (1) Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. (2) Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học – công nghệ. (4) Phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế. (5) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. (6) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (7) Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. (8) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Trên cơ sở Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2024 – 2024 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII.

– Về Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước trung hạn 5 năm 2024 – 2024, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định mục tiêu tổng quát là : Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính; huy động, phân phối, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng theo các yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế – xã hội; từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tiếp tục ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, bảo đảm an toàn nợ công.

Ban Chấp hành Trung ương xác định một số chỉ tiêu chủ yếu về tổng thu, tổng chi và bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2024 – 2024; đồng thời, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trên. Trọng tâm là hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách về tài chính – ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý thu, tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước phù hợp; bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi trả nợ và chi thường xuyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý nợ công; sử dụng hiệu quả vốn vay; phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả các thị trường chứng khoán, trái phiếu, mua bán nợ… đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với các cam kết quốc tế.

– Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2024 – 2024, Ban Chấp hành Trung ương xác định: Giai đoạn 2024 – 2024 cần tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và khả năng huy động, dự kiến kế hoạch tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2024 – 2024 tương tương 32 – 34% GDP, trong đó, vốn đầu tư công chiếm khoảng 25 – 27 % tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

Định hướng phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2024 – 2024 phải giữ vững các nguyên tắc: Tuân thủ pháp luật về đầu tư công và quy định về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2024 – 2024, Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư của nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước. Quan tâm bố trí vốn cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững), các dự án quan trọng quốc gia… Ưu tiên bố trí vốn cho các vùng điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải. Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công. Dành tỉ lệ cần thiết để dự phòng xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với Kế hoạch tài chính công trung hạn trong tổng thể Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm là bước đột phá để đổi mới công tác kế hoạch hoá phù hợp với kinh tế thị trường, nâng cao tính sát hợp, khả thi của kế hoạch đầu tư phát triển và hiệu quả đầu tư công.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp tục cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước trung hạn và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2024 – 2024 để trình Quốc hội khoá XIV xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng; nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; đồng thời tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii

1. Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây: – Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. – Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. – Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 02 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. 5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 – 2024 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nguồn tin: Báo Nhân dân điện tử

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xi)

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Trong gần 3 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Trong nước, những hạn chế vốn có của nền kinh tế cùng nhiều khó khăn khác làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sức cạnh tranh còn thấp trong khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó là thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường ngày càng cao, trong khi chúng ta phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Trước diễn biến phức tạp mới của tình hình thế giới và trong nước, ngay sau Đại hội XI, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội… Chính phủ đã điều hành quyết liệt, phù hợp với thực tế tình hình. Đây là những quyết sách kịp thời, đúng đắn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội đã chuyển biến tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; kinh tế dần được phục hồi, đạt mức tăng trưởng khá; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu; các đột phá chiến lược được triển khai đồng bộ; văn hóa, xã hội tiếp tục có tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân có bước cải thiện; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được một số kết quả; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế nhưng chưa thật vững chắc. Nợ xấu còn cao, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sức mua chậm phục hồi, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn thấp. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng chưa đạt yêu cầu. Triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược tuy đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn chậm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều hạn chế yếu kém. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra. An ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều thách thức.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phân tích nguyên nhân kết quả và hạn chế, thiếu sót, nhất là nguyên nhân chủ quan; nêu những bài học kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế-xã hội; nhấn mạnh mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế-xã hội 2 năm 2014-2024 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đó là: Thực hiện giáo dục toàn dân, nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; góp phần giáo dục ý thức công dân, phẩm chất chính trị, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ con người Việt Nam; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; các điều kiện đảm bảo chất lượng được tăng cường; chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học, trình độ đào tạo có tiến bộ; hợp tác quốc tế được mở rộng; lực lượng lao động qua đào tạo tăng khá nhanh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững, giáo dục và đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập. Giáo dục vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu, chưa được ưu tiên cao trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, chưa được coi là nhân tố quyết định của phát triển đất nước.

Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã được nêu ra từ Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) song chậm được khắc phục, có mặt còn nặng nề hơn. Khoa học giáo dục còn lạc hậu. Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ về nhân lực của nước ta so với các nước trong khu vực và trên thế giới, chưa tích cực chủ động góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Quản lý giáo dục còn nhiều bất cập. Kinh phí đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Thiếu dự báo nhu cầu nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân để làm cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển giáo dục.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm qua các lần cải cách giáo dục; bối cảnh, thuận lợi, khó khăn, thách thức; những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục trong giai đoạn cách mạng mới; khẳng định sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục, các chính sách, cơ chế và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; đổi mới ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, ở cả Trung ương và địa phương, ở mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; hướng đến phát triển năng lực người học, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Đổi mới để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhu cầu học tập của nhân dân. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, có tầm nhìn dài hạn, các giải pháp đồng bộ, khả thi, có cơ sở khoa học. Đổi mới căn bản và toàn diện cần vừa củng cố phát huy các thành tựu và điển hình đổi mới, vừa kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc, những việc làm trái quy luật; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc; phát triển những nhân tố tích cực mới; đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp với thực tế đất nước, địa phương. Những hạn chế, thách thức của giáo dục phải được nhận thức sâu sắc, có giải pháp hữu hiệu và lộ trình để khắc phục, vượt qua, đưa sự nghiệp giáo dục lên tầm cao mới.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với quá trình đổi mới giáo dục; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục; coi trọng quản lý chất lượng.

Quản lý tốt là tiền đề căn bản để dạy tốt và học tốt; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định, trong thời gian qua, chúng ta đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ý kiến xây dựng Hiến pháp; việc đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng Dự thảo Hiến pháp 1992 cũng như thực thi Hiến pháp sau này.

Bám sát Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), các văn kiện của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về mục đích, yêu cầu, những quan điểm cơ bản, định hướng lớn của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nghiêm túc tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân để chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Hiến pháp 1992.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Tuy nhiên, hiện nay, bối cảnh quốc tế và trong nước tiếp tục có những biến đổi sâu sắc, diễn biến mới phức tạp. Môi trường hòa bình, ổn định chưa thực sự vững chắc, còn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Tư tưởng, tâm trạng xã hội có nhiều vấn đề mới phát sinh. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn, v.v… Những khó khăn, thách thức, hạn chế, thiếu sót trên đã và đang đặt ra những vấn đề, yêu cầu mới rất quan trọng và cấp thiết đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng để đến năm 2024 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./

Thông Báo Nhanh Kết Quả Hội Nghị Lần Thứ 10 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii

Biên phòng – Ngày 3-6, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự và chủ trì hội nghị. Dự nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy BĐBP; thủ trưởng các Cục, Bộ Tham mưu, Văn phòng Bộ Tư lệnh; cấp ủy chỉ huy các đơn vị và toàn thể cán bộ sỹ quan cấp tá trở lên.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị lần thứ 10 đã thông qua tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng.

Tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã thông báo tới toàn thể đại biểu các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2024, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2024-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2024-2024, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2024-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Phương

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Ix

Kiểm điểm và ra kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), về công tác tổ chức, cán bộ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XI; chuẩn bị nhân sự cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để giới thiệu với Quốc hội khóa XI; xem xét một số vấn đề về kiểm tra, kỷ luật đảng; nghe báo cáo về tình hình quốc tế và một số vấn đề khác.

1- Về giáo dục và đào tạo, Hội nghị Trung ương đánh giá: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), nền giáo dục nước ta có bước phát triển mới. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; quy mô giáo dục tiếp tục tăng ở hầu hết các cấp, bậc học, ngành học, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của nhân dân. Cơ sở vật chất giáo dục được tăng cường. Đội ngũ nhà giáo đã lớn mạnh thêm, vượt qua nhiều khó khăn, góp phần quyết định tạo ra chuyển biến bước đầu rất quan trọng của nền giáo dục nước ta.

Những thành tựu đạt được đã góp phần tích cực chuẩn bị tiền đề cho bước phát triển mới của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, giáo dục – đào tạo nước ta còn đang đứng trước nhiều khó khăn và yếu kém, đó là: chất lượng giáo dục còn thấp; nội dung, phương pháp dạy và học còn lạc hậu; các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục còn nhiều; cơ cấu giáo dục và đào tạo còn mất cân đối…

Hội nghị xác định toàn Đảng, toàn dân, toàn ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những định hướng chiến lược về giáo dục – đào tạo trong Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII). Từ nay đến năm 2010 phải tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; phát triển quy mô giáo dục trên cơ sở bảo đảm chất lượng và điều chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đào tạo với sử dụng; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; và thực hiện 5 giải pháp chủ yếu: Đổi mới mạnh mẽ quản lý Nhà nước về giáo dục; xây dựng và triển khai chương trình “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện”; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và sắp xếp, củng cố mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục; nhằm tăng cường đầu tư cho giáo dục đúng với yêu cầu quốc sách hàng đầu; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; nhằm tạo nguồn nhân lực có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2- Về khoa học và công nghệ, Hội nghị Trung ương cho rằng sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), khoa học và công nghệ nước ta có bước phát triển mới. Khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đã cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách. Trình độ công nghệ trong một số ngành sản xuất, dịch vụ đã được nâng lên đáng kể, nhiều sản phẩm hàng hóa có tính cạnh tranh cao hơn; tiềm lực khoa học và công nghệ được tăng cường; đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ phát triển về số lượng, có khả năng tiếp thu tương đối nhanh và làm chủ tri thức hiện đại trên một số lĩnh vực; công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ có những tiến bộ. Tuy vậy, hoạt động khoa học chưa giải đáp được nhiều vấn đề trong thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; trình độ công nghệ, cơ sở vật chất và kỹ thuật còn thấp, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ còn thiếu, cơ cấu ngành nghề và phân bố còn nhiều bất hợp lý; thị trường khoa học và công nghệ chưa phát triển; công tác quản lý khoa học, công nghệ còn mang tính hành chính, chưa có cơ chế phát huy mạnh mẽ nội lực của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ…

Hội nghị Trung ương 6 yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học và công nghệ. Đồng thời hội nghị xác định từ nay đến năm 2010 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra; đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân; xây dựng và phát triển có trọng điểm các ngành công nghệ cao; và thực hiện 4 giải pháp chủ yếu: đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động khoa học – công nghệ; tạo lập và phát triển thị trường khoa học – công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tập trung chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3- Về công tác tổ chức và cán bộ, Hội nghị Trung ương đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Trung ương 3 và Trung ương 7 (khóa VIII), khẳng định việc thực hiện 3 nghị quyết thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực: Tổ chức của hệ thống chính trị nước ta đã từng bước được đổi mới; cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thể hiện ngày càng cụ thể, rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt, là lực lượng nòng cốt cùng với nhân dân tạo ra những thành tựu to lớn những năm qua.

Song công tác xây dựng Đảng về tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan Nhà nước và việc phân cấp quản lý giữa các bộ và chính quyền địa phương chưa thật rõ ràng, thủ tục hành chính còn phiền hà, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp còn nhiều mặt yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư pháp còn bất cập. Tổ chức và phương thức hoạt động của các đoàn thể chuyển biến chậm, nhiều cơ sở không nắm chắc quần chúng. Đội ngũ cán bộ xét cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất chưa được đẩy lùi; công tác cán bộ còn nhiều khuyết điểm.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ về tổ chức và cán bộ đã được đề ra trong ba nghị quyết Trung ương, tập trung giải quyết một số khâu bức xúc sau đây: Về công tác tổ chức: tiếp tục sắp xếp, làm rõ chức năng, nhiệm vụ các tổ chức trong bộ máy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Tập trung kiện toàn và tăng cường hệ thống các tổ chức chính trị ở cơ sở. Xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức, làm căn cứ hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ mới.

Về công tác cán bộ: Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; đổi mới việc đánh giá cán bộ, tăng cường công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý, làm tốt việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch để đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt; tăng cường công tác quản lý cán bộ; thực hiện cải cách cơ bản chế độ tiền lương với cán bộ, công chức.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Hoàn thiện quy chế lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể quần chúng; tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ và ban cán sự Đảng các bộ, ngành; làm rõ mối quan hệ và lề lối làm việc giữa ban cán sự Đảng các bộ, ngành Trung ương với ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, mối quan hệ công tác giữa các cấp ủy Đảng với chính quyền, đoàn thể các cấp.

Đồng chí Bùi Quốc Huy đã không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm Giám đốc Công an TPHCM, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa khẩn trương kiên quyết tấn công bọn tội phạm; buông lỏng công tác quản lý, sử dụng, giáo dục, kiểm tra cán bộ, để nhiều cán bộ dưới quyền tha hóa, biến chất, trở thành đồng phạm trong vụ án Trương Văn Cam; mất cảnh giác, quan hệ trực tiếp và trong thời gian dài với một số phần tử xấu.

Đồng chí Trần Mai Hạnh đã sử dụng chức quyền và báo chí để liên tục đưa ra công luận nhiều thông tin thiếu trách nhiệm, không trung thực, sai sự thực, có trường hợp vi phạm Luật Báo chí nhằm chạy tội cho Trương Văn Cam; quan hệ trực tiếp và trong thời gian dài với một số phần tử xấu.

Ban Chấp hành Trung ương nhận thấy những việc làm của hai đồng chí là sai lầm và khuyết điểm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương quyết định cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các chức vụ khác trong Đảng đối với đồng chí Bùi Quốc Huy và đồng chí Trần Mai Hạnh; đề nghị Chính phủ cách chức Thứ trưởng Bộ Công an, giáng cấp từ trung tướng xuống thiếu tướng đối với đồng chí Bùi Quốc Huy, cách chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với đồng chí Trần Mai Hạnh; đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xem xét cách chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam đối với đồng chí Trần Mai Hạnh.

5- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu bộ máy Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI và việc chuẩn bị nhân sự để giới thiệu với Quốc hội.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã dành thời gian xem xét tình hình quốc tế và một số vấn đề khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa IX) kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết nhất trí, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hội nghị Trung ương 6 đề ra; phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, nắm chắc thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trước mắt nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2002, đưa đất nước ta tiến lên giành những thắng lợi mới.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii) trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!