Bài Tập Kế Toán Quản Trị Phần Ra Quyết Định Ngắn Hạn

Published on

Ra quyết định trong ngắn hạn

1. BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHẦN RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN BÀI 1 Có tài liệu về hoạt động của công ty B kinh doanh một số mặt hàng trong đó có 2 mặt hàng X và Y như sau: Đơn vị tính: 1.000 đồng Chỉ tiêu Mặt hàng X Mặt hàng Y 1. Doanh thu 2. Biến phí 3. Định phí, trong đó: – Định phí trực tiếp – Định phí gián tiếp (phân bổ) 4. Lợi nhuận 200.000 170.000 39.000 15.000 24.000 (9.000) 250.000 210.000 60.000 30.000 30.000 (20.000) Yêu cầu (các yêu cầu là độc lập): 3.1. Công ty có tiếp tục kinh doanh 2 mặt hàng trên hay không? 3.2. Giả định có một khách hàng muốn thuê lại cửa hàng kinh doanh hàng Y, vậy công ty cho thuê giá bao nhiêu để mặt hàng Y không lỗ? 3.3. Một doanh nghiệp khác muốn thuê lại cửa hàng kinh doanh hàng X, vậy công ty cho thuê giá bao nhiêu để mặt hàng X và Y hoà vốn? BÀI 2 Công ty ABC đang xem xét mua máy mới thay thế máy cũ Đơn vị tính: đồng Nội dung Máy cũ Máy mới A Nguyên giá 500.000.000 400.000.000 Khấu hao luỹ kế (theo pp đường thẳng) 200.000.000 Giá trị thanh lý 50.000.000 Chi phí bảo dưỡng mỗi năm 250.000.000 65.000.000 Chi phí nhiên liệu sử dụng 175.000.000 35.000.000

2. Thời gian sử dụng hữu ích 10 năm 6 năm Yêu cầu Xem xét các quyết định sau của công ty (các quyết định là độc lập): 3.1. Công ty nên sử dụng máy cũ hay thay thế để mua máy mới? Vì sao? 3.2. Nếu công ty quyết định mua máy mới, công ty sẽ bán máy cũ cho doanh nghiệp X, vậy công ty sẽ bán với giá bao nhiêu để bù đắp những tổn thất? Giải thích? 3.3. Nếu công ty quyết định mua máy mới, có một doanh nghiệp Y thuê thuê lại máy cũ. Công ty sẽ cho thuê với giá bao nhiêu để bù đắp những tổn thất? vì sao? Bài 3 Công ty ABC đang xem xét mua máy mới thay thế máy cũ Đơn vị tính: đồng Nội dung Máy cũ Máy mới Nguyên giá 1.000.000.000 600.000.000 Hao mòn luỹ kế (phương pháp khấu hao đường thẳng) 250.000.000 Giá trị bán có thể thu được 145.000.000 Chi phí bảo dưỡng mỗi năm 120.000.000 105.000.000 Chi phí nhiên liệu chạy máy 35.000.000 9.000.000 Thời gian sử dụng hữu ích 10 năm 6 năm Công ty nên sử dụng máy cũ hay thay thế để mua máy mới? Vì sao? Bài 4 Công ty ABC đang xem xét mua máy mới thay thế máy cũ: Đơn vị tính: đồng Nội dung Máy cũ Máy mới Nguyên giá 1.000.000.000 600.000.000

3. Hao mòn luỹ kế (phương pháp khấu hao đường thẳng) 250.000.000 Giá trị bán có thể thu được 145.000.000 Chi phí bảo dưỡng mỗi năm 120.000.000 105.000.000 Chi phí nhiên liệu chạy máy 35.000.000 9.000.000 Thời gian sử dụng hữu ích 10 năm 15 năm Công ty nên sử dụng máy cũ hay thay thế để mua máy mới? Vì sao? Bài 5 Công ty thương mại Hương Giang có 3 siêu thị đang hoạt động ở 3 miền Bắc -Trung – Nam với tài liệu về thu nhập và chi phí trong năm N như sau: Đơn vị: 1.000.000đ Chỉ tiêu Toàn Công ty Chi nhánh miền Nam Chi nhánh miền Trung Chi nhánh miền Bắc 1. Doanh thu 75.000 10.000 25.000 40.000 2. Giá vốn 50.000 5.000 20.000 25.000 3. Chi phí hoạt động – Lương nhân viên bán hàng 7.500 1.000 2.500 4.000 – Lương nhân viên giao nhận 5.500 500 1.000 4.000 – Lương bảo vệ 1.400 200 500 700 – Khấu hao thiết bị siêu thị 1.060 120 140 800 – Khấu hao phương tiện vận tải 1.665 265 700 700 – Tiền thuê bến bãi 500 140 160 200 – Tiền điện, nước 270 50 70 150 – Bảo hiểm hàng hóa 115 25 40 50 4. Chi phí quản lý chung – Lương NV quản lý toàn công ty 2.000 – Khấu hao trang thiết bị công ty 1.500 – Chi phí khác toàn công ty 250

4. Yêu cầu: 1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh của từng siêu thị theo số dư đảm phí. Biết rằng chi phí quản lý chung toàn công ty phân bổ cho các siêu thị theo doanh thu bán hàng. 2. Đứng trước tình hình thua lỗ của siêu thị miền Trung. Ban giám đốc công ty đang xem xét nên tiếp tục kinh doanh hay giải thể siêu thị này. Biết tài liệu chi tiết về các phương án giải thể siêu thị miền Trung như sau: – Phương án thứ nhất: Tài sản đang sử dụng tại siêu thị vẫn giữ lại chưa chuyển nhượng. Công ty đang tạm thời điều động nhân sự bộ phận bán hàng, bộ phận giao nhận hàng, phương tiện vận tải sang các siêu thị khác. Giảm lương bộ phận bảo vệ 50%; hủy bỏ hợp đồng thuê bến bãi và bảo hiểm hàng hóa; giảm chi phí điện nước 40%. – Phương án thứ hai: Chuyển nhượng toàn bộ tài sản và phương tiện vận tải ở siêu thị miền trung với giá chuyển nhượng 5.000.000.000đ; cho bộ phận giao nhận hàng và bộ phận bảo vệ thôi việc; ngưng hợp đồng thuê bến bãi, bảo hiểm hàng hóa, chi phí điện nước; trợ cấp cho bộ phận bán hàng 4.000.000.000đ để đào tạo lại, chuẩn bị phương án kinh doanh mới. Anh (chị) hãy lập báo cáo thông tin thích hợp và tư vấn cho ban giám đốc nên duy trì, giải thể hay chọn phương án kinh doanh nào?

Recommended

Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị

Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 5 Quyết Định Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Quản Trị, Slide Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 5 Quyết Định Trong Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Và Thông Tin Trong Quản Trị, Mau Don Ke Khai Tang Huy Chuong Quan Ky Quyet Thang , Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Chương 5 Ra Quyết Định, Chương 8 Các Quyết Định Về Giá, Chương 6 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Điều 20 Chương V Quyết Định 438/ QĐ Ct, Chương 8 Các Quyết Định Về Xúc Tiến Hỗn Hợp, Chương 7 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Đào Tạo, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Chương Trình Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Dẫn Chương Trình Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 16 Ban Hành Chương Trình Phổ Thông, Quy Định Huân Huy Chương Được Mang Trên Quân Phục, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Ra Quân, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Số 814 Của Quân Đôi, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự, Quyết Định Quản Lý Nhà Nước, Ra Quyết Định Trong Quản Trị Học, Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Quyết Định Phủ Quân Kỳ Cho Hội Viên Ccb, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quy Trình Ra Quyết Định Quản Lý, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, ý Nghĩa Của Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Ra Quân 2024, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan Ubnd, Ra Quyết Định Quản Lý Nguồn Nhân Lực, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Giáo Trình Ra Quyết Định Quản Trị, Quân Khu 7 Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Cách Ra Quyết Định Quan Trọng, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2024, Quy Trình Ra Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cơ Quan, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Các Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, 3 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Quan Niệm Cho Rằng Người Mẹ Quyết Định, Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Số 04 Của Btbqp Về Xu Ly Kỳ Luật Quản Nhan, Quyết Định Số 04 Của Btbqp Về Xu Ly Kỳ Luật Hà Sỹ Quan Chiến Sy, Có Quan Niệm Cho Rằng Người Mẹ Quyết Định, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước,

Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 5 Quyết Định Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Quản Trị, Slide Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 5 Quyết Định Trong Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Và Thông Tin Trong Quản Trị, Mau Don Ke Khai Tang Huy Chuong Quan Ky Quyet Thang , Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Chương 5 Ra Quyết Định, Chương 8 Các Quyết Định Về Giá, Chương 6 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Điều 20 Chương V Quyết Định 438/ QĐ Ct, Chương 8 Các Quyết Định Về Xúc Tiến Hỗn Hợp, Chương 7 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Đào Tạo, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Chương Trình Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Dẫn Chương Trình Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 16 Ban Hành Chương Trình Phổ Thông, Quy Định Huân Huy Chương Được Mang Trên Quân Phục, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Ra Quân, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Ra Quân Năm 2024, Quyết Định Ra Quân Năm 2024,

Ra Quyết Định Trong Quản Trị

Khái niệm và đặc điểm của quyết định quản trị

Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những quyết định thích hợp.

Quyết định quản trị có các đặc điểm

Các quyết định quản trị trực tiếp hướng vào các tổ chức; chỉ có nhà quản trị mới ra quyết định.

Các quyết định quản trị có thể làm cản trở sự hoạt động bình thường hoặc làm phát triển hoạt động của hệ thống bị quản trị.

Các quyết định quản trị được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết về tính khách quan của sự vận động và phát triển của hệ thống bị quản trị.

Các chức năng của các quyết định quản trị

Chức năng định hướng về mục tiêu của tổ chức.

Chức năng đảm bảo các nguồn lực.

Chức năng hợp tác và phối hợp các bộ phận trong tổ chức.

Phân loại các quyết định quản trị

Phân loại theo tính chất của các quyết định: Quyết định chiến lược, Quyết định chiến thuật, Quyết định tác nghiệp.

Phân loại theo thời gian thực hiện: Quyết định dài hạn, Quyết định trung hạn, Quyết định ngắn hạn.

Phân loại theo phạm vi thực hiên: Quyết định toàn cục, Quyết định bộ phận, Quyết định chuyên đề.

Phân loại theo khía cạnh khác nhau trong hoạt động của tổ chức: Quyết định kỹ thuật, Quyết định tổ chức, Quyết định kinh tế, Quyết định xã hội.

Những yêu cầu đối với quyết định quản trị

Phải có căn cứ khoa học

Phảthống nhất, tuân theo các quy định, thể chế chung

Phảiđúng thẩm quyền

Phải có định hướng

Phải thật cụ thể về mặt thời gian

Phải có định hướng

Phải thỏa mãn các yêu cầu kịp thời.

Quá trình ra quyết định

Bước 1: biết chắc là có nhu cầu quyết định.

Bước 2: nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định

Bước 3: lượng hóa các tiêu chuẩn

Bước 4: phát hiện những khả năng lựa chọn

Bước 5: đánh giá các khả năng

Bước 6: lựa chọn khả năng tối ưu nhất

Quyết Định Quản Trị Là Gì? Nguyên Tắc Ra Quyết Định Quản Trị

Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị chính là hành vi sáng tạo của những nhà quản trị trong doanh nghiệp, giúp định ra các mục tiêu, chương trình hoạt động và tính chất của doanh nghiệp đó để có thể giải quyết được những vấn đề đã chín mùi dựa vào cơ sở vận dụng quy luật vận động khách quan trong sản xuất – kinh doanh và dựa vào việc phân tích những thông tin về hiện trạng của tổ chức và thị trường.

Đôi khi, quyết định quản trị sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn, ít đòi hỏi về thời gian cũng như sự nỗ lực. Tuy nhiên đối với các quyết định quan trọng mang tính chất ảnh hưởng tới doanh nghiệp lâu dài, đòi hỏi người ra quyết định phải mất nhiều thời gian, công sức.

Quy trình ra quyết định là một hoạt động quan trọng của quản trị. Nó mang tính chất đúng đắn hoặc là không đúng đắn trong toàn bộ hoạt động của cả một hệ thống. Thông thường quyết định quản trị sẽ có mối quan hệ mật thiết đối với vai trò của các nhà quản trị và uy tín của hệ thống thực hiện quyết định đó.

Phân loại quyết định quản trị Dựa vào tính chất của vấn đề ra quyết định

Khi đó sẽ bao gồm 3 loại quyết định quản trị. Cụ thể như:

Quyết định quản trị chiến lược: Đây chính là các quyết định đưa ra nhằm xác định về phương hướng hoạt động trong doanh nghiệp, thường được đưa ra bởi các nhà quản trị cấp cao.

Quyết định quản trị chiến thuật: Quyết định này được các nhà quản trị cấp cao đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và bao quát về lĩnh vực hoạt động.

Quyết định quản trị ngắn hạn: Quyết định được đưa ra ngay lập tức và nhanh chóng, thường là các quyết định có tính chất chuyên môn dành cho những hoạt động nghiệp vụ.

Quyết định quản trị dài hạn: Các quyết định sẽ được đề xuất ra trước tuy nhiên lại không được tiến hành tức thì. Quyết định này cần phải có thời gian để chuẩn bị các tư trang đáp ứng cho những hoạt động có thể sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới.

Quyết định trung hạn: Đối với quyết định này thời gian tiến hành sẽ ngắn hơn so với quyết định quản trị dài hạn. Tuy nhiên nó cũng không nhanh chóng, tức thì mà cần chờ đợi một thời gian tương đối dài.

Quyết định quản trị tác nghiệp: Đây là quyết định được các nhà quản trị cấp thấp đề ra nhằm giải quyết vấn đề mang tính chất nghiệp vụ đối với những bộ phận trong doanh nghiệp.

Quyết định toàn cục: Quyết định đưa ra ảnh hưởng tới công việc của toàn bộ các nhân viên có trong các bộ phận khác nhau. Quyết định toàn cục thường gắn liền với mục tiêu phát triển trong doanh nghiệp.

Quyết định về kiểm tra: Là các quyết định về đánh giá kết quả, tìm hiểu những nguyên nhân hoặc các biện pháp giúp điều chỉnh về hoạt động.

Quyết định về vấn đề tổ chức: Quyết định đưa ra nhằm xây dựng về cơ cấu của các tổ chức hoặc ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự.

Quyết định kế hoạch: Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một bản kế hoạch đảm bảo phương án phù hợp đối với các vấn đề xảy ra.

Dựa vào phạm vi thực hiện Dựa vào chức năng quản trị

Quyết định cần phải đảm bảo với đường lối phát triển của đất nước nói chung và chính sách phát triển của các doanh nghiệp nói riêng.

Đảm bảo về tính khoa học: Mang tới độ chính xác cao và có tính thuyết phục. Quyết định được đưa ra sẽ dựa vào các quy luật khách quan và có độ tin cậy.

Đảm bảo được tính hiện thực sao cho phù hợp với tình hình của thị trường, phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp và đảm bảo được nguyện vọng của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

Phải có mục đích và đưa ra quyết định cụ thể.

Đảm bảo được tính tiết kiệm, tối ưu và đồng bộ nhất.

Phải đảm bảo về vấn đề an toàn cho kinh tế và đáp ứng được các tình huống xảy ra.

Phù hợp với luật pháp.

Các nguyên tắc và yêu cầu đối với các quyết định quản trị

Khi đưa ra các quyết định quản trị cần phải đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản như sau:

Quyết định quản trị cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc.

Quyết định quản trị cần phải đảm bảo được tính đồng bộ, tính rõ ràng của những thuật ngữ quan trọng. Dựa vào các định nghĩa mang tính chất thống nhất, có sự logic, cô đọng, dễ hiểu về nội dung của các quyết định.

Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp Bước 1: Nhận biết được vấn đề cần ra quyết định

Phản ánh về sự góp ý các phương án đối với việc tiến hành mục tiêu quyết định.

Tính toán chỉ tiêu sử dụng làm các tiêu chuẩn để đánh giá về những quyết định đó.

Số lượng các tiêu chuẩn đưa ra cần phải đảm bảo không được quá nhiều

Bước này các nhà quản trị sẽ tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm ra các câu trả lời.

Thống kê danh sách tất cả những phương án. Kể cả về những phương án mới mà bạn nghĩ rằng không thể nào thực hiện được.

Phân tích kỹ càng và lựa chọn ra phương án mang tính thiết thực nhất.

Gộp các phương án gần giống nhau để có thể thuận tiện đánh giá và đề xuất các hướng giúp giải quyết quyết định.

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá phương án

Thông qua phương pháp định tính và phương pháp định lượng để đánh giá phương án.

Xác định tính hiệu quả trong mỗi phương án.

Loại bỏ và thay thế đối với những phương án nào không được đánh giá.

Những tiêu chuẩn đó sẽ bao gồm:

Sau khi đã phân tích và đánh giá phương án nào là tốt nhất thì sẽ lựa chọn phương án để ra quyết định.

Nhà quản trị đề ra những quyết định trực tiếp. Đồng thời phải chịu các trách nhiệm khi đưa ra quyết định dựa vào những phương án đã được đề ra đó.

Bước 3: Tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề Bước 4: Tiến hành đánh giá các phương án Bước 5: Lựa chọn phương án thích hợp và ra quyết định Bước 6: Ra văn bản quyết định

Quyết định đưa ra cần phải gửi qua bộ phận phụ trách nhân sự của doanh nghiệp để lập văn bản. Sau đó gửi tới tất cả những nhân viên chịu ảnh hưởng. Khi đó họ sẽ tiếp nhận các thông tin đó và áp dụng để thực hiện kể từ ngày các quyết định có hiệu lực.

Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Tôi là Phương Tâm, dù học quản trị kinh doanh nhưng tôi lại yêu thích viết lách, tôi đã theo đuổi nó hơn 5 năm và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, tôi là người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về mặt nội dung của website Luận văn Quản trị.

Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị

“Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường”.

Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc đề tra quyết định, bởi vì từ việc điều hành sản xuất hàng ngày cho đến việc giải quyết đồng bộ các v ấn đề kinh tế lớn, đều được tiến hành trên cơ sở những quyết định thích hợp. Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị.

2. Cách phân loại quyết định quản trị

Do tính phức tạp của quá trình quản trị, các quyết định quản trị cũng rất đa dạng, có thể phân loại các quyết định quản trị thành những loại sau:

Căn cứ vào tính chất của quyết định Căn cứ theo thời gian tác động của quyết định Căn cứ vào phạm vi tác động của quyết định Căn cứ theo nội dung các chức năng Căn cứ theo lĩnh vưc hoạt động quản trị Căn cứ cấp ra quyết định Căn cứ theo cách thức soạn thảo quyết định Căn cứ theo hình thức của quyết định

3. Đặc điểm của quyết định quản trị

Các quyết định quản trị là sản phẩm tư duy của chủ thể quản trị, chứa đựng một hàm lượng tri thức khoa học lẫn cả yếu tố sáng tạo và tính nghệ thuật nhất định.

Các quyết định quản trị đề ra khi vấn đề đã chín muồi xoay quanh vấn đề của tổ chức. Chất lượng của quyết định quản trị phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu nhận và khả năng phân tích của nhà quản trị.

Khả năng ra quyết định quản trị không phải là khả năng bẩm sinh.

4. Yêu cầu của ra quyết định quản trị

Tính hợp pháp : Quyết định quản trị là hành vi của tổ chức hay cá nhân các nhà quản trị nên nó phải tuân theo pháp luật.

Tính khoa học: Tính hợp pháp chưa đủ đảm cảo cho quyết định có hiệu quả.Muốn có hiệu quả thì quyết định phải có tính khoa học. Đó là các quyết định quản trị phải có căn cứ khoa học bất kể đó là quyết định loại nào, nó phải được đề ra trên cơ sở nắm vững những đòi hỏi của các quy luật khách quan dựa trên cơ sở những thông tin xác thực và đảm bảo chất lượng.

Tính thống nhất: tính thống nhất được thể hiện:

Các quyết định được ban hành bởi các cấp và bộ phận chức năng phải thống nhất theo cùng một hướng. Hướng đó do mục tiêu chung xác định

Các quyết định được ban hành tại thời điểm khác nhau không được mâu thuẫn, trái ngược, phủ định lẫn nhau. Quyết định nào đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp cần phải loại bỏ.

Tính linh hoạt: Đòi hỏi các quyết định phải phản ánh được các nhân tố mới trong lựa chọn quyết định, phản ánh tính thời đại, môi trường mà quyết định ra đời và thực hiện.

Tính cụ thể về thời gian và người thực hiện: Các quyết định quản trị đòi hỏi phải thật cụ thể về thời gian, đặc biệt là các quyết định có tính chất dây chuyền công nghệ, bộ phận này phải hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm nào để bàn giao cho bộ phận kia thực hiện chuyển tiếp.

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết về quyết định quản trị là gì cũng như các cách phân loại và đặc điểm của ra quyết định quản trị. Hi vọng rằng bài viết có thể giúp ích được cho bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0915 686 999 hoặc email qua địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp