Báo Cáo Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa 12 / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Báo Cáo Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Sau Khi Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Đối Với Bí Thư Chi Bộ Baocaokiem Diem Bithu Docx
 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • Cà Mau: Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Kịp Thời Phát Hiện Đảng Viên Vi Phạm
 • Quy Chế Hđ Của Chi Bộ Trường Quy Che Doc
 • Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • ĐẢNG ỦY XÃ DANG KANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Thực hiện Hướng dẫn số 02 -HD/TU, ngày 18/4/2012 của tỉnh ủy về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, BCH TW khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Đảng uỷ xã Dang Kang về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2 của Tỉnh ủy.

  Căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương lần thứ tư đã nêu và quy định về những điều Đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình nội tại của tổ chức và cá nhân để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình; Chi bộ trường THCS Dang Kang liên hệ đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và quá trình thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong quá trình công tác trong những năm gần đây như sau:

  1. Số lượng CB-ĐV-GV-NV: 33 Đ/c

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ:

  – Tổng số CB,GV,NVlà 33 đ/c.

  – Trong đó: CBQL là: 02đ/c. Nữ: 01

  – Giáo viên: 25 đ/c. Nữ: 16 Đ/c. Trong đó: Trình độ cao học: 01, đại học: 11 Đ/c. CĐSP: 13.

  – Đoàn thanh niên là :18 đ/c

  – Nhân viên: 06 đ/c (Trong đó có 01 đ/c hợp đồng)

  2. Về số lượng học sinh:

  – Số lượng đảng viên trong Chi bộ: 08 đ/c. Nữ: 01; đảng viên dự bị: 01

  Số lượng học sinh đầu năm học: 414 em (Nữ: 226, DT 199 em, Nữ DT:118), giảm so với năm học 2011-2012 là 20 em.

  Trong đó tuyển mới vào lớp 6 là: 124/133 em. Đạt chỉ tiêu là 93,2%.

  Biên chế thành 12 lớp, trong đó:

  – Khối 6 : 139 em. Nữ: 73 (DT 76/40 nữ) chia thành 4 lớp ( HS lưu ban là 16 em).

  – Khối 7 : 111 em. Nữ: 55 (DT 55/28 ” )chia thành 3 lớp. ( HS lưu ban là 06 em).

  – Khối 8: 72 em. Nữ: 49 (DT 34/25 )chia thành 2 lớp ( HS lưu ban là 01 em).

  II. KIỂM ĐIỂM 3 NỘI DUNG CỦA NQTW4: 1- Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức. lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâú của đảng, trong kiểm điểm, làm rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sốnga.Về tư tưởng chính trị: .

  – Khối 9: 92 em. Nữ: 49 (DT 35/25 )chia thành 3 lớp.

  Hầu hết đảng viên trong Chi bộ(CB) luôn luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không để phai nhạt lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

  Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03 của BCT tiếp tục cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  b.Về phẩm chất đạo đức lối sống:

  Luôn kiên định mục đích, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

  100% CB – ĐV nói, viết và làm đúng quan điểm với Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước.

  Trong những năm qua, hầu hết đảng viên trong CB luôn tự trao dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức Cách mạng của người Đảng viên, chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các vấn đề sử dụng điện, nước trong cơ quan đúng theo quy định.

  Thấy điều đúng luôn bảo vệ, thấy việc gì sai thì đấu tranh phê bình, luôn làm tròn bổn phận chức trách được cấp trên giao.

  Đảng viên trong CB luôn rèn luyện cho mình một lối sống lành mạnh, giản dị, trong sạch, chi phí, tiêu dùng bằng tiền lương và sức lao động chân chính. Không xa hoa hưởng lạc, không có lối sống thực dụng.

  Không lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân, không hám danh chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ,… Không có tính đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.. Luôn luôn đồng cảm và sẻ chia trước những khó khăn, nỗi khổ của mọi người. Luôn sống hoà nhã và đoàn kết với mọi người.

  Ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp dụng vào trong đời sống và mọi công tác trong xã hội.

  Hầu hết đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm.

  3- Về xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

  – Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong góp ý, phê bình và công tác cán bộ. Không có tình trạng độc đoán mất dân chủ, cục bộ địa phương trong đánh giá cán bộ, đảng viên và công tác bồi dưỡng cán bộ.

  – Đối với công tác Đảng ở đơn vị, CB luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới và luôn giữ khối đoàn kết thống nhất để xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

  – Hầu hết đảng viên trong CB luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc được cấp trên giao. Mặc dù công tác ở một đơn vị trường còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và đặc biệt là chất lượng GD học sinh còn nhiều yếu kém, nhưng các đ/c đảng viên luôn cố gắng khắc phục những khó khăn tạm thời để cùng tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nhằm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ công tác giáo dục của ngành giao.

  III- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

  – Trong việc thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” CB không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân. Không có biểu hiện thành tích thì gắn cho cá nhân, khuyết điểm lại đổ tại tập thể.

  – Chi bộ luôn có sự phối kết hợp với chính quyền cơ quan về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, về công tác cán bộ và các đoàn thể tạo thành khối thống nhất trong mọi công việc.

  Đánh giá nguyên nhân ưu, khuyết điểm về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:

  * Ưu điểm:

  – Tập thể Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng về công tác giáo dục cũng như mọi hoạt động trong nhà trường.

  – Chi bộ xác định được nhiệm vụ chính trị quan trọng của tập thể đảng viên là nòng cốt quyết định mọi thành công trong CB cũng như nhà trường.

  – Hầu hết lực lượng đảng viên trong chi bộ là lực trẻ; có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết với nghề và luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chấp hành việc nộp thuế và đóng góp xây dựng địa phương nơi cư trú .

  – Hầu hết đảng viên trong Chi bộ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú và tham gia hội họp đầy đủ.

  * Nguyên nhân ưu điểm:

  Nguyên nhân khách quan:

  Nguyên nhân chủ quan:

  Tất cả đảng viên trong CB luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một người đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được chi bộ Đảng và đơn vị giao. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hoà nhã, hòa đồng với đồng nghiệp.

  Luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc; rèn luyện và tu dưỡng về đạo đức lối sống lành mạnh trong sáng giản dị không phô trương hình thức, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chấp hành tốt nhiệm vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng qui định.

  * Khuyết điểm:

  – Do công việc chuyên môn chồng chéo nên đôi lúc đảng viên trong Chi bộ chưa tham gia đầy đủ một số buổi hội họp do địa phương hoặc Đảng ủy tổ chức.

  – Chất lượng giáo dục HS chưa đạt được chỉ tiêu đề ra.

  – Chưa đảm bảo được việc duy trì sĩ số HS.

  – Công tác quản lý tài chính đôi lúc chưa sâu sát dẫn đến một số sai sót, khuyết điểm của bộ phận tài chính.

  Nguyên nhân khách quan:

  Do bản thân đ/c Bí thư CB đảm nhiệm nhiều công việc của ngành giáo dục huyện giao, nên bị chồng chéo và hạn hẹp về quỹ thời gian trong quá trình xử lý công việc. Vậy nên, đôi lúc công việc hội họp, chỉ đạo và xử lý chưa kịp thời và thiếu hiệu quả.

  Các đ/c đảng viên bận rộn công tác chuyên môn và phong trào chung của nhà trường nên việc phê bình và góp ý cho quần chúng chưa được phát huy.

  Nguyên nhân chủ quan:

  – Đối với đ/c Bí thư:

  Đôi lúc tin tưởng vào khả năng chuyên môn và sự tự giác của đội ngũ GV-NV nên thiếu sự kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ về công việc được giao dẫn đến còn GV, NV bị vi phạm quy chế làm việc.

  * Biện pháp khắc phục:

  – Đối với các đảng viên:

  Chưa thường xuyên góp ý, giáo dục quần chúng kịp thời nên còn trường hợp GV, NV vi phạm nội quy cơ quan.

  Sau khiliên hệ vào 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư đã nêu và quy định về những điều Đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình nội tại của Chi bộ – nhà trường tập thể CB đã nhìn nhận ra được những mặt ưu điểm để phát huy hơn nữa. Và những tồn tại khuyết điểm như đã nêu trên; CB tự kiểm điểm và rút ra bài học để có hướng khắc phục trong thời gian đến.

  Tập thể CB sẽ nỗ lực phấn đấu cùng BGH và đoàn thể trong nhà trường từng bước nâng dần chất lượng giáo dục HS và đẩy mạnh việc duy trì sĩ số HS. Tìm mọi biện pháp để khắc phục tình trạng hoc sinh bỏ học và vân động HS ra lớp kịp thời. Đồng chí Bí thư CB dù bân nhiều công việc nhưng cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để kiểm tra và quản lý chặt chẽ công tác chuyên môn, tài chính ngân sách trong đơn vị không để xảy ra sai sót.

  Nguyễn Viết Xuân

  T/M CHI BỘ

  BÍ THƯ

  Nguyễn Viết Xuân @ 21:32 14/12/2012

  Số lượt xem: 973

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq Của Chi Bộ Th Trương Hoành
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022 Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs Thượng Lâm
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 22
 • Chi Bộ Thôn Đại Đồng Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Toàn Diện Của Đảng
 • Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12
 • Nghị Quyết 18, 19 Tw6 Khóa 12
 • Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa 12
 • Đề Cương Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12
 • Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kiểm Điêm Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết 04, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Ban Kiem Diem Theo Nqtw4 Khoa 12, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nq Tw 4, Bản Kiểm Điểm Theo Mẫu O2b, Bản Kiểm Điểm Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hcm, Bản Kiểm Điểm Theo Điều 30, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Kế Hoạch 76, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Mẫu 01, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Chỉ Thị 03, Bản Kiểm Điểm Tự Soi Tự Sửa Theo 27 Biểu Hiện, Bản Kiểm Điểm Theo Nqtw4 Năm 2013, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nq Tw 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Điều 30, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Hướng Dẫn 07, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Theo 5 Nội Dung, Ban Kiem Diem Dang Vien Theo Noi Dung, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Điều 30, Bản Kiểm Điểm Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hcm, Đáp án Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 9 Theo Chương Trình Thí Điểm, Biên Bản Họp Kiểm Điểm Theo Kết Luận Thanh Tra, Đề Kiểm Tra Môn Khoa Học Lớp 5 Theo Thông Tư 22, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Của Tập Thể Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Phần Mềm Tìm Kiếm Khách Hàng Theo Từ Khóa, Bản Kiểm Điểm Kế Hoạch Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2022, Bản Tự Đánh Giá Quá Trình Công Tác Theo Cac Noi Dung Kiem Diem Dang Vien Cuoi Nam, Bản Đăng Ký Sửa Chữa Khắc Phục Khuyết Điểm Theo Nqtw 4 (khóa Xii), Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Theo Quyết Định 48, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Biên Bản Kiểm Nghiệm Theo Quyết Định 48, Hinh Thuc Kiem Tra Chinh Tri Theo Quyet Dinh 438, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Bản Kiểm Điểm Vì Nghỉ Học, Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Lý Do, Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Phép, Bản Kiểm Điểm Đề Nghị Tăng Cấp Bậc Hàm Đối Với Chiến Sỹ Nghĩa Vụ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết 02, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

  Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kiểm Điêm Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết 04, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Ban Kiem Diem Theo Nqtw4 Khoa 12, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nq Tw 4, Bản Kiểm Điểm Theo Mẫu O2b,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Tư 5 Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn
 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Tp Cần Thơ, Kỳ Họp Thứ 3
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 12
 • Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Cà Mau
 • Quán Triệt Nghị Quyết 12/tw4 “những Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng”
 • Mẫu Báo Cáo Kiểm Điểm Tập Thể Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12 Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Tự Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw4(Khóa Xii)
 • Nhnn Chi Nhánh Tp Hà Nội Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10, 11, 12 Khóa 12
 • Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa Xii
 • Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ theo nghị quyết TW4 khóa 12 chính là văn bản báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đánh giá lại mọi hoạt động theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ đầu năm tới nay. Cách viết báo cáo kiểm điểm tập thể cũng khá là rõ ràng, chi tiết, đưa ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cần chấn chỉnh sửa đổi kịp thời. Mẫu kiểm điểm tập thể này cũng được xem là văn bản quan trọng trong mỗi cuộc họp báo cáo tổng kết công tác Đảng cuối năm.

   Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể theo nghị quyết TW4 khóa 12 mới nhất

  Thực hiện Kế hoạch số ……………, ngày …/…/… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ……. về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tập thể Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình như sau.

  A. TÌNH HÌNH CHUNG

  Nêu khái quát về tình hình đảng bộ bộ phận/chi bộ/đơn vị và tình hình tập thể cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tùy vào nhiệm kỳ cụ thể của từng đơn vị): Số lượng, chất lượng, cơ cấu, biến động…

  Khái quát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tập thể lãnh đạo từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

  B. KIỂM ĐIỂM NHẬN DIỆN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG VÀ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 1. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

  Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.

  Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

  Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

  Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

  Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

  Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

  2. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

  Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

  Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

  Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

  Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân

  Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc.

  Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.

  Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội…

  Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

  3. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

  Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng” Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”.

  Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

  Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước.

  Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

  Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

  Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

  Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật.

  Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội.

  Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

  Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan.

  Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

  C. NGUYÊN NHÂN CỦA BIỂU HIỆN SUY THOÁI

  1. Nguyên nhân chủ quan

  2. Nguyên nhân khách quan

  D. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ THỜI GIAN KHẮC PHỤC

  1. Đối với toàn Đảng bộ bộ phận/chi bộ/đơn vị

  2. Đối với tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 9, Khóa Xi Về Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 12
 • Mẫu Toàn Văn Nghị Quyết 18
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi

  --- Bài mới hơn ---

 • Hà Nội: Sơ Kết Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng
 • Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4, Kiểm Điêm Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết 04, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Ban Kiem Diem Theo Nqtw4 Khoa 12, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Bản Kiểm Điểm Vì Nghỉ Học, Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Lý Do, Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Phép, Bản Kiểm Điểm Đề Nghị Tăng Cấp Bậc Hàm Đối Với Chiến Sỹ Nghĩa Vụ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết Số 10, Điểm 4 Nghị Quyết Số 47/nq-cp, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12,

  Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4, Kiểm Điêm Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết 04, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Ban Kiem Diem Theo Nqtw4 Khoa 12, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Thực Hiện Kiểm Điểm Năm 2013 Gắn Với Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghi Quyet Tw 4 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nqtư 4 (Khóa Xii) Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương
 • Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa 12
 • Những Điểm Mới Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Công Tác Chuẩn Bị Và Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Năm 2022 Gắn Chặt Với Chuẩn Bị Và Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấp
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 25-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 49, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6b, Bao Cao Tông Ket Nghi Quyet 08, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết S00s 28-nq/tw, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Hướng Dẫn 1031 Của Tổng Cục Chính Trị Về Chế Độ Ra Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Hương Dẫn 1031cua Tổng Cực Chính Trị Về Chre Đó R Nghĩ Quyet, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12,

  Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 25-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 49, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6b, Bao Cao Tông Ket Nghi Quyet 08, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết S00s 28-nq/tw, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi
 • Bản Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Của Cá Nhân
 • Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii: Cần Đặc Biệt Quan Tâm, Làm Thật Tốt 15 Vấn Đề
 • Bài Thuyết Trình Triển Khai Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X
 • Thực Hiện Nqtư 4 (Khóa Xii) Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương
 • Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa 12
 • Những Điểm Mới Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Công Tác Chuẩn Bị Và Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 25-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 49, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6b, Bao Cao Tông Ket Nghi Quyet 08, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết S00s 28-nq/tw, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Hướng Dẫn 1031 Của Tổng Cục Chính Trị Về Chế Độ Ra Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Hương Dẫn 1031cua Tổng Cực Chính Trị Về Chre Đó R Nghĩ Quyet, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12,

  Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 25-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 49, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6b, Bao Cao Tông Ket Nghi Quyet 08, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết S00s 28-nq/tw, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Của Cá Nhân
 • Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii: Cần Đặc Biệt Quan Tâm, Làm Thật Tốt 15 Vấn Đề
 • Bài Thuyết Trình Triển Khai Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Báo Cáo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bài Giảng Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bài Giảng Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12
 • Nghị Quyết 4 Trung Ương Khóa 12
 • Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 8 Khoa 11, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa Xii, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mâu Bài Viết Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12yết 51, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Download, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xi, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bai Mâu Vê Thu Hoach Nghi Quyêt Trung ương 5 Khoa Xii, Chuyên Đề 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 11, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Chuyên Đề 2 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12,

  Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Việc Triển Khai Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Của Đảng Viên
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Cho Đảng Viên
 • Tổng Hợp 6 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 ⋆ Leanhsky.info
 • Bản Tự Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa Xi

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 8 Khóa Xi Bai Thu Hoach Nghi Quyet Lan 8 Bch Tvw Khoa Xi Doc
 • Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng: Từng Cá Nhân Phải Vào Cuộc
 • Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Trung Ương::tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 3, Khóa Viii Về
 • Nhiều Địa Phương Tổ Chức Hoạt Động Triển Khai Nghị Quyết Số 21/nq
 • Tổng Kết Nghị Quyết Số 49
 • ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CHI BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

  CHÁNH PHÚ HÒA

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Chánh Phú Hòa, ngày 19 tháng 9 năm 2012.

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  Họ và tên: Phạm Ngọc Thạch

  Chức vụ chính quyền: Phó phòng Tổ chức – Hành chính

  Ngày vào Đảng: 28/12/2007 Chính thức:28/12/2008

  Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa

  Đảng bộ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

  Đoàn thể: Công đoàn viên

  Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:

  I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM

  1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Với cương vị là Phó phòng Tổ chức – Hành chính, tôi thường xuyên vận động cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm cũng như người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

  Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy Sở và đơn vị tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao phụ trách và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống van hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.

  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như các phòng ban khi liên hệ công tác.

  2. Về tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí đáp ứng yêu cầu của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Với cương vị là Phó phòng Tổ chức – Hành chính, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám đốc về các hoạt động được giao quản lý và phụ trách. Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do Trung tâm chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng và từng quý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính, đồng thời góp phần làm thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Trung tâm.

  3. Về thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại Trung tâm, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống… Nêu Các G
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bài Thuyết Trình Triển Khai Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii: Cần Đặc Biệt Quan Tâm, Làm Thật Tốt 15 Vấn Đề
 • Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nhưng Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ưong 5, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tài Liệu Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Download, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12,

  Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nhưng Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ưong 5, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Và Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch
 • Hội Nghị Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Công Tác Xây Dựng Đảng Từ Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Đến Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 ( Khóa Xi)

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Ương Nhận Diện 27 Biểu Hiện Suy Thoái, ‘tự Diễn Biến’
 • Bài 3: Nêu Gương Tự Phê Bình Và Phê Bình Là Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
 • Hướng Dẫn Việc Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Gắn Với Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng
 • Mẫu: Phê Bình Và Tự Pb Theo Nqtw 4 Nqtw 4 Doc
 • Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng
 • ĐẢNG UỶ XÃ SƠN TIẾN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ THCS SƠN TIẾN Sơn Tiến, ngày 12 tháng 9 năm 2013

  Năm học 2012-2013, Trường THCS Sơn Tiến có 40 CB,GV,CNV với 506 học chia thành 17 lớp Các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giáo dục còn nhiều khó khăn: phòng học còn thiếu nên trường còn phải học 2 ca, nhiều phòng chức năng không có đặc biệt các phòng học bộ môn theo quy định không có, các phòng để dạy bồi dưỡng, dạy phụ đạo, dạy thêm cho học sinh lớp 9 rất hạn chế

  Điều kiện để tổ chức sinh hoạt Chi Bộ, Hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt của các tổ chức khác trong nhà trường không có vì trường phải học 2 ca( các tổ chức chỉ sinh hoạt tranh thủ sau các buổi dạy)

  Học sinh đông, nhiều em ở xa trường, về mùa mưa nhiều vùng thường bị chia cắt nên học sinh phải nghĩ nhiều do đó ảnh hưởng đến chất lượng

  Được sự quan tâm của Đảng Ủy, Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của chi bộ, sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể nhà trường, sự năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong trường nên trường vượt qua khó khăn và đã đạt được một số thành tích đáng tự hào:

  *Học sinh giỏi tỉnh: 2 học sinh giỏi cấp tỉnh( Môn toán)

  *Học sinh giỏi huyện: 50 học sinh giỏi cấp huyện ( trong đó: thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 được xếp thứ 2 / 21 trường trong toàn huyện)

  *Tuyển sinh vào THPT xếp thứ 76/176 trường trong toàn tỉnh(vượt 75 bậc so với năm học trước: năm trước xếp thứ 151) xếp thứ 16 trong huyện( vượt 7 bậc so với năm học trước

  *CBGV,NV đạt: 4 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 3 chiến sỹ thi đua, 21 lao động tiên tiến * Tập thể đạt:

  • Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sác
  • Trường tiên tiến( Năm trước không đạt)
  • Công đoàn vững mạnh xuất sắc
  • Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt loại tốt

  A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: I- Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4:

  Sau khi tiếp thu chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4 do Đảng ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ xã Sơn Tiến, cấp ủy đã in ấn tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho tất cả các đảng viên của chi bộ (26 bộ), cấp ủy đã giao nhiệm vụ cho đ/c Bí thư chi bộ trực tiếp quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 cho các đảng viên trong chi bộ trong ngày 11/ 12/ 2012với 25/25 đảng viên của chi bộ tham gia; các đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, sau khi học tập đã có bản kiểm điểm cá nhân gửi chi bộ.

  Cấp ủy chi bộ đã tổ chức kiểm diểm cấp uỷ, dự thảo gợi ý kiểm điểm cho từng Đảng viên trong chi bộ vào ngày 11/12/2012

  II- Công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình: 1- Công tác chuẩn bị kiểm điểm:

  Tập thể cấp ủy, các đảng viên của Chi bộ, nhất là các đồng chí trong Chi ủy, trưởng các đoàn thể đã nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4, viết bản tự kiểm điểm một cách nghiêm túc, cụ thể, sâu sắc, đúng theo tinh thần hướng dẫn kiểm điểm của Đảng ủy trên.

  Công tác chuẩn bị các loại báo cáo được tiến hành chu đáo, bố cục rõ ràng, đúng quy định; cấp ủy đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong việc chuẩn bị các loại báo cáo cho mỗi cá nhân cấp ủy nên các báo cáo đều đánh giá là có chất lượng cao, thẳng thắn nhìn vào sự thật; báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân nêu cả ưu điểm, khuyết điểm, nhưng bám sát vào ba vấn đề cấp cách mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, trong đó chủ yếu tập trung làm rõ các khuyết điểm và đề ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục; phần giải trình các báo cáo rõ ràng, đi thẳng vào trả lời những ý kiến góp ý. Phương pháp xây dựng báo cáo thực hiện theo đúng trình tự các bước được hướng dẫn của Đảng uỷ xã Sơn Tiến

  2- Kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân: 2.1- Đánh giá kết quả kiểm điểm:

  a- Đối với tập thể:

  Tập thể đã nhận được 6 ý kiến góp ý vào các dự thảo. Các ý kiến góp ý thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, nội dung góp ý chân thành, thẳng thắn, mang tính chất xây dựng. Cấp ủy tiếp thu ý kiến góp ý với thái độ chân thành, cởi mở.

  Việc kiểm điểm tập thể đã bám sát vào 3 nội dung hướng dẫn kiểm điểm của Nghị quyết Trung ương 4, bản tự kiểm điểm của tập thể cấp ủy đã chỉ rõ các ưu, khuyết điểm của tập thể; những tồn tại, hạn chế đã gắn vào trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân cấp ủy theo từng lĩnh vực phụ trách.

  Các nội dung gợi ý kiểm điểm của Đảng viên đều đúng với tập thể cấp ủy và được tập thể cấp ủy giải trình rõ ràng, cụ thể, sát với nội dung gợi ý kiểm điểm.

  b- Đối với cá nhân:

  Trong hội nghị kiểm điểm đã nhận được 49 ý kiến góp ý vào bản tự kiểm điểm của cá nhân đảng viên trong cấp ủy. Các ý kiến góp ý thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, nội dung góp ý chân thành, thẳng thắn, mang tính chất xây dựng. Các cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý với thái độ chân thành, cởi mở.

  Việc kiểm điểm của từng cá nhân đã bám sát vào 3 nội dung hướng dẫn kiểm điểm của Nghị quyết Trung ương 4 và vào nhiệm vụ được giao; đối với cá nhân cấp ủy thì đều nhận trách nhiệm về những tồn tại của tập thể theo lĩnh vực được phân công phục trách.

  2.2- Về điều hành hội nghị:

  Chủ trì Hội nghị đã nắm chắc các văn bản chỉ đạo, tổ chức điều hành hội nghị khoa học; chủ trì hội nghị phát huy được tính dân chủ, khách quan trong hội nghị nên đã nhận được nhiều ý kiến góp ý bổ sung cho tập thể, cá nhân trong hội nghị.

  Hội nghị kiểm điểm đã thực hiện kiểm điểm theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đó là kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; kiểm điểm cá nhân cấp ủy, lãnh đạo trước, đảng viên kiểm điểm sau.

  Đồng chí Bính Phó bí thư Đảng uỷ dự kiểm điểm đã góp ý kiến, chỉ đạo Đồng chí chủ trì hội nghị kết luận phần kiểm điểm của cá nhân từng đồng chí cấp ủy, đảng viên trong chi bộ đều có nhận xét, đánh giá tổng hợp ý kiến đóng góp đối với từng đồng chí; nêu rõ những ưu điểm nổi bật, những mặt mạnh; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, những góp ý nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Các đồng chí được góp ý đều tiếp thu nghiêm túc, có phân tích, giải trình, chia sẻ và đề ra phương hướng, kế hoạch khắc phục khuyết điểm được góp ý với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao.

  2.3- Kết quả kiểm điểm:

  Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại chi bộ đã được Đảng uỷ xã đánh giá là đạt yêu cầu.

  2.4- Một số kết quả bước đầu sau hội nghị:

  Với thái độ nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện và ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, chúng ta có thể khẳng định rằng: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng nói chung, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp ủy đã được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành khá nghiêm túc và đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu, thể hiện trên một số mặt chủ yếu sau đây:

  N hận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương đã góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tình hình Đảng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế. Từ đó, cấp ủy và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết.

  Cấp ủy, cán bộ, đảng viên viên thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Thông qua việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình của tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc và được bổ sung, hoàn thiện nhiều lần; việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình kỹ lưỡng của tập thể và cá nhân đã giúp cấp ủy và mỗi cấp ủy viên thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

  Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; trong nội bộ có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn; nhiều người đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi người đánh giá ưu điểm, khuyết điểm mình chính xác hơn và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

  Cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cùng với việc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, từng cấp ủy viên đã đề ra được phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

  Cấp ủy có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Qua chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, cấp ủy đã rút ra được một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng nói riêng.

  Có thể nói, với sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, thận trọng, bình tĩnh, có trọng tâm, trọng điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình thực hiện Nghị quyết; với quy trình tiến hành kiểm điểm từ trên xuống dưới, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân trước khi kiểm điểm; việc gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ xã ; việc thông báo kết quả và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân sau kiểm điểm… là những cách làm mới, có tác dụng tích cực trên nhiều mặt.

  Đặc biệt, sự nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, cùng thái độ dũng cảm nhận khuyết điểm của cấp ủy chi bộ có sức lan toả mạnh mẽ, sâu sắc trong chi bộ, nhà trường. Những nội dung và cách làm mới nêu trên thực sự đã phát huy tác dụng và là những kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, việc tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay nói riêng.

  III- Một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm:

  Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện của cấp ủy đôi khi còn lúng túng do thời gian chuẩn bị còn ít, văn bản hướng dẫn nhiều.

  Đa số các báo cáo kiểm điểm của một số đảng viên kiểm điểm chủ yếu là nói về ưu điểm, chưa chỉ ra hạn chế, thiếu sót của bản thân; phần báo cáo giải trình của một số đảng viên còn chung chung, chưa đi cụ thể vào giải trình từng vấn đề được góp ý.

  Một số ý kiến góp ý cho cá nhân đảng viên còn mang nặng tư tưởng cá nhân, chưa mang tính xây dựng,

  IV- Đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): 1- Những việc cần làm ngay đã được đề ra sau kiểm điểm và kết quả thực hiện: a) Những việc cần làm ngay:

  Tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), họp ngày 11/12/2012, Chi bộ đã đư ra một số số nội dung cần làm ngay sau kiểm điểm.

  – Cần chấn chỉnh ngay vấn đề đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2012-2013.

  – Cần tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất trong vấn đề giải quyết công việc giữa các thành viên trong Cấp ủy.

  – Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái đạo đức trong đảng viên. Chấm dứt hiện tượng vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

  – Thể hiện, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Làm rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong từng nhiệm vụ cụ thể.Thực hiện đạt chỉ tiêu phấn đấu năm học 2012-2013 trên tất cả các lĩnh vực.

  b) Kết quả thực hiện:

  Trong 4 việc cần làm ngay mà chi bộ đã chỉ ra trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đến thời điểm hiện nay đã thực hiện có hiệu quả những nội dung sau:

  – Đã chấm dứt hiện tượng vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nhà giáo (đánh bài ăn tiền). Những biểu hiện suy thoái về đạo đức (ít tham gia phát biểu ý kiến, bình quân chủ nghĩa…) đã được khắc phục; cán bộ, đảng viên, quần chúng đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm cá nhân trong công việc nhà trường, tinh thần dân chủ đã thể hiện rõ trong từng hoạt động của chi bộ, nhà trường.

  – Các thành viên trong Cấp ủy đã được phân công nhiệm vụ năm 2013 một cách cụ thể, rõ ràng; trước mỗi việc làm, mỗi hoạt động của chi bộ, nhà trường đều được bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo, từ đó tạo được sự đồng thuận cao từ cấp ủy đến đảng viên chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nhà trường, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong đơn vị.

  – Vai trò tập thể, cá nhân phụ trách đã thể hiện rõ ở việc phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể cho mỗi thành viên cấp ủy và Ban giám hiệu, vì vậy không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi xẩy ra những tồn tại, hạn chế trong công việc tại đơn vị; hàng tháng trong kiểm điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, các cá nhân đã kiểm điểm rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

  2- Kết quả cụ thể của việc khắc phục và sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong và sau kiểm điểm:

  – Về công tác chính trị, tư tưởng: nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; cấp ủy và mỗi cá nhân đảng viên đã nắm và hiểu rõ những biểu hiện suy thoái về đạo đức để thường xuyên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, các hiện tương tiêu cực…làm cho chi bộ luôn đoàn kết thống nhất cao trong mọi lĩnh vực. Trong cấp ủy đã làm rõ được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

  – Về công tác tổ chức cán bộ: Chi bộ đã xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2020 theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

  – Việc xử lý, giải quyết một số nội dung, lĩnh vực, vụ việc tồn đọng, bức xúc được dư luận quan tâm: Trong thời gian đầu năm học, dư luận luôn quan tâm, bức xúc về công tác Đội tổ chức cho điểm đánh giá xếp loại hàng ngày hàng tuần chưa khách quan nhưng sau đó đã được chấn chỉnh được sự đồng tình của các giáo viên chủ nhiệm

  – Về xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội; ổn định quốc phòng- an ninh: Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra đầu năm học; tình hình quốc phòng – an ninh nhà trường luôn ổn định và được duy trì nề nếp.

  – Kết quả trả lời ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân, báo cáo giải trình của Ban Thường vụ đảng uỷ:

  Tập thể cấp ủy đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, các tập thể, cá nhân trong trường cho tập thể và cá nhân cấp ủy;

  V- Đánh giá tổng quát:

  Như vậy, sau một năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là qua đợt tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tuy còn có một số mặt hạn chế, thiếu sót, nhưng đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

  Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ; là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp như Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới.

  2. Chỉ đạo đơn vị , các tổ chức đoàn thể Hội nghị kế hoạch, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, Đưa hoạt động dạy và học vào nền nếp: phấn đấu năm học 2013-2014

  Đạt các chỉ tiêu:

  * Cá nhân:

  *Học sinh giỏi tỉnh: Học sinh giỏi cấp tỉnh có 2 giải trở lên *Học sinh giỏi huyện: Học sinh giỏi cấp huyện có 50 giải trở lên *Tuyển sinh vào THPT xếp thứ 76 trong toàn tỉnh, xếp thứ 16 trong *CBGV,NV đạt: )10 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện , 6 giáo viên giỏi huyện , 4 chiến sỹ thi đua, 30 lao động tiên tiến

  * Tập thể đạt:

  • Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sác
  • Trường tiên tiến
  • Công đoàn vững mạnh xuất sắc
  • Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt loại tốt

  2. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn. Chỉ đạo chuyên môn, các tổ, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đảm bảo việc đánh giá được công bằng, khách quan, chính xác giữa các tổ, các cá nhân, các bộ môn, các lớp.

  3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng , phát huy dân chủ thật sự trong đảng; phát huy vai trò của công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành để quần chúng noi theo

  4. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tinh thần, ý thức tự giác, vì tập thể của mỗi cá nhân trong nhà trường; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phát huy tính dân chủ, năng lực cá nhân, vai trò của cá nhân đảng viên trong chi bộ, nhà trường.

  5. Xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời cho những cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4.

  C. Một số kiến nghị đề xuất đối với tổ chức đảng cấp trên.

  1. Quan tâm lãnh đạo xây dựng CSVC cho nhà trường để trường THCS Sơn Tiến phấn đấu đạt chuẩn trong vào năm 2022
  2. Xã Sơn Tiến có chính sách thu hút giáo viên có tâm huyết với giáo dục ở lại lâu dài với trường THCS Sơn Tiến nhằm đưa giáo dục Sơn Tiến đạt kết quả ngày càng tốt hơn

  Nơi nhận: T/M CHI BỘ

  – Đảng uỷ xã (b/c); BÍ THƯ

  – Lưu vp

  Nguyễn Văn Thanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Phân Biệt Luật, Nghị Định, Nghị Quyết, Thông Tư..
 • So Sánh 3 Loại Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Dễ Gây Nhầm Lẫn Nhất
 • Thủ Tục Thông Qua Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Theo Hình Thức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản
 • Hình Thức Và Điều Kiện Thông Qua Quyết Định Của Hội Đồng Thành Viên
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100