Các Mẫu Văn Bản Excel / 2023 / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Các Mẫu Văn Bản Excel / 2023

Gia Phả Excel, Mẫu Excel Đẹp, Mẫu Excel Cơ Bản, Mẫu Báo Cáo Excel Đẹp, Hóa Đơn Excel, Mẫu Excel Báo Giá, Báo Cáo Excel, Học Excel, Mẫu Báo Cáo Excel, Excel Bài Tập Cơ Bản, Excel Bài Tập, Mẫu Sổ Kho Excel, Thủ Tục Excel, Bài Thi Mos Excel, Bài Thi Excel Mẫu, Bài Thi Excel Cơ Bản, Mẫu Excel Thu Chi, Văn Bản Excel, Mẫu C1-07 Ns Excel, Các Mẫu Báo Cáo Excel Đẹp, Mẫu C2-02 Ns Excel, Bộ Đề Thi Excel, Mẫu Văn Bản Excel, Mẫu C2-03/ns Excel, Sổ Kho Excel, Mẫu Bìa Excel, Ms Excel, Excel Cơ Bản, Mẫu Báo Giá Excel Đẹp, Văn Bản Excel Mẫu, Mẫu Sổ Excel, Mẫu Cv Excel, Mẫu Báo Giá Excel, Mẫu Bìa Đẹp Excel, Đề Thi Excel Cơ Bản, Sổ Tay Excel, Các Mẫu Văn Bản Excel, Bài Mẫu Excel, Bài Tập Mẫu Excel, ôn Tập Excel, Đề Thi Excel, Cv Excel, Mẫu Excel, ôn Thi Excel, Đề Bài Excel, In Văn Bản Excel, Đề Bài Tập Excel, Đáp án 26 Bài Tập Excel, Bài Tập ôn Thi Excel, Mẫu Hóa Đơn Excel, Mẫu B01-h Excel, Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Excel, Mẫu 70a Hd Excel, Báo Cáo Excel Đẹp, Excel , Mẫu B02-h Excel, Bài Thi Excel, Mẫu Bìa Sổ Excel, Excel 2016, Đề Cương ôn Tập Excel, Đề Cương Excel, Excel 2010, Excel Tài Liệu, Tài Liệu ôn Thi Excel, Tài Liệu Học Excel, Mẫu Văn Bản Bằng Excel, Excel Báo Cáo Tài Chính, Tài Liệu ôn Tập Excel, Mẫu C70a-hd Mới Excel, Excel Đơn Giản, Đề Thi Excel Chứng Chỉ B, Dự Toán Excel, Đề Thi Excel 2010, Excel Kỹ Năng, Mẫu Cv Xin Việc Excel, Mẫu Cv Bằng Excel, Mẫu C67a Hd Excel, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Excel, Đề Kiểm Tra Excel, Mẫu C70a Excel, Sách Học Excel, Sổ Tay Excel 2007, Sổ Tay Excel 2010, Mẫu 16th Excel, Tài Liệu Excel, Mẫu Bảng Báo Giá Excel, Tải Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Excel, Mẫu Biên Bản Góp Vốn Excel, Mẫu Bảng Excel, Sổ Tay Excel 2003, Sách Học Excel Cơ Bản, Kỹ Năng Excel Cơ Bản, Kỹ Năng Excel, Phần Mềm Gia Phả Excel, ông Văn Thông Excel, Làm Gia Phả Bằng Excel, ôn Tập Excel 2010, Hướng Dẫn Về Excel, Lập Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Bìa Sổ Kế Toán Excel,

Gia Phả Excel, Mẫu Excel Đẹp, Mẫu Excel Cơ Bản, Mẫu Báo Cáo Excel Đẹp, Hóa Đơn Excel, Mẫu Excel Báo Giá, Báo Cáo Excel, Học Excel, Mẫu Báo Cáo Excel, Excel Bài Tập Cơ Bản, Excel Bài Tập, Mẫu Sổ Kho Excel, Thủ Tục Excel, Bài Thi Mos Excel, Bài Thi Excel Mẫu, Bài Thi Excel Cơ Bản, Mẫu Excel Thu Chi, Văn Bản Excel, Mẫu C1-07 Ns Excel, Các Mẫu Báo Cáo Excel Đẹp, Mẫu C2-02 Ns Excel, Bộ Đề Thi Excel, Mẫu Văn Bản Excel, Mẫu C2-03/ns Excel, Sổ Kho Excel, Mẫu Bìa Excel, Ms Excel, Excel Cơ Bản, Mẫu Báo Giá Excel Đẹp, Văn Bản Excel Mẫu, Mẫu Sổ Excel, Mẫu Cv Excel, Mẫu Báo Giá Excel, Mẫu Bìa Đẹp Excel, Đề Thi Excel Cơ Bản, Sổ Tay Excel, Các Mẫu Văn Bản Excel, Bài Mẫu Excel, Bài Tập Mẫu Excel, ôn Tập Excel, Đề Thi Excel, Cv Excel, Mẫu Excel, ôn Thi Excel, Đề Bài Excel, In Văn Bản Excel, Đề Bài Tập Excel, Đáp án 26 Bài Tập Excel, Bài Tập ôn Thi Excel, Mẫu Hóa Đơn Excel,

Các Biểu Mẫu Văn Bản Đoàn / 2023

Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn

Ngày ……. tháng …….. năm ………….. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ………………………. NHIỆM KỲ ……………. (…………. – ……………)

Đại hội chi đoàn …………… nhiệm kỳ …………(……..-……….) với …. đoàn viên đã diễn ra vào ngày ……….. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ………trình đại hội nhiệm kỳ ……. cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……. có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …….. NHIỆM KỲ ……. (………-………….)

……………………………………… Mẫu Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn

Ngày …….tháng ………..năm ………… BIÊN BẢN HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN ……………. NĂM …………

Vào lúc …………… tại ……………………..

Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.

Chi đoàn …………… đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn với nội dung và kết quả như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Chủ tọa: Đ/c ………………..; Thư ký: Đ/c …………………

– Đoàn viên tham dự: …………… đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn

2. Phân tích chất lượng đoàn viên:

– Đ/c ……………… đọc tự kiểm và tự nhận loại ……………..

Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: …………..

– Đ/c ………….. đọc tự kiểm và tự nhận loại ……………….

Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: …………………..

3. Phân loại chi đoàn:

– Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại.

– Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại:

Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên:

– ………….. đồng chí đạt xuất sắc – tỷ lệ: ………..%

– ……………đồng chí đạt khá – tỷ lệ: …………….%

– …………… đồng chí đạt trung bình – tỷ lệ: …….%

– …………… đồng chí đạt yếu – tỷ lệ: ……………%

– Chi đoàn: …………………

Biên bản kết thúc vào lúc …………….. ngày …………….

CHỦ TỌA THƯ KÝ

Mẫu Biên bản đại hội chi đoàn Ngày …….. tháng ……năm …….. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …………………… NHIỆM KỲ …….. (……………-…………..)

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại …………………………

Chi đoàn ………………… đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… (………..-……….) với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

– Ý kiến đóng góp:

– Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

CHỦ TỌA THƯ KÝ

Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn Ngày …….tháng ……. năm ……..

Hôm nay vào lúc …….. giờ ……… phút, ngày …….. tháng …….. năm …….

Tại ……………………………………………

1. Đ/c ………………………………………………………….. Tổ trưởng

2. Đ/c ………………………………………………………….. Thành viên

3. Đ/c ………………………………………………………….. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành………………………… nhiệm kỳ …….. (………….-………)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ………… đồng chí

Danh sách ứng cử viên là: …………. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra:…………… phiếu

Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu

Số phiếu hợp lệ:…………… phiếu

Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

Kính gởi: Ban chấp hành chi đoàn …………………….

Tôi là: …………………………………………. Vào Đoàn ngày: ………………………….. Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, công tác, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn / anh (chị): ……………………… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau:

– Ưu điểm: ………………………………………

– Khuyết điểm: ………………………………

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn / anh (chị) ………………… xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn.

Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn / anh (chị) nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc.

(Giấy giới thiệu của Chi hội, Chi đội đối với Hội viên, Đội viên có thể tham khảo mẫu trên) Ngày…… tháng………..năm ………

BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Hiện diện:………………………………… ĐV/ tổng số đoàn viên của chi đoàn

Chủ trì: Đ/c…………………………………..Thư ký

Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị)……………………………………

Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn

Ngày …… tháng …….. năm ………

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Chi đoàn ………….. sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn ………… xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị) ………………..

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Concat Trong Excel Để Ghép Nối Các Văn Bản / 2023

– Hàm CONCAT là hàm kết nối các văn bản từ nhiều ô lại với nhau nhưng không cung cấp dấu tách.

– Hàm CONCAT được giới thiệu lần đầu tiên trong phiên bản Excel 2016, thay thế cho hàm CONCATENATE. Hàm CONCATENATE vẫn có trong phiên bản mới này, nhưng người dùng được khuyến khích dùng Hàn CONCAT bởi tính năng vượt trội của nó: với hàm CONCAT ta có thể chọn 1 dải ô để nối với nhau, còn với hàm CONCATENATE trước kia, chúng ta phải nhấn chọn từng ô đơn lẻ. Tính năng này cực kỳ tiện lợi, nhất là khi có nhiều ô cần nối nằm liền kề nhau.

Trong đó:

Text1 (bắt buộc): Văn bản cần kết hợp (một chuỗi, một ô).

Text2 (tùy chọn): Văn bản bổ sung cần kết hợp. Có thể có tối đa 253 văn bản này.

Chú ý:

Lỗi #VALUE!: Nếu chuỗi kết quả vượt quá 32.767 ký tự thì sẽ hiển thị lỗi này.

Lỗi #NAME?: Nếu sử dụng hàm CONCAT trong các phiên bản Excel trước Excel 2016 thì sẽ hiển thị lỗi này.

a. Ví dụ 1: Bạn có 1 danh sách gồm Họ, Tên Đệm và Tên. Bạn cần ghép các cột này lại thành Họ Và Tên:

Xét các công thức được thiết lập như trong bảng sau để thấy kết quả khác biệt trong cách vận dụng hàm CONCAT:

Ở hai trường hợp đầu, công thức chỉ đơn giản là =CONCAT(Bx:Dx) (với x là tên hàng) nên khi kết hợp lại thì không có khoảng cách giữa các chữ ở các ô.

Ở hai trường hợp sau, công thức được bổ sung thêm dấu cách ở trong ngoặc kép:

=CONCAT(Bx,” “,Cx,” “,Dx) (với x là tên hàng)

Do đó, kết quả là khi nối lại thì giữa các chữ đều có dấu cách.

b. Ví dụ 2: Bạn có 1 danh sách với các cột Ngày, Tháng, Năm riêng lẻ và bạn cần kết hợp chúng lại trong 1 cột:

Chẳng hạn bạn muốn kết quả hiển thị dạng dd/mm/yyyy, tức là có dấu “/” ngăn cách ngày, tháng, năm thì bạn phải lập công thức như sau:

=CONCAT(Bx,”/”,Cx,”/”,Dx) (với x là tên dòng)

Sau khi lập công thức cho 1 dòng, ta chỉ cần copy công thức đó xuống cho các dòng còn lại.

Ta có kết quả như bảng sau:

Soạn Thảo Văn Bản Word Từ Excel / 2023

Trong khi soạn thảo văn bản trên Word nhiều khi ta mơ ước nó liên kết được với dữ liệu có sẵn từ Excel. Mặc dù trên Word có sẵn chức năng này nhưng không phải ai cũng biết; mà có biết thì cũng ngại sử dụng vì nó tương đối phức tạp và chạy rất ì ạch…

Từ những kiến thức học được trên GPE tôi làm một file Excel để hỗ trợ soạn thảo văn bản soạn thảo trên Word. Qua sử dụng thấy rất hiệu quả nên Post lên chia xẻ với các bạn coi như là một món quà mừng sinh nhật GPE lần thứ 7.

Hướng dẫn sử dụng: 1. Tải về một thư mục nào đó (tùy ý).

2. Trong thư mục này có File Word mẫu ví dụ là “To trinh thu hoi dat” (mọi chỉnh sửa đều phải thực hiện trên file mẫu này).

3. Trong thư mục này có File DaTa Exel – Word File này là dùng để soạn thảo các nội dung cần chèn vào File Word mẫu để tạo nên file văn bản mà bạn mong muốn.

4. File văn bản sẽ được tự động tạo ra trong thư mục chữa file mẫu. File mẫu là tên file nằm ở dòng đầu tiên của cột C (trong ví dụ có 2 File, muốn tạo file theo mẫu nào thì bạn copy dòng đó dán lên trên). Tên file tạo ra là tên ở dòng đầu tiên của cột.

5. Khi muốn tạo 1 file văn bản nào thì bạn đặt con trỏ vào cột chứa nội dung của văn bản đó và nhấn Ctrl + W

6. Khi muốn muốn tạo nhiều văn bản (theo số cột có dữ liệu) thì bạn đặt con trỏ vào cột C và nhấn Ctrl + W

Cái này thích hợp với việc soạn thảo văn bản theo đề cương, theo mẫu và sản xuất hàng loạt như soạn thảo hợp đồng, biên bản nghiệm thu, báo cáo tuần, tháng…

Bạn quan sát kỹ File Word mẫu và dữ liệu các cột bên Exel để vận dụng vào tình huống cụ thể của bạn.

P/s Trường hợp không muốn lấy số lẻ sau dấu phảy (vd muốn 20 thay vì 20,0) hoặc không muốn dấu phân cách (vd 1000 thay vì 1.000) thì các bạn nhập thêm dấu gạch dưới trước dữ liệu để biến thành dạng Text (Vd _20 hoặc _1000)

Lúc đầu thì thấy hơi rắc rối nhưng bạn cứ thử xem. Khi đã biết cách làm thì bạn sẽ thấy nó lợi hại như thế nào ?

à, còn 1 cái nữa chú: Chú add cho con thêm vài hàng cột C (phần tạo file) luôn nhe chú (trong file chỉ có từ c5-c9 để tạo file). Con cám ơn chú ạ.