Các Nghị Quyết Của Đảng Năm 2018 / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng

Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12,

Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy,

Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022

Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2018, Nghị Quyết 29/2018, Nghị Quyết 60/2018, Nghị Quyết 02/2018, Nghị Quyết 22 Năm 2018, Nghi Quyet 35 Nq Tw 2018, Nghị Quyết 35 2018, Nghị Quyết 30/2018, Nghị Quyết 28/2018, Nghị Quyết 2/2018, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 72/2018/qh14, Nghị Quyết 73/2018/qh14, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghĩ Quyết 29 Ngày 27/10/2018, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2018, Nghị Quyết 60/2018/qh14, Nghị Quyết 35 Nq Tw Ngày 22 10 Năm 2018, Nghị Quyết Số 29-nq/tw Ngày 25/7/2018, Nghị Quyết 02/2018 HĐtp, Nghị Quyết 02/2018/hĐtp, Nghị Quyết 71/2018/qh14, Tại Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Đảng Viên Năm 2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018”, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2018, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2018, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2017 – 2018, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2018, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng,

Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2018, Nghị Quyết 29/2018, Nghị Quyết 60/2018, Nghị Quyết 02/2018, Nghị Quyết 22 Năm 2018, Nghi Quyet 35 Nq Tw 2018, Nghị Quyết 35 2018, Nghị Quyết 30/2018, Nghị Quyết 28/2018, Nghị Quyết 2/2018, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 72/2018/qh14, Nghị Quyết 73/2018/qh14, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghĩ Quyết 29 Ngày 27/10/2018, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2018, Nghị Quyết 60/2018/qh14, Nghị Quyết 35 Nq Tw Ngày 22 10 Năm 2018, Nghị Quyết Số 29-nq/tw Ngày 25/7/2018, Nghị Quyết 02/2018 HĐtp, Nghị Quyết 02/2018/hĐtp, Nghị Quyết 71/2018/qh14, Tại Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Đảng Viên Năm 2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018”, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2018, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2018, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2017 – 2018, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii,

Nghị Quyết 59/2018/Qh14 Về Chương Trình Giám Sát Của Quốc Hội Năm 2022

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019

QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 272/TTr-UBTVQH14 ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: Điều 1

Năm 2019, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây:

– Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

– Giám sát chuyên đề ” Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018“.

– Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

– Giám sát chuyên đề ” Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018″.

Điều 2

Căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban. Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội: chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Các Cấp Hội Phụ Nữ Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng

Sau khi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trong các cấp hội.

Hội LHPN 8/8 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết và triển khai tới hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn. Hội LHPN cơ sở phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai, học tập nghị quyết cho cán bộ chủ chốt cơ sở, cán bộ nữ, đảng viên nữ; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ, các lớp chuyên đề giáo dục chính trị, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở… Các cấp hội cũng tuyên truyền thông qua các website của hội; bản tin sinh hoạt hội viên, qua hội thi, sân khấu hoá, đĩa CD, DVD. Các cấp hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên; phân công cán bộ tham gia các hội thi báo cáo viên giỏi các cấp, đã có nhiều cán bộ hội đạt giải cao trong các hội thi.

Trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết thành các nội dung hoạt động thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đề án, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp hội LHPN đã gắn kết nhuần nhuyễn nội dung Nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; đề án “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020”, đề án “Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Thái Bình”… Nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật… Đồng thời, tổ chức các hoạt động về nguồn vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Hàng năm, tổ chức hàng nghìn lớp chuyên đề tuyên truyền nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Các cấp hội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng; hướng dẫn, khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia sáng tạo, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc thông qua các làn điệu chèo truyền thống, thơ, tiểu phẩm lưu đĩa CD cung cấp cho cơ sở tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt. Hưởng ứng phong trào mỗi hội viên, phụ nữ tự chọn một môn thể thao phù hợp, các câu lạc bộ thể dục thể thao ra đời với nhiều loại hình đa dạng thu hút đông đảo đối tượng, lứa tuổi tham gia như dân vũ, yoga, aerobic, dưỡng sinh…

Thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được hội duy trì hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, các cấp hội đã thực hiện các nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều mô hình sản xuất hàng hoá, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tín chấp nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội; các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình… đã thu hút hàng trăm nghìn lượt phụ nữ tham gia, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Có thể khẳng định, việc đưa nghị quyết của Đảng đến với hội viên, phụ nữ trong nhiều năm qua đã được các cấp hội triển khai, thực hiện có hiệu quả góp phần giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ nắm vững quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp của Đảng, tạo được sự thống nhất, đồng thuận và tích cực thực hiện đạt được kết quả lớn mạnh trong phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, là tiền đề xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Tô Thị Thanh Thủy (Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh)