Các Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Của Đảng Ủy Trường Về Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết Nghị Quyết 42 Và Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Ninh Bình Tổng Kết Nghị Quyết Số 42 Và Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị
 • Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 42
 • Quy Định Của Nghị Quyết 42/2017 Về Quyền Thu Giữ Tài Sản Đảm Bảo
 • “có Nghị Quyết 42 Vẫn Khó Thu Giữ Tài Sản Đảm Bảo”
 • – Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

  – Căn cứ Nghị quyết số 516-NQ/BCSĐ ngày 24/9/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân cấp xem xét, phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  – Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  – Căn cứ Quy định số 1953-QĐi/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

  – Căn cứ Quy định số 1954-QĐi/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

  – Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2022 – 2022;

  – Căn cứ Quy chế số 2472/QC-ĐHV ngày 16/9/2019 của Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2022-2020,

  Ngày 02/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã họp và quyết nghị:

  Giao tập thể lãnh đạo Trường Đại học Vinh (Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bầu, quyết định, bổ nhiệm theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Vinh chịu trách nhiệm về những quyết định trong công tác quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền được phân cấp; định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường theo quy định.

  Thống nhất định hướng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh như sau:

  Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý.

  Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các đơn vị với nhau.

  Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch trên các mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực thực tiễn; uy tín; sức khỏe; chiều hướng và triển vọng phát triển.

  Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới.

  Tối thiểu phải quy hoạch 02 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh.

  Phấn đấu đạt cơ cấu ba độ tuổi và tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An.

  – Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được công khai để cán bộ tham gia bỏ phiếu giới thiệu, phê duyệt quy hoạch được biết.

  – Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được công khai trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cấp trên và đơn vị; đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết.

  Căn cứ quy hoạch cán bộ, cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng và đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

  – Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

  – Khi đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh nào thì ưu tiên chọn cán bộ theo thứ tự có trong quy hoạch của chức danh đó; rồi đến các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương.

  2.8.1. Đối tượng nhóm 1

  – Tiêu chuẩn chung: Theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An.

  – Tiêu chuẩn riêng: có học vị tiến sĩ; có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 05 năm; sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn; giao tiếp được bằng tiếng Anh.

  – Các chức danh áp dụng: Viện trưởng; Trưởng khoa; Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm, Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm.

  – Trường hợp đặc biệt do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định.

  2.8.2. Đối tượng nhóm 2

  – Tiêu chuẩn chung: Theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An.

  – Các chức danh áp dụng: Phó Viện trưởng; Phó Trưởng khoa; Phó Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm, Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm.

  – Trường hợp đặc biệt do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định.

  2.8.3. Đối tượng nhóm 3

  – Tiêu chuẩn: Theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An.

  – Các chức danh áp dụng: Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Công tác chính trị – Học sinh, sinh viên; Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Phòng Quản trị và Đầu tư; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Ban Quản lý Cơ sở II; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu – Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Nội trú.

  2.8.4. Đối tượng nhóm 4

  – Tiêu chuẩn: Theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An.

  – Các chức danh áp dụng: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm.

  2.8.5. Đối tượng nhóm 5

  – Tiêu chuẩn: Theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Nghệ An và cơ quan chủ quản.

  – Các chức danh áp dụng: Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học; Kế toán trưởng; Trưởng Phòng khám đa khoa.

  Cán bộ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch, do vậy, ở thời điểm giới thiệu, phê duyệt quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch.

  3. Tổ chức thực hiện

  – Chịu trách nhiệm trước tập thể lãnh đạo Nhà trường về việc: nhận xét, đánh giá, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; năng lực công tác và ưu, khuyết điểm của cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  – Khi triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, thành viên Ban Giám hiệu được phân công phụ trách đơn vị tham dự hội nghị; trước khi tổ chức hội nghị cần báo cáo về dự kiến nhân sự và thời gian tổ chức thực hiện hội nghị triển khai công tác quy hoạch; nhằm thực hiện đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian thực hiện.

  – Báo cáo tập thể lãnh đạo Nhà trường (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường) phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ. Hồ sơ gồm có: Tờ trình của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị. Danh sách nhân sự đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ. Hồ sơ nhân sự quy hoạch: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ; Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; Bản tự nhận xét, đánh giá về kết quả công tác của cá nhân trong 5 năm gần nhất; Nhận xét, đánh giá của chi ủy chi bộ nơi sinh hoạt và công tác về cán bộ được quy hoạch; Nhận xét của cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ được quy hoạch. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên cấp (còn trong thời hạn 6 tháng).

  – Đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh quy hoạch cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định; định kỳ hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý báo cáo tập thể lãnh đạo Nhà trường.

  – Hướng dẫn các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  – Tổng hợp kết quả đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường, tham mưu để tập thể lãnh đạo Nhà trường xem xét, phê duyệt theo quy định.

  3.3. C ác đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

  Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian thực hiện.

  Diễn đạt được những điều muốn trình bày cho người khác hiểu và hiểu được người khác nói bằng tiếng Anh những thông tin chung về chuyên môn và giao tiếp thông thường (Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên (đang trong thời hạn hiệu lực) theo quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  Diễn đạt được những điều muốn trình bày cho người khác hiểu và hiểu được người khác nói bằng ngoại ngữ những thông tin chung về chuyên môn và giao tiếp thông thường (Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên (đang trong thời hạn hiệu lực) theo quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Số 42 Về Quy Hoạch Cán Bộ
 • Tập Huấn Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq
 • Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42/2017/qh14: Tắc Thu Hồi Tài Sản Đảm Bảo, Tái Xuất Tâm Lý Chây Ỳ
 • Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42 Còn Vướng Ở Đâu?
 • Triển Khai Nghị Quyết 42: Ngân Hàng ‘mạnh Dạn’ Xử Lý Nợ Xấu
 • Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi): Đổi Mới Toàn Diện Công Tác Cán Bộ
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Nêu Gương, Nâng Cao Trách Nhiệm Người Đứng Đầu
 • Đổi Mới Công Tác Đánh Giá Cán Bộ Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Công Tác Cán Bộ Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii Của Đảng
 • Phải Quyết Tâm Rất Lớn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Công Tác Cán Bộ
 • Chiều 2-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, 6 tháng đầu năm 2022 công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tương đối toàn diện; đồng thời, đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

  Trong đó, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong tinh giản biên chế; đẩy mạnh xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh ở cấp phường, xã; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; tinh gọn bộ máy nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp hợp lý; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tự kiểm tra về công tác cán bộ…

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng tích cực thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ở các cấp nhằm tạo sức lan tỏa, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

  Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp; kiên trì thực hiện mục tiêu phấn đấu toàn ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2022 giảm 15% đến 20% biên chế; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng Đảng…

  NAM BÌNH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể
 • Những Nội Dung Trọng Tâm Về Công Tác Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Khoá Xii Của Đảng
 • 5 Đột Phá Về Công Tác Cán Bộ Theo Nghị Quyết 26
 • Bàn Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Quán Triệt Nghị Quyết Số 109 Của Quân Ủy Trung Ương Và Lấy Phiếu Tín Nhiệm Cán Bộ
 • Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công Tác Cán Bộ Đến Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương Lần Thứ Bảy Khoá Xii
 • Hoàn Thiện Chính Sách Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Quan Điểm Của Đảng Về Công Tác Thanh Niên
 • Quan Điểm Của Đảng Về Công Tác Thanh Niên Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 02 Của Đảng Uỷ Đối Với Công Tác Thanh Niên
 • “Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, được dư luận đồng tình, có tác dụng, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản đã thực hiện theo quy hoạch. Tiến hành xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Quy định và thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh có tác dụng tốt. Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm” (1).

  Bên cạnh những ưu điểm, Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, coi đây là nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược chưa được tập trung xây dựng. Chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, tư vấn cấp chiến lược. Công tác quy hoạch ở một số nơi còn khép kín, chưa bảo đảm sự liên thông, gắn kết. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu” (2).

  Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội XII của Đảng xác định các chủ trương, phương hướng đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó xác định rõ:

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực và coi đó là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  Cấp ủy Đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ theo các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới cơ chế, chính sách. Thông qua hoạt động thực tiễn để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào nhân dân để phát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ.

  Quán triệt và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

  Xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, khâu trọng yếu trong quy trình lãnh đạo của Đảng. Đảng phải xây dựng đội ngũ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”(3). Vì thế, Đảng phải trực tiếp nắm vấn đề cán bộ, từ việc định ra đường lối, chính sách cán bộ đến việc quyết định bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân, chuẩn bị cán bộ cho cả hệ thống chính trị, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thông qua các tổ chức đảng để thực hiện đường lối, chính sách cán bộ. Đảng phân công, phân cấp quản lý cán bộ cho các cấp ủy và các tổ chức đảng, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của các ngành, các cấp, coi đây là một việc quan trọng bậc nhất của lãnh đạo.

  Ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cơ chế về cán bộ và công tác cán bộ.

  Chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ phải được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đại hội XII chỉ rõ: “Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp…”(4).

  Phải xây dựng cho được tiêu chí để đánh giá cán bộ. Hằng năm, trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc chuyển công tác, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, hiệu quả công việc thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân mà có đánh giá khách quan trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ; chống địa phương, cục bộ mà đánh giá công chức thiếu khách quan, thiếu căn cứ khoa học.

  Việc tuyển chọn cán bộ phải thực hiện dân chủ, công khai, bảo đảm tuyển chọn đúng những người có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh. Những năm qua, một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo. Việc thi tuyển này đã đem lại hiệu quả tích cực. Đây là vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu để tổ chức thực hiện.

  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

  Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chiến lược nói riêng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách; đồng thời là lực lượng chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sau khi có đường lối, chủ trương đúng thì công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là vấn đề có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đổi mới quan điểm, phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ, bảo đảm đánh giá công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trong cơ quan, đơn vị làm thước đo chủ yếu. Đổi mới công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đối với cán bộ diện quy hoạch lâu dài, cần lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những người ưu tú trong công nhân và những người lao động, công chức trẻ, sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp, trong lực lượng vũ trang. Định kỳ lựa chọn bổ sung cán bộ đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đưa vào quy hoạch.

  Xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược làm cơ sở cho việc phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và nhân dân về luân chuyển cán bộ; thực hiện luân chuyển trên cơ sở quy hoạch cán bộ. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ. Kết hợp hài hòa giữa luân chuyển với ổn định đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Phát hiện kịp thời các nhân tố mới, có triển vọng, bồi dưỡng và đào tạo hợp lý, không để lãng phí cán bộ, không để chảy máu chất xám, sao cho ngày càng có nhiều cán bộ chiến lược tốt, cán bộ chiến lược giỏi, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh sáng tạo, đổi mới, bứt phá để phát triển. Cải cách căn bản chính sách tiền lương, bảo đảm đãi ngộ xứng đáng với cống hiến của mỗi người, tạo cơ hội, môi trường, điều kiện cho cán bộ phát triển.

  Sớm xây dựng chiến lược tiến cử, trọng dụng nhân tài. Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc tiến cử, trọng dụng nhân tài; có cơ chế để nhân dân tiến cử hiền tài. Có chế độ thi tuyển khách quan, bình đẳng để lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

  Thượng tá, TSVŨ PHÚ DŨNGCục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

  (1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2016, tr.188-18

  (2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2016, tr.194-195.

  (3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2016, tr.206.

  (4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2016, tr.206.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Bài 1: Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Về Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Đất Nước
 • Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Công Tác Cán Bộ Là “công Việc Gốc” Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Số 04
 • Cần Nghị Quyết Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Lời Dạy Của Người
 • Triển Khai Quyết Liệt, Có Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Thực Hiện Tốt Các Nghị Quyết Của Trung Ương Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • 1. CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN

  Để chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm 1924-1927, tại Quảng Châu, Trung Quốc Nguyến Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã mở lớp huấn luyện chính trị, trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán cho phong trào cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, điều mà Người quan tâm trước hết ở người cán bộ cách mạng là ” Tư cách người cách mệnh “. Theo Người, “tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại. Chịu khó. Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghiã cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật…” là hệ tiêu chuẩn thuộc về tư cách đạo đức mà người cán bộ cách mạng nhất định phải có. Những phẩm chất này là những đòi hỏi nghiêm khắc đối với người cán bộ, giúp người cán bộ có sức hấp dẫn, quy tụ, lôi cuốn được quần chúng nhằm thực hiện mục tiêu của công cuộc giải phóng.

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, Người càng dành sự quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ. Không phụ lòng Người, lớp cán bộ cốt cán đầu tiên đã ngày một trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng ở thành thị và nông thôn, ở vùng đồng bằng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số,v.v.. Lăn lộn trong phong trào quần chúng, được bồi dưỡng nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, rèn luyện đạo đức cách mạng theo chuẩn mực Tư cách người cách mệnh”, tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, trong phương pháp vận động và tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ do Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện thực sự trở thành những người tiên phong trong phong trào vận động quần chúng, đã lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành chính quyền, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mùa thu năm 1945.

  Bác Hồ nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo xã và Ban chủ nhiệm HTX nông nghiệp thôn Lạc Trung, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về công tác quy hoạch ruộng đất (25/1/1961)

  Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Quán triệt nguyên tắc huấn luyện cán bộ phải coi trọng cả lý luận, chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, v.v.. trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ta đã: 1) Xây dựng, bồi bưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đã thu hút nhân tài, kêu gọi hiền tài tham gia sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đào tạo đội ngũ cán bộ bám dân, bám địch, tổ chức chiến đấu chống địch tại chỗ; gửi con em của miền Nam ruột thịt ra “vun trồng trên đất Bắc”, gửi những hạt giống đỏ đi đào tạo tại các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chuẩn bị lực lượng kế cận. 2) Mở các trường đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, văn hóa… để đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ.

  Trong công tác cán bộ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vì “cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức, thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, v.v..để được dân tin, dân phục, dân yêu; đồng thời chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân với những căn bệnh thường mắc như: cậy quyền và cậy thế, kiêu ngạo và xa hoa, quan liêu và coi thường quần chúng, tự kiêu và không muốn học tập, không thực hiện tốt tự phê bình và phê bình… luôn là nguy cơ hiện hữu, dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của những cán bộ, đảng viên “thoái bộ”.

  Con đường đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế đang rất cần một đội ngũ cán bộ không chỉ nhiều về số lượng mà còn phải mạnh về chất lượng. Hơn lúc nào hết, năng lực lãnh đạo (chỉ đạo; tổ chức thực hiện); nhân cách (phẩm chất đạo đức; năng lực, trí tuệ; phong cách; bản lĩnh chính trị) đã trở thành thước đo đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng. Do đó, muốn đủ đức và tài, vừa hồng vừa chuyên, làm mực thước cho dân, gương mẫu đi đầu, hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ phải thường xuyên nỗ lực học tập và rèn luyện về mọi mặt, vì “cách mạng là một nghề, làm nghề gì cũng phải học”. Song, với mỗi cán bộ, học lý luận và học trong sách vở thì chưa đủ mà cần phải học kinh nghiệm của nhân dân, phải học những bài học kinh nghiệm của Đảng được tổng kết qua mỗi kỳ Đại hội để vừa học vừa hành, đem lý luận áp dụng vào thực tiễn, bổ sung những kết luận mới được rút ra từ thực tiễn sinh động của cách mạng để luôn xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

  2. ĐỂ CÓ CÁN BỘ TỐT VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TỐT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

  Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ cũng là vấn đề trọng yếu, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Với vị trí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, theo Hồ Chí Minh cán bộ là những người đem đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ đến với nhân dân; đồng thời cũng là người chỉ đạo, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người nói, “khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Do đó, muốn đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống và tổ chức công việc đạt hiệu quả, cần phải có đội ngũ cán bộ tài đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân để thuyết phục nhân dân một cách có lý, có tình…

  Đối với Hồ Chí Minh, huấn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học, quần chúng, tránh quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, bè phái, địa phương chủ nghĩa, tránh tư túng, tham lam, luôn nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, vì Đảng vì nhân dân mà gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, v.v.. là sự quan tâm chu đáo, nhất quán trong tư tưởng và hành động của Người ở mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử. Thời chiến cũng như thời bình, nơi chiến trường hay tại hậu phương, trong học tập, lao động sản xuất hay khi chiến đấu, Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm công tác cán bộ, dìu dắt đội ngũ cán bộ về mọi mặt, nhất là gương mẫu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,v.v.. trở thành những người công bộc tận tụy; và chính Người cũng là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng.

  Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng gần 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ được Đảng luôn chú trọng triển khai trong thực tế. Thực hiện công tác cán bộ, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng, Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (6/1997), Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (1/2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (5/2013), v.v.. đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập sâu rộng.

  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ các cấp nói riêng vẫn còn một số hạn chế như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” đã chỉ ra. Đó là, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược chưa được xây dựng một cách cơ bản; một bộ phận cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh chính trị, ngại rèn luyện. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc… Quy hoạch cán bộ vẫn còn thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp,các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn quy hoạch theo chức danh…Trong khi đó, việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”…

  Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về ” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ” Những điều đảng viên không được làm“, Quy định 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về ” Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp“, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ” Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên“… cũng đã tạo được bước chuyển quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng. Song trên thực tế, vẫn còn nhiều cán bộ, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao… Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước,v.v..

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và các nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII

  Bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa những thời cơ, thuận lợi lớn đi đôi cùng những bất trắc khó lường. Trong đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược vừa hồng vừa chuyên nói riêng ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa lịch sử, lâu dài và sâu sắc. Coi cán bộ là “tiền vốn của Đoàn thể” và công tác cán bộ “là công việc gốc của Đảng”, trên cơ sở thấm nhuần những yêu cầu, chỉ dẫn của Hồ Chí Minh và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về ” Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về ” Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ “, cán bộ và công tác cán bộ phải được đặc biệt chú trọng theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”.

  Để có đội ngũ cán bộ tốt và công tác cán bộ tốt, các cấp ủy Đảng, ban, ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trước hết là nhận thức của cấp ủy về công tác cán bộ và “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp” của Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác cán bộ gắn với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác cán bộ. Phải đặt cán bộ, công tác cán bộ trong mối quan hệ toàn diện, phát triển và không định kiến nhằm: 1) Hiểu biết, đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn cán bộ, huấn luyện cán bộ, dùng cán bộ, phân phối cán bộ sát thực tiễn, giữ gìn cán bộ, kết hợp các loại cán bộ đúng, phù hợp yêu cầu. 2) Xây dựng và thực hiện tốt chính sách cán bộ theo tinh thần: “Hiểu biết cán bộ, Khéo dùng cán bộ, Cất nhắc cán bộ, Thương yêu cán bộ, Phê bình cán bộ”.

  Trong đào tạo cán bộ, chú trọng đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng. P hải tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường, lớp theo các hình thức phù hợp; theo kế hoạch, theo định kỳ, theo lộ trình, sát với yêu cầu và điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ phải xem xét toàn diện cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản trị, trong công tác và cách sinh hoạt, trong rèn luyện nhân cách người cán bộ cách mạng, v.v.. để phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của cán bộ. Cùng với đó, để cán bộ phát huy được năng lực, sở trường của mình, mỗi người phải được đặt vào đúng công việc cách mạng đang cần; vì công việc mà đặt người, chứ không phải vì người mà định việc, để tránh những sai phạm: “1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài. 2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực. 3. Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”. Đồng thời, phải sử dụng đan xen cán bộ trẻ và cán bộ già, cán bộ cũ và cán bộ mới trên tinh thần tôn trọng nhau, giúp nhau hạn chế khuyết điểm, phát huy ưu điểm để cùng tiến bộ. Sau khi đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, vẫn cần theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để họ hoàn thành nhiệm vụ, thiết thực tạo nguồn cán bộ kế cận.

  Để có đội ngũ cán bộ tốt, công tác cán bộ phải được triển khai bài bản, có kế hoạch, có lộ trình nhằm đào tạo được một đội ngũ cán bộ các cấp toàn diện về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, phong cách công tác,v.v.. theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, chức danh quy định. Đó là những cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có trí tuệ và năng lực tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quần chúng; có phong cách quần chúng, gần dân, gắn bó mật thiệt với nhân dân; có tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,v.v.. để quy tụ, lãnh đạo nhân dân đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, tập trung “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

  Bên cạnh đó, để công tác cán bộ đạt hiệu quả, người làm công tác cán bộ phải nhiệt huyết, chính trực và liêm khiết, công tâm và khách quan trên tinh thần: Muốn đánh giá đúng về một con người, thì người đánh giá phải đủ tư cách. Bởi, người làm công tác cán bộ nếu “đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta, thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu” và “mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng” Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.5, tr. 309

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 1803 (Xvii) Ngày 14/12/1962 Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc Về ‘chủ Quyền Vĩnh Viễn Đối Với Tài Nguyên Thiên Nhiên’
 • Đại Hội Đồng Lhq Thông Qua Nghị Quyết Kêu Gọi Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Vận Của Mỹ Đối Với Cuba
 • Các Kỳ Họp Đặc Biệt Khẩn Cấp Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc
 • Lễ Công Bố Các Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Phê Chuẩn Bổ Nhiệm 3 Thẩm Phán Tandtc
 • Tổng Hợp Điểm Mới Của Nghị Quyết 26 Về Công Tác Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Truyền Thông Để Hiểu Rõ Nghị Quyết Số 25/2019/nq
 • 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09
 • Huyện Ủy Hoài Đức Tham Dự Hội Nghị Trực Tuyến Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Số 26
 • Thành Ủy Hà Nội Sơ Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 15
 • Quán Triệt Nghị Quyết 26 Của Bộ Chính Trị Về Nghệ An
 • Trước khi có Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết 26 về công tác cán bộ, thể hiện nhiều đổi mới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Bố trí cấp ủy cấp tỉnh, huyện không phải người địa phương

  Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2022, đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Đến năm 2025, cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân, nếu có điều kiện.

  Đây được coi như một bước đột phá trong công tác cán bộ nhằm giảm thiểu tình trạng thiên vị, cục bộ, chạy chức, chạy quyền.

  Đánh giá cán bộ thông qua khảo sát, so sánh

  Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ là đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

  Cụ thể, sẽ đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Lãnh đạo cấp trên phải từng trải qua vị trí chủ chốt cấp dưới

  Trong công tác ứng cử, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ các cấp ở những nơi có điều kiện; ứng viên trước khi bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động và cam kết thực hiện.

  Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nhân sự không trúng cử cấp ủy cấp dưới thì không giới thiệu để bầu cấp ủy cấp trên.

  Xây dựng từ chức, từ nhiệm phải trở thành nếp văn hóa

  Nghị quyết 26 về công tác cán bộ chỉ rõ, phải xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

  Mở rộng thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

  Cũng theo Nghị quyết này, sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm một số chủ trương như: Mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình…

  Tiến tới xóa bỏ biên chế suốt đời

  Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết yêu cầu nghiên cứu thực hiện cơ chế liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công và khu vực tư; có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm và tiến tới bỏ chế độ “biên chế suốt đời”.

  Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền

  Nghị quyết nhấn mạnh: Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đồng thời, không có “vùng cấm” trong việc xử lý những sai phạm về công tác cán bộ.

  Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự sẽ được công khai và minh bạch; các thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng về công tác cán bộ sẽ được xác minh và xử lý kịp thời.

  Cải cách tiền lương, nhà ở để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực là cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.

  Chính sách tiền lương sẽ được cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác…

  Chính sách nhà ở sẽ được xây dựng theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạch Thông Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 22, Nghị Quyết 26 Của Bch Trung Ương Đảng Khóa X
 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 22
 • Hoa Lư Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 22 26 Của Bch Trung Ương Đảng Khóa X
 • 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 26
 • Hà Tĩnh Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 26
 • Đổi Mới Công Tác Đánh Giá Cán Bộ Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Tác Cán Bộ Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii Của Đảng
 • Phải Quyết Tâm Rất Lớn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Công Tác Cán Bộ
 • Thực Hiện Đồng Bộ Nghị Quyết Số 26
 • Nghị Quyết 26 Của Hội Nghị Trung Ương 7 (Khóa Xii): Bước Đột Phá Mới Về Công Tác Cán Bộ
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 26
 • Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Việc nhìn nhận thẳng thắn, khách quan như vậy của Đại hội đã nhận được sự đồng tình cao trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khi quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  Từ khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới, Ðảng ta luôn nhất quán xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt. Trong xây dựng Ðảng thì công tác cán bộ là khâu then chốt nhất. Việc đánh giá đúng cán bộ có vai trò rất quan trọng bởi đây là tiền đề, có tác động lớn đến các khâu tiếp theo. Ðánh giá đúng thì mới có thể sử dụng, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm đúng. Cán bộ được đánh giá đúng thì có động lực tinh thần to lớn, niềm tin sâu sắc vào tổ chức, từ đó tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Còn nếu đánh giá cán bộ không đúng thì những cán bộ có tâm, có tài khó phát huy hết khả năng để cống hiến cho Ðảng.

  Nét mới trong giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Đại hội XII là Đảng ta nhấn mạnh việc đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Nghị quyết cũng khẳng định cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, trong đó quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Ðảng, Nhà nước, đoàn thể. Những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác… Những vấn đề trên khẳng định, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phải rất chú trọng khâu đánh giá cán bộ.

  Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XII. Cần phải nhấn mạnh, so với trước đây, công tác này ngày càng được đổi mới, có nhiều chuyển biến về nội dung, phương pháp; từng bước góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Ðảng; đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới. Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị (khóa X) ban hành đã từng bước đưa việc đánh giá cán bộ đi vào nền nếp, việc đánh giá cán bộ ngày càng được định lượng rõ ràng từng bước sát thực tế hơn.

  Tuy vậy, để thực hiện đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từng cấp ủy, chi bộ vẫn cần đặc biệt chú ý đến những mặt hạn chế đã tồn tại nhiều năm qua như vẫn còn nhiều biểu hiện chủ quan, hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất; chưa thật sự lấy hiệu quả công tác của cán bộ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Tình trạng “yêu nên tốt, ghét nên xấu” còn nhiều. Tình trạng chi bộ, tổ chức đảng dễ dãi trong đánh giá cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý khá phổ biến. Có cán bộ trước khi bị bắt, bị kỷ luật vẫn được cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp quản lý dành cho những lời nhận xét tốt đẹp, thậm chí là làm quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Trường hợp cán bộ Trịnh Xuân Thanh vừa qua là một ví dụ, cấp ủy đảng nơi tiếp nhận cán bộ chỉ dựa hoàn toàn vào nhận xét của cấp ủy nơi chuyển đi, thiếu kiểm tra, thẩm định nên đã không nắm chắc cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Hay tình trạng cán bộ bị cấp ủy nơi này đánh giá thấp, thậm chí bị kỷ luật nhưng luân chuyển sang đơn vị khác lại được bổ nhiệm chức vụ cao khiến dư luận bất bình, nhân dân mất niềm tin.

  Nguyên nhân của tình trạng trên là do bí thư và các cấp ủy chậm đổi mới tư duy về công tác đánh giá cán bộ trong điều kiện mới. Nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc, có mặt chưa rõ, chưa thống nhất một số vấn đề quan trọng ở tầm quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Chưa thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò giám sát, tham gia của nhân dân vào công tác cán bộ. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương về xây dựng Đảng chưa nghiêm, còn thiếu các biện pháp cụ thể, khả thi. Nhiều cấp ủy đảng và bí thư cấp ủy chưa đầu tư đúng mức thời gian, công sức cho công tác đánh giá cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác cán bộ thiếu đồng bộ, kiên quyết, hiệu quả thấp.

  Ðể giải quyết những yếu kém trong đánh giá cán bộ, cần triển khai thật tốt các nhóm giải pháp, nhất là nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách. Việc cần làm ngay là khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp; xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong đánh giá cán bộ, cần triển khai ngay giải pháp “Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp” mà Nghị quyết Đại hội XII đã chỉ ra; cần xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

  Thực tiễn cuộc sống rất sinh động và luôn đi trước cơ chế, chính sách. Vì lẽ đó, sau khi đã có hệ tiêu chuẩn cho từng chức danh, việc công khai, dân chủ trong đánh giá cán bộ phải được đặt lên hàng đầu. Các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Sau mỗi lần đánh giá, nhận xét, phải công bố cho cán bộ biết để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Dựa vào dân để xây dựng Ðảng”. Trong điều kiện hiện nay, các cấp ủy đảng cần biết lắng nghe các đoàn thể quần chúng, dư luận xã hội và báo chí để tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, phân tích, sàng lọc ý kiến có tính chất xây dựng, bổ sung vào quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ. Cũng cần có hình thức thông báo kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ cho quần chúng theo dõi, giám sát và tiếp tục tham gia vào quá trình đánh giá cán bộ, bảo đảm việc đánh giá luôn khách quan, toàn diện.

  NGUYỄN THỊ CÚC ( Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Nêu Gương, Nâng Cao Trách Nhiệm Người Đứng Đầu
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi): Đổi Mới Toàn Diện Công Tác Cán Bộ
 • Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ
 • Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể
 • Những Nội Dung Trọng Tâm Về Công Tác Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Khoá Xii Của Đảng
 • Hội Nghị Công Bố Các Quyết Định Của Ban Thường Vụ Quận Ủy Hai Bà Trưng Về Công Tác Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quận Hai Bà Trưng: Lấy Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành Phố, Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Khóa Xvii
 • Triển Khai Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xvii Đảng Bộ Thành Phố
 • Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đồng Chí Vũ Ngọc Tuất Tái Đắc Cử Bí Thư Quận Ủy Quận Bình Thạnh
 • Diễn Văn Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND Quận. Cùng dự có đông đủ các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy khoá XXVI và lãnh đạo Văn phòng Quận ủy.

  Tại hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ; các Quyết định số 45-QĐ/QU, Quyết định số 46-QĐ/QU và Quyết định số 47-QĐ/QU, ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy phân công đồng chí Nguyễn Quang Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận giữ chức vụ Trưởng Ban tổ chức Quận ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Phòng Nội vụ Quận giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; đồng chí Vũ Văn Hoạt – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Trần Lưu Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận nhiệm kỳ 2022 – 2024.

  Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Duy Sơn, Vũ Văn Hoạt và Trần Lưu Hoa, đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam tin tưởng, với kinh nghiệm công tác đã có, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, thay mặt 04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận khẳng định tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nỗ lực, cố gắng cao nhất, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Trịnh Xuân Cường – Văn phòng Quận ủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tp Cần Thơ Sau Nửa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Phấn Đấu Thực Hiện Hoàn Thành Vượt Kế Hoạch Ngay Từ Những Tháng Đầu, Năm Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Khóa Xiii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Đại Học Cần Thơ Khóa Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Phấn Đấu Đưa Nghị Quyết Của Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Đi Vào Cuộc Sống
 • Đảng Ủy Liên Đoàn Lao Động Tp Đà Nẵng Tổ Chức Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng & Nghị Quyết Xxi Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng
 • Công Tác Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết…

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Công Tác Cán Bộ, Thực Hiện Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấu Lại Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Thực Hiện Tốt Công Tác Dân Vận Chính Quyền Góp Phần Xây Dựng Sự Đồng Thuận Xã Hội
 • Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đảng
 • Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Ba Vì Ban Hành Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao
 • Sau khi khái quát những kết quả của công tác cán bộ, Nghị quyết nêu rõ những hạn chế như, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…, trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.

  Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, việc thực hiện một số nội dung còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không là người địa phương, trong đó có bí thư cấp ủy các cấp còn bất cập, chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, có nơi còn xảy ra sai phạm, tiêu cực. Chủ trương thu hút nhân tài chậm được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách phù hợp; kết quả thu hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa đạt yêu cầu. Chính sách cán bộ giữa các cấp, các ngành có mặt còn thiếu thống nhất, chưa đồng bộ; chính sách tiền lương, nhà ở và việc xem xét thi đua, khen thưởng chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc.

  Phân cấp quản lý cán bộ chưa theo kịp tình hình, còn tập trung nhiều ở cấp trên. Một số chủ trương thí điểm chỉ đạo chưa quyết liệt, tổ chức thực hiện thiếu nhất quán, đồng bộ và chưa kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm. Việc kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, chưa thường xuyên, còn nặng về kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn bị động, chưa theo kịp tình hình, tổ chức bộ máy thiếu ổn định. Đầu tư xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu còn nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ chưa thật sự hợp lý; phẩm chất, năng lực và uy tín của không ít cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

  Nghị quyết nhấn mạnh: Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ 20 năm qua là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận không nhỏ cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân chủ yếu làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

  Nghị quyết xác định mục tiêu của công tác cán bộ:

  Mục tiêu tổng quát:  Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

  Mục tiêu cụ thể:

  – Đến năm 2022: (1) Thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; (2) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; (3) Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; (4) Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  – Đến năm 2025:(1) Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; (2) Cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác; (3) Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

  – Đến năm 2030: (1) Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; (2) Cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

  Nghị quyết xác định rõ 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

  Để thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, Nghị quyết yêu cầu tập trung vào hai trọng tâm và năm đột phá.

  Hai trọng tâm là: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

  Năm đột phá là: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

  Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về công tác tác cán bộ cho thấy, Đảng ta trong thời kỳ mới cần những cán bộ có năng lực, phẩm chất ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng. Vì thế, việc quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm và giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung./.

  Sau khi khái quát những kết quả của công tác cán bộ, Nghị quyết nêu rõ những hạn chế như, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…, trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, việc thực hiện một số nội dung còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không là người địa phương, trong đó có bí thư cấp ủy các cấp còn bất cập, chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, có nơi còn xảy ra sai phạm, tiêu cực. Chủ trương thu hút nhân tài chậm được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách phù hợp; kết quả thu hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa đạt yêu cầu. Chính sách cán bộ giữa các cấp, các ngành có mặt còn thiếu thống nhất, chưa đồng bộ; chính sách tiền lương, nhà ở và việc xem xét thi đua, khen thưởng chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc.Phân cấp quản lý cán bộ chưa theo kịp tình hình, còn tập trung nhiều ở cấp trên. Một số chủ trương thí điểm chỉ đạo chưa quyết liệt, tổ chức thực hiện thiếu nhất quán, đồng bộ và chưa kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm. Việc kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, chưa thường xuyên, còn nặng về kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn bị động, chưa theo kịp tình hình, tổ chức bộ máy thiếu ổn định. Đầu tư xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu còn nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ chưa thật sự hợp lý; phẩm chất, năng lực và uy tín của không ít cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ 20 năm qua là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận không nhỏ cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân chủ yếu làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.Mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.- Đến năm 2022: (1) Thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; (2) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; (3) Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; (4) Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.- Đến năm 2025:(1) Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; (2) Cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác; (3) Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.- Đến năm 2030: (1) Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; (2) Cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.Để thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, Nghị quyết yêu cầu tập trung vào hai trọng tâm và năm đột phá.Hai trọng tâm là: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.Năm đột phá là: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về công tác tác cán bộ cho thấy, Đảng ta trong thời kỳ mới cần những cán bộ có năng lực, phẩm chất ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng. Vì thế, việc quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm và giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung./.

  Hòa Bình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hòa An: Công Bố Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính
 • Kỷ Niệm 30 Năm Unesco Công Nhận Hồ Chí Minh Là “Anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc, Nhà Văn Hóa Kiệt Xuất Của Việt Nam” (1990
 • Về Việc Unesco Vinh Danh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Tỉnh Ủy, Hđnd, Ubnd Tỉnh Tuyên Quang
 • Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng
 • Công Bố Quyết Định Của Giám Đốc Công An Tỉnh Về Công Tác Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Điều 36 Luật Hợp Tác Xã Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quản Trị
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kỹ Thuật
 • Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

 • 10:32 11/03/2021

 • Ngày 11/3 Công an tỉnh đã tổ chức lễ Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động các đồng chí: Thượng tá Phan Tố Hải; Thượng tá Lê Trọng Luận và Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Công an huyện Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ và; cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn.

   

  Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh

  Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh

  Tại buổi lễ đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động đồng chí Thượng tá Phan Tố Hải – Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê đến công tác và giữ chức vụ Phó Công an huyện Vũ Quang; đồng chí Thượng tá Lê Trọng Luận – Phó Công an huyện Hương Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Công an huyện Hương Khê và đồng chí Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Công an huyện Hương Sơn .

   

  Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc giao  nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động

  Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động

  Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu đánh và giá cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong suốt quá trình công tác. Dù ở cương vị công tác nào các đồng chí thể hiện được phẩm chất đạo đức, năng lực sở trường công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phó giám đốc mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác, nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ mới; cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc trao quyết định cho Thượng tá Phan Tố Hải

  và đồng chí Thượng tá Lê Trọng Luận

  và Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh (bên phải)

  Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc trao quyết định cho Thượng tá Phan Tố Hảivà đồng chí Thượng tá Lê Trọng Luậnvà Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh (bên phải)

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động  đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo và CBCS đơn vị trong suốt quá trình công tác. Trên cương vị công tác mới đồng chí xin hứa sẻ tiếp tục nổ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cùng với tập thể lãnh đạo và CBCS đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Nhân dịp này đồng chí Phó giám đốc đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm chỉ huy cấp đội ở công an Hương Sơn và Vũ Quang.

  Cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động

  Cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động

   

  V. Hùng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản
 • V/v Thành Lập Sàn Gd Bđs
 • Quy Định Mới Về Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản
 • Bổ Nhiệm Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Lý Và Tân Giám Đốc Bệnh Viện Bạch Mai
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Giao Thông Tỉnh Thái Nguyên.
 • Công Tác Cán Bộ Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phải Quyết Tâm Rất Lớn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Công Tác Cán Bộ
 • Thực Hiện Đồng Bộ Nghị Quyết Số 26
 • Nghị Quyết 26 Của Hội Nghị Trung Ương 7 (Khóa Xii): Bước Đột Phá Mới Về Công Tác Cán Bộ
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 26
 • Nghị Quyết Số 11 Về Công Tác Phụ Nữ
 • Thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương và các cơ quan chức năng đang tập trung chuẩn bị nhân sự cán bộ chiến lược cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và những năm tiếp theo. Điều đó đặt ra yêu cầu phải cẩn trọng nhìn lại cả thành công và thất bại trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) trong nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII để có được những kinh nghiệm, nhằm thực hiện tốt mặt công tác này trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay đủ để chúng ta nhìn lại và có thêm những kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng. Kế thừa kinh nghiệm của các kỳ đại hội trước, cùng với sự chuẩn bị chủ động ngay từ nhiệm kỳ Đại hội XI để lại những bài học kinh nghiệm hết sức có giá trị trong tiến hành CTCB và xây dựng ĐNCB. Báo Quân đội nhân dân tiến hành khảo sát thực tế, bước đầu nhận thấy cả những thành công và hạn chế, khuyết điểm trong CTCB và xây dựng ĐNCB thời gian qua.

  Công khai trong quy hoạch và sử dụng cán bộ

  Để chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ khóa XII, từ cuối tháng 5-2014, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 26 về CTCB. Cùng với đó, Bộ Chính trị khóa XI chủ trương mở rộng dân chủ trong tiến hành CTCB, chuẩn bị nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao tham gia cấp ủy nhiệm kỳ khóa XII.

  Bám sát tinh thần chỉ đạo đó, Trung ương, các đảng bộ trực thuộc Trung ương cùng các cấp ủy đã thống nhất nhận thức và hành động, tập trung sức lãnh đạo chăm lo, tạo nguồn, giới thiệu quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ chiến lược nên nguồn cán bộ được quy hoạch cấp chiến lược tại Đại hội XII về cơ bản một chức danh có thể có nhiều người được quy hoạch, một người có thể được quy hoạch nhiều chức danh, do vậy không bị hẫng hụt, không thiếu cán bộ.

  Công tác chuẩn bị nhân sự chiến lược cho Đại hội XII được cụ thể hóa hơn tại HNTƯ 11, khóa XI, diễn ra từ ngày 4 đến 7-5-2015. Hội nghị tập trung xác định tiêu chuẩn Ủy viên BCH Trung ương khóa XII, thống nhất xây dựng tiêu chí Ủy viên BCH Trung ương, trong đó chỉ rõ là: “… Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCH Trung ương…”. Theo Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 thì đó là những tiêu chuẩn hết sức cơ bản, cần thiết trong nhân cách của Ủy viên BCH Trung ương; thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Trung ương trong lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới. Những tiêu chuẩn này chính là mực thước, là căn cứ giúp Trung ương, hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân lựa chọn được những cán bộ ưu tú nhất cho Đảng.

  Chủ động kiện toàn tổ chức, liên tục rà soát và bổ sung quy hoạch

  Một vấn đề trong CTCB là Trung ương và các cấp đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự sau Đại hội XII, như phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2022-2021. Thời gian tuy gấp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, các địa phương, đơn vị đã tổ chức bầu cử thành công và nhanh chóng kiện toàn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước và chính quyền các địa phương, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

  Việc Trung ương quyết định kiện toàn nhân sự sớm (trước khoảng 5 tháng, vì tháng 7-2016 tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XIV) là quyết định phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Chánh Văn phòng Tổng Bí thư, Trợ lý Tổng Bí thư: Trong nhiều nhiệm kỳ trước đây, thời gian giữa đại hội Đảng toàn quốc (các khóa) thường cách cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới trên dưới một năm, dẫn đến khó khăn khách quan trong phân công, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở vị trí công tác mới. Nhiều năm, cán bộ mới thì chờ được bổ nhiệm, cán bộ cũ thì chờ bãi nhiệm, sinh ra sự lãng phí vô hình, nhất là tạo “khoảng trống quyền lực”. Chính vì vậy, HNTƯ 4, khóa X chủ trương rút ngắn thời gian giữa đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội khóa mới xuống như hiện nay để tháo gỡ một phần nghịch lý, nhưng chưa quyết định việc bầu cử sớm các vị trí chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ… Do vậy, quyết định lần này về CTCB chiến lược được cho là rất quyết liệt, mạnh mẽ.

  Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định bầu cử sớm, nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự là cách làm mang đến nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy vậy rất cần sự nghiên cứu đồng bộ để tránh những vấn đề nảy sinh. Để hoàn thiện phần việc này, các cơ quan chức năng của Trung ương cần chủ động nghiên cứu về cách thức, quy trình để vừa đúng nguyên tắc Đảng, quy định pháp luật, vừa nâng cao hiệu quả CTCB trong tình hình mới.

  Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho thấy: Một điều quan trọng thể hiện sự dũng cảm, quyết liệt của Đảng là dám nhìn thẳng vào sự thật về chất lượng ĐNCB. Nói cách khác là Trung ương đã làm tốt việc giám sát quy hoạch, bổ sung quy hoạch, thậm chí điều chỉnh quy hoạch khi phát hiện cán bộ được quy hoạch có những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật thì kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung các nguồn kế cận, kế tiếp…

  Khi tham gia vào Đề án Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” được tổ chức ngày 15-3-2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu đã chỉ ra nhiều yếu kém trong nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi tiến hành quy hoạch. Nhiều cán bộ được quy hoạch chất lượng còn có mặt hạn chế, chưa thật sát, đúng năng lực, sở trường, chưa sát với quá trình rèn luyện, mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, do tính tự giác nhận xét, đánh giá của cán bộ chưa cao. Cùng với đó, còn có biểu hiện lúng túng, tình trạng nể nang, hình thức trong tự phê bình và phê bình. Mặt khác, do tiêu chí đánh giá chưa cụ thể cho từng chức danh cán bộ, một số trường hợp sau khi được quy hoạch phát hiện có vi phạm phải đưa ra hoặc khi chuẩn bị đề bạt, bổ nhiệm mới phát hiện được những sai phạm.

  Công tác quy hoạch cán bộ ở nhiều đơn vị chủ yếu mới chỉ đáp ứng được yêu cầu trước mắt, việc xây dựng nguồn cán bộ lâu dài rất thiếu bài bản. Việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại các sở, ngành chưa đáp ứng yêu cầu: Nguồn cán bộ dự bị các chức danh diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý còn lớn tuổi, tỷ lệ cán bộ dự bị trên 50 tuổi còn cao; số cán bộ trẻ dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ rất thấp; cơ cấu cán bộ dự bị chưa bảo đảm 3 độ tuổi để có sự kế thừa, kế cận, kế tiếp… Một số đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác vận hành sau quy hoạch, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ sớm tiếp cận chức danh được quy hoạch hoặc luân chuyển để rèn luyện thông qua thực tiễn ở cơ sở; một số đơn vị, địa phương còn cầu toàn trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nên có khó khăn trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ.

  “Có thể nói, xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Lâu nay chúng ta thường nói, sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối. Nhưng mặt khác, lại phải thấy, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; cán bộ nào thì đường lối ấy. Chúng ta càng ngày càng thấm thía “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”… (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

  CÔNG MINH – NGỌC LONG – TẤN TUÂN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Công Tác Đánh Giá Cán Bộ Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Nêu Gương, Nâng Cao Trách Nhiệm Người Đứng Đầu
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi): Đổi Mới Toàn Diện Công Tác Cán Bộ
 • Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ
 • Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100