Các Nghị Quyết Của Đảng Về Xóa Đói Giảm Nghèo / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo

--- Bài mới hơn ---

 • Kiên Giang: Thực Hiện Nghị Quyết 13 Về Kttt Góp Phần Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Hiệu Quả Từ Một Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Mường Mươn Với Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Hiệu Quả Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Quảng Ninh: Tổng Kết 10 Năm Công Tác Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011
 • Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Giảm Nghèo, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Taif Liệu Về Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo Tại Huyện Thạch Hà, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Mẫu Đơn Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Nghị Quyết Giảm Trừ Gia Cảnh, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Nghị Quyết Giảm Biên Chế, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2022, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Nghị Quyết Liên Tịch Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Con Số Quyết Định Giàu Nghèo, Quyết Định Xã Nghèo Năm 2022, Đơn Đề Nghị Xét Hộ Nghèo, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Hộ Nghèo Và Cận Nghèo Năm 2022, 4 Nguồn Thu Nhập Quyết Định Bạn Giàu Hay Nghèo, Quyết Định V/v Kiện Toàn Ban Vận Động Quỹ “vì Người Nghèo”, Giải Quyết Chính Sách Sỹ Quan Mắc Bệnh Hiểm Nghèo, Quyết Ttinhj Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Nghị Đinh Về Bệnh Hiểm Nghèo, Điều Trị Dài Ngày, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Đề Nghị Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Mẫu Đơn Đề Nghị Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm,

  Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Giảm Nghèo, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng Năm 2022
 • Đảm Bảo Du Lịch Phát Triển Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Tỉnh Cao Bằng Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc Số: 1030/qđ
 • Nghị Quyết Số 51 Ngay 20/5/2007
 • Chỉ Thị Số 10 Ngày 30 Tháng 3 Năm 2007
 • Hiệu Quả Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Quảng Ninh: Tổng Kết 10 Năm Công Tác Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011
 • Thông Báo Kết Quả Các Clip Tuyên Truyền “chặng Đường 10 Năm Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Theo Nghị Quyết Số 30C/nq
 • Công Bố Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Thành Lập Thị Trấn Thanh Thủy
 • Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 40/nq
 • Nghị Quyết Liên Tịch 403 Quy Định Các Hình Thức Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • (Baonghean) – Là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Thanh Chương, những năm qua, Đảng bộ xã Thanh Đức đã tập trung lãnh đạo phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển cây nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ sức sống nghị quyết của đảng, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

  Ghé thăm trang trại tổng hợp rộng hơn 10 ha của ông Hồ Thái Đại ở xóm Sướn, chúng tôi như bị hút mắt bởi màu xanh ngút ngát của những đồi chè trải rộng. Ngoài 2 ha chè, keo ông còn trồng thêm 0,5 ha rễ hương, đào ao thả cá, chăn nuôi 3 con trâu, 5 con dê và vài chục con gà… doanh thu mỗi năm tầm khoảng 150 triệu đồng, trừ chi phí còn 80 triệu đồng. “Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, cuộc sống chỉ trồng chờ vào sản phẩm nông nghiệp, nay nhờ phát triển trang trại mà đổi đời. Chỉ riêng cây chè mỗi lần hái cũng cho thu nhập 10 triệu đồng. Năm nào thuận trời được 8 lần hái, năm nào thời tiết khó khăn thì được 6 lần thu hoạch đem lại nguồn thu nhập ổn định”, ông Đại phấn khởi cho biết.

  Phát triển cây chè công nghiệp ở xã Thanh Đức.

  Trang trại tổng hợp rộng 12 ha của ông Đậu Bá Minh ở xóm 7 cũng được xem là mô hình kinh tế điển hình cho cách làm giàu dựa trên thế mạnh của địa phương. Ngoài hai cây chủ lực là chè công nghiệp và keo nguyên liệu, ông Minh còn trồng sắn, trồng lúa, đào ao đắp đập để thả cá đem lại tổng doanh thu 170 triệu đồng/năm, trừ chi phí cũng được 80-90 triệu đồng. Trang trại của ông Đại ở xóm Sướn và trang trại của ông Minh, xóm 7 trở thành những mô hình tiêu biểu trong việc phát huy thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu.

  Đồng chí Trịnh Văn Nhã – Bí thư Đảng ủy xã cho hay: Thanh Đức là xã khó khăn của huyện Thanh Chương, kinh tế chủ yếu dựa vào sản phẩm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Làm thế nào để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân là nỗi trăn trở của Đảng uỷ và chính quyền xã suốt nhiều năm qua. Dựa trên đặc điểm tình hình, diện tích tự nhiên hơn 17.117 ha (chiếm 15,16% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện), hơn 80% diện tích là đồi núi cộng với truyền thống canh tác của người dân và định hướng của huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Đức đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/ĐU về chỉ đạo thực hiện đề án “Phát triển cây nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2011-2015”.

  Trong đó xác định cây keo và cây chè là hai loại cây chủ lực trong xóa đói, giảm nghèo. Đối với cây chè, cây công nghiệp truyền thống, phù hợp với điều kiện khí hậu, tiềm năng đất đai trong xã, việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi bởi trên địa bàn lại có 2 nhà máy chế biến với công suất lớn (gần 10.000 tấn chè búp tươi/năm) và một số lò sấy mini hoạt động đảm bảo tiêu thụ nguyên liệu. Việc thu, hái, tỉa, đốn bằng cơ giới hóa ngày càng nhiều và phổ biến, toàn xã có trên 40 máy hái chè hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động lúc cao điểm của thời vụ thu hoạch.

  Nhờ những điều kiện thuận lợi nên người dân đã tập trung phát triển diện tích cây chè công nghiệp với diện tích 112 ha chè kinh doanh. Đối với cây nguyên liệu giấy, diện tích 500 ha keo lai, keo tai tượng, keo lá tràm, bạch đàn… không chỉ tạo nguồn nguyên liệu cho cho công nghiệp chế biến gỗ, giấy, phủ xanh đất trống đồi núi trọc mà còn tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho các hộ dân có đất lâm nghiệp. Ngoài cây chè công nghiệp, cây nguyên liệu giấy thì cây sắn nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy chế biến tinh bột sắn Intirmex cũng đã từng bước đi vào ổn định với diện tích 85 ha sắn, năng suất bình quân 380 tấn/ha.

  Tại Thanh Đức, để phát triển vững chắc các cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn, nhất là đối với cây chè, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo sử dụng hết diện tích đất có khả năng trồng chè đã qui hoạch để khai hoang, trồng mới; làm tốt công tác qui hoạch quỹ đất cho các hộ thực hiện đề án trồng chè công nghiệp, tăng đầu tư thâm canh trên đơn vị diện tích chè sẵn có, chuẩn bị tốt các điều kiện ươm giống chè mới. Khai thác các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với người trồng mới cây chè công nghiệp và đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chế biến chè công nghiệp.

  Đối với cây sắn, sử dụng các loại giống có năng suất cao để đưa vào trồng, tận dụng mọi loại đất để trồng xen canh, luân canh với các loại cây trồng khác để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Đối với cây keo, trên cơ sở huy động nguồn lực tại chỗ, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, tập trung khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai và nguồn lao động sẵn có để phát triển cây nguyên liệu gỗ theo hướng gắn trồng rừng nguyên liệu với thu hút đầu tư, chế biến, kết hợp phát triển rừng với môi trường sinh thái…

  Về Thanh Đức hôm nay, điều có thể nhận thấy là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung, vùng cây nguyên liệu nói riêng đã được cải thiện đáng kể. Trò chuyện với chúng tôi, lãnh đạo xã Thanh Đức bộc bạch: “Địa phương chúng tôi được đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình 135/CP… để xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất. Có vốn của Nhà nước nhưng đầu tư vào đâu, làm cái gì trước, cái gì sau lại là vấn đề không đơn giản, bởi xã nghèo nên lĩnh vực nào cũng thấy bức xúc. Đảng uỷ đã xác định phải ưu tiền đầu tư cho các công trình phục vụ sản xuất, nhất là vùng cây nguyên liệu, một trong những thế mạnh của địa phương.

  Trong năm 2012 từ nguồn vốn phân bổ của Chương trình 135/CP giai đoạn 2, Thanh Đức đã đầu tư mở rộng giao thông phục vụ sản xuất, công trình cống bản Khe Sách ở xóm 7, công trình cống bản Ruộng ở xóm 2… Nhờ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nên đến thời điểm này trên địa bàn xã Thanh Đức gần như đã phủ xanh toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp. Không chỉ chú trọng trồng rừng, xã còn động viên bà con phát triển đàn trâu, bò, dê, các loại gia cầm, đào ao thả cá. Nhiều gia đình đã phát triển đàn gia súc với số lượng hàng chục con. Hiện tại trên địa bàn xã có 13 trang trại lớn, doanh thu hàng năm đạt 80-120 triệu đồng và hơn 40 gia trại nhỏ. Tuy chưa phải là số lượng lớn những cũng là minh chứng cho nỗ lực thoát nghèo của cấp ủy, chính quyền và người dân Thanh Đức trong thời gian qua.

  Có thể nói, với những định hướng đúng từ nghị quyết của Đảng, từ một xã đặc biệt khó khăn, Thanh Đức đã có bước chuyển mình đáng kể, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 15 triệu đồng/năm. Toàn xã có 65% hộ có xe máy, 98% hộ có ti vi, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,5%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mường Mươn Với Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Hiệu Quả Từ Một Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Kiên Giang: Thực Hiện Nghị Quyết 13 Về Kttt Góp Phần Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng Năm 2022
 • Mường Mươn Với Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệu Quả Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Quảng Ninh: Tổng Kết 10 Năm Công Tác Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011
 • Thông Báo Kết Quả Các Clip Tuyên Truyền “chặng Đường 10 Năm Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Theo Nghị Quyết Số 30C/nq
 • Công Bố Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Thành Lập Thị Trấn Thanh Thủy
 • Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 40/nq
 • Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà có 11 bản và 1 cụm dân cư với 783 hộ, 4.204 nhân khẩu được phân bổ theo 2 vùng khác nhau (vùng thấp và vùng cao). Đảng ủy xã có 11 chi bộ trực thuộc với 194 đảng viên; trong đó, 5 chi bộ trường học và 6 chi bộ nông thôn. Là xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện, diện tích tự nhiên rộng nhưng diện tích đất ruộng nước ít, còn lại chủ yếu là đồi núi nên đời sống người dân hết sức khó khăn. Cùng với đó là thời tiết diễn biến không thuận lợi, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng đến phát triển sản xuất kinh doanh cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của xã luôn ở mức cao. Chính vì vậy, xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ xã hướng tới trong nhiệm kỳ 2022 – 2022. Ông Lò Văn Lún, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mươn, cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra trong nghị quyết, xã đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai hoang, phục hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, để tăng năng suất, sản lượng cây trồng; tận dụng các công trình thuỷ lợi mở rộng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân; khai thác chân ruộng 1 vụ trồng ngô, đậu tương, rau màu… Tập trung xây dựng, thực hiện quy hoạch phát triển cây công nghiệp ngắn ngày; phát triển mạnh cây đậu tương, ngô, đặc biệt là sắn trở thành sản phẩm hàng hoá. 6 tháng đầu năm, xã Mường Mươn gieo cấy 42,1ha lúa chiêm – xuân, đạt năng suất 46,5 tạ/ha; xã chỉ đạo người dân gieo trồng 179ha ngô xuân – hè, 89ha sắn… Bên cạnh đó, xã định hướng cho người dân đầu tư mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương; mở rộng diện tích cây ăn quả dưới dạng phân tán theo hộ gia đình. Hiện nay toàn xã có 16,6ha trồng dứa mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Xã cũng tập trung vào công tác bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện trồng rừng theo quy hoạch; thực hiện tốt quản lý và bảo vệ rừng, chăm sóc bảo vệ diện tích cây cao su hiện có, nâng cao hiệu quả chất lượng rừng trồng; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng, đốt phá rừng làm nương…

  Cùng với phát triển nông lâm nghiệp, xã cũng chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thú y để phát triển mạnh chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê và gia cầm; khai thác diện tích mặt nước ao, hồ để phát triển mạnh nuôi thả cá. Xã tập trung phát huy hiệu quả mạng lưới cán bộ khuyến nông – khuyến ngư, thú y cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn huyện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông – lâm nghiệp đến các hộ dân, nhân rộng các mô hình kinh tế ra diện rộng. Kết quả bước đầu cho thấy đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt; đến tháng 6/2017, đạt gần 1.600 con trâu, bò; 3.293 con lợn; 4.773 con gia cầm và 4,7ha ao cá…

  Đồng thời, xã cũng tận dụng các nguồn lực đầu tư trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… để phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, trong đó tập trung xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, kiên cố hóa kênh mương. Song song với khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình hiện có, xã điều tra, khảo sát ở những nơi có tiềm năng về nguồn nước để phục vụ khai hoang, mở rộng diện tích gieo trồng cây lương thực, gắn với quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư. Một nhiệm vụ quan trọng khác đó là, tạo cơ chế thông thoáng khuyến khích nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư vốn mở rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác tiềm năng lao động sẵn có tại địa phương để phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ… nhằm tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân.

  Bước sang năm thứ 3 của nhiệm kỳ, cùng với những kết quả đạt được vẫn còn nhiều nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền xã Mường Mươn cần tập trung thực hiện để đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ xã, sự đoàn kết nhất trí của chính quyền, nhân dân các dân tộc những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2022 sẽ hoàn thành thắng lợi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệu Quả Từ Một Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Kiên Giang: Thực Hiện Nghị Quyết 13 Về Kttt Góp Phần Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng Năm 2022
 • Đảm Bảo Du Lịch Phát Triển Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Đảng Lãnh Đạo Công Cuộc Xóa Đói, Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Nghị Quyết Xét Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4A Knđ, Ban Chấp Hành Công Đoàn
 • Ba Tri Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 47 Của Bộ Chính Trị “Về Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Chính Sách Dân Số Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình”
 • Nq/tw, Ngày 03/6/2013 Của Bch Tw (Khoá Xi) Về Tăng Cường Và Đổi Mới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới Trên Địa Bàn Tỉnh Ta
 • Nỗ Lực Góp Phần Đưa Nhanh Nghị Quyết Số 88/2019/qh14 Của Quốc Hội Và Chương Trình Mục Tiêu Phát Triển Kinh Tế
 • Đảng lãnh đạo công cuộc xóa đói, giảm nghèo

  I. Về nhận thức, quan điểm 

  1. Xóa đói, giảm nghèo là một mục tiêu trọng yếu, mang bản chất cách mạng vì dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấn no”[1], nằm trong tổng thể mục tiêu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa “Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ – Công bằng – Văn minh”. Ngay sau khi giành được độc lập (8-1945), Đất nước đã phải chịu hậu quả vô cùng khốc liệt của nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật, thực dân Pháp và các thế lực phản động trong và ngoài nước gây ra, làm hơn hai triệu người chết. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ vào ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 vấn đề cấp bách, trong đó cứu đói là một nhiệm vụ hàng đầu. Trong thời kỳ đặc biệt này, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “chống đói cũng như chống ngoại xâm”. Người đề nghị với Chính phủ phát động ngay một chiến dịch khẩn thiết kêu gọi “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”, và mở cuộc lạc quyên cứu đói. Người viết thư động viên đồng bào cả nước nêu cao tinh thần “xẻ cơm nhường áo” để cứu dân nghèo; Người nói “Tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Ðem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”. Nhờ có sự chỉ đạo rất sáng suốt, kịp thời, đầy nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ mà nạn đói đã từng bước được khắc phục.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Dự Hội Nghị Đảng Uỷ Công An Trung Ương
 • Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Dự, Chỉ Đạo Hội Nghị Đảng Uỷ Công An Trung Ương
 • Hội Nghị Đảng Ủy Công An Trung Ương 6 Tháng Đầu Năm 2022 .công An Tra Vinh
 • Đường Lối, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Về Công Tác Dân Tộc
 • Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 22
 • Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Đẩy Mạnh Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đảm Bảo An Sinh Xã Hội
 • Hội Nghị Phổ Biến Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Văn Bản Bộ Y Tế Ban Hành Trái Ngược Với Ý Kiến Thủ Tướng Là Văn Bản Gì?
 • Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật
 • Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ Văn Bản Pháp Luật
 • Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận An Sinh Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Chính Sách Xã Hội Đối Với Phụ Nữ Cho Người Nghèo, Bài Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Nghèo, Tiểu Luận Ctxh Hỗ Trợ Người Nghèo Tiếp Cận Thông Tin, Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Nghèo, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Đề án Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Tiểu Luận Về Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng, Ket Luan Giam Sat Cong Tac Xa Hoi Hoa Truong Tieu Hoc, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng, Tiểu Luận Giám Định Thương Tích, Taif Liệu Về Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Chính Sách Giảm Nghèo Tại Huyện Thạch Hà, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Mẫu Đơn Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Tiêu Chí Hộ Nghèo, Tiêu Chí Đánh Giá Hộ Nghèo, Tiêu Chuẩn Xét Hộ Nghèo, Tiêu Chí Đánh Giá Xã Nghèo, Tiêu Chí Bình Xét Hộ Nghèo, Tiêu Chí Hộ Nghèo Năm 2022, Tiêu Chuẩn Hộ Nghèo, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hộ Nghèo, Tiểu Đường Thai Kỳận Môn Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Quỹ Vì Người Nghèo, Tham Luận Giúp Đỡ Trẻ Em Nghèo, Bài Tham Luận Quỹ Vì Người Nghèo, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Hộ Nghèo Và Cận Nghèo Năm 2022, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Tác Động Của Tín Dụng Vi Mô Đến Thu Nhập Và Chi Tiêu Của Người Nghèo Tại Tỉnh Trà Vinh, Tham Luận Về Giúp Học Sinh Nghèo, Bài Tham Luận Giúp Đỡ Học Sinh Nghèo, Luận Văn Tín Dụng Cho Người Nghèo Tại Tp Hồ Chí Minh, Luận Văn Tính Dụng Hỗ Trợ Người Nghèo Tại Tphcm, Luận Văn Tínn Dụng Hỗ Trợ Người Nghèo Tại Tphcm, Bài Tham Luận Giúp Học Sinh Nghèo Vượt Khó, Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Tín Dụng Của Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Nghèo,

  Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận An Sinh Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Chính Sách Xã Hội Đối Với Phụ Nữ Cho Người Nghèo, Bài Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Nghèo, Tiểu Luận Ctxh Hỗ Trợ Người Nghèo Tiếp Cận Thông Tin, Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Nghèo, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Đề án Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Việc Thực Hiện Chính Sách Trợ Giúp Pháp Lý Trong Các Chương Trình Giảm Nghèo Giai Đoạn 2005
 • Xóa Đói Giảm Nghèo Bền Vững, Chống Tái Nghèo
 • Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Vì Sao Thanh Tra Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa
 • Quy Định Về Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật ?
 • Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Xóa Đói Giảm Nghèo Bền Vững, Chống Tái Nghèo
 • Việc Thực Hiện Chính Sách Trợ Giúp Pháp Lý Trong Các Chương Trình Giảm Nghèo Giai Đoạn 2005
 • Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Đẩy Mạnh Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đảm Bảo An Sinh Xã Hội
 • Hội Nghị Phổ Biến Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận An Sinh Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Chính Sách Xã Hội Đối Với Phụ Nữ Cho Người Nghèo, Bài Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Nghèo, Tiểu Luận Ctxh Hỗ Trợ Người Nghèo Tiếp Cận Thông Tin, Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Nghèo, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Đề án Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Tiểu Luận Về Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng, Ket Luan Giam Sat Cong Tac Xa Hoi Hoa Truong Tieu Hoc, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng, Tiểu Luận Giám Định Thương Tích, Taif Liệu Về Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Chính Sách Giảm Nghèo Tại Huyện Thạch Hà, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Mẫu Đơn Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Tiêu Chí Hộ Nghèo, Tiêu Chí Đánh Giá Hộ Nghèo, Tiêu Chuẩn Xét Hộ Nghèo, Tiêu Chí Đánh Giá Xã Nghèo, Tiêu Chí Bình Xét Hộ Nghèo, Tiêu Chí Hộ Nghèo Năm 2022, Tiêu Chuẩn Hộ Nghèo, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hộ Nghèo, Tiểu Đường Thai Kỳận Môn Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Quỹ Vì Người Nghèo, Tham Luận Giúp Đỡ Trẻ Em Nghèo, Bài Tham Luận Quỹ Vì Người Nghèo, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Hộ Nghèo Và Cận Nghèo Năm 2022, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Tác Động Của Tín Dụng Vi Mô Đến Thu Nhập Và Chi Tiêu Của Người Nghèo Tại Tỉnh Trà Vinh, Tham Luận Về Giúp Học Sinh Nghèo, Bài Tham Luận Giúp Đỡ Học Sinh Nghèo, Luận Văn Tín Dụng Cho Người Nghèo Tại Tp Hồ Chí Minh, Luận Văn Tính Dụng Hỗ Trợ Người Nghèo Tại Tphcm, Luận Văn Tínn Dụng Hỗ Trợ Người Nghèo Tại Tphcm, Bài Tham Luận Giúp Học Sinh Nghèo Vượt Khó, Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Tín Dụng Của Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Nghèo,

  Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận An Sinh Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Chính Sách Xã Hội Đối Với Phụ Nữ Cho Người Nghèo, Bài Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Nghèo, Tiểu Luận Ctxh Hỗ Trợ Người Nghèo Tiếp Cận Thông Tin, Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Nghèo, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Đề án Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vì Sao Thanh Tra Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa
 • Quy Định Về Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật ?
 • Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Đề Cương Môn Học Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • 51 Đề Tài Tiểu Luận Thuộc Bộ Môn Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật!
 • Hiệu Quả Từ Một Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Mường Mươn Với Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Hiệu Quả Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Quảng Ninh: Tổng Kết 10 Năm Công Tác Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011
 • Thông Báo Kết Quả Các Clip Tuyên Truyền “chặng Đường 10 Năm Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Theo Nghị Quyết Số 30C/nq
 • Công Bố Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Thành Lập Thị Trấn Thanh Thủy
 • Kinh tế phát triển ổn định, đúng hướng và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Các tiềm năng, lợi thế của huyện về các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu bước đầu được phát huy và khai thác có hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp giảm từ 53,1% năm 2013 xuống còn 37,05% năm 2022; Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 10,84% lên 24,02%; thương mại, dịch vụ, du lịch tăng từ 36,07% lên 38,93%. Tổng sản lượng lương thực tăng từ 3.552 tấn năm 2014 lên 23.536 tấn năm 2022 (bình quân tăng 813 tấn/năm), bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn. Đặc biệt, chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa phát triển mạnh, tổng đàn trâu bò năm 2022 là 18.027 con, tăng 6.584 con so với năm 2014, bình quân tăng 14,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 22,5 triệu đồng/người, tăng 112,4% so với mục tiêu Nghị quyết (MTNQ), bình quân tăng 03 triệu/người/năm.

  An sinh xã hội được được bảo đảm, tỷ lệ giảm nghèo nhanh từ 57,01% năm 2022 xuống còn 32,86% năm 2022, trung bình giảm 12,07%/năm (cao hơn MTNQ mỗi năm giảm 7-10%). Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được quan tâm. Tính đến hết năm 2022, tổng số lao động đã qua đào tạo, tập huấn là 5.394/19.137 người, đạt 28,19%, tăng 10,59% so với năm 2013. Tạo việc làm mới cho 2.486 lao động nông thôn, bình quân 828 lao động/năm (đạt MTNQ từ 600-800 lao động/năm).

  Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Hiện nay, 100% đường giao thông liên xã, liên thôn, 75% đường nội đồng và 68% đường nội thôn đã được cứng hóa. Mạng lưới điện quốc gia tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, hiện có 88/91 thôn có điện lưới quốc gia (đạt 89,8% MTNQ), có 6.396 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia (đạt 91,8% MTNQ).

  Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết số 22-NQ/TU là một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo ra những đột phá mới để huyện Si Ma Cai xóa đói, giảm nghèo bền vững.

  Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là: Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 – 2022 mới đạt 18,7% so kế hoạch được phê duyệt. Giá trị sản xuất trên ha canh tác còn thấp (mới đạt 31 triệu đồng/ha); giá nông sản không ổn định; Việc chuyển đổi cây trồng chậm; Tỷ lệ che phủ rừng còn thấp. Vấn đề tảo hôn và sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra trên địa bàn; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề và tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh chưa đạt mục tiêu đề ra; Môi trường nông thôn còn nhiều bất cập…

  Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 22-NQ/TU, trong thời gian tới đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm một số nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, rau trái vụ, chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa. Xây dựng thương hiệu, tạo thị trường để đáp ứng nhu cầu trao đổi và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân.

  Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giải thích làm rõ những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở không để xảy ra bức xúc, điểm nóng. Xác định rõ trách nhiệm, đề cao vai trò chủ thể của người dân trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu tại địa phương.

  Đoàn Ngọc Tuyến

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiên Giang: Thực Hiện Nghị Quyết 13 Về Kttt Góp Phần Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng Năm 2022
 • Đảm Bảo Du Lịch Phát Triển Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Tỉnh Cao Bằng Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc Số: 1030/qđ
 • Xóa Đói Giảm Nghèo Bền Vững, Chống Tái Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Việc Thực Hiện Chính Sách Trợ Giúp Pháp Lý Trong Các Chương Trình Giảm Nghèo Giai Đoạn 2005
 • Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Đẩy Mạnh Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đảm Bảo An Sinh Xã Hội
 • Hội Nghị Phổ Biến Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Văn Bản Bộ Y Tế Ban Hành Trái Ngược Với Ý Kiến Thủ Tướng Là Văn Bản Gì?
 • Thứ tư, 27 Tháng 1 2022 11:08

  (LLCT) – Trong mọi hoàn cảnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, với nhiều chương trình dự án, đặc biệt là thực hiện Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong cả nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

  1. Những kết quả đạt được

  Theo Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam năm 2012 của Ngân hàng thế giới (WB), hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo trong hai thập kỷ qua. Nghèo đói ở Việt Nam đã giảm nhanh chóng từ 60% hồi đầu những năm 1990 xuống còn 20,7%; tỷ lệ nhập học tiểu học và trung học cơ sở là hơn 90% và 70%.

  Theo đánh giá của Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO), Việt Nam là một trong những nước đạt được thành tích nổi bật trong việc giảm số người bị đói từ 46,9% (32,16 triệu người) giai đoạn 1990-1992 xuống còn 9% (8,01 triệu người) trong giai đoạn 2010-2012, và đã đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 1 (MDG1), hướng tới mục tiêu giảm một nửa số người bị đói vào năm 2022.

  Thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, Bộ Lao động – thương binh xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành gồm 153 văn bản, tập trung vào 6 nhóm chính sách chủ yếu: tín dụng ưu đãi; giáo dục – đào tạo; y tế; nhà ở; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ sinh kế; trợ giúp pháp lý. Qua rà soát, hiện có 149 văn bản còn hiệu lực, trong đó có 20 văn bản được đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế và 28 văn bản được đề xuất ban hành mới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Trung ương còn thực hiện sửa đổi, bổ sung các chính sách và dự kiến ban hành các chính sách mới đồng thời tích hợp các chính sách giảm nghèo như hỗ trợ học sinh bán trú nghèo dân tộc thiểu số, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế.

  Tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2%/năm, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm. Việc thực hiện các chính sách giảm nghèo chung và chính sách giảm nghèo đặc thù tiếp tục được triển khai. Năm 2014, ngân sách đã chi khoảng gần 13 nghìn tỷ đồng để mua cấp thẻ BHYT cho các đối tượng, trong đó gần 10 triệu người nghèo và cận nghèo được hỗ trợ thẻ BHYT; gần 2 triệu lượt học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số được miễn giảm học phí, hỗ trợ học bán trú, hỗ trợ chi phí học tập với số tiền hơn 7 nghìn tỷ đồng; Ngân hàng chính sách xã hội đã cho hơn 400 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất, xuất khẩu lao động, hơn 60 nghìn học sinh nghèo được vay vốn học tập… Các chính sách giảm nghèo đối với các xã trên địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a tiếp tục được thực hiện.

  Về nguồn lực cho giảm nghèo, Nhà nước ưu tiên tập trung cao nhất từ ngân sách cho các huyện nghèo, xã nghèo và người nghèo nhằm đạt mục tiêu đề ra. Trong năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34,7 nghìn tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương bố trí hơn 6 nghìn tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài các doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ các huyện theo cam kết, năm 2014, đã có thêm Tổng Công ty Hoá chất và Tổng Công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội nhận hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Hà Giang.

  Theo báo cáo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm nhanh ở tất cả các địa phương. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo là 5,97%, cuối năm 2022 còn dưới 5%. Đối với các xã nghèo thuộc diện 30a, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 28%.

  Như vậy, sau 5 năm thực hiện mục tiêu giảm nghèo quốc gia, Việt Nam đã đạt được mục tiêu đề ra và được thế giới đánh giá là 1 trong 6 quốc gia hoàn thành mục tiêu trước thời hạn và là điểm sáng về thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

  2. Những thách thức mới

  Tuy đạt được những thành tích đáng mừng nhưng công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức trong quá trình thực hiện như giảm nghèo chưa đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn cao; giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo ở một số nơi còn cao; chính sách còn chồng chéo, nguồn lực còn đầu tư dàn trải… “Hiện nay, khu vực rốn nghèo vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tôc thiểu số. Nếu nhìn tốc độ giảm nghèo trong 5 năm thì đây lại là vùng có tốc độ giảm nhanh nhất, mỗi năm khoảng 10%. Song, do khoảng cách nghèo quá lớn so với các vùng khác nên những vùng này vẫn còn khoảng 40-50% hộ nghèo. Cá biệt có một huyện hộ nghèo còn trên 60%, có 7 huyện nghèo hộ nghèo chiếm từ 50-60%…”

  Phần lớn những người nghèo còn lại sống ở vùng nông thôn xa xôi, hạn chế về tài sản, trình độ học vấn và điều kiện sức khỏe.

  Người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất cao. Đồng bào các dân tộc thiểu số chỉ chiếm gần 15% dân số cả nước nhưng chiếm tới 47% tổng số người nghèo năm 2010, so với 29% năm 1998.

  Người nghèo ngày khó tiếp cận với các điều kiện giảm nghèo chung do không theo kịp tốc độ gia tăng của các điều kiện giảm nghèo, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số.

  Tình trạng chính sách chồng chéo, khó thực hiện, hoặc có chính sách mà không cân đối được nguồn lực để thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, tình trạng huy động nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu, sử dụng nguồn lực hiệu quả chưa cao, có nơi chưa dành ưu tiên cho công tác giảm nghèo hoặc trông chờ, ỷ lại và ngân sách Trung ương.

  Một hạn chế lớn nữa là có nơi, có lúc nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ về công tác xóa đói giảm nghèo chưa đúng mức, trách nhiệm chưa cao, thiếu quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp xóa đói giảm nghèo.

  Bên cạnh những thách thức giảm nghèo bền vững là một số thách thức mới như: Bất ổn vĩ mô ngày càng tăng khiến cho tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại; nghèo tại khu vực thành thị gia tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh khiến người dân gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi và nguy cơ tái nghèo mới ở khu vực nông thôn, ven biển…

  3. Phương hướng và giải pháp

  Trong điều kiện tình hình kinh tế – xã hội khó khăn, cả nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quốc hội thông qua Nghị quyết về hai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020 là Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới (giảm từ 16 Chương trình xuống còn 2 Chương trình mục tiêu) để dành nguồn lực đầu tư tập trung, bảo đảm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo.

  Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2020); tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, cận nghèo như y tế, giáo dục, điều kiện sống cơ bản, thông tin, bảo hiểm, trợ giúp xã hội…

  Theo đó, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng giai đoạn 2022-2020 được Chính phủ phê duyệt, về thu nhập là 700 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn; 900 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Với mức thu nhập này, tỷ lệ hộ nghèo cả nước sẽ vào khoảng 12% và tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 6%.

  Chương trình thực hiện trên phạm vi cả nước; ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản khó khăn.

  Kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tối thiểu là 46.161 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương là 41.449 tỷ đồng và 4.712 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

  Để đảm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cầntriển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản:

  Thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; phải coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền.

  Thứ hai, tập trung rà soát chính sách để loại bỏ những điểm không còn phù hợp và bổ sung những chính sách mới, phù hợp. Các chính sách sửa đổi, bổ sung phải hướng vào hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

  Hỗ trợ sản xuất tập trung vào hỗ trợ trồng cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc; giao đất, giao rừng cho người dân gắn với phát triển và bảo vệ rừng, điều chỉnh các chính sách về giữ rừng, bảo vệ rừng; hỗ trợ lương thực, giống, khuyến nông, đào tạo nghề, lãi suất cho vay phát triển sản xuất; hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn khó khăn và thu hút lao động tại chỗ gắn với hỗ trợ đào tạo nghề thông qua doanh nghiệp.

  Hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, nước sạch, bảo hiểm y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

  Thứ ba, huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo và thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cùng với nguồn đầu tư từ ngân sách, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng; khuyến khích sự nỗ lực của người nghèo, hộ nghèo.

  Ngân hàng Chính sách xã hội tăng thêm dư nợ tín dụng người nghèo so với chỉ tiêu 10% hiện nay để tăng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ tín dụng chính sách; bảo đảm mục tiêu thoát nghèo bền vững.

  Thứ tư, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 tổng kết, đánh giá chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2020 với những tiêu chuẩn, tiêu chí cao hơn, gắn với việc xây dựng, ban hành và thực hiện chuẩn nghèo mới. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc trong thời gian tới.

  Tài liệu tham khảo

  1. Ngân hàng Thế giới: Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012: “Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: thành tựu ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo và những thách thức mới”.

  2. “FAO vinh danh Việt Nam về thành tích xóa đói giảm nghèo”, báo Tuổi trẻ Online.

  3. “Thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo: Thành tựu ấn tượng nhưng còn nhiều thách thức”, báo Quân đội Nhân dân.

  4. “Những kết quả xóa đói giảm nghèo trên thế giới và bài học kinh nghiệm”, Đại học Kinh tế Quốc dân.

  5. “Chương trình xoá đói giảm nghèo: Kinh nghiệm từ Braxin”, theo Sài Gòn tiếp thị Online.

  Ngô Thị Quang

  Đại học Nông lâm Thái Nguyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Vì Sao Thanh Tra Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa
 • Quy Định Về Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật ?
 • Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Đề Cương Môn Học Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo
 • 7. Thủ Tục Đề Nghị Xử Lý Xóa Hoặc Khoanh Nợ Cho Các Trường Hợp Hộ Vay Vốn Xóa Đói Giảm Nghèo Mất Khả Năng Thanh Toán.
 • Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Văn Bản Pháp Luật Ngành Điện
 • Bản Tin Thông Tin, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Về Y Tế Số 6/2019
 • Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Giám Định Tư Pháp, Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Góp ý Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Văn Bản Hướng Dẫn Tội Bắt Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo Tại Huyện Thạch Hà, Taif Liệu Về Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Mẫu Đơn Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Hộ Nghèo Và Cận Nghèo Năm 2022, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, 8 Định Luật Kiếm Tiền Mà Người Nghèo Không Biết, 8 Định Luật Kiếm Tiền Của Nhà Giàu Và Người Nghèo Không Biết, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Thủ Tục Giám Định Pháp Y, Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Thủ Tục Giám Định Pháp Y Tâm Thần, Giám Định Pháp Y, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Mẫu Bản Kết Luận Giám Định Pháp Y, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Của Ban Pháp Chế, Phuong Phap Luận Tư Vấn Giám Sát, Kết Luận Giám Sát Ban Pháp Chế HĐnd Xã,

  Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Giám Định Tư Pháp, Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Góp ý Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Văn Bản Hướng Dẫn Tội Bắt Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng
 • Top 8 Trang Web Tra Cứu Văn Bản Pháp Luật Tốt Nhất Hiện Nay 2022
 • Các Trang Web Tìm Kiếm Văn Bản Pháp Luật
 • Top 8 Website Tra Cứu Văn Bản Pháp Luật Tốt Nhất Hiện Nay 2022
 • Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Đấu Thầu Năm 2022
 • Người Dân Miền Núi Xóa Đói Giảm Nghèo Nhờ Nghị Quyết 30A

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 30A Góp Phần Giảm Nghèo Bền Vững Ở Trạm Tấu
 • Người Dân Miền Núi Quan Hóa Giảm Nghèo Nhờ Nghị Quyết 30A
 • Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 36
 • Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 36A Về Chính Phủ Điện Tử
 • Những năm trước đây, bà con dân tộc thiểu số huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong nghèo đói, cơm ăn không đủ no.

  Nhưng từ khi có nguồn vốn hỗ trợ của Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 huyện nghèo, nhiều người dân đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi huyện nghèo miền núi.

  Là một huyện vùng cao, thuộc diện chương trình, Quan Hóa có 17 xã và 1 thị trấn đều thuộc vùng khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, nền kinh tế nông nghiệp chậm phát triển, tỉ lệ hộ nghèo còn cao.

  Do đó, chương trình được xem như nguồn lực giúp người nhân giảm nghèo. Ngoài hỗ hỗ trợ giống gia súc: bò, lợn; giống cỏ trồng chăn nuôi, chương trình 30a còn hỗ trợ tập huấn kỹ thuật để giúp nhân dân phát triển sản xuất.

  Để thực hiện chương trình này, huyện Quan Hóa đã hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình phát chăn nuôi cho hiệu quả cao như mô hình thâm canh cá nước ngọt, mô hình nuôi gà ri lai, mô hình nuôi vịt Cỗ Lũng, mô hình chăn nuôi lợn móng cái sinh sản.

  Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo nhân dân thực hiện các mô hình trồng trọt gồm gồm mô hình trồng ngô Đông trên đất 2 lúa; mô hình cải tạo vườn tạp, đồi tạp.

  Huyện cũng tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân áp dụng vào sản xuất nông nghiệp.

  Chị Cao Thị Nhau, trú tại bản Khằm, xã Hồi Xuân cho biết, chị sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái nghèo, gia cảnh chị rất khó khăn.

  Con lớn đến tuổi đi học, hoàn cảnh càng vất vả hơn, chị và chồng đã làm việc nhiều mà không đủ tiền lo cho gia đình.

  Năm 2022, gia đình chị được chương trình hỗ trợ 2 con lợn giống, tham gia lớp tập huấn kĩ thuật chăn nuôi, phát triển sản xuất.

  Chị quyết định xây dựng mô hình gia trại tổng hợp, ngoài chăn nuôi, chị trồng thêm các loại cây keo, sắn mía, ngô, cùng với đó là chăn nuôi thêm gà, trồng rau màu.

  Nhờ sự kiên trì chịu khó, hiện chị đã có 1 gia trại tổng hợp rộng 4 ha bao gồm 25 con lợn, 50 con gà, 2 ha cây keo, 1 ha cây lát; thu nhập bình quân khoảng 90 triệu/năm.

  Anh Lũ Văn Túc, trú tại bản Ban, xã Hồi Xuân, trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo. Nhờ được hưởng sự hỗ trợ của chương trình.

  Năm 2022, anh được hỗ trợ 2 con lợn móng cái sinh sản, được tập huấn, kĩ thuật chăm sóc lợn, áp dụng khoa học vào sản xuất. Sau khi được cán bộ nông nghiệp huyện chuyển giao kiến thức trồng trọt chăn nuôi, anh đã xây chuồng trại, khai hoang đất để xây dựng một gia trại tổng hợp.

  Bằng sự chăm chỉ, chịu khó, kinh tế của gia đình anh nay đã ổn định, đàn gia súc, các loại cây ăn quả, lâm nghiệp đều phát triển tốt và cho năng suất cao.

  Từ một hộ khó khăn, đến nay gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập bình quân của gia đình anh khoảng 60 triệu/năm.

  Bà Phạm Thị Anh, Phó chủ tịch UBND xã Hồi Xuân cho biết, từ năm 2022, nhà nước hỗ trợ kinh phí cho xã thực hiện chương trình làm 2 đợt, tổng kinh phí khoảng 510 triệu; trong đó, hỗ trợ giống gia cầm, thủy cầm cho 198 hộ, hỗ trợ giống cỏ chăn nuôi cho 90 hộ tại 6 thôn bản, mở 2 lớp tập huấn cho nhân dân với 100 hộ.

  Năm 2022, xã Hồi Xuân tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 300 triệu để giúp cho nhân dân phát triển sản xuất.

  Các năm sau đó, ban quản lý xã cũng đã tiếp nhận, cấp phát đầy đủ cho nhân dân theo đúng kế hoạch đề ra; số lợn hỗ trợ cho nhân dân về cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt, nhân dân cũng có thêm nhiều kiến thực kĩ thuật để phát triển sản xuất, nhiều hộ đã vượt qua đói nghèo.

  Ngoài xã Hồi Xuân, còn nhiều xã khác trong huyện Quan Hóa cũng có nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống gia đình sau khi được hỗ trợ.

  Qua đó cho thấy, chương trình đã phát huy được hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo.

  Ông Đỗ Phi Hùng, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Quan Hóa cho biết thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

  Qua đó, giúp các hộ dân miền núi nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05/2016/nq
 • Nghị Quyết Số 30 Ngày 1/3/2013
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 35/2012/qh13
 • Nghị Quyết 30/2012/qh13 Của Quốc Hội Về Việc Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 3, Quốc Hội Khóa Xiii
 • Nghị Quyết 30/2012/qh13 Về Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 3, Quốc Hội Khóa Xiii
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100