Các Văn Bản Liên Quan Đến Viên Chức / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Kế Toán

Đăng Ký Văn Bản Đến Bằng Sổ Để Lưu Trữ Của Cơ Quan

Sổ Đăng Ký Văn Bản Đến

Văn Bản Đến Phải Được Đăng Ký Tại Văn Thư

Hướng Dẫn Công Tác Văn Thư Trong Các Cơ Quan Của Tổ Chức Chính Trị

Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ Quản Lý Văn Bản Và Sử Dụng Con Dấu

Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay được chia thành các ngành luật chủ yếu sau đây.

2. Luật hành chính

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Luật hành chính quy định vị trí pháp lý, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước, quy định chế độ phục vụ công chức, viên chức nhà nước.

Các quy định luật hành chính quyết định mô hình bộ máy kế toán Nhà Nước và quyết định về phân công, sắp xếp cán bộ công chức trong bộ máy kế toán nhà nước.

3. Luật tài chính ngân hàng

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình tạo lập quản lý, sử dụng luân chuyển quỹ tiền mặt.

Các chế độ bao gồm Luật NSNN, các Luật thuế, Luật quản lý tài sản nhà nước, Luật quản lý nợ công, Luật ngân hàng nhà nước.

4. Luật kinh tế

Là tổng thể các quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của các loại hình Doanh nghệp về ký hợp đồng kinh tế, về phá sản doanh nghiệp, về giải quyết tranh chấp kinh tế.

Các văn bản pháp luật thuộc ngành luật kinh tế, luật doanh nghiệp, luật thương mại, các luật thuế, luật kinh doanh, bảo hiểm, luật kinh doanh chứng khoán …

5. Luật lao động

6. Luật dân sự

Luật dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ tài sản, quan hệ nghĩa vụ dân sự và các quan hệ nhân thân.

7. Luật hình sự

Luật hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về tội phạm và hình phạt, mức hình phạt cụ thể tương ứng với hành vi phạm tội, luật hình sự điều chỉnh các quan hệ giữa nhà nước và người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm như kinh doanh trái phép, trốn thuế, lập quỹ trái phép hay báo cáo sai trong quản lý kinh tế …

Comments

I. Căn Cứ Pháp Lý Liên Quan Đến Hoạt Động Thanh Quyết Toán Hợp Đồng Xây Dựng

Tìm Hiểu Về Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022

Bắc Ninh: 1 Huyện Tiếp Tục Cách Ly Xã Hội Đến 30 4

Tp.hcm Và 7 Địa Phương Khác Đề Nghị Cách Ly Xã Hội Đến Hết Tháng 4

Đề Xuất Chỉ Hà Nội Thuộc Nhóm Nguy Cơ Cao, Cách Ly Xã Hội Đến 30/4

Công Chứng Các Văn Bản Liên Quan Đến Di Sản

4 Nhóm Vấn Đề Giúp Phụ Nữ Dân Tộc Thiểu Số Không Bị Bỏ Lại Phía Sau

Mẫu Trinh Bay Văn Bản Của Pgd Trinh Bay Vb Ppt

So Lao Dong Thuong Binh Va Xa Hoi Quang Tri : Các Văn Bản Liên Quan Đến Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Hội Nghị Phổ Biến Các Văn Bản Và Chính Sách Liên Quan Đến Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ

Các Quy Định Có Liên Quan Đến Dự Án Đầu Tư Theo Quy Định Hiện Hành

Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng….

Kiến thức của bạn:

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận và từ chối nhận di sản.

Kiến thức của luật sư:

Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng quy định như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

1. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

2. Công chứng văn bản khai nhận di sản

Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện tương tự việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Lưu ý: Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

3. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Toàn Bộ Những Văn Bản Liên Quan Đến Công Chứng

Quy Định Mới Về Mức Chi Thực Hiện Công Tác Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Tx.thuận An: Quan Tâm Kiểm Tra Các Văn Bản Liên Quan Đến Cải Cách Hành Chính

Nhiều Văn Bản Mới Liên Quan Đến Cán Bộ, Công Chức Sẽ Chính Thức Được Áp Dụng Từ Ngày 1/7/2019

Văn Bản Mới Liên Quan Đến Cán Bộ, Công Chức Sẽ Được Áp Dụng Từ Ngày 1/7/2019

Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Quyền Trẻ Em

Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Quản Lý Hoạt Động Vận Tải Bằng Xe Ô Tô

Phát Hiện Nhiều Quy Định Chồng Chéo, Mâu Thuẫn, Không Phù Hợp Thực Tiễn

Cơ Quan Công Tố Và Việc Tranh Tụng Tại Các Nước Australia Và New Zealand

Văn Bản Pháp Luật Đất Đai – Luật Việt An

Một Số Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Tới Môi Trường Không Khí

Vui lòng nhấp vào các liên kết theo tên văn bản bên dưới để xem nội dung văn bản.

Văn bản luật quốc tế

Công ước quốc tế về quyền trẻ em

Văn bản luật Việt Nam

Hiến pháp năm 2013

Luật về quốc tịch và hộ tịch

24_2008_QH12 Luật quốc tịch Việt Nam

158_2005_NDCP về đăng ký và quản lý hộ tịch

78_2009_NDCP Hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam

01_2008_TT-BTP Hướng dẫn thực hiện Nghị định 158 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch 

05_2013_TTLT Nghị định 78 2009 hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam

8013_VBHN-BTP về đăng ký quản lý hộ tịch

Luật về hôn nhân gia đình

22_2000_QH10 Luật hôn nhân và gia đình

06_2012_NDCP Sửa đổi bổ sung một số điều của các hướng dẫn về hộ tịch hôn nhân và gia đình

Luật về cư trú

81_2006_QH11 Luật cư trú

36_2013_QH13 Sửa đổi một số điều của Luật cư trú

03_VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật cư trú

Luật về giáo dục

38_2005_QH11 Luật giáo dục

75_2006_NDCP Hướng dẫn Luật giáo dục

44_2009_QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục

01_VBHN-BGDDT Nghị định hướng dẫn Luật giáo dục

07_2013_NDCP Sửa đổi Nghị định 31 2011 quy định chi tiết Luật giáo dục

49_2010_NDCP Quy định miễn giảm học phí

74_2013_NDCP Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 49 2010 về miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập

31_2011_NDCP Sửa đổi bổ sung Nghị định 75 2006 quy định chi tiết và dướng dẫn thi hành Luật giáo dục

7730_UBND-VP Về việc thu sử dụng học phí từ năm học 2013 đến 2022

Luật về chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em

25_2004_QH11 Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

71_2011_NDCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật về y tế

64_2006_QH11 Luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng miễn dịch mắc phải ở người

25_2008_QH12 Luật bảo hiểm y tế

62_2009_NDCP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Luật về đối tượng bảo trợ xã hội

24_2010_TTLT Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

68_2007_TTLT Quy định quản lý kinh phí đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa

136_2013_NDCP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

09_2013_TTLT Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập

24_2010_TTLT Hướng dẫn thi hành về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Luật về người khuyết tật

51_2010_QH12 Luật người khuyết tật

28_2012_NDCP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

26_2012_TT-BLDTBXH Hướng dẫn Nghị định 28 về thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

34_2012_TTLT Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật

42_2013_TTLT Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Luật về trợ giúp pháp lý

69_2006_QH11 Luật trợ giúp pháp lý

07_2007_NDCP Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Luật về lao động

10_2012_QH13 Bộ luật lao động

139_2006_NDCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giáo dục và Bộ luật lao động về dạy nghề

Luật về hình sự và dân sự

15_1999_QH10 Bộ luật hình sự

37_2009_QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

33_2005_QH11 Bộ luật dân sự

15_2012_QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính

110_2013_NDCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hôn nhân…

167_2013_NDCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội

Văn Bản Pháp Luật Dân Sự – Luật Việt An

Loạt Chính Sách Có Hiệu Lực Từ Tháng 10

Chính Sách Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Tháng 10

5 Luật Và Nhiều Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/7/2014

【Full Skill】Cách Viết Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Làm

Tất Tần Tật Các Văn Bản Liên Quan Đến Hợp Đồng

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng: 9 Điểm Cần Lưu Ý

Văn Bản Pháp Luật Mới 2022

Văn Bản Pháp Luật 2022

Văn Bản Pháp Luật Năm 2022

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Năm 2022

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong giao dịch và đã là sự thỏa thuận thì pháp luật nên tôn trọng sự thỏa thuận đó, chứ không nên can thiệp vào, và chỉ nên can thiệp vào những hợp đồng mang tính đặc thù cần điều chỉnh để cân bằng quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên trong giao dịch.

1. Bộ luật dân sự 2022

2. Bộ luật lao động 2012

3. Luật thương mại 2005

4. Luật xây dựng 2014

5. Luật đất đai 2013

6. Luật doanh nghiệp 2014

7. Luật đầu tư 2014

8. Luật đấu thầu 2013

9. Luật kinh doanh bất động sản 2014

10. Luật nhà ở 2014

11. Luật sở hữu trí tuệ 2005

1. Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

2. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

3. Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

4. Nghị định 20/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

5. Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

6. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

7. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

8. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

9. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

10. Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

11. Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

12. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

13. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

14. Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng

15. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

16. Nghị định 33/2013/NĐ-CP ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

1. Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

2. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

3. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

4. Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

5. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

6. Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

7. Thông tư 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

8. Thông tư 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

9. Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10. Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

11. Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

12. Thông tư 21/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

13. Thông tư 30/2014/TT-NHNN về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

14. Thông tư 14/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN

15. Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

16. Thông tư 24/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

17. Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng

18. Thông tư 01/2015/TT-NHNN về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

19. Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

20. Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

21. Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

22. Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

23. Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

24. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

25. Thông tư 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

26. Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

27. Thông tư 32/2014/TT-BCT về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

28. Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

29. Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

30. Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

31. Thông tư 32/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

32. Thông tư 11/2015/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

33. Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

34. Thông tư 21/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

35. Thông tư 65/2015/TT-BTC về các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

36. Thông tư 69/2015/TT-BTC về Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo

37. Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

38. Thông tư 23/2014/TT-BCT về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện

39. Thông tư 19/2014/TT-BCT về mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

40. Thông tư 05/2014/TT-BKHCN về Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

41. Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

42. Thông tư 10/2013/TT-BCT về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

43. Thông tư 03/2013/TT-BXD về Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

44. Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

45. Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

46. Thông tư 32/2012/TT-BCT quy định thực hiện phát triển điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió

47. Thông tư 13/2010/TT-BXD ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị

48. Thông tư 09/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

49. Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP hướng dẫn nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Quyết định 671/QĐ-BTTTT năm 2022 về Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn”

4. Quyết định 540/QĐ-BHXH năm 2022 về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

5. Quyết định 293/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Mẫu báo cáo định kỳ” để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước”

6. Quyết định 549/2001/QĐ-BLĐTBXH sửa đổi mẫu Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

Quy Định Xa Vời, Luật Có Như Không!

Văn Bản Pháp Luật Hải Dương

Ưu Tiên Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Về Tài Nguyên Và Môi Trường

Phần Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

Các Văn Bản Pháp Lý Hiện Hành Về Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Trong Hoạt Động Xây Dựng

Các Văn Bản, Biểu Mẫu Liên Quan Đến Bảo Hiểm Xã Hội

Thạnh Phú Triển Khai Các Văn Bản Liên Quan Đến Bảo Hiểm Xã Hội

Tổng Hợp Văn Bản Mới Liên Quan Đến Bảo Hiểm Xã Hội Tháng 11/2018

Các Vấn Đề Liên Quan Đến Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Liên Quan Đến Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Sẽ Hoàn Thiện Các Quy Định Pháp Lý

Đọc Hiểu Văn Bản: Bạn Đến Chơi Nhà

Hiện nay, nhìn chung các biểu mẫu đơn vị sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện có số lượng ít, đơn giản, dễ làm. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-BHXH ngày 26/6/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/QĐ-BHXH. Về thủ tục hồ sơ đã công khai tại văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng như trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh có địa chỉ (bhxhthuathienhue.vn). Những biểu mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành (gồm các biểu mẫu tham gia và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), cụ thể như sau: – Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu A01-TS): 02 bản có dán ảnh màu cỡ 3x4cm, do người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lập gửi cho đơn vị sử dụng lao động; – Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu số D02-TS): 02 bản; – Văn bản đề nghị truy thu của đơn vị (mẫu số D01b-TS) đối với những trường hợp truy thu, báo giảm lao động; – Đơn đề nghị trong trường hợp người lao động bị mất sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số D01b-TS); – Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng không thay đổi mức đóng (mẫu số D07-TS): 03 bản; – Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HĐ theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính ban hành) – Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính ban hành); – Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (mẫu số 05-HSB); – Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (mẫu số 13-HSB); – Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) đối với trường hợp nghỉ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; – Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB); – Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp (mẫu số 07-BHYT) * Đối với việc đơn vị phản ánh đi lại làm việc nhiều lần: Nhìn chung, các doanh nghiệp đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đều nắm bắt khá đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, thực hiện đúng thời gian hẹn trả, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp trên địa bàn việc bố trí cán bộ làm công tác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc khác nên chưa nắm vững về thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hơn nữa khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm chậm việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và hưu trí…, đây chính là vấn đề mấu chốt mà đơn vị phản ánh đi làm việc nhiều lần. Để khắc phục tình trạng nói trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần bố trí cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này, đồng thời thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; liên hệ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ) trong giờ làm việc hằng ngày để được hướng dẫn, hoặc trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (bhxhthuathienhue.vn) hoặc liên hệ số điện thoại 3817278 (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ) sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Một Số Văn Bản Liên Quan Đến Công Tác Bảo Hiểm Xã Hội

Nghiệp Vụ Văn Phòng Quản Lý Văn Bản Đến

Phân Tích Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà Của Nguyễn Khuyến

Cách Quản Lý Văn Bản Đi Và Đến Hiệu Quả Nhất

Các Chương Trình Phần Mềm Được Chia Làm Mấy Loại?

Các Văn Bản Hợp Nhất Liên Quan Đến Luật Thuế Mới Nhất ?

Thủ Tục Hưởng Chế Độ Hưu Trí

Chế Độ Hưu Trí, Điều Kiện, Thủ Tục Hồ Sơ Hưởng Lương Hưu

Bảo Hiểm Hưu Trí Bổ Sung Là Gì? So Sánh Với Bảo Hiểm Hưu Trí Tự Nguyện

Chế Độ Hưu Trí Và Tử Tuất Của Bảo Hiểm Xã Hội

Hoạt Động Đầu Tư Của Quỹ Hưu Trí

– Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

– Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

5. Luật quản lý thuế – Văn bản hợp nhất số 17/VBHN – VPQH ngày 11/12/2014.

6. Luật thuế tài nguyên – Văn bản hợp nhất số 18/VBHN – VPQH ngày 11/12/2014.

– Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

8. Xử phạt hành chính thuế – kế toán

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Hợp Nhất Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Văn Bản Hợp Nhất Là Gì?

Nghỉ Làm Tránh Dịch, Lương Tính Sao?

Chống Dịch Virus Corona, Có Thể Cho Học Sinh Nghỉ Thêm 1

Dịch Thuật Là Gì? Dịch Thuật Có Chính Xác Tuyệt Đối?

Tập Hợp Danh Mục Các Văn Bản Liên Quan Đến Hợp Đồng

Tổng Hợp Toàn Bộ Văn Bản Liên Quan Đến Hợp Đồng (Còn Hiệu Lực)

Đề Xuất Chỉ Hà Nội Thuộc Nhóm Nguy Cơ Cao, Cách Ly Xã Hội Đến 30/4

Tp.hcm Và 7 Địa Phương Khác Đề Nghị Cách Ly Xã Hội Đến Hết Tháng 4

Bắc Ninh: 1 Huyện Tiếp Tục Cách Ly Xã Hội Đến 30 4

Tìm Hiểu Về Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022

6. Luật doanh nghiệp 2014

9. Luật kinh doanh bất động sản 2014

11. Luật sở hữu trí tuệ 2005

1. Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

2. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

3. Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

4. Nghị định 20/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

5. Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

6. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

7. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

8. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

9. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

10. Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

11. Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

12. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

13. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

14. Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng

15. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

16. Nghị định 33/2013/NĐ-CP ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

1. Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

2. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

3. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

4. Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

5. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

6. Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

7. Thông tư 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

8. Thông tư 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

9. Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10. Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

11. Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

12. Thông tư 21/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

13. Thông tư 30/2014/TT-NHNN về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

14. Thông tư 14/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN

15. Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

16. Thông tư 24/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

17. Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng

18. Thông tư 01/2015/TT-NHNN về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

19. Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

20. Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

21. Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

22. Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

23. Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

24. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

25. Thông tư 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

26. Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

27. Thông tư 32/2014/TT-BCT về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

28. Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

29. Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

30. Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

31. Thông tư 32/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

32. Thông tư 11/2015/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

33. Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

34. Thông tư 21/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

35. Thông tư 65/2015/TT-BTC về các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

36. Thông tư 69/2015/TT-BTC về Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo

37. Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

38. Thông tư 23/2014/TT-BCT về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện

39. Thông tư 19/2014/TT-BCT về mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

40. Thông tư 05/2014/TT-BKHCN về Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

41. Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

42. Thông tư 10/2013/TT-BCT về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

43. Thông tư 03/2013/TT-BXD về Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

44. Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

45. Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

46. Thông tư 32/2012/TT-BCT quy định thực hiện phát triển điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió

47. Thông tư 13/2010/TT-BXD ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị

48. Thông tư 09/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

49. Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP hướng dẫn nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

D. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

1. Quyết định 671/QĐ-BTTTT năm 2022 về Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn”

4. Quyết định 540/QĐ-BHXH năm 2022 về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

5. Quyết định 293/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Mẫu báo cáo định kỳ” để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước”

6. Quyết định 549/2001/QĐ-BLĐTBXH sửa đổi mẫu Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích!

Thẩm Định Dự Toán Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Phần Bồi Thường Cây, Hoa Mầu, Mức Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Đối Với Dự Án Có Diện Tích Đất Thu Hồi Lớn Hơn 100Ha Hoặc Dự Án Thu Hồi Đất Liên Quan Đến Hai Huyện Trở Lên Hoặc Dự Án Có Phương Án Tái Định Cự Ra Ngoài Địa Bàn Của Huyện

Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Sử Dụng Oda Trong Giao Thông Đường Bộ Ở Việt Nam

Sách Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Các Văn Bản Liên Quan Đến Giáo Dục Cac Van Ban Lien Quan Den Gd Doc

Luật Phổ Cập Giáo Dục Tiểu Học 1991

Toàn Văn Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Đất Đai

Hệ Thống Toàn Văn Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Lĩnh Vực Đất Đai, Nhà Ở

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Môi Trường

Tất Tần Tật Những Văn Bản Liên Quan Đến Công Chứng (Còn Hiệu Lực)

Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền (Liên Quan Đến Quyền Sử Dụng Đất)

Bạn đang băn khoăn về các thông tin sau đây:

Vậy bạn đã tìm được những thông tin ưng ý chưa?

Thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu của đọc giả.

Thông tin không có khả năng giải quyết được vấn đề của đọc giả.

Thông tin không cung cấp đúng yêu cầu của khách hàng

Để không lặp lại những khó khăn và bất tiện nêu trên các bạn có thể chọn ngay bộ tài liệu

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, quản lý đất đai, nhà ở là một trong những vấn đề trọng tâm đổi mới và phát triển. Tăng cường quản lý đất đai chính là một trong những yếu tố then chốt giúp tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị của đất nước và đời sống của nhân dân.Việc quản lý đất đai hợp lý, đúng pháp luật là vấn đề hàng đầu được đặt ra cho ngành địa chính, nhu cầu sử dụng đất của người dân, nhằm đảm bảo sử dụng hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, Nhà nước không ngừng hoàn thiện pháp luật về đất đai để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu xây dựng đất nước. Nhà nước ta đã ban hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cùng nhiều văn bản pháp qui dưới luật như: Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Một số văn bản mới cụ thể như sau: CT số 20/CT-TTg ngày 27-07-2015 Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển; CT số 08/CT-TTg ngày 20-05-2015 Về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2022 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia; NĐ số 76/2015/NĐ-CP ngày 10-09-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; TT số 74/2015/TT-BTC ngày 15-05-2015 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; TT số 41/2015/TT-BTC ngày 27-3-2015 Sửa đổi về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; TT số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26-02-2015 Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; QĐ số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10-07-2015 Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ…

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể Tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư; đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách:

TOÀN VĂN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

(Bao gồm Luật, Nghị Quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông Tư, Quyết Định).

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Nhà xuất bản Nông nghiệp trân trọng giới thiệu và đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách được phổ biến rộng rãi trong phạm vi cả nước.

TOÀN VĂN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Kế Toán

Kế Hoạch Rà Soát Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ke Hoach Kiem Tra Ra Soat He Thong Vbpl Doc

Văn Bản Pháp Luật Kế Hoạch

Nhiều Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Cuộc Sống

Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi

Việc Áp Dụng Các Văn Bản Luật Thay Thế Liên Quan Đến Pccc

Hồ Sơ, Trình Tự Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy

Xử Lý Phiếu Trình Dành Cho Chuyên Viên

Thủ Tục Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Pccc

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân: 8 Nội Dung Cần Biết

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

Xoay quanh vấn đề bạn hỏi về thẩm duyệt PCCC, chúng tôi có ý kiến như sau:

I/ Tại khỏan 3 điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Khoản 4 điều 15 Nghị định nó trên quy định trình tự thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy như sau:

a) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình.

Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500 của dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

b) Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục 14, 16 và 20 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công trình.

c) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

II / Tại điều 7 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như sau:

1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

2. Các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Như vậy, việc có cần thiết kế và trang bị hệ thống báo cháy tự động hay không là xuất phát từ yêu cầu và đặc điểm, tính chất của cơ sở trong cộng tác PCCC.

Thắc Mắc Về Việc Áp Dụng Các Văn Bản Luật Thay Thế Liên Quan Đến Pccc

Các Văn Bản Liên Quan Đến Phòng Chồng Tham Nhũng Danh Muc Cc Vbpl C Lin Quan Cng Tc Pctn Doc

Xử Lý Văn Bản Mật

Thiếu Úy Tử Vong Do Uống Nhầm Ma Túy: Bộ Y Tế Có Văn Bản Mới

Mẫu Sổ Văn Bản Đến Mật

Tx.thuận An: Quan Tâm Kiểm Tra Các Văn Bản Liên Quan Đến Cải Cách Hành Chính

Quy Định Mới Về Mức Chi Thực Hiện Công Tác Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Toàn Bộ Những Văn Bản Liên Quan Đến Công Chứng

Công Chứng Các Văn Bản Liên Quan Đến Di Sản

4 Nhóm Vấn Đề Giúp Phụ Nữ Dân Tộc Thiểu Số Không Bị Bỏ Lại Phía Sau

Mẫu Trinh Bay Văn Bản Của Pgd Trinh Bay Vb Ppt

Các thủ tục hồ sơ của người dân được giải quyết nhanh tại UBND TX.Thuận An

Theo báo cáo của UBND TX.Thuận An, trong công tác theo dõi tình hình THPL, từ đầu năm đến nay đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp, trong đó có 15 trường hợp thuộc lĩnh vực xây dựng và 1 trường hợp về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, có 13 trường hợp chấp hành, còn 3 trường hợp chưa chấp hành quyết định. Ngoài ra, UBND TX.Thuận An đã bàn giao 21 trường hợp vi phạm khác cho UBND xã, phường xử phạt theo quy định. Đối với các trường hợp chưa thực hiện quyết định xử phạt theo quy định, Đội Thanh tra xây dựng và các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt quyết định, bảo đảm việc THPL được thực hiện nghiêm túc.

Trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND – UBND TX.Thuận An ban hành từ ngày 1-4-2005 đến 15-8-2013, hiện nay còn 26 văn bản còn hiệu lực, trong đó có 10 văn bản thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai và xây dựng. Công tác kiểm tra rà soát văn bản QPPL ở TX.Thuận An được thực hiện định kỳ 2 lần/ tuần. Qua kết quả tự kiểm tra, rà soát, không có văn bản có nội dung trái pháp luật cần xử lý. Từ năm 2005 đến nay, Phòng Tư pháp TX.Thuận An cũng đã thực hiện thẩm định, tham gia góp ý 78 dự thảo văn bản QPPL của HĐND – UBND TX.Thuận An và các xã, phường. Từ đầu năm đến nay, các ngành ở TX.Thuận An đã tiếp nhận 38.274 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả đúng hẹn 37.185 hồ sơ, trả trễ hẹn 47 hồ sơ, còn lại là hồ sơ chưa đến hẹn.

Theo ông Đỗ Thành Tâm, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, trong thời gian qua, công tác theo dõi THPL đã góp phần đem lại kết quả tốt trong công tác quản lý Nhà nước của địa phương, thực hiện đúng định hướng pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc áp dụng các quy định pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý hành chính được lãnh đạo thị xã quan tâm, thường xuyên triển khai, chỉ đạo kiểm tra các ngành chuyên môn thực hiện tốt, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, UBND TX.Thuận An cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; từng thủ tục được đơn giản, niêm yết công khai, rõ ràng tại điểm tiếp nhận hồ sơ của bộ phận “một cửa” để người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thủ tục cần thực hiện.

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, trong đợt kiểm tra vừa qua, đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp các văn bản QPPL của các phòng ở TX.Thuận An như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường để có đánh giá thực tế. Qua công tác kiểm tra sẽ là cơ sở pháp lý để TX.Thuận An tiếp tục hoàn thiện công tác THPL và giải quyết các TTHC, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, từ đó phục vụ nhu cầu nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của việc theo dõi tình hình THPL, đưa công tác này từng bước đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

SÔNG TRÀ

Nhiều Văn Bản Mới Liên Quan Đến Cán Bộ, Công Chức Sẽ Chính Thức Được Áp Dụng Từ Ngày 1/7/2019

Văn Bản Mới Liên Quan Đến Cán Bộ, Công Chức Sẽ Được Áp Dụng Từ Ngày 1/7/2019

4 Quy Định Mới Liên Quan Đến Mọi Cán Bộ, Công Chức Từ 1/7/2019

Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà

Đọc Hiểu Văn Bản: Bạn Đến Nhà Chơi