Các Văn Bản Pháp Luật Kế Toán / 2023 / Top 19 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Kế Toán / 2023

Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay được chia thành các ngành luật chủ yếu sau đây.

2. Luật hành chính

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Luật hành chính quy định vị trí pháp lý, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước, quy định chế độ phục vụ công chức, viên chức nhà nước.

Các quy định luật hành chính quyết định mô hình bộ máy kế toán Nhà Nước và quyết định về phân công, sắp xếp cán bộ công chức trong bộ máy kế toán nhà nước.

3. Luật tài chính ngân hàng

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình tạo lập quản lý, sử dụng luân chuyển quỹ tiền mặt.

Các chế độ bao gồm Luật NSNN, các Luật thuế, Luật quản lý tài sản nhà nước, Luật quản lý nợ công, Luật ngân hàng nhà nước.

4. Luật kinh tế

Là tổng thể các quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của các loại hình Doanh nghệp về ký hợp đồng kinh tế, về phá sản doanh nghiệp, về giải quyết tranh chấp kinh tế.

Các văn bản pháp luật thuộc ngành luật kinh tế, luật doanh nghiệp, luật thương mại, các luật thuế, luật kinh doanh, bảo hiểm, luật kinh doanh chứng khoán …

5. Luật lao động

6. Luật dân sự

Luật dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ tài sản, quan hệ nghĩa vụ dân sự và các quan hệ nhân thân.

7. Luật hình sự

Luật hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về tội phạm và hình phạt, mức hình phạt cụ thể tương ứng với hành vi phạm tội, luật hình sự điều chỉnh các quan hệ giữa nhà nước và người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm như kinh doanh trái phép, trốn thuế, lập quỹ trái phép hay báo cáo sai trong quản lý kinh tế …

Comments

Tổng Hợp Các Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Hiện Nay Về Kế Toán / 2023

Các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán gồm 18 văn bản trong đó có 6 văn bản về Nghị định, 6 văn bản về Thông tư và 6 công văn kế toán mới. Văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán 6 Nghị định kế toán mới nhất vừa cập nhật

+ Nghị định 49/2016/ NĐ-CP Mức xử phạt hành chính về hóa đơn Ngày 27/5/2016 chính phủ ban hành Nghị định 49/2016/ NĐ-CP về sửa đổi và bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về xử phạm về vi pham hành chính (hóa đơn, lệ phí, quản lý giá.) + Nghị định Số 100/2016/NĐ-CP Quy định về luật thuế, GTGT Nghị định Số 100/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế GTGT, luật quản lý thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt. + Nghị định Số 139/2016/NĐ-CP quy định về thuế môn bài 2017 Nghị định Số 139/2016/NĐ-CP quy định về mức thuế môn bài của doanh nghiệp và cá nhân áp dụng từ năm 2017. + Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP quy định về lương tối thiểu vùng 2017 Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP quy định về lương tối thiểu của người lao động theo hợp đồng áp dụng từ 2017. + Nghị định Nghị định Số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về luật kế toán với nội dung công tác kế toán, bộ máy kế toán.

6 Thông tư kế toán mới nhất vừa cập nhật Văn bản pháp luật mới nhất về kế toán hiện nay

+ Thông tư 93/2017/TT-BTC bãi bỏ đăng ký phương pháp tính thuế Ngày 199/2017 Bộ tài chính ban hành thông tư 93/2017 quy định mới về Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ hay trực tiếp được xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT +Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về phát hành thông báo hóa đơn Ngày 27/4/2017 thông tư 37 quy định về việc sửa dổi, bổ sung về hóa đơn. +Thông tư 302/2016/TT-BTC Quy định về lệ phí môn bài Thông tư 302 hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài… +Thông tư 176/2016/TT-BTC Xử phạt vi phạm hóa đơn Hướng dẫn sử dụng về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư 10/2014/TT-BTC +Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn luật thuế GTGT, TTĐB Quản lý thuế +Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

6 Công văn về kế toán cập nhật mới nhất Văn bản pháp luật mới nhất về kế toán hiện nay

+Công văn 3706/TCT/KK hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế Ngày 17/8/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn 3706/TCT/KK hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế theo các nội dung mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC. +Công văn 12568/BTC-CĐKT giới thiệu nội dung TT 200 Công văn 12568/BTC-CĐKT giải thích nội dung TT 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 9/9/2015. +Công văn 10315/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật 106/2016/QH13 Công văn 10315/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật 106/2016/QH13 cách tính mức nộp phạt chậm thuế, điều kiện hoàn thuế GTGT.

+Công văn số 4064/BHXH-THU quy định về BHXH, BHYT và BHTN 2015 Công văn số 4064/BHXH-THU quy định về thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 1/1/2015 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM ban hành ngày 17/12/2014. +Công văn 4175/BHXH-PC hướng dẫn lập tờ khai tham gia BHXH, BHNT, BHYT +Công văn 17904/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động.

Tổ Chức Lập Quy Và Các Văn Bản Pháp Lý Hiện Hành Kế Toán / 2023

Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành của kế toán Việt Nam

Quốc hội: Ban hành Luật kế toán.

Chính phủ ban hành các Nghị định thi hành Luật kế toán.

Bộ Tài chính.

+ Quản lý vê mặt Nhà nước đôi vói công tác kế toán;

+ Ban hành các CMKT;

+ Ban hành Chế độ kế toán;

+ Ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các CMKT.

Tổ chức nghề nghiệp: Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Các văn bản pháp lý hiện hành gổm các văn bản chính như:

+ Luật kê’toán.

+ Hệ thống CMKT Việt Nam.

+ Chế độ kế toán doanh nghiệp.

+ Chê độ kê toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Chế độ kế toán cho các loại hình doanh nghiệp khác như Ngân hàng, bảo hiểm, kho bạc…

Năm 2001, Bộ Tài chính ban hành 04 Chuẩn mực kê’ toán đầu tiên. Sự kiện này đã đánh dâ’u một bước phát triển quan họng của hệ thống kê’toán Việt Nam ữong con đường hội nhập, tiên tói tạo dựng một khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kê’toán, tạo ra môi trường kinh tê bình đẳng. Làm lành manh hóa các quan hệ và các hoạt động tài chinh, tạo ra sự công nhận quốc tê’ đối vói Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tê’ quốc tế và khu vực.

Tính đến thời điếm hiện nay, với 5 quyết định Bộ Tài chính đã ban hành 26 Chuẩn mực kế toán:

+ Quyết định sô’ 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 ban hành 04 chuẩn mực;

+ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 ban hành 06 chuẩn mực;

+ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30-12-2003 ban hành 06 chuẩn mực;

+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005 ban hành 06 chuẩn mực;

+ Quyết định SỐ 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 ban hành 04 chuẩn mực.

Luật kế toán được Quổc hội công bố ngày 26-6-2003 và có hiệu lực thi hành từ 01-01-2004. Luật Kế toán được công bố để thay thế Pháp lệnh Kê’toán và thống kê ngày 10-5-1988, thực hiện thông nhất quản lý kê’toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thòi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 Bộ Tài chính ban hành chê’độ kê’toán doanh nghiệp thay thế Quyết định sô’ 1141 TC/CĐKT áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực hoạt động, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm 2006.

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 Bộ Tài chính ban hành Chê độ KTDN nhỏ và vừa và nhỏ thay thê’ Quyết định số 1177 TC/CĐKT ngày 23-12-1996 và Quyết định sô’ 144/2001/QĐ-BTC ngày 21-12-2001, áp dụng cho tâ’t cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tê’ trong cả nước, gổm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, và HTX…

Như vậy, trong 5 năm (2001 – 2006), Quôc hội đã công bô’ Luật Kê’ toán; Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn; Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành 26 CMKT và các Thông tư hướng dẫn, đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế cũng như tiên trình hội nhập kinh tế quổc te.

Các chuẩn mực đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng Chê’độ kê’toán doanh nghiệp và BCTC. Tiếp đến Bộ Tài chính đã nghiên cứu, soan thảo và ban hành Chê’ độ kế toán doanh nghiệp tại Quyết định sô’ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 thay thê’Quyết định sô’ 1141 TC/QĐ/CĐKT ban hành ngày 01-11-1995;

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định sô’ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 và Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kê’toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Quyết định số 48/2006/ QĐ-BTC ngày 14-9-2006. Hai Thông tư này đưa ra một loạt các thay đổi trong quy định về kế toán và yêu cầu vể lập và trình bày BCTC áp dụng đôì với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phẩn kinh tế. Thông tư sô’ 200 và Thông tư sô’ 133 đã xây dựng một hệ thông kế toán linh hoạt, coi trọng bản chất hơn hình thức, cởi mở trên tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kê’ toán; không kê’ toán vì mục đích thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế’ trong tiến trình hội nhập.

Chế độ kê’ toán doanh nghiệp được thiết kê’, xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật những yêu cầu mới nhâ’t của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, tuân thủ CMKT Việt Nam, phù họp với nguyên tắc và thông lệ có tính phổ biến về kê’ toán của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đồng thời, hệ thông kê’toán doanh nghiệp được xây dựng đảm bảo tính thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tê’tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và những năm sắp tới.

Đáp ứng yêu cầu hội nhập về tài chính, kê’ toán Luật Kế toán năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2015. Luật Kế toán được công bố để thay thê’cho Luật kê’toán năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ 01-01-2017. Luật Kê’ toán năm 2015 có nhiều quy định mới về nguyên tắc hạch toán, CMKT, BCTC

Nhà nước, kiểm soát nội bộ và kiểm tra kế toán, hành nghề dịch vụ kế toán.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

46 Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Cần Biết Năm 2022 / 2023

Khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp cũng như trong quá trình vận hành hoạt động; đội ngũ kế toán nắm giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Kế toán là bộ phận tham mưu và thực hiện chính xác các vấn đề tài chính của doanh nghiệp; việc kế toán cập nhật kịp thời và đầy đủ các quy định pháp luật để giúp doanh nghiệp thực hiện cho đúng là vô cùng quan trọng.Việt Luật xin giới thiệu đên quý doanh nghiệp 46 văn bản pháp luật kế toán cần biết năm 2019.

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

C. Thuế thu nhập cá nhân:

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13; Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

D. Lệ phí môn bài:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

E. Thuế nhà thầu:

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

F. Hóa đơn:

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP; 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC; 111/2013/TT-BTC; 219/2013/TT-BTC; 08/2013/TT-BTC; 85/2011/TT-BTC; 39/2014/TT-BTC; 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Luật việc làm 2013

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bộ Luật lao động 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Cần hỗ trợ về dịch vụ Kế toán – thuế; Bảo hiểm xã hội; Pháp lý doanh nghiệp; Đầu tư nước ngoài… vui lòng liên hệ với Việt Luật

Địa chỉ: Số 02 Hoa Phượng, P. 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại tư vấn: 08 3517 2345 (20 lines) – Tổng đài tư vấn: 1900 585847

Hotline: 0934 234 777 (Ms. Sương) – 0936 234 777 (Mr. Mẫn)

Địa chỉ mail: Tuvan@vietluat.vn – chúng tôi