Công Ty Luật Phạm Danh / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Luật Kinh Tế: Công Ty Hợp Danh

, Looking for Summer 2018 Part-Time Internship (CPT)

Published on

Giới thiệu về định nghĩa công ty hợp danh và luật kinh tế quy định về loại mô hình doanh nghiệp này

1. Danh sách nhóm 2:Danh sách nhóm 2: Lê Hoàng NhânLê Hoàng Nhân Võ Ng c Thanh Th oọ ảVõ Ng c Thanh Th oọ ả Nguy n Thanh TrangễNguy n Thanh Trangễ Nguy n Tr n H ng H nhễ ầ ồ ạNguy n Tr n H ng H nhễ ầ ồ ạ Lê Th y VyụLê Th y Vyụ

2. A. Khái niệm và đặc điểm B. Đăng ký kinh doanh C. Quy chế thành viên D. Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh E. Chế độ tài chính

3. Theo Đi u 130 c a Lu t doanh nghi p nămề ủ ậ ệ 2005, công ty h p danh là doanh nghi p, trong đó:ợ ệ -Ph i có ít nh t hai thành viên là ch s h u chung c a côngả ấ ủ ở ữ ủ ty, cùng nhau kinh doanh d i m t tên chung.ướ ộ -Thành viên h p danh ph i là cá nhân, ch u trách nhi m b ngợ ả ị ệ ằ toàn b tài s n c a mình v các nghĩa v c a công ty.ộ ả ủ ề ụ ủ -Thành viên góp v n ch ch u trách nhi m v các kho n nố ỉ ị ệ ề ả ợ c a công ty trong ph m vi s v n góp vào công tyủ ạ ố ố

4. Đ C ĐI MẶ ỂĐ C ĐI MẶ Ể – Công ty có t cách pháp nhân.ư – Công ty ph i có t hai cá nhân tr lên tham gia thànhả ừ ở l p bao g m thành viên h p danh, thành viên góp v nậ ồ ợ ố ( có th có).ể – Thành viên h p danh ph i là ng i có trình đ , có uyợ ả ườ ộ tín ngh nghi p, ch u trách nhi m vô h n đ i v i cácề ệ ị ệ ạ ố ớ ho t đ ng c a mình.ạ ộ ủ – Thành viên góp v n là thành viên ch góp v n vào côngố ỉ ố ty và ch u trách nhi m h u h n trong ph n v n góp c aị ệ ữ ạ ầ ố ủ mình.

5. – Tài s n c a công ty đ c l p v i cá nhân, t ch c khác và ch uả ủ ộ ậ ớ ổ ứ ị trách nhi m b ng chính tài s n đó.ệ ằ ả – Công ty h p danh và các thành viên h p danh c a công tyợ ơ ủ ph i ch u trách nhi m vô h n.ả ị ệ ạ – Thành viên c a công ty h p danh không đ c làm chủ ợ ượ ủ doanh nghi p t nhân ho c thành viên h p danh c a công tyệ ư ặ ợ ủ h p danh khác.ơ – Công ty h p danh không đ c phát hành b t kỳ lo i ch ngợ ượ ấ ạ ứ khoán nào

6. 1. Trình tự đăng ký kinh doanh:  Người thành lập DN nộp đủ hồ sơ ĐKKD tại cơ quan ĐKKD có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ này.  Cơ quan ĐKKD xem xét hồ sơ và cấp GCNĐKKD trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu từ chối thì thông báo bằng văn bản.  Cơ quan ĐKKD xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp GCNĐKKD.  Thời hạn cấp GCNĐKKD gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của PL về đầu tư.

7. 2. Hồ sơ ĐKKD của CTHD gồm:  Giấy đề nghị ĐKKD theo mẫu do cơ quan ĐKKD có thẩm quyền quy định.  Dự thảo điều lệ cty  Danh sách TV, bản sao giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi TV.  VB xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với CTHD kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định.  Chứng chỉ hành nghề của TV hợp danh và cá nhân khác đối với CTHD kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

8. 1. Thành viên hợp danh:  Tham gia thành lập cty.  Được tiếp nhận trong quá trình hoạt động.  Người thừa kế được Hội đồng thành viên (HĐTV) chấp thuận làm TV. 2. Thành viên góp vốn:  Góp vốn vào cty khi thành lập  Được cty tiếp nhận trong quá trình hoạt động.  Người thừa kế được HĐTV chấp thuận làm TV góp vốn.

9. 1. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh: Khi xảy ra các TH sau: Tự nguyện rút vốn Chết hoặc bị tòa tuyên bố là đã chết Tòa tuyên bố mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Bị khai trừ khỏi công ty. Các TH khác do điều lệ cty quy định. 2. Chấm dứt tư cách TV góp vốn: Chuyển nhượng phần vốn góp Để thừa kế, tặng, cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của PL.

12. 3. Điểm chung: TV có quyền được cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của cty từ HĐTV và các TV hợp danh khác, kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác. Được chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần vốn góp. Khi cty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần tài sản theo tỷ lệ phần vốn góp Những điều khác được quy định theo Luật và Điều lệ cty.

13. 1.Nghĩa vụ của TV hợp danh: Quản lý, thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất, đảm bảo lợi ích cty. Quản lý, hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của PL. Không sử dụng tài sản của cty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Hoàn trả cho cty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại đã gây ra đối với cty. Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của cty nếu tài sản của cty không đủ trả nợ. Chịu lỗ tương ứng phần vốn góp vào cty, theo điều lệ Hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác tình hình, kết quả kinh doanh của mình với cty.

14. 2. Nghĩa vụ của TV góp vốn: Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của cty trong phạm vi vốn góp. Không được tham gia quản lý cty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh cty. Tuân thủ Điều lệ, nội quy cty, quyết định của HĐTV. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ cty.

15. Quyền của thành viên hợp danh có bị hạn chế ?Quyền của thành viên hợp danh có bị hạn chế ? Điều 133 Luật Doanh Nghiệp : Thành viên hợp danh có những hạn chế sau đây: 1. Không được làm chủ doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân hoặc trở thành thành viên hợp danh của 1 công ty hợp danh khác nếu không được sự nhất trí của những thành viên còn lại. 2. Không được chuyển nhượng vốn của mình cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên còn lại 3.Không được nhận danh mình hoặc người khác để thực hiện kinh doanh tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của người khác

16. 1. Hội đồng thành viên:

17. 2. Chủ tịch HĐTV: Hội đồng TV bầu 1 TV hợp danh làm Chủ tịch HĐTV, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc nếu Điều lệ không quy định khác. 3. Vấn đề đại diện của CTHD: Trong cty hợp danh, giám đốc không phải là người đại diện duy nhất của cty. Mọi TV hợp danh đều là người đại diện của cty.

19. Thành viên h p danh và thành viên góp v n ph iợ ố ả góp đ và đúng h n s v n đã cam k t,n u khôngủ ạ ố ố ế ế ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t h iả ị ệ ồ ườ ệ ạ Thành viên góp v n có quy n chuy n nh ng t t cố ề ể ượ ấ ả s v n c a mình cho ng i khác n u đ c các thànhố ố ủ ườ ế ượ viên h p danh còn l i đ ng ý.ợ ạ ồ

20. Thành viên h p danh b tuyên b m t năng l c hànhợ ị ố ấ ự vi dân s ,h n ch năng l c hành vi dân s thì ph nự ạ ế ự ự ầ v n góp s đ c hoàn tr l i công b ng,th a đáng.ố ẽ ượ ả ạ ằ ỏ Thành viên b khai tr kh i công ty hay t đ ng rútị ừ ỏ ự ộ v n kh i công ty thì trong vòng 2 năm v i các kho nố ỏ ớ ả n phát sinh c a công ty.ợ ủ

21. Thành viên ch t ho c b tuyên b ch t thì ng i th aế ặ ị ố ế ườ ừ k c a h s đ c h ng ph n giá tr tài kho n t iế ủ ọ ẽ ượ ưở ầ ị ả ạ công ty

22. Lợi thế Việc thành lập hoặc giải thể tương đối dễ dàng, ít tốn kém. Kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. CSH có toàn quyền kiểm soát đối với CSKD CSH được hưởng toàn bộ lợi tức, toàn quyền quyết định cách sử dụng số tiền lợi tức đó. CSH có quyền hạn ngang bằng nhau. Quy mô DN nhỏ nên dễ quản lý Khả năng huy đông vốn cao do cơ chế 2 loại TV Hạn chế CSH chịu TNVH CSH chịu TN về hành động của đối tác khác Có thể có bất đồng ý kiến Cty HD dễ bị giải thể Không được ph/hành CK CSH không được làm chủ DNTN hoặc cty HD khác. Có sự nhập nhằng giữa TS cty và TS cá nhân TVHD

Cảnh Báo: Các Công Ty Tư Vấn Giả Danh Công Ty Luật

Tin tức Triminhlaw

Cảnh Báo: Các công ty tư vấn giả danh công ty luật

Cảnh Báo: Các công ty tư vấn giả danh công ty luật

Thực trang hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư bị lừa sử dụng dịch vụ luật sư khi không phân biệt được Công ty luật và Công ty tư vấn quản lý hoặc tư vấn đầu tư. Dẫn đến chất lượng dịch vụ thấp, thiệt hại cho khách hàng và làm mất niềm tin vào giới Luật sư. Với bài viết này, chúng tôi muốn cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trong việc kiểm tra tư cách pháp lý của đơn vị Luật cung cấp dịch vụ mình dự định chọn và cách nhận biết tổ chức hành nghề luật sư.

Trước hết, chúng tôi xin làm rõ nội hàm của dịch vụ pháp lý. Căn cứ vào Điều 4 của Luật luật sư thì Dịch vụ pháp lý bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. Vậy ai được phép cung cấp dịch vụ pháp lý đến khách hàng, căn cứ Điều 23 Luật Luật sư thì cá nhân, tổ chức được cung phép cung cấp dịch vụ pháp lý bao gồm:

Luật sư hành nghề tư cách cá nhân

Văn phòng luật sư

Công ty Luật TNHH hoặc Công ty Luật Hợp danh

Đối với Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân được hiểu là làm pháp chế của một công ty và chỉ được đăng ký cung cấp dịch vụ pháp lý cho công ty đó mà thôi. Do đó, luật sư hành nghề tư cách cá nhân không được chào giá, cũng cung cấp dịch vụ pháp lý ra ngoài công ty mình làm pháp chế.

Như vậy những công ty đăng ký ngành nghề tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư thì không được thự chiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

Hình thức xử lý đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật sư bất hợp pháp như sau:

Điều 92. Xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư bất hợp pháp

1. Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề luật sư mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào thì bị buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị phạt tiền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào thì bị buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Hiện nay, theo Luật hình sự 2015 thì không còn tôi kinh doanh trái phép nữa. Do đó, Những trường hợp sử dụng danh nghĩa công ty Luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhưng thực chất không phải là công ty Luật thì bị truy cứu ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 có quy định:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Việc sử dụng website, cardvisit hoặc tự xưng là văn phòng luật sư hoặc công ty Luật làm cho khách hàng nghĩ rằng các cá nhân, tổ chức đó có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý để ký hợp đồng và nhận phí của khách hàng chính là đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của khách hàng, bởi nếu khách hàng biết họ không phải tổ chức hành nghề luật sư thì đã không chuyển phí luật sư.

Đặc điểm nhận dạng công ty Luật với các công ty khác là qua tên doanh nghiệp. Công ty luật thì thành tố Luật được đặt trước loại hình doanh nghiệp, theo Luật Luật sư thì chỉ hai loại hình doanh nghiệp được phép thực hiện chức năng luật sư, đó là TNHH và hợp danh. Do đó, tên công ty Luật sẽ là Công ty Luật TNHH ABC hoặc Công ty Luật Hợp Danh ABC. Còn các công ty Luật giả sẽ được đặt tên Công ty TNHH Luật ABC hoặc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư ABC. Nếu dựa vào thông tin trên website hoặc carvisit thì khách hàng có thể sẽ không biết tên thật của công ty Luật mình đang sử dụng, mà khách hàng nên xem trên Giấy phép hoạt động do Sở tư pháp cấp hoặc xem trên hóa đơn công ty đó xuất cho mình.

http://infonet.vn/co-luat-su-chuyen-moi-tien-doanh-nghiep-do-tieng-xau-cho-co-quan-nha-nuoc-post204410.info

CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH – TRI MINH LAW FIRM

Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

SĐT: (024).3766.9599

HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

SĐT: (028).3933.3323

Email: contact@luattriminh.vn 

https://www.luattriminh.vn

Những Luật Sư Danh Tiếng Của Công Ty Luật Greenberg Traurig

Là một trong 10 hãng Luật nổi tiếng nhất trong ngành tại Hoa Kỳ – Công ty luật Greenberg Traurig sở hữu những luật sư danh tiếng nhất. Mỗi người luật sư của hãng đều tài giỏi ở những lĩnh vực cụ thể, bằng nhiều năm kinh nghiêm của mình trong thị trường EB-5 đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tổng quan về công ty luật Greenberg Traurig

Greenberg Traurig là công ty luật quốc tế được thành lập tại Miami, bang Florida, Mỹ vào năm 1967 bởi luật sư Larry J. Hoffman, Mel Greenberg và Robert H. Traurig. Sau 50 năm thành lập, năm 2016, Greenberg Traurig được xếp hạng hai trong số 400 công ty luật lớn nhất nước Mỹ.

Greenberg Traurig là công ty luật quốc tế tư vấn trong nhiều lĩnh vực với trên 2,000 luật sư và 37 văn phòng trên toàn thế giới. Được đánh giá là một trong 10 Hãng luật uy tín và lớn nhất trong ngành EB5 của Mỹ.

Tiến sĩ luật Kate Kalmykov

Bà Kate Kalmykov là luật sư trưởng của hãng luật Greenberg Traurig và có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn về Chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5. Bà được bình chọn là một trong 25 luật sư giỏi nhất trong ngành theo tạp chí EB-5 Investor.

Những luật sư Di trú tài giỏi của Greenberg Traurig

Luật sư Sylvia Sobszyk hoạt động trong lĩnh vực di trú, bao gồm cả di trú theo diện đầu tư EB-5 hay theo diện đoàn tụ gia đình. Bà đã tư vấn cho hàng ngàn gia đình thông qua quy trình của EB-5, đang chờ kết quả của đơn I-526 và các mẫu đơn tương ứng để xin Thường trú nhân. Sylvia làm việc với các nhà phát triển dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau và đã trải qua rất nhiều khía cạnh của chương trình EB-5.

Luật sư di trú Jennifer Hermansky là luật sư chuyên về thị thực Đầu tư theo chương trình EB-5. Bà đã chuẩn bị và nộp hàng trăm đơn xin Thẻ Xanh có điều kiện (I-526) và Thẻ Xanh vĩnh viễn (I-829) cho các nhà đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm vùng. Bà còn làm việc với các nhà phát triển dự án, các Trung tâm vùng và có sự hiểu biết sâu rộng về nhiều khía cạnh của chương trình EB-5.

15 Mẫu In Danh Thiếp Dành Cho Luật Sư Và Công Ty Luật

5

/

5

(

3

bình chọn

)

Nghề Luật sư là nghề cao quý và luôn được kính trọng ở mỗi quốc gia trên thế giới vì công việc bảo vệ thân chủ của họ. Trong loạt bài viết về các mẫu in danh thiếp mà VietPrint giới thiệu, chúng tôi xin gửi đến bạn bộ sưu tập 15 mẫu in danh thiếp Luật sư và công ty Luật để các bạn tham khảo.

In danh thiếp luật sư, in danh thiếp công ty luật

Thiết kế name card luật sư, card visit công ty luật đòi hỏi sự phù hợp với đặc thù ngành luật đó là thể hiện sự đơn giản, truyền thống và tôn nghiêm. Chất liệu giấy để in danh thiếp luật sư cũng có sự lựa chọn kỹ càng với loại giấy dày (định lượng 300gsm trở lên), cứng cáp. Có thể lựa chọn giấy mỹ thuật để sử dụng.

Nguồn: Vietbrands – Dịch vụ thiết kế logog & thương hiệu!