Điều Gì Quyết Định Bản Chất Giai Cấp Công Nhân / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Trong Điều Lệ Đảng

Tăng Cường Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Nhà Nước

Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Và Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kỹ Thuật Kiểm Thử Bảng Quyết Định

Cách Tạo Test Case Sử Dụng Kỹ Thuật Bảng Quyết Định

Câu 2: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong Điều lệ Đảng?

BÀI LÀM

Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nên công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.

Là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất là chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được ứng dụng ngay trong sản xuất). Vì thế, giai cấp công nhân có vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xã hội.

Vậy ở trong Điều lệ Đảng bản chất của giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chủ yếu: * Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định bản chất giai cấp công nhân của mình.

Trong “Chương trình tóm tắt” được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng khẳng định: “Đảng là đội tiên phong lãnh đạo của đội quân vô sản gồm một số lớn giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”.

Sách lược vắn tắt viết: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được quần chúng”.

Đại hội X đã thông qua sự diễn đạt về Đảng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.

Sự diễn đạt như trên thể hiện ở 2 nội dung sau:

+ Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam và đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

+ Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của CNXHKH. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cần làm rõ khái niệm giai cấp công nhân.

+ Khái niệm giai cấp công nhân (theo Nghị quyết TW 6 khoá X).

– Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

+ Là 1 lực lượng to lớn, quan trọng trong xã hội, chưa định hình rõ nét, còn có sự biến đổi, phát triển.

+ Thành phần: bao gồm những người lao động chân tay và trí óc.

+ Đặc điểm: làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

(Tính đến đầu năm 2007, tổng số công nhân nước ta khoảng 9,5 triệu người, chiếm tỷ lệ 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội, trong đó số lượng công nhân làm việc trong các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khoảng 6,75 triệu người).

– Ở nước ta, giai cấp công nhân tuy số lượng còn ít, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam và chính Đảng của mình luôn đứng trên lập trường cách mạng, giữ vững bản chất giai cấp, lấy Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa giai cấp và dân tộc… Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đều bắt nguồn từ việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dân tộc.

+ Trong điều kiện của nước ta, quyền lợi của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất.

+ Sự gắn kết máu thịt giữa Đảng với giai cấp và dân tộc đã được thể hiện ngay từ nguồn gốc ra đời của Đảng ta. Đảng ra đời không chỉ là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân mà còn với phong trào yêu nước.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định rằng: Đảng ta không chỉ là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (tháng 2 – 1951), Bác chỉ rõ: “Đảng Lao động Việt Nam phải là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của nhân dân Việt Nam… Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.(Trích Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 37 – 38).

– Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. Về vấn đề lợi ích, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc. Cụ thể:

+ Trên thực tế, Đảng ta ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc.

+ Trong cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta nêu khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”.

+ Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đề ra mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề cơ bản đó). Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.

Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, khi đã có đảng tiên phong của nó, đều có những đặc điểm cơ bản, chung nhất đó. Do vậy, giai cấp công nhân mỗi nước đều là một bộ phận không thể tách rời giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Vì vậy chủ nghĩa Mác-Lênin mới có quan điểm đúng đắn về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới cùa giai cấp công nhân.

Có ý kiến đã cho rằng : Giai cấp công nhân Việt Nam số người còn ít, không lãnh đạo được cách mạng.

Nói vậy không đúng. Lãnh đạo được hay là không, là do đặc tính cách mạng, chứ không phải do số người nhiều ít của giai cấp. Giai cấp công nhân có chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên nền tảng đấu tranh, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng đề ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu cách mạng, lôi cuốn giai cấp nông dân và tiểu tư sản vào đấu tranh, bồi dưỡng họ thành những phần tử tiên tiến. Lại có những phần tử trí thức tham gia cách mạng và vô sản hoá. Thành thử đội ngũ chính trị của giai cấp công nhân ngày càng phát triển. Mai sau, công nghệ của ta ngày càng phát triển, thì số công nhân ngày càng tǎng thêm.

Trong thời đại ngày nay, bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản vẫn chỉ có thể là bản chất giai cấp của giai cấp công nhân; cơ sở chính trị – xã hội chủ yếu của Đảng Cộng sản phải là giai cấp công nhân trong quá trình phát triển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ; tư duy mới về giai cấp công nhân phải gắn liền với tư duy mới về chủ nghĩa xã hội hiện đại. Có thể nói, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự lạc hậu, bất cập trước đây của Đảng Cộng sản ở một số nước tư bản phát triển là do không nhận thức được điều này. Bởi vậy, ở đó, Đảng Cộng sản dần dần mất cơ sở chính trị – xã hội cần có của mình, gắn liền với những cương lĩnh ngày càng xa rời cuộc sống. Giai cấp công nhân hiện đại, nhân dân lao động không thấy được con đường đi tới một xã hội tốt đẹp hơn, mà đôi khi mất phương hướng và dường như kỳ vọng vào một tương lai nào đó trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại, khi ở đó xuất hiện và phát triển dần một số yếu tố của xã hội mới, nhưng đội tiên phong của giai cấp công nhân hiện đại đã không nhận ra để làm sinh sôi nảy nở.

Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, là Đảng của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Bởi nhiều lẽ: Đảng là con đẻ của hai phong trào: phong trào công nhân và phong trào yêu nước (chứ không chỉ là con đẻ của phong trào công nhân như ở những nước tư bản). Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong đó đặt nhiệm vụ dân tộc lên trên và lên trước, coi nhiệm vụ dân tộc là tiền đề, điều kiện tiên quyết và là cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng động viên sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, coi cách mạng xã hội chủ nghĩa không chỉ là nhiệm vụ giai cấp mà còn là nhiệm vụ dân tộc, định hướng cho nhiệm vụ dân tộc, bảo đảm độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc triệt để, đưa dân tộc bỏ qua thời đại dân tộc tư sản, tiến vào thời đại dân tộc xã hội chủ nghĩa.

Là Đảng của giai cấp công nhân, trước hết Đảng phải hiểu giai cấp công nhân và dựa vào giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay đã thay đổi rất nhiều (như trên đã phân tích), đang phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, phát triển trong sự phân hóa thường xuyên – một sự phân hóa tích cực. Đó là sự phân hóa trong cơ cấu ngành nghề kinh tế – kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất; trong cơ cấu thành phần kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất; trong phân công lao động xã hội.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng đã được thể hiện rõ ở trong Điểu lệ Đảng hiện lên như một bức tranh toàn cảnh về cái đẹp đẽ và cao cả nhất, hiện thân cho tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của cha ông ta từ thời kháng chiến, tinh thần ấy vẫn trường tồn tới ngày nay như bản anh hùng ca mãnh liệt cho chúng ta noi theo.

Bản Chất Giai Cấp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Về Bản Chất Của Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì

Quá Trình Thông Qua Quyết Định Mua Hàng

26 Lí Do Khiến Khách Hàng Quyết Định Mua Hàng

Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Nhà Nước

Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Và Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kỹ Thuật Kiểm Thử Bảng Quyết Định

Cách Tạo Test Case Sử Dụng Kỹ Thuật Bảng Quyết Định

Cây Quyết Định (Decision Tree) Là Gì? Tìm Hiểu Thuật Toán Id3

Cách Khôn Ngoan Để Bạn Ra Quyết Định Táo Bạo?

Nhà nước là một phạm trù lịch sử nó chỉ ra đời và tồn tại khi giai cấp và đấu tranh giai cấp xuất hiện. Do đó, nhà nước là sản phẩm tất yếu của một xã hội có giai cấp, nó bao giờ cũng mang bản chất một giai cấp nhất định, không có một nhà nước nào là phi giai cấp, không có nhà nước đứng trên giai cấp. Như vậy không phải lịch sử nhân loại xuất hiện là có nhà nước ngay và nhà nước không phải tồn tại mãi mãi. Trong hình thái kinh tế – xã hội cộng sản nguyên thủy chưa xuất hiện nhà nước vì chưa có giai cấp. Trong hình thái kinh tế – xã hội cộng sản văn minh (giai đoạn cao) thì giai cấp dần dần không còn, đồng thời với quá trình đó là nhà nước của giai cấp cũng tự tiêu vong.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được coi là Nhà nước của dân, do dân, vì dân nhưng tuyệt nhiên nó không phải là “Nhà nước toàn dân”, hiểu theo nghĩa nhà nước phi giai cấp. Nhà nước bao giờ và ở đâu cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định. Nhà nước Việt Nam mới, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, là một Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. Vì:

Một là, Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Điều này được thể hiện:

– Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân. Việc xác định bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước là một vấn đề rất cơ bản của Hiến pháp. Lời nói đầu của bản Hiến pháp năm 1959 khẳng định: “Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Trong quan điểm cơ bản xây dựng một Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ một nhà nước thể hiện tính chất nhân dân rộng rãi. Hồ Chí Minh vẫn nhấn mạnh nòng cốt của nhân dân là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tri thức, do giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

– Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức thích hợp. Nói đến phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là nói đến cách lãnh đạo cho phù hợp với từng thời kỳ. Trong thời kỳ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước, đất nước ta vừa tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng và bảo vệ Tổ quôc, vưa lãnh đạo nhân dân xây dựng chế độ mới. Do đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ta thời kỳ đó không giống với những thời kỳ sau này. Song, trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn có những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng chung cho các thời kỳ. Đó là:

+ Đảng lãnh đạo bằng đường lối, quan điểm, chủ trương để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, kế hoạch

+ Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên của mình trong bộ máy, cơ quan nhà nước.

+ Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng công tác kiểm tra.

Hai là, bản chất giai cấp của Nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước. Điều này đã được thể hiện trong quan điểm của Hồ Chí Minh ngay từ khi đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời.

Ba là, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh rất chú ý đến tính dân chủ trong tổ chức và hoạt động của tất cả bộ máy, cơ quan nhà nước, nhấn mạnh đến việc phát huy cao độ dân chủ, đồng thời phát huy cao độ tập trung. Nhà nước phải tập trung thống nhất quyền lực để tất cả mọi quyền lực vào tay nhân dân.

Tăng Cường Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Trong Điều Lệ Đảng

Bản Chất Giai Cấp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Về Bản Chất Của Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì

Tăng Cường Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Nhà Nước

Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Và Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kỹ Thuật Kiểm Thử Bảng Quyết Định

Cách Tạo Test Case Sử Dụng Kỹ Thuật Bảng Quyết Định

Cây Quyết Định (Decision Tree) Là Gì? Tìm Hiểu Thuật Toán Id3

Điều lệ Đảng ghi rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân (GCCN), đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của GCCN, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Điều đó cho thấy, Đảng mang bản chất của GCCN, lẽ đương nhiên QĐND Việt Nam mang bản chất GCCN, giai cấp đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, hiện đại của nhân loại. Vì vậy, tăng cường bản chất GCCN cho QĐND Việt Nam chính là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Thực tiễn cho thấy, Quân đội ta sinh ra trong thời kỳ nước ta đang là nước thuộc địa nửa phong kiến, nơi nền sản xuất còn lạc hậu. Khi ấy, đất nước đang trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nên nền kinh tế còn kém phát triển. Đại đa số quân nhân trong quân đội đều xuất thân từ con em nông dân, công nhân… Do đó, tăng cường bản chất GCCN cho quân đội là một nhu cầu bức thiết để tạo ra một đội quân cách mạng của Đảng, mang bản chất của GCCN. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, quân đội là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, do đó việc phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) càng trở nên quan trọng. Bản chất GCCN của QĐND Việt Nam không tự nhiên mà có, nó là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện của các cấp bộ đảng trong quân đội, trực tiếp là chi bộ cơ sở và sự tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, chiến sĩ trong quá trình lâu dài mới đạt được.

Muốn tăng cường bản chất GCCN cho quân đội, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới, trước hết, chúng ta cần tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước một cách bài bản, chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Giải pháp này có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc tăng cường bản chất GCCN cho QĐND Việt Nam hiện nay. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đề cập về các biểu hiện suy thoái về chính trị, chỉ rõ: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nếu không kịp thời chấn chỉnh và đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, mục tiêu lý tưởng cách mạng bị phai nhạt, hậu quả thật khó lường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Gần đây có một số người, nguyên là cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội vi phạm pháp luật, thậm chí có người có tư tưởng “công thần cộng sản” phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm… Điều đó cho thấy, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ trong quân đội nói riêng phải thường xuyên được quan tâm, bồi dưỡng một cách thấu đáo, sâu sắc và triệt để.

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, các cơ quan chức năng cần giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định một cách bài bản quy trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ cán bộ theo phân cấp, trong đó đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Các học viện, nhà trường quân đội cần tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, học tập các nội dung này. Căn cứ vào cơ cấu, chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, cần đầu tư đào tạo chuyên sâu để cán bộ quân đội luôn có đủ năng lực, trình độ đảm nhiệm tốt các chức vụ chủ chốt ở các đơn vị và tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương khi được Đảng và Nhà nước yêu cầu. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, cần kiểm tra, đánh giá khách quan, trung thực kết quả đối với mọi cán bộ, tuyệt đối tránh bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cấp chi bộ trở lên. Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, mọi cán bộ, đảng viên đều sinh hoạt Đảng, chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của một tập thể chi bộ. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đang có tác động đa chiều đối với mọi cán bộ, đảng viên làm gia tăng tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nếu chúng ta không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rất có thể sẽ không phát hiện được các dấu hiệu vi phạm, từ đó không thể ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả sự lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống, không thể ngăn chặn các vi phạm. Việc thời gian gần đây một số đảng viên bị kỷ luật, thậm chí bị khai trừ khỏi Đảng, bị xử lý trước pháp luật là một bài học đau xót của Đảng ta. Vì vậy, tăng cường kiểm tra giám sát mục đích là tăng cường sự phòng ngừa, không để đồng chí, đồng đội bị những “viên đạn bọc đường” tấn công, đó chính là tính khoa học, cách mạng của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả giải pháp này, trước hết, cấp ủy, chi bộ cần xây dựng cụ thể kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo nhiệm kỳ, hằng năm và đột xuất của chi bộ. Cần đôn đốc, kiểm tra sự chuẩn bị của từng đảng viên được kiểm tra, giám sát từng tháng, từng quý theo tiến trình kế hoạch đã được xây dựng. Quá trình kiểm tra cần thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác, kịp thời phát hiện ra các đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Khi đã phát hiện thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và của pháp luật, Điều lệnh kỷ luật quân đội, dù đó là ai, giữ chức vụ gì, tuyệt đối tránh tình trạng nể nang, bao che. Có như vậy mới giữ được sự trong sạch trong đội ngũ, giữ vững được uy tín của Đảng.

Tăng cường bản chất GCCN cho QĐND Việt Nam là nhu cầu và nhiệm vụ trọng yếu trong thời kỳ mới. Những vấn đề nêu trên nếu được thực hiện đồng bộ, nhất quán, chắc chắn sẽ vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam, vừa góp phần xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Trong Điều Lệ Đảng

Bản Chất Giai Cấp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Về Bản Chất Của Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì

Quá Trình Thông Qua Quyết Định Mua Hàng

Về Bản Chất Của Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bản Chất Giai Cấp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Trong Điều Lệ Đảng

Tăng Cường Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Nhà Nước

Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Và Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trước hết, Người khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trong “Điều lệ tóm tắt” của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Hội nghị hợp nhất 3 đảng năm 1930 đã nêu: Đảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng.

Đại hội II của Đảng năm 1951 đã khẳng định ” Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam. của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân của Đảng tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam”.

Đại hội II kết luận: Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, nói cách khác, Đảng Lao động Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Về bản chất, Đảng Lao động Việt Nam mang bản chất công nhân, là đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, vì Đảng Lao động Việt Nam có đủ những tính chất căn bản của một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân:

Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng;

Đảng lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức;

Đảng lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm về Đảng (tại Bài nói chuyện tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tâp họp vào tháng 1 năm 1965): Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng ta đã biết vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước ta một cách sáng tạo để nêu ra đường lối, chính sách đúng đắn, đảm bảo cho cách mạng phát triển thắng lợi. Cán bộ, đảng viên ta nói chung là những người cộng sản chân chính, trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân và được dân mến, dân tin.

Trong tác phẩm; “Đạo đức cách mạng“Người viết: “ Để giành thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Cách mạng ở Liên Xô và ở các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó, không ai chối cãi được”.

Trong tác phẩm “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích những nhân tố đưa đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người viết: “Ngay từ lúc đầu, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Trong lúc đó giai cấp tư sản non yếu chỉ mong thoả hiệp với đế quốc để tìm một lối sống. Các tầng lớp tiểu tư sản tuy là sôi nổi, nhưng tư tưởng bế tắc, không có đường ra. Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.

Từ đó đến nay, qua mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn không ngừng xây dựng bản chất công nhân của Đảng ngày càng cụ thể, càng sâu sắc cả về mặt lý luận và cả trên thực tế.

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của Đảng năm 1981 đã nêu: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”

Tư tưởng đó tiếp tục được Đại hội lần thứ VIII, IX khẳng định và phát triển. Đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ X của Đảng bổ sung ” của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”

Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, về lợi ích, Đảng đại diện cho lợi ích của giai cấp và của dân tộc.

Nói bản chất công nhân của Đảng hoàn toàn không có nghĩa là xem nhẹ vấn đề dân tộc, bởi vì trong thời đại ngày nay, khi mà chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại và dùng danh nghĩa như: “khai hoá văn minh” trước đây và “bảo vệ nhân quyền” ngày nay để đàn áp các dân tộc, ép buộc dân tộc này hay dân tộc khác phải nghe theo chúng thì chỉ có thể đứng trên lập trường của giai cấp công nhân hiện đại với lý luận tiên phong là chủ nghĩa Mác – Lênin với thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng thì mới có thể có đường lối, chính sách đúng đắn, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài của dân tộc mình một cách chắc chắn nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một quan điểm rất rõ ràng, dễ hiểu, đó là: “tất cả những việc Đảng và chính phủ đề ra đều nhằm cải thiện đời sống cho nhân dân. Làm gì mà không nhằm mục đích ấy là không đúng.

Chính xuất phát từ những quan điểm Đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên hoạt động bất kỳ ở đâu, ở cương vị nào cũng đều phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Người viết trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 3-2-1969: “mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải cương quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”

Biểu hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng trước hết rõ nhất cụ thể nhất là Đảng ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có giai cấp công nhân mới có thể “đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

Trong di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế thì tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc mà vấn đề cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tư tưởng của Người. Đây là kết quả của quá trình bôn ba hải ngoại nhằm tìm kiếm, lựa chọn con đường cứu nước cứu dân theo lập trường cách mạng vô sản. Sự lựa chọn này là kết quả trực tiếp, nảy sinh từ sự giác ngộ chủ nghĩa Mác Lê Nin, chủ nghĩa xã hội khoa học của Hồ Chí Minh chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20.

Trung thành với sự lựa chọn của Người, đến nay, Đảng ta luôn xác định mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam là: “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Những nội dung trên đồng thời là những tiêu chí xác định bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng đạo được xác định bởi đặc tính cách mạng, chứ không phải do số lượng người nhiều hay ít của giai cấp. Đặc tính cách mạng đó chính là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Thành phần giai cấp công nhân tuy là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất và yếu tố quan trọng nhất quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt nam trong giai đoạn hiện nay./.

Th.S. Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì

Quá Trình Thông Qua Quyết Định Mua Hàng

26 Lí Do Khiến Khách Hàng Quyết Định Mua Hàng

Hành Vi Tiêu Dùng Và Quy Trình Ra Quyết Định Mua Hàng Của Khách Hàng

Quy Trình Ra Quyết Định Mua Hàng (Customer Decision Journey) Là Gì?

Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 Khóa Xii

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii

Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6, Khóa Xii Của Đảng

Tiếp Tục Sắp Xếp, Tổ Chức Lại Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA X (Số 20, ngày 28/1/2008 )

VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

THỜI KỲ ĐẨY MẠNH

CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT CÓ ĐOẠN MỞ ĐẦU VÀ 03 NỘI DUNG LỚN:

I.TÌNH HÌNH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chúng ta nghiên cứu các nội dung sau:

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT.

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT.

A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Có ba lí do cần thiết phải ban hành Nghị quyết:

1. Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân. Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN là nhiệm vụ của Đảng.

2. Qua hơn 20 năm đổi mới, giai cấp công nhân nước ta phát triển nhanh, có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, chưa nổi bật về địa vị chính trị, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn, bức xúc .

3. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là đòi hỏi của nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững, đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, Hội nghị Trung ương 6, khóa X ban hành Nghị quyết này.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH NGHĨA VÀ SỨ MỆNH GIAI CẤP CÔNG NHÂN.

TÌNH HÌNH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI VỪA QUA.

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GCCN…

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I. VỀ ĐỊNH NGHĨA VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Trong phần mở đầu, Nghị quyết đưa ra định nghĩa và xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

1.Định nghĩa giai cấp công nhân, Nghị quyết viết:

” Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp “. Như vậy, giai cấp công nhân Việt Nam được hiểu:

Là một lực lượng to lớn, quan trọng trong xã hội, chưa định hình rõ nét, còn có sự biến đổi, phát triển ( theo thống kê sơ bộ, đến đầu năm 2007, tổng số công nhân nước ta có khoảng 9,5 triệu người, chiếm tỉ lệ 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội; trong đó lực lượng công nhân làm việc trong các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khoảng 6,75 triệu người ).

+Thành phần bao gồm những người lao động chân tay và trí óc. Đặc điểm là làm công ăn lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

2. Sứ mệnh lịch sử to lớn của GCCN nước ta, Nghị quyết xác định :

-Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

-Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

-Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. TÌNH HÌNH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI VỪA QUA

1. Những chuyển biến quan trọng và mặt tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới :

-Tăng nhanh về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức.

-Đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

-Cùng với các giai cấp, tầng lớp xã hội khác, GCCN đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển của đất nước và là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

-Việc làm và đời sống của GCCN ngày càng được cải thiện.

2. Những hạn chế, yếu kém:

-Số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động còn nhiều hạn chế; Thiếu nghiêm trọng các chuyên gia kỹ thuật, CB quản lý giỏi, CN lành nghề.

-Một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường.

-Ðịa vị chính trị của GCCN chưa thể hiện đầy đủ. Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều; sự hiểu biết về chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế.

-Lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình.

-Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc, đặc biệt là ở bộ phận công nhân lao động giản đơn tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Nguyên nhân của tình hình trên:

-Ðảng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân; nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.

-Chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân do Nhà nước ban hành vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

-Đóng góp của Công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong việc xây dựng giai cấp công nhân, hiệu quả chưa cao, còn nhiều yếu kém.

-Sự nỗ lực vươn lên của bản thân giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

-Không ít trường hợp các doanh nghiệp và người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế còn vi phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động.

III.QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

1. Quan điểm chỉ đạo. Có 5 quan điểm :

-Một là, Kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-Hai là, Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng, với tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc – động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước, đồng thời tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

-Ba là, Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân .

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công nhân, người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân .

-Bốn là, Ðào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không ngừng trí thức hóa giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. Ðặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân.

-Năm là, Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vuơn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong giai cấp công nhân vững mạnh.

2. Mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân

Nghị quyết đề ra mục tiêu chung xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2022, đồng thời nhấn mạnh từ nay đến hết năm 2010 phải phấn đấu quyết liệt đạt được sự chuyển biến tối đa về các mặt sau :

-Một là, Hình thành và triển khai thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-Hai là, Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ…).

tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của giai cấp công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp.

-Ba là, Có bước tiến về đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, nhất là những ngành công nghiệp mới. Tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo; chú trọng đào tạo nghề cho công nhân từ nông dân và nữ công nhân.

-Bốn là, Nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, nhất là công nhân trẻ.

-Năm là, Tăng tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Tăng số lượng và chất lượng cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp…; đổi mới nội dung, PT hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp phù hợp với từng thành phần kinh tế.

-Sáu là, Ðẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các loại hình doanh nghiệp.

3. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam

Thứ nhất, Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung nghiên cứu lí luận hướng vào giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra: về xu hướng phát triển của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về vấn đề trí thức hóa giai cấp công nhân; về công nhân tham gia sở hữu doanh nghiệp; về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức CT – XH trong các doanh nghiệp…

Thứ hai, Ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân.

Trước mắt, cần tập trung bổ sung, sửa đổi, xây dựng một số chính sách lớn sau:

-Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách hướng nghiệp ở cấp học phổ thông.

-Nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dạy nghề một cách đồng bộ.

-Ban hành chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với hoạt động đào tạo nghề, thu hút mạnh hơn các thành phần kinh tế tích cực tham gia vào lĩnh vực đào tạo nghề.

-Bổ sung, sửa đổi, xây dựng chính sách đào tạo, đào tạo lại công nhân; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ.

-Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hằng năm dành kinh phí thích đáng và thời gian cho đào tạo, đào tạo lại công nhân; được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

-Tăng cường đào tạo đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đảm bảo có đủ điều kiện về tay nghề, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động…

Thứ ba, Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân

-Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của tổ chức Công đoàn, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân; đảm bảo định hướng thống nhất nội dung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

-Nhà nước đầu tư và có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư (được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất) xây dựng và hoạt động của các nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa thanh niên, câu lạc bộ công nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các khu công nghiệp tập trung.

Trước mắt, cần tập trung bổ sung, sửa đổi, xây dựng một số chính sách lớn sau đây:

-Bổ sung, sửa đổi để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về ký hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

-Nâng cao tính khả thi của các chính sách, pháp luật để cải thiện điều kiện lao động, bảo hộ lao động, phòng, chống có hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tăng cường chăm sóc sức khỏe công nhân, nhất là đối với công nhân nữ, những công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

-Nghiên cứu ban hành Luật Tiền lương tối thiểu, nâng lương tối thiểu đối với khu vực sản xuất kinh doanh; xây dựng và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội khác. Bổ sung, hoàn thiện thêm chính sách cho nghỉ hưu sớm đối với công nhân một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

-Ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp, trên cơ sở quy hoạch của Nhà nước. Quy định phát triển khu công nghiệp phải đi liền với phát triển khu đô thị mới và các công trình phúc lợi công cộng, trong đó có khu nhà ở cho công nhân.

Có chính sách về nhà ở cho công nhân thuê hoặc mua trả dần phù hợp với thu nhập thực tế của công nhân. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng phục vụ lâu dài cho công nhân diện thu nhập thấp; các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất.

-Ban hành quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường cơ chế đối thoại, thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Quy định rõ quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và công nhân trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

-Có chính sách tôn vinh thích đáng những người lao động giỏi, cả lao động chân tay và trí óc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội; bổ sung chính sách về thi đua và khen thưởng trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

-Sớm hoàn thiện chính sách bán cổ phần cho công nhân khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, để công nhân phát huy quyền làm chủ, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cổ phần cho công nhân.

-Tổ chức thực hiện tốt pháp luật lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động khi làm việc ở nước ngoài.

+Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động.

+Thực hiện đúng trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương theo luật định đối với các cuộc đình công của công nhân trên địa bàn.

+Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động.

Bổ sung các chế tài xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật lao động. Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động khi làm việc ở nước ngoài.

Thứ năm, Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân.

-Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

+Khẩn trương xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Khẩn trương xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm các chủ trương, chính sách lớn về đào tạo, trí thức hóa công nhân;

về chuyển một bộ phận lớn lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; về vấn đề xuất khẩu lao động, kể cả ở các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ở nước ngoài; vấn đề tạo nguồn để phát triển đảng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, trong quản lý sản xuất kinh doanh xuất thân từ công nhân; vấn đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân…

+Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Ðảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

+Tăng cường lãnh đạo Nhà nước trong xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

+Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Ðảng, Nhà nước, Công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ công đoàn trẻ, cán bộ thanh niên có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt xuất thân từ công nhân.

+Lãnh đạo Ðảng và Nhà nước các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của công nhân và công đoàn, tôn trọng và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức công đoàn. Chú trọng lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn phát huy tốt vị trí, vai trò của mình.

-Hai là, Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp.

+Thực hiện nghiêm việc thành lập, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị-xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

+Ðẩy mạnh bồi dưỡng phát triển đảng trong các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, các trường đào tạo nghề và trong công nhân để tạo nguồn thành lập tổ chức cơ sở đảng trong phần lớn các doanh nghiệp.

+Có chính sách động viên về vật chất, khuyến khích về tinh thần đối với đội ngũ cán bộ đảng ở doanh nghiệp. Ðẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nhiệt tình, tâm huyết và kỹ năng công tác cho cán bộ đảng ở doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng.

+Có nhiều hình thức tăng cường và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

-Ba là, Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân.

+Nghiên cứu việc quy định cơ cấu đại diện công đoàn vào thường vụ cấp ủy ở những nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.

+Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội làm mục tiêu hoạt động.

Công đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa cho công nhân; tập hợp trí tuệ của công nhân để tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện chính sách, pháp luật.

+Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về trình độ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác.

Ðổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học của Trường đại học Công đoàn, Trường đại học Tôn Ðức Thắng.

+Tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên toàn thế giới.

-Bốn là, Ðổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp.

+Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp.

+Sớm bổ sung cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở và chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cơ sở.

-Năm là, Ðổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp.

+Ðổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp nhà nước.

Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình, hình thức tập hợp, vận động thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động Ðoàn và Hội.

+Hoạt động Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo điều kiện, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, cổ vũ và khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong thanh niên công nhân.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phối hợp với tổ chức công đoàn bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

2. Các ban của Ðảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy quán triệt, tuyên truyền và có chương trình hành động cụ thể, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống.

3. Ban Dân vận Trung ương và Ðảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm đầu mối cùng các ban của Ðảng, các tổ chức đảng, theo chức năng, nhiệm vụ, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo định kỳ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Lần Thứ Vi (11/1939)

Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 Cho Cán Bộ Giáo Viên Thcs

Tài Liệu Học Tập Và Làm Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12

Tài Liệu Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 8

Nghị Quyết Của Ban Trung Ương Đảng Ngày 6, 7, 8, 9

Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Và Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kỹ Thuật Kiểm Thử Bảng Quyết Định

Cách Tạo Test Case Sử Dụng Kỹ Thuật Bảng Quyết Định

Cây Quyết Định (Decision Tree) Là Gì? Tìm Hiểu Thuật Toán Id3

Cách Khôn Ngoan Để Bạn Ra Quyết Định Táo Bạo?

Con Người Của Những Quyết Định Táo Bạo

Câu hỏi. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập là Đảng theo học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin, tuy có những tên gọi khác nhau phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, nhưng Đảng luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. Điều này được thể hiện khi Hồ Chí Minh viết và nói: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản, đội tiên phong của vô sản giai cấp… Nhưng điều quan trọng hơn là Hồ Chí Minh đã nêu lên mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng và toàn bộ cơ sở lý luận và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng mà những nguyên tắc này tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Tuy nhiên, điều cần làm rõ và nhấn mạnh là cách thể hiện của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hoàn toàn theo kiểu của lãnh tụ Lênin, mà có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam một nước thuộc địa có truyền thống yêu nước lâu đời và thành phần công nhân chiếm một tỷ lệ nhỏ. Ngay từ Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951), Hồ Chí Minh đã khẳng định: ‘Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” Năm 1953, trong tác phẩm Thường thức chính trị. Hồ Chí Minh viết: “Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc… Đảng là Đảng của giai cấp lao động mà cũng là Đảng của toàn dân”. Năm 1961, khi miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh vẫn khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng dù cách thể hiện khác nhưng bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn được quán triệt trong tư duy Hồ Chí Minh, vì bao giờ Người cũng nêu lên đầu tiên mệnh đề “Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân”. Mặt khác, như đã phân tích ở trên, trong di sản Hồ Chí Minh khi nói về Đảng đều thể hiện nền tảng tư tưởng Mác – Lênin: mục tiêu, đường lối của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuân thủ những nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lênin.

Vấn đề cần phân tích là Hồ Chí Minh thêm về “Đảng của dân tộc. Đảng của toàn dân” có ý nghĩa gì? Trước hết, cách thể hiện này của Hồ Chí Minh khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ kết nạp những người ưu tú trong giai cấp công nhân mà còn kết nạp những người ưu tú trong giai cấp nông dân, lao động trí óc và những người thuộc các thành phần khác đã được rèn luyện, thử thách, được giác ngộ về Đảng và tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ hai. cách thể hiện của Hồ Chí Minh chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu vì lợi ích của cả dân tộc, của toàn dân. không thiên tư, thiên vị.

Thứ ba. cách thể hiện của Hồ Chí Minh để chỉ rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam phải phấn đấu, hy sinh, rèn luyện để cho tất cả mọi người Việt Nam luôn luôn có quyền tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình “Đảng ta”. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng “Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta” Đó là niềm vinh dự, tự cũng là lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng có cội rễ sâu trong lòng dân tộc.

Về nền tảng tư tưởng cùa Đảng: Nói tới bản chất giai cấp công nhân của Đảng là nói tới nền tảng tư tưởng. Bởi vì nếu Đảng không dựa trên nền tảng tư tưởng Mác – Lênin thì Đảng không thể mang bản chất giai cấp công nhân. Tuy nhiên r trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, quan niệm của Hồ Chí Minh về nền tảng tư tưởng không chỉ là trung thành với Lênin mà còn cho thấy có những lý giải riêng. Trước hết, Người khẳng định: “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt”, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa đó như trí khôn của con người, như bàn chỉ nam. Đảng không có chủ nghĩa làm cốt cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi. Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt bởi vì đây là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất.

Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt là học tập tinh thần xử trí mọi việc của Mác. Lênin là nắm lấy lập trường, quan điểm, nguyên lý, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết thực tiễn cách mạng Việt Nam. Điều đó hoàn toàn xa lạ với kiểu học thuộc lòng từng câu, từng chữ của Mác, Lênin để lòe người khác. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt cũng không phải học Mác – Lênin để có cái bằng rồi mặc cả với Đảng. Điều quan trọng nhất là học để làm việc, làm người, làm cán bộ: học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân loại, phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt là biết vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng thời phải biết học tập, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm của các đảng cộng sản khác trên thế giới.

Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt là phải giữ vững tính nguyên tắc, đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời chống lại những khuynh hướng sai lầm như đòi xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc giáo điều, rập khuôn, máy móc.

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản ở nước thuộc địa. mà ở đó giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ lại càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ góp phần quan trọng làm cho các thành phần khác khi đứng trong hàng ngũ của Đảng kiên định lập trường giai cấp công nhân, giữ vững nguyên tắc của Đảng, phấn đấu cho ỉý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

chúng tôi

Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Nhà Nước

Tăng Cường Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Trong Điều Lệ Đảng

Bản Chất Giai Cấp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Về Bản Chất Của Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bản Chất Giai Cấp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Trong Điều Lệ Đảng

Tăng Cường Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Nhà Nước

Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Và Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kỹ Thuật Kiểm Thử Bảng Quyết Định

Hồ Chí Minh khẳng định:Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân,đội tiên phong của giai cấp công nhân,mang bản chất giai cấp công nhân.Quan điểm này của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ những quan điểm của Lênin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Nhưng Hồ Chí Minh còn cách thể hiện khác về vấn đề “Đảng của ai”. Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) Hồ Chí Minh nêu rõ: ”trong giai đoạn này,quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một.Chính vì đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ,cho nên nó phải là Đảng của dân tộc VN”. Năm 1953 HCM viết: “Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc…Đảng là Đảng của giai cấp lao động ,mà cũng là Đảng của toàn dân”…Tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau nhưng quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của Đảng là: Đảng ta mang bản chất của giai cấp công nhân.

–Thứ nhất, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ tiền đề ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng tập hợp vào hàng ngũ của mình những người “tin theo chủ nghĩa cộng sản,chương trình của Đảng và quốc tế cộng sản,hăng hái đáu tranh và dám hi sinh phục tùng mệnh lệnh đảng và đóng kinh phí,chịu phấn đấu trong một bộ phận của đảng”. Hồ Chí Minh khẳng định rõ mục đích của Đảng là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Vì thế Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng vừa là đảng của giai cấp công nhân vừa là Đảng của cả dân tộc Việt Nam.

-Thứ hai, về bản chất giai cấp công nhân của Đảng:

+ Trước hết đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

+ Bản chất giai cấp công nhân của Đảng còn thể hiên trong mục tiêu của Đảng: Biểu hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng trước hết rõ nhất cụ thể nhất là Đảng ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có giai cấp công nhân mới có thể “đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

Trong “Điều lệ tóm tắt” của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Hội nghị hợp nhất 3 Đảng năm 1930 đã nêu: Đảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng.

Đại hội II của Đảng năm 1951 đã khẳng định ” Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân của Đảng tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam”. Như vậy khi nói Đảng vừa là Đảng của giai cấp công nhân vừa là Đảng của cả dân tộc không có nghĩa là xóa nhòa đi bản chất giai cấp của Đảng, nếu hiểu như vậy thì không đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặc dù Đảng có nhiều tên gọi khác nhau qua từng thời kì thì bản chất của Đảng vẫn là duy nhất theo tư tưởng của Người: “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang bản chất của giai cấp công nhân.”

Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân còn được thể hiện ở nguyên tắc tổ chức, xây dựng và hoạt động của Đảng: Về bản chất, Đảng Lao động Việt Nam mang bản chất công nhân, là đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, vì Đảng Lao động Việt Nam có đủ những tính chất căn bản của một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng; Đảng lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức; Đảng lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển.

-Thứ ba, về tính nhân dân, tính dân tộc của Đảng:

Quan niệm đảng không những là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của cả toàn dân tộc có ý nghĩa to lớn với cách mạng Việt Nam. Đảng không chỉ đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đấu tranh cho quyền lợi của tập thể, của cả dân tộc. Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc nên nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của chính mình. Trong thành phần của mình, Đảng không chỉ kết nạp giai cấp công nhân mà còn kết nạp cả những thành viên ưu tú thuộc giai cấp nông dân trí thức và các thành phần khác thông qua quá trình giác ngộ, rèn luyện và tự nguyện đứng vào hàng ngũ Đảng. Đảng cũng đã khẳng định rằng, để đảm bảo và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, Đảng luôn luôn gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tọc trong tất cả các thời kì của cách mạng. Trong quá trình rèn luyện Đảng, Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bắt nguồn từ các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Như vậy mặc dù đảng ta mang bản chất của giai cấp công nhân xong đảng ta nguyện phấn đấu suốt đời cho lợi ích không phải chỉ riêng giai cấp công nhân mà còn là toàn thể nhân dân lao động và cả dân tộc.

Trân trọng!

Về Bản Chất Của Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì

Quá Trình Thông Qua Quyết Định Mua Hàng

26 Lí Do Khiến Khách Hàng Quyết Định Mua Hàng

Hành Vi Tiêu Dùng Và Quy Trình Ra Quyết Định Mua Hàng Của Khách Hàng

Điều Gì Quyết Định Thụ Thai Thành Công?

10 Điều Cần Làm Để Thành Công

Điều Gì Sẽ Quyết Định Thành Công Của Bạn Trong Cá Độ Bóng Đá?

Điều Gì Quyết Định Thành Công Ở Bạn

Đừng Quyết Định Quan Trọng Trước Khi Ngủ

Nhớ 17 Điều Này, Bạn Sẽ Thấy Cuộc Sống Thật Xinh Đẹp!

Khi đang cố gắng để có thai hoặc chuẩn bị cho tương lai, có những điều nhất định cả nam và nữ giới nên biết về khả năng sinh sản của mình.

1. Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là dấu hiệu rụng trứng thường xuyên

Hầu hết phụ nữ đều có chu kỳ kéo dài từ 24-35 ngày. Điều này báo hiệu việc rụng trứng thường xuyên. Những người có chu kỳ kinh ngắn hoặc dài hơn có thể mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) do di truyền và ngày rụng trứng rất dễ bị dao động.

2. Đo thân nhiệt không dự đoán được thời điểm rụng trứng

Theo Huffington Post, đo thân nhiệt là một trong những phương pháp theo dõi rụng trứng bằng cách đo nhiệt độ cơ thể vào mỗi sáng. Phương pháp này được sử dụng để xác định nhiệt độ cơ thể tăng, dấu hiệu cho thấy progesterone đang được sản xuất.

Vấn đề ở đây là nhiệt độ cơ thể chỉ tăng lên sau khi việc rụng trứng đã xảy ra. Điều này gây khó khăn khi chọn thời điểm tối ưu nhất để thụ thai. Do đó, phương pháp này thường không mang lại kết quả như ý.

Đo thân nhiệt là phương pháp thường được sử dụng để dự đoán ngày rụng trứng, tuy nhiên nó không có hiệu quả như ý muốn. Ảnh: Huffingtonpost.

3. Ống dẫn trứng bị tắc có thể do bệnh nhiễm trùng vùng kín

Khoảng 10% các trường hợp vô sinh là do bệnh ngoài tử cung, hoặc tắc nghẽn hoàn toàn hay sẹo ở vùng chậu gây ra cản trở ống dẫn trứng. Nguyên nhân chính gây bệnh ngoài tử cung là nhiễm trùng vùng kín do bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia.

Các bệnh nhiễm trùng này có thể gây ra ít không có triệu chứng nên bạn không thể hiểu vì sao ống dẫn trứng bị ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao các bác sĩ sẽ sử dụng thử nghiệm Hysterosalpingogram (HSG) để kiểm tra hình dạng tử cung, ống dẫn trứng của phụ nữ khi họ không thể thụ thai trong 6 tháng trở lên.

4. Hầu hết phụ nữ trên 44 tuổi bị vô sinh, dù quá trình rụng trứng bình thường

Ngay cả khi được điều trị khả năng sinh sản, tỷ lệ thụ thai ở nữ giới là rất thấp sau tuổi 44. Hầu hết phụ nữ có thai trong khoảng trên 40 tuổi đã sử dụng trứng của những phụ nữ trẻ tuổi.

5. Từng sinh con khỏe mạnh không có nghĩa tinh trùng luôn hoạt động tốt

Số lượng tinh trùng có thể thay đổi khá lớn theo thời gian, vì vậy không thể đảm bảo khả năng thụ thai trước khi đảm bảo chất lượng tinh trùng. Phân tích mẫu tinh dịch là cách duy nhất để xác định tinh trùng vẫn còn khỏe mạnh hay không.

6. Vitamin D có thể cải thiện kết quả điều trị vô sinh

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Nam California cho rằng những người phụ nữ đã từng điều trị vô sinh, nhưng có nồng độ vitamin D trong cơ thể thấp vẫn rất khó có thai. Loại vitamin này cũng rất cần thiết trong quá trình mang thai. Tại Trung tâm sinh sản Thái Bình Dương, các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên bổ sung 2.000-4.000 IU vitamin D mỗi ngày.

7. Thiếu cân hoặc béo phì ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản

Các bằng chứng trong những năm gần đây chứng minh cân nặng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai ở cả nam và nữ giới. Phụ nữ gầy thường có lượng hormone tình dục thấp, ít rụng trứng, kinh nguyệt thất thường. Đàn ông thiếu cân cũng dễ bị bệnh tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, rối loạn cương dương, giảm số lượng tinh trùng.

Phụ nữ béo phì sẽ ức chế quá trình rụng trứng, làm suy giảm chức năng của buồng trứng. Trong khi nam giới béo phì thường bị rối loạn cương dương, ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, chất lượng và số lượng tinh trùng.

Điều Gì Sẽ Quyết Định Thành Công Trong Cá Độ Bóng Đá Tại Nhà Cái W88?

Điều Gì Quyết Định Sự Thành Công Của Một Cuộc Khảo Sát Trực Tuyến?

3 Yếu Tố Quan Trọng Quyết Định Sự Thành Công Giàu Có Của Bạn

Điều Gì Quyết Định Khởi Nghiệp Thành Công

Tỷ Giá Hối Đoái Là Gì?

Điều Gì Quyết Định Khởi Nghiệp Thành Công

3 Yếu Tố Quan Trọng Quyết Định Sự Thành Công Giàu Có Của Bạn

Điều Gì Quyết Định Sự Thành Công Của Một Cuộc Khảo Sát Trực Tuyến?

Điều Gì Sẽ Quyết Định Thành Công Trong Cá Độ Bóng Đá Tại Nhà Cái W88?

Điều Gì Quyết Định Thụ Thai Thành Công?

10 Điều Cần Làm Để Thành Công

Một sản phẩm muốn bán được trên thị trường thì hoặc là nó phải có 1 tính năng đặc biệt vượt trội hơn các mặt hàng cùng loại, hoặc là nó phải được bán cho những khách hàng mới dù chất lượng không mới mẻ ở những nơi sản xuất ra chúng.

Ví dụ như là đã có tới 40 cửa hàng bán máy bơm trong 1 khu thị trấn thuộc hạng vừa, vậy mà bạn lại đầu tư máy bơm nữa thì có hiệu quả không? tất nhiên là bạn sẽ không làm thế, đó là cách tư duy nhỏ nhưng khi nâng tầm suy nghĩ lên thì chúng ta phải suy luận rộng hơn, đúng đắn hơn.

2, giá của sản phẩm

Bằng cách là phải gắn thêm vào sản phẩm, dịch vụ đó một sự khác biệt, càng độc đáo và hữu ích cho khách hàng bao nhiêu thì càng bán được nhiều hàng và bạn sẽ thành công trong chiến lược đó. Còn nếu bạn cũng kinh doanh máy bơm như trường hợp trên thì không thể mang lại thu nhập lớn hơn, thậm chí là thâm hụt tài chính…

Những mặt hàng nếu có tính năng nổi bật, khác lạ luôn gây ra sự tò mò cho người dùng, cùng là chiếc điện thoại nhưng Apple mỗi năm cho ra một kiểu dáng, đó là vì họ biết rằng khách hàng tiềm năng của mình muốn sự mới lạ, ghét sự nhàm chán. Và khi đã đâm lao thì phải theo lao, nếu họ dừng sự đổi mới chắc chắn rằng Apple sẽ phá sản giống như Nokia đã từng bị mặc dù ông lớn điện thoại cùi bắp đã từng chiếm lính thị trường điện thoại tại Việt Nam nhưng mà bây giờ thì là Samsung ( smartphone) và Oppo, Apple, nói như vậy thì chắc là bạn đã hiểu.

3, chiến lược tiêu thụ bán hàng

Giá đắt mà bán cho thu nhập không cao của người Việt chúng ta thì rất khó mà tiêu thụ được hàng với sống lượng lớn. nhiều người thông minh thì họ không khi nào chọn mức giá cao để định vị cho 1 sản phẩm thông thường, phổ biến.

Đại ý mà mình muốn truyền đạt đến bạn là nếu sản phẩm thực sự khác biệt thì chúng ta có thệ tự đặt mực giá theo ý thích nhưng mà nếu đã kinh doanh những mặt hàng bình thường, vậy thì bạn cứ theo mức giá phổ thông mà định, có thể giảm một chút tùy theo vùng miền địa lý.

Nhân tố này rất quan trọng quyết định bạn có thu được tiền về túi của mình hay không. Nếu sản phẩm khác biệt mà không có cách pr, marketing cũng như đường lối bán ra thì khó mà một sản phẩm có thể thành công.

Nếu như vốn cửa bạn lớn, vậy thì cũng cần phải chi tiền đề tìm ra 5-10 đối tác chiến lược thực sự, họ sẽ là người mua hàng cho bạn lâu dài. Có thể thì dù kênh bán lẻ bị suy bại chúng ta vẫn không bị phá sản ngay tức thì.

Nếu kênh bán hàng đang rất tốt mà sản xuất rất chậm chạp vậy thì bạn đang bỏ lỡ những cơ hội ngay trước mắt và những đơn hàng đầy tiềm năng trong tương lai.

5, hao hụt trong quá trình sản xuất

Sản xuất nói riêng và cung cứng hàng hóa nói chung phải luôn hiệu quả, không được phép chậm trễ, không cần biết là chúng ta sắp xếp thời gian làm việc như thế nào nhưng để đáp ứng nhu cầu vô cùng của khách hàng thì bạn không được phép làm chậm tiến độ. Chính vì thế mà các công ty sản xuất hàng tiêu dùng cứ vào dịp tết thì cần phải hoạt động hết công xuất bất kể ngày đêm.

6, an toàn trong sản xuất.

Tuy nhiên không phải cữ sản xuất với thời gian nhiều thì sẽ tốt mà vấn đề là hiệu suất của dây truyền đó.

7, hoạt động quản lý doanh nghiệp

Nếu bình thường để làm ra 1 mặt hàng với giá bán 100.000 vnđ, và bạn muốn hưởng một khoản lợi nhuận bằng 50.000 vnđ, 50% còn lại trả cho nguyên liệu đầu vào. Nhưng mà bây giờ có một công đoạn sản xuất nào đó khiến số tiền chi cho nguyên liệu lên đến 60%, vậy thì rõ ràng sự hao hụt quá nhiều, chúng ta không có lãi.

Một vài năm gần đây tai nạn lao động rất nhiều, chính là vị sự bất cẩn và thiếu tính an toàn trong sản xuất. mỗi lần gây ra sự cố phía công ty sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất, trong đó là uy tín là thứ tài sản đáng giá nhất. rất nhiều công ty hoạt động đã mất đi những đơn hàng vài tỷ chỉ vì không đảm bảo an toàn trong làm việc.

8, các tố chất cần có của 1 người

Những người lãnh đạo nếu không có kế hoạch quản lý công ty một cách khoa học sẽ khiến tất cả rối tung mù, điều này khiến cả giám đốc và nhân viên đều mệt mỏi. điều này sẽ khiến 1 ý tưởng kinh doanh dù hoàn hảo mấy cũng không thể hoàn hảo. đối thủ sẽ tận dụng điểm yếu này để độc chiếm thị trường trước bạn.

Quản lý phải có trật tự trên dưới. nếu không thể sắp xếp ai là người đứng đầu, sẽ khiến nhân viên làm ngơ và điều này là sự thất bại kinh hoàng vì không khiến người làm thuê cho mình khuất phục.

Đó là gì? đó là những yếu tố phải có để có thể làm việc và xử lý tình huống trước những sự cố đồng thời sáng tạo ra những cái mới đưa công ty hoạt động tiến lên trong tương lai. Bao gồm 3 yếu tố quan trọng:

– Trí tuệ ;Các kỹ năng; Khả năng lãnh đạo nhóm.

Còn nhiều yếu tố khác quyết định bạn có khởi nghiệp thành công hay không trong quá trình thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình. nhưng nội dung hôm nay chia sẻ đã dài, hẹn gặp bạn trong những phần chia sẻ tiếp theo.

Tỷ Giá Hối Đoái Là Gì?

Điều Gì Quyết Định Tỷ Giá Hối Đoái?

Những Điều Cần Chú Ý Về Tỷ Giá Hối Đoái

Tỷ Giá Hối Đoái Là Gì ? Vai Trò Của Tỷ Giá Hối Đoái Đối Với Nền Kinh Tế

6 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Giá Hối Đoái

Điều Gì Quyết Định Thành Công Ở Bạn

Đừng Quyết Định Quan Trọng Trước Khi Ngủ

Nhớ 17 Điều Này, Bạn Sẽ Thấy Cuộc Sống Thật Xinh Đẹp!

Đừng Bao Giờ Ra Quyết Định Vào Lúc 4 Giờ Chiều: Lựa Chọn Bào Mòn Ý Chí Của Chúng Ta Như Thế Nào?

Đừng Bao Giờ Làm Điều Này Vào Buổi Tối Vì Sẽ Làm Bạn Chết Trước 20 Năm Và Hay Ốm Đau Bệnh Tật

Hãy Cứ Khóc Đi, Con Tim Nhỏ Bé, Nhưng Đừng Bao Giờ Gục Ngã: Cuốn Truyện Tranh Phi Thường Về Mất Mát Và Cuộc Sống

Nếu bạn muốn thay đổi và đạt được thành công như mong đợi, đây là những yếu tố, phẩm chất mà bạn cần rèn luyện và phát triển:

Hiểu rõ bản thân, không ngừng học hỏi và phát triển

Trước hết, bạn cần phải tự nhìn nhận và đánh giá bản thân ở thời điểm hiện tại, hiểu rõ đâu là thế mạnh và đâu là hạn chế trong con người của mình. Với những điểm hạn chế, hãy cố gắng loại bỏ hoặc ít nhất khiến chúng không còn tạo nên ảnh hưởng quá lớn đến công việc và cuộc sống. Với những điểm mạnh, bạn cần tiếp tục phát huy, không ngừng học hỏi và phát triển năng lực để biến điểm mạnh trở thành ưu thế vượt trội, giúp bạn gặt hái thành công.

Có trách nhiệm với những gì mình làm

Nhiều người có tâm lý và thói quen đổ lỗi. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối họ sẽ không dám đối mặt mà chỉ tìm cách đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc cho hoàn cảnh. Điều đó khiến họ không thể đạt được thành công thực chất. Người muốn thành công cần phải học được cách suy nghĩ cẩn thận trước khi làm, tự tin với những gì mình làm và sẵn sàng đương đầu giải quyết khó khăn.

Đứng dậy sau vấp ngã, không chịu từ bỏ

Để đạt được thành công, có khi bạn phải thất bại đến cả trăm lần trước đó. Nếu bạn từ bỏ sau một lần thất bại, bạn sẽ chẳng thể chạm đến vạch đích như mong muốn. Hãy tôi luyện để bản thân thật mạnh mẽ, kiên cường và dám đứng dậy sau nhiều lần vấp ngã.

Thái độ lạc quan, tích cực và chủ động

Kỹ năng và kiến thức là yếu tố cần nhưng không phải yếu tố đủ để đạt được thành công. Trong nhiều trường hợp, chính thái độ lạc quan, tích cực và chủ động sẽ giúp bạn tạo dựng thiện cảm, học hỏi được nhiều hơn và tiến xa hơn trong công việc.

Biết cách xác định mục tiêu và lộ trình thực hiện

Xác định mục tiêu giúp bạn tìm ra con đường hiệu quả nhất để đạt được thành công nhanh chóng. Trong lộ trình dài hạn, bạn có thể chia nhỏ thành các mục tiêu ngắn hơn để cụ thể hóa các nhiệm vụ và duy trì động lực suốt chặng đường.

Hành động thực tế thay vì chỉ lên kế hoạch trên giấy

Mọi kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ có thể thành công khi bạn bắt tay vào thực hiện. Bắt đầu từ việc thay đổi những thói quen đơn giản nhất, bạn có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Ngưng phàn nàn và tìm giải pháp

Nhiều người chỉ quan tâm và phàn nàn khá nhiều về những vấn đề họ gặp phải. Tuy nhiên, nếu dành quá nhiều thời gian chỉ để kêu ca, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để giải quyết chúng một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất. Do đó, khi có vấn đề phát sinh, hãy bắt đầu từ việc tìm ra phương hướng, giải pháp phù hợp.

Lập trình Ngôn ngữ Tư duy NLP sẽ cung cấp cho bạn những phương pháp hiệu quả để rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng năng lực và không ngừng phát triển bản thân.

👉 Thay đổi và thành công với NLP: https://www.lanhdaoxuatchung.com/

Hotline: 0978 70 32 32 hoặc 0936 44 98 91

Email: admin@nlpkhaisang.com

Website: https://www.lanhdaoxuatchung.com/

Điều Gì Sẽ Quyết Định Thành Công Của Bạn Trong Cá Độ Bóng Đá?

10 Điều Cần Làm Để Thành Công

Điều Gì Quyết Định Thụ Thai Thành Công?

Điều Gì Sẽ Quyết Định Thành Công Trong Cá Độ Bóng Đá Tại Nhà Cái W88?

Điều Gì Quyết Định Sự Thành Công Của Một Cuộc Khảo Sát Trực Tuyến?