Tin Học 10 Bài 16: Định Dạng Văn Bản

Tóm tắt lý thuyết

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp ng­uời đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

Các lệnh định dạng được chia thành ba loại:

Định dạng kí tự;

Định dạng đoạn văn bản;

Định dạng trang.

Trong Word chúng được nhóm trong bảng chọn Format (Định dạng) và các nút trên thanh công cụ định dạng (Formatting).

Các thuộc tính định dạng kí tự:

Hình 1. Ví dụ về định dạng kí tự

Muốn định dạng kí tự cho phần văn bản nào, trước hết cần phải chọn nó. Nếu không có phần văn bản nào được chọn thì các thuộc tính định dạng được thiết đặt sẽ được áp dụng cho các kí tự được gõ vào từ vị trí con trỏ văn bản trở đi.

Ta có thể thiết đặt các thuộc tính định dạng kí tự bằng một trong hai cách sau:

Hình 2. Hộp thoại Font để định dạng kí tự

Cách 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

Hình 3. Các nút lệnh định dạng kí tự

Các thuộc tính định dạng đoạn văn:

Căn lề;

Định dạng dòng đầu tiên;

Khoảng cách lề đoạn văn so với lề trang;

Khoảng cách giữa các dòng;

Khoảng cách giữa các đoạn văn.

Để định dạng một đoạn văn bản, trước hết ta xác định đoạn văn bản cần định dạng bằng một trong các cách sau:

Cách 1. Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

Cách 2. Đánh dấu một phần đoạn văn bản;

Cách 3. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.

Sau khi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau:

Cách 1. Sử dụng lệnh Format (rightarrow) Paragraph để mở hộp thoại Paragraph

Hình 4. Hộp thoại Paragraph để định dạng đoạn văn bản

Cách 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Formatting

Hình 5. Các nút lệnh định dạng đoạn văn bản

Ngoài ra, có thể dùng thước ngang (h 3. 12581) để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoạn văn một cách trực quan bằng cách đưa con trỏ chuột lên con trượt tương ứng trên thước và kéo thả đến vị trí cần thiết ( hình 6).

Hình 6. Sử dụng các con trượt trên thước ngang

Các thuộc tính cơ bản:

Việc thiết đặt các thuộc tính định dạng trang được thực hiện bằng lệnh File (rightarrow) Page Setup để mở hộp thoại Page Setup:

Hình 8. Hộp thoại Page Setup

Giáo Án Tin Học 10 Tiết 44: Định Dạng Văn Bản

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Hiểu nội dung ba mức định dạng văn bản: kí tự, đoạn văn, trang.

– Thực hiện được định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản

– Biết soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông thường với ba kiểu định dạng trên.

– Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, thực hiện đúng các thao tác định dạng để có được những văn bản trình bày đẹp và nhất quán.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG BÀI

– Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp.

– Phương tiện: SGK, SGV, máy chiếu, một số mẫu văn bản soạn thảo bằng tiếng Việt.

Ngày soạn : / /2007 Tiết thứ : 44 Ngày giảng: / /2007 Tên bài giảng: định dạng văn bản I. Mục đích, yêu cầu Kiến thức: Hiểu nội dung ba mức định dạng văn bản: kí tự, đoạn văn, trang. Thực hiện được định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản Kĩ năng: Biết soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông thường với ba kiểu định dạng trên. Thái độ Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, thực hiện đúng các thao tác định dạng để có được những văn bản trình bày đẹp và nhất quán. II. Phương pháp, phương tiện giảng bài Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp. Phương tiện: SGK, SGV, máy chiếu, một số mẫu văn bản soạn thảo bằng tiếng Việt. III. Tiến trình bài giảng ổn định lớp: 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Hãy nêu các thao tác biên tập văn bản? Nội dung bài : Nội dung Phương pháp Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản. 1. Định dạng kí tự Phông chữ, cỡ chữ , kiểu chữ, màu chữ, độ dãn chữ và các hiệu ứng đặc biệt khác Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ 2. Định dạng đoạn văn bản Để định dạng đoạn văn bản trước hết xác định đoạn văn bản bằng một trong các cách sau: Cách 1: Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản; Cách 2: Chọn một phần đoạn văn bản; Cách 3: Chọn toàn bộ đoạn văn bản Sau khi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau: Cách 2: Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng 3. Định dạng trang Có các thuộc tính sau: căn lề trên, dưới, trái, phải, hướng giấy Đvđ: Hãy cho biết khi các em ghi bài, các em thường trình bày bài trong vở như thế nào: đầu bài, các mục, các mục nhỏ hơn, nội dung?Các cái đó gọi là gì? ( Đầu bài thường viết hoa, giữa trang và chữ to, các đề mục thường được viết lùi ra lề khác màu hoặc là gạch chân, nội dung có thể gạch đầu dòng) HĐ1: Phân tích cho học sinh hiểu khái niệm định dạng văn bản GV: cho hs quan sát hình ảnh của một đoạn văn bản trước và sau khi định dạng và yêu cầu nhận xét. Từ nhận xét của hs giáo viện dẫn dắt khái niệm định dạng văn bản - PV: Thế nào là định dạng văn bản? Cần lưu ý hs: có ba mức định dạng văn bản trong đó định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản được nhóm trong bảng chọn Format HĐ2: Cung cấp cho học sinh các thao tác để thực hiện ba kiểu định dạng trang: kí tự, đoạn văn bản, trang. - Nêu câu hỏi để học sinh trình bày ý nghĩa của một số thuộc tính trong hộp thoại Font sau đó bổ sung thêm cho hoàn chỉnh - Tuỳ theo trình độ học sinh có thể giới thiệu thêm trang có trong hộp thoại Font - PV: Em hãy nêu ý nghĩa của các thuộc tính trong hộp thoại Paragraph - GV: Trong định dạng trang ta chỉ xét hai thuộc tính cơ bản nhất là kích thước các lề và hướng giấy - Việc định dạng trang có thể thực hiện trước hoặc sau khi gõ văn bản IV. Củng cố và hướng dẫn về nhà Khái niệm về định dạng văn bản Định dạng kí tự, định dạng trang văn bản, định dạng trang Mục đích của việc trình bày văn bản Hướng giấy nằm ngang thích hợp cho những văn bản nào V. Rút kinh nghiệm giảng dạy

Bài Giảng Tin Học 10 Bài 16: Định Dạng Văn Bản

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

Trong ®Çm g× ®Ñp b"ng senL¸ xanh b"ng tr¾ng l¹i chen nhÞ vµngNhÞ vµng b"ng tr¾ng l¸ xanhGÇn bïn mµ ch¼ng h"i tanh mïi bïn§o¹n v¨n b¶n sau khi ®­îc ®Þnh d¹ngC¸c em h·y quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy cña ®o¹n v¨n b¶n sau?§Þnh d¹ng văn b¶n lµ tr×nh bµy c¸c phÇn v¨n b¶n theo nh÷ng thuéc tÝnh cña v¨n b¶n nh"m môc ®Ých cho v¨n b¶n ®­îc râ rµng vµ ®Ñp, nhÊn m¹nh nh÷ng phÇn quan träng, gióp ng­êi ®äc n¾m b¾t dÔ h¬n c¸c néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n.Bµi 16. §Þnh d¹ng v¨n b¶n 1. §Þnh d¹ng kÝ tù C¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng kÝ tù:Ph"ng ch÷ (Font)Cì ch÷ (Size)KiÓu ch÷ (Style)Mµu ch÷ (Color)C¸c thuéc tÝnh kh¸cViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamC¸c b­íc ®Þnh d¹ng kÝ tù Lùa chän v¨n b¶n12C¸ch 1: Sö dông lÖnh Format  Font Hép tho¹i FontChän ph"ng ch÷KiÓu ch÷Cì ch÷G¹ch ch©nMµu ch÷Cöa sæ hiÓn thÞ kÕt qu¶ chänThiÕt lËp chÕ ®é ngÇm ®ÞnhC¸ch 2: Sö dông c¸c nót lÖnh trªn thanh c"ng cô ®Þnh d¹ngTªn ph"ng ch÷Cì ch÷KiÓu ch÷2. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶nC¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n:C¨n lÒLÒ dßng ®Çu tiªnKiÓu ®o¹n treoKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßngKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n v¨nC¸c b­íc ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶nLùa chän v¨n b¶n12C¸ch 1: Sö dông lÖnh Format  ParagraphC¨n lÒ§Þnh d¹ng dßng ®Çu tiªnVÞ trÝ lÒ tr¸iVÞ trÝ lÒ ph¶iKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßngKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n v¨nHép tho¹i ParagraphC¸ch 2: Sö dông c¸c nót lÖnh trªn thanh c"ng cô ®Þnh d¹ngC¨n th¼ng lÒ tr¸iC¨n gi÷aC¨n th¼ng lÒ ph¶iC¨n th¼ng hai lÒGi¶m lÒ mét kho¶ng nhÊt ®ÞnhT¨ng lÒ mét kho¶ng nhÊt ®Þnh ThiÕt ®Æt lÒ tr¸i cña ®o¹n v¨nThôt lÒ dßng ®Çu tiªnThôt lÒ dßng thø hai trë ®i Ngoµi ra cã thÓ dïng th­íc ngang ®Ó ®iÒu chØnh mét sè thuéc tÝnh cña lÒ b"ng c¸ch ®­a con trá chuét lªn con tr­ît t­¬ng øng trªn th­íc vµ kÐo th¶ ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt. ThiÕt ®Æt lÒ ph¶i 3. §Þnh d¹ng trangLÒ trangH­íng trangTrang ®øngTrang n"m ngangC¸c b­íc ®Þnh d¹ng trang§Æt lÒChän h­íng giÊyChän File  Page Setup §Þnh d¹ng v¨n b¶n1. §Þnh d¹ng kÝ tù 2. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n3. §Þnh d¹ng trangVui häc Quan s¸t ®o¹n phim sau: Trong phim ®o¹n v¨n b¶n ®­îc ®Þnh d¹ng theo kiÓu ®Þnh d¹ng nµo? §Þnh d¹ng kÝ tù§Þnh ®o¹n v¨n b¶n§Þnh d¹ng trang123§¸p ¸n

Lý Thuyết: Định Dạng Văn Bản Trang 108 Sgk Tin Học 10

Khái niệm

– Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

– Các lệnh định dạng được chia thành ba loại: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.

1. Định dạng kí tự

Định dạng kí tự gồm: định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc….

* Các bước định dạng kí tự:

– B1: Chọn phần văn bản muốn định dạng

– B2: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.

* Định dạng kí tự bằng một trong hai cách:

Cách 1: Sử dụng lệnh Format/Font… và xử lí trong hộp thoại Font (Hình 78)

Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

2. Định dạng đoạn văn bản

Các thuộc tính định dạng đoạn văn bản, đó là: căn lề, vị trí lề đoạn văn (so với lề trang), khoảng cách đến đoạn văn trước hoặc sau, định dạng đoạn đầu tiên, khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

* Các bước định dạng đoạn văn bản:

– B1: xác định đoạn văn bản cần định dạng

– B2: thực hiện định dạng

* Trước khi định dạng đoạn văn bản ta xác định đoạn văn bản bằng:

– Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

– Chọn một phần đoạn văn bản;

– Chọn toàn bộ đoạn văn bản;

* Định dạng đoạn văn bản bằng một trong các cách sau:

Cách 1: Sử dụng lệnh Format/Paragraph… và xử lí trong hộp thoại Paragraph (Hình 79).

Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

Cách 3: Sử dụng thước ngang hay còn gọi là thước định dạng để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoan văn bản.

3. Định dạng trang

– Định dạng trang là việc xác định 2 thuộc tính:

+ Kích thước các lề

+ Kích thước giấy

– Định dạng trang được thực hiện bằng lệnh: File/Page Setup… và xử lí trong hộp thoại Page Setup (Hình 08)

chúng tôi

Định Dạng Văn Bản Là Gì? Các Các Định Dạng Văn Bản

Hiện nay việc sử dụng máy tính thực hiện công việc đã trở nên phổ biến, trong đó việc đánh văn bản dường như ở cơ quan nào cũng có. Hoàn thiện xong một văn bản đảm bảo độ đẹp, chuẩn, lịch sự thì không thể thiếu việc định dạng văn bản. Bài viết hôm nay Hcare sẽ hướng dẫn cụ thể định dạng văn bản là gì.

Định dạng văn bản là gì?

Định dạng văn bản chính là việc sửa soạn lại văn bản sao cho dễ đọc, trang văn bản có bố cục rõ ràng, dễ nhìn ra các mục chính, mục con. Người đọc nhìn vào văn bản cảm tình, dễ đọc hiểu nội dung và ấn tượng hơn với vấn đề được đề cập. Chưa kể theo yêu cầu của nhiều công việc phải đảm bảo mẫu nội dung văn ban theo quy chuẩn nên phải được định dạng.

Khái niệm về định dạng văn bản được nhiều người biết đến

Các cách định dạng văn bản

Có nhiều cách định dạng văn bản và mỗi cách sẽ được thực hiện khác nhau. Hcare sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng cách:

Cách 1: Dùng các chức năng định dạng trong Paragraph

Bạn chọn tab Home tìm vào nhóm Paragraph rồi chọn các chức năng tương ứng để định dạng.

Định dạng văn bản bằng hộp thoại Paragraph

Cách 2: Định dạng với hình mũi tên

Bạn chọn tab Home nhìn rồi chọn mũi tên trong nhóm Paragraph. Khi này thì bản word sẽ hiện lên hộp thoại Paragraph với đầy đủ thông tin định dạng văn bản. Alignment sẽ cho phép người dùng lựa chọn chức năng canh lề:

Justified: canh đều 2 bên lề trái và lề phải

Left: canh đều lề trái

Right: canh đều lề phải

Center: canh giữa trái lề trái và lề phải tạo sự cân đối

Tính năng Special cho phép người dùng thiết lập độ thụt của dòng văn:

First line: Tạo ra độ thụt dòng cho dòng đầu tiên trong đoạn văn, bạn gõ vào kích thước cần thiết lập trong mục By

Hanging: Tạo ra độ thụt dòng cho dòng thứ 2 về sau trong đoạn văn, bạn gõ vào kích thước cần thiết lập trong mục By

None: Khi không cần thì bạn nhấn mục này để hủy bỏ chế độ thụt dòng trong đoạn

Spacing là tính năng cho phép người dùng thiết lập khoảng cách giữa các đoạn văn:

Before: Tạo ra khoảng cách giữa dòng cuối của đoạn văn ở phía trên với dòng đầu tiên của đoạn văn cần được định dạng

After: Tạo ra khoảng cách giữa dòng cuối của đoạn văn cần được định dạng với dòng đầu của đoạn văn đằng sau

Các thuộc tính trong hộp thoại được hoàn chỉnh dần dần, bạn chỉ cần nhấn chọn OK để hoàn thành thiết lập. Nếu muốn hủy bỏ các thuộc tính vừa chọn thì nhấn Cancel sẽ được.

Cách 3: Dùng thước ngang để định dạng văn bản

First line indent: Tạo ra chế độ thụt đầu dòng cho dòng 1 của đoạn văn

Left Indent: Tạo ra chế độ thụt đầu dòng từ dòng thứ 2 tới dòng cuối của đoạn văn

Right Indent: Tạo ra lề phải cho các dòng của đoạn văn

Sử dụng thước ngang để điều chỉnh định dạng của văn bản

Định dạng Font chữ trong bản Word

Hcare sẽ hướng dẫn mọi người cách định dạng font chữ chi tiết qua nội dung sau:

Định dạng Font chữ

Người dùng tiến hành việc định dạng font chữ với đa dạng sự lựa chọn, chẳng hạn: đổi kiểu chữ, font chữ, màu chữ, cỡ chữ, in đậm, in nghiêng chữ…. Nhìn trên phần Home, tìm về nhóm font thì nhấn vào biểu tượng mũi tên sẽ hiển thị ra các phần chữ font lựa chọn.

Bạn sẽ định dạng kiểu cách như mình mong muốn cho từng đoạn hoặc toàn bộ văn bản. Nếu bạn viết nhiều văn bản thì bạn nên nhấn mặc định cho các mục quan trọng. Chẳng hạn, định dạng xong các mục lớn như H1, H2, H3 với cỡ chữ, màu sắc, kiểu chữ rồi nhấn mặc định, từ sau chỉ việc nhấn vào định dạng đó là xong. 

Sử dụng các phím tắt

Trong khi dùng văn bản có nhiều phím tắt thông dụng được dùng nhiều trong word: 

Bôi đen văn bản rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+B: in đậm toàn văn bản

Ctrl+D: Để mở ra hộp thoại định dạng font chữ

Bôi đen văn bản rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+I: in nghiêng văn bản

Bôi đen văn bản rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+U: gạch chân đoạn văn, câu hoặc văn bản

Bôi đen văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift +

Người dùng có thể sử dụng các phím tắt để định dạng các văn bản