Dự Thảo Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức / 2023 / Top 21 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức / 2023

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Thêm Nghị định hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã được cập nhật trong Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn tham khảo để cập nhập thông tin.

Tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức từ 01/7/2017 Bộ Giáo dục sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Đó là Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, sẽ xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo các hình thức sau:

1 Khiển trách

– Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm chưa gây hậu quả.

– Dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

– Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh.

– Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

– Thực hiện không đầy đủ, không chính xác kết luận kiểm tra.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng kiểm tra.

2 Cảnh cáo

– Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

– Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

– Áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính.

– Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính.

– Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

– Kiểm tra không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung kiểm tra được giao.

– Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức.

– Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra.

– Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra.

– Không thực hiện kết luận kiểm tra.

4 Giáng chức (áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

– Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

– Đe dọa, trù dập người làm nhiệm vụ kiểm tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra.

Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức / 2023

Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Công An Nhân Dân, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Công Chức Về Công Tác Chuyên Môn, Kỷ Luật Công Chức, Luật Công Chức, Báo Cáo Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Công Chức, Báo Cáo Kỷ Luật Công Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Điều 1 Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Thông Báo Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Điều 8 Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức 2008, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức Sửa Đổi, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Báo Cáo Kỷ Luật Công Chức Ngành Y Tế, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức 2019, Điều 4 Luật Cán Bộ Công Chức, Điều 9 Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Cán Bộ, Công Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Điều 4 Luật Cán Bộ Công Chức 2008, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật Cán Bộ Công Chức, Báo Cáo ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Về Kỷ Luật Công Chức, Trac Nghiem Luat Can Bo Cong Chuc, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cán Bộ Công Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Công Chức, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức, Trắc Nghiệm Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mẫu Di Chúc Theo Quy Định Của Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Giấy Triệu Tập Công Chức Vi Phạm Kỷ Luật,

Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện,

Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức / 2023

Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Nghị Định 161, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Định Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Kỷ Luật Viên Chức, Bộ Luật Viên Chức, Luật Viên Chức, Mẹo Học Luật Viên Chức, Viên Chức Sinh Con Thứ 3 Có Bị Kỷ Luật, Tài Liệu ôn Thi Luật Viên Chức, Luật Viên Chức 2015, Điều 22 Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Viên Chức, Luật Viên Chức Mới Nhất, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Viên Chức, Điều 9 Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Viên Chức Mới, Dự Thảo Luật Viên Chức Sửa Đổi, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Điều 2 Luật Viên Chức, Tổ Chức Kỷ Luật Của Đảng Viên, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Dự Thảo Luật Viên Chức 2019, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Đề Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Viên Chức 2020, Dự Thảo Luật Viên Chức Mới Nhất, Luật Viên Chức 15 Tháng 11 Năm 2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Viên Chức, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Trieu Tap Hop Hoi Dong Ky Luat Vien Chuc, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Luật Viên Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ ốm Của Viên Chức, Giấy Triệu Tập Viên Chức Vi Phạm Kỷ Luật, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, Đơn Xin Nghỉ Việc Của Viên Chức, Đơn Xin Nghỉ Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Dành Cho Viên Chức, Đơn Xin Nghỉ Không Lương Của Viên Chức, Phát Biểu Hội Nghị Viên Chức, Luật Đóng Bhyt Đối Với Công Nhân Viên Chức Nhà Nuwowcsm Đối Với Nam Và Nữ Như Thế Nào, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội, Hội Nghị Đại Biểu Hội Sinh Viên Các Cấp, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Quy Định Quản Lý Hồ Sơ Viên Chức, Quyết Định Viên Chức, Thư Viện Trường Học Và Các Quy Định Trong Dự Thảo Luật Thư Viện, Bài Tham Luận Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Tham Luận Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Nhân Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức,

Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Nghị Định 161, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Định Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Kỷ Luật Viên Chức, Bộ Luật Viên Chức, Luật Viên Chức, Mẹo Học Luật Viên Chức, Viên Chức Sinh Con Thứ 3 Có Bị Kỷ Luật,

Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức / 2023

Published on

Công tác xử lý kỷ luật cán bộ công chức

1. 1

2. DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV 1 PHẠM VĂN ĐIỆN K125042032 2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG K125042058 3 NGUYỄN THỊ THẢO MY K125042075 4 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN K125402124 2

4. Các văn bản: Luật Cán bộ, Công chức. Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức. Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. 4

5. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỦ TỤC 5

6. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. KHÁI NIÊM a. Cán bộ, công chức là những ai ? b. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Trách nhiệm pháp lý khi cán bộ công chức thực hiện hành vi vi phạm công vụ hay vi phạm các nội quy, quy chế của các cơ quan đơn vị. 6

7. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. CÁC HÀNH VI BỊ XỬ LÝ KỈ LUẬT Hành vi nào của Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật? Điều 2 Nghị định 35/2005/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 34/2011/NĐ-CP 7

8. 3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC  Khách quan, công bằng, đúng pháp luật.  Mỗi hành vi VPPL chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. .  Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.  Thời gian chưa xem xét kỷ luật không được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. 8

9. 3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC  Phải thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, trừ trường hợp *  Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức trong quá trình xử lý kỷ luật.  Trường hợp Công chức tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. 9

10. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC  Hình thức xử lý kỷ luật cán bộ có giống với hình thức xử lý kỷ luật công chức ?  Tại sao lại có sự khác biệt về hình thức như vậy ? 10

11. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC Cán bộ – Điều 78, Luật CBCC 2008 gồm các hình thức:  Khiển trách.  Cảnh cáo.  Cách chức.  Bãi nhiệm. Công chức – Điều 8, NĐ 34/2011/NĐ-CP: Khiển trách Cảnh cáo Hạ bậc lương Buộc thôi việc Giáng chức Cách chức Công chức giữ chức vụ lãnh đạo. 11

12. CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Buộc thôi việc Điều 11 * Hạ bậc lương Cảnh cáo Điều 9 * Khiển trách Điều 10* Điều 14* Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo : Điều 12, 13 *: NĐ 34/2011/NĐ-CP 12

13. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC  Ngoài các hình thức kỷ luật trên, Cán bộ công chức có chịu những chế tài khác?  Điều 82, Luật CBCC 2008 * Kéo dài thời hạn nâng lương * Không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, biệt phái….. * Bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý 13

14. 5. THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC Điều 15, NĐ 34/2011/NĐ-CP:  Ai bổ nhiệm thì quyết định tiến hành kỷ luật và quyết định hình thức. (Công chức giữ CVLĐ)  Người đứng đầu cơ quan quản lý, hoặc phân cấp quản lý công chức tiến hành kỷ luật và quyết định hình 14 thức.

15. 6. THỜI HẠN, THỜI HIỆU XLKL CBCC Thời hạn xử ký kỷ luật CBCC được tính như thế nào? 15

16. 6. THỜI HẠN, THỜI HIỆU XLKL CBCC Thời hạn xử ký kỷ luật CBCC được tính như thế nào? 16

17. THỜI HIỆU XLKL CBCC KHÁI NIỆM THỜI HIỆU Là thời hạn do Luật CBCC 2008 quy định mà khi hết thời hạn đó thì CBCC có hành vi vi phạm không bị XLKL. Step 10 24 Tháng 17

18. Step 10 18

19. 7. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XLKL CBCC Bước 1 Bước 2 Bước 3 TỔ CHỨC HỌP KIỂM ĐIỂM THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HỌP HĐKL RA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐIỀU 17,18,19,20 NĐ 34/2011/NĐ-CP 19

20. 7. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XLKL CBCC MỘT SỐ LƯU Ý: – Về việc gửi giấy triệu tập cho Công chức VPKL – Về trường hợp nếu Công chức vắng mặt không lí do. – Có phải tất cả các trường họp XLKL đều thành lập HĐKL? – Sau khi họp HĐKL xong, HĐKL phải làm gì? Người có thẩm quyền kỷ luật phải làm gì? – Công chức không đồng ý với quyết định kỷ luật thì phải làm sao? 20

21. 7. CHẤM DỨT QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT * Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật , nếu không tái phạm hoặc không có hành vi vi phạm phải đến mức xử lý kỷ luật Chấm dứt hiệu lực các quyết định kỷ luật. 21

22. 8. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA CBCC KHI BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT Khi nào CBCC phải bồi thường thiệt hại ? Trách nhiệm vật chất khi gây thiệt hại cho cơ quan tổ chức Bồi thường thiệt hại do cán bộ công chức gây ra khi thi hành công vụ 22 Nghị định 118/2006/NĐ-CP Luật bồi thường nhà nước

23. THỰC TIỄN 23

24. CÔNG TÁC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU NÀO? NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP CÒN TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO? DO BẤT CẬP PHÁP LUẬT DO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI CHI PHỐI 24

25. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC WINTER Template N 1. Phát hiện được nhiều sai phạm, lớn nhỏ khác nhau. 2. Công tác xử lý kỷ luật CBCC được hoàn thiện hơn cả về chất lẫn về lượng. 3. Đưa công tác XLKL CBCC vi phạm làm nguyên tắc đổi mới Quản lý cán bộ, công chức. 25

26. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT Tình trạng cán bộ hạch sách, nhũng nhiễu xảy ra nhiều, không kiểm soát. 26

27. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Đội ngũ CBCC hoạt động không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 27

28. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Đội ngũ CBCC hoạt động không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 28

29. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 29

30. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 30

31. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 31

33.  VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT Luật quy định về miễn trách nhiệm kỷ luật gồm những trường hợp nào? BẤT CẬP ở đâu? Điều 77- Luật CBCC; Điều 4- NĐ 34/2011 33

34.  VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT …. ” Trường hợp (cán bộ) bị phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.”… Khoản 3, điều 78, Luật CBCC  Đây có được xem là một hình thức kỷ luật đối với Cán bộ ? 34

35.  VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT Hình thức kỷ luật giáng chức (Công chức) luật đã quy định rõ chưa? Điều 12, NĐ 34/2011  Giáng bao nhiêu cấp?  Bố trí công chức bị giáng chức ra sao? 35

36. WINTER Template  VỀ THỜI HẠN, THỜI HIỆU KỶ LUẬT Điều 80, Luật CBCC 2008 Trường hợp hành vi vi phạm của cán bộ công chức có dấu hiệu tội phạm nên bị truy tố hoặc có quyết định đưa ra xét xử hình sự nhưng sau đó bị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án thì làm sao? Hành vi của cán bộ, công chức là hành vi tội phạm và bị tòa kết án thì thời hiệu tính ra sao? 36

37. KIẾN NGHỊ 37

38.  Luật cán bộ, công chức.  Các văn bản hướng dẫn XLKL  Pháp luật về tố cáo.  Pháp luật thủ tục hành chính.  Cổng thông tin pháp luật.  Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế. 38

39.  Thi tuyển CBCC  Bồi dưởng đạo đức, tác phong.  Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.  Quan tâm đến đời sống CBCC.  Thanh tra nhiều hơn, Xử ký nhiều hơn. 39

40.  Không tiếp tay cho những sai phạm của CBCC.  Mạnh dạn tố cáo.  Trang bị kiến thức về pháp luật . 40

41. C ảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!! 41