Nội Dung Môn Học Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên

Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Trực Tiếp Tại Văn Phòng

Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Trực Tuyến

Cần Dịch Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Sang Tiếng Anh

XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Chương 1: Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật

Chương 2: Hệ thống văn bản nhà nước

Chương 3: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản nhà nước

Chương 4: Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật.Xây dựng và trình bày quy phạm pháp luật

Chương 5: Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chương 6:Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Chương 7: Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Chương 8: Soạn thảo một số văn bản nhà nước

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

I. Khái niệm về xây dựng văn bản pháp luật

1. Khái niệm, đặc điểm văn bản pháp luật

1.1 Văn bản quy phạm pháp luật

1.2 Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

2. Khái niệm hoạt động xây dựng văn bản pháp luật

3 Đối tượng nghiên cứu của môn học

II. Tính chất và ý nghĩa của hoạt động xây dựng văn bản pháp luật

1. Tính chất của hoạt động xây dựng văn bản pháp luật

2. Ý nghĩa của hoạt động xây dựng văn bản pháp luật

Chương 2

HỆ THỐNG VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

2. Đổi mới quy định pháp luật về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

II. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH. III. VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 3. THỂ THỨC CHUNG VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

1. Quốc hiệu

2. Tên cơ quan, tổ chức, chức danh ban hành văn bản

3. Số và ký hiệu của văn bản

4. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

5. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản nhà nước

6. Nội dung văn bản

8. Dấu của cơ quan, tổ chức

9. Nơi nhận

CHƯƠNG 4

NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT.

XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHƯƠNG V

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Chương 6

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I.Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

1.Khái niệm

2.Đặc điểm

3.Mục đích và ý nghĩa của hoạt động kiểm tra

4.Nguyên tắc kiểm tra

5.Phương thức kiểm tra

6.Nội dung kiểm tra

7.Thẩm quyền kiểm tra văn bản

8.Thủ tục kiểm tra văn bản

9. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra

II.Xử lý văn bản quy phạm pháp luật

1.Khái niệm

2.Nguyên tắc xử lý

3.Hình thức xử lý

4.Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật.

5. Xử lý văn bản không phù hợp với pháp luật hiện hành.

6.Thẩm quyền xử lý

7.Các biện pháp xử lý đối với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản trái pháp luật

Chương 7

HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 8

SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

I. SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

1. Tư cách sử dụng văn bản nghị quyết của HDND

2. Thể thức nghị quyết

3. Bố cục nội dung của nghị quyết

4. Phương pháp trình bày và mẫu nghị quyết

II. SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Về tư cách sử dụng quyết định

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tiếng Anh Là Gì?

Người Đại Diện Theo Pháp Luật Là Gì?

Quy Định Pháp Luật Về Tên Tiếng Anh Của Văn Phòng Đại Diện Chuẩn Nhất

Một Số Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Thông Dụng

Đơn Vị Thể Chế (Institutional Unit) Và Khu Vực Thể Chế (Institutional Sector) Là Gì?

Đề Cương Môn Học Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Quy Định Về Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật ?

Vì Sao Thanh Tra Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa

Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo

Xóa Đói Giảm Nghèo Bền Vững, Chống Tái Nghèo

1

CHƯƠNG I:

KHÁI QUÁT VỀ XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT (1 tiết)

I. KHÁI NIỆM XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Khái niệm, đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

a. Khái niệm

Theo quy định của pháp luật hiện hành, văn bản quy phạm pháp luật

được định nghĩa tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

2015. Cụ thể: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp

luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy

định trong Luật này.

Điều 3 Luật BHVBQPPL quy định: quy phạm pháp luật là quy tắc xử

sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối

với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính

nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này

ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

b. Đặc điểm của văn bản QPPL

Từ định nghĩa văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, văn bản quy phạm

pháp luật có các dấu hiệu cơ bản sau đây (các dấu hiệu này cũng là cơ sở để

phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với các loại văn bản khác):

Một là, văn bản QPPL phải chứa quy phạm pháp luật

Hai là, văn bản QPPL phải do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

quy định trong Luật Ban hành VBQPPL

Ba là: VBQPPL được ban hành theo đúng hình thức

Bốn là, văn bản QPPL phải được ban hành theo đúng thủ tục do pháp luật

quy định.

2. Khái niệm văn bản hành chính (văn bản áp dụng QPPL và văn bản

hành chính khác)

a. Văn bản áp dụng QPPL

Văn bản áp dụng QPPL là văn bản do chủ thể có thẩm quyền ban hành,

theo trình tự, hình thức do pháp luật quy định, nhằm áp dụng quy phạm pháp

luật vào từng trường hợp cụ thể, có hiệu lực áp dụng một lần.

Đặc điểm của văn bản áp dụng QPPL:

Một là, văn bản áp dụng QPPL do chủ thể có thẩm quyền ban hành.

Hai là, văn bản áp dụng QPPL phải được ban hành đúng thủ tục theo quy

định pháp luật.

Ba là, Văn bản áp dụng QPPL phải được ban hành đúng hình thức.

Bốn là, Văn bản áp dụng QPPL được ban hành trên cơ sở các quy định của

văn bản quy phạm pháp luật, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số

đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể.

b. Văn bản hành chính khác

Văn bản hành chính thông thường là các văn bản dùng để truyền đạt thông

tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước như công bố hoặc thông báo về

một chủ trương, quyết định hay nội dung và kết quả hoạt động của một cơ

quan, tổ chức; ghi chép lại các ý kiến và kết luận trong các hội nghị; thông tin

giao dịch chính thức giữa các cơ quan, tổ chức với nhau hoặc giữa Nhà nước

với tổ chức và công dân…

3. Vai trò và chức năng của văn bản pháp luật

a. Vai trò của văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật là phương tiện đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý

của các cơ quan nhà nước.

Trong số các nguồn thông tin thì thông tin bằng văn bản có vị trí đặc biệt

quan trọng.

Văn bản pháp luật là phương tiện truyền đạt các nội dung quản lý của các

chủ thể có thẩm quyền đến đối tượng quản lý. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, có rất nhiều phương tiện để truyền đạt quyết định quản lý

đến đối tượng quản lý, tuy nhiên, văn bản quản lý vẫn là phương tiện chính

thống và đảm bảo độ tin cậy nhất.

– Văn bản pháp luật là cơ sở cho công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt

động của chủ thể quản lý đối với đối tượng quản lý. Kiểm tra là khâu tất yếu,

3

đảm bảo cho bộ máy quản lý hoạt động có hiệu quả. Quy trình quản lý bao

gồm: ban hành quyết định quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra để uốn nắn lệch

lạc và bổ sung khi cần thiết. Cơ sở để so sánh, đánh giá giữa hoạt động thực tế

và mục tiêu đặt ra ban đầu phải bắt nguồn từ những nội dung, những chỉ tiêu

đã được đề ra và được thể chế hóa bằng văn bản.

b. Chức năng của văn bản pháp luật

Chức năng thông tin

Chức năng quản lý

Chức năng pháp lý

Các chức năng khác như chức năng văn hóa – xã hội, chức năng thống kê…

4. Khái niệm xây dựng văn bản pháp luật

Xây dựng văn bản pháp luật là tổng thể các quy tắc tổ chức và hoạt

động và các quy tắc chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình chuẩn bị, soạn

thảo, trình ký, thông qua, ban hành, xử lý và hoàn thiện hệ thống văn bản

pháp luật nhằm phát huy vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan

hệ xã hội.

II. TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Tính chất của xây dựng văn bản pháp luật

a. Tính giai cấp

Tính giai cấp này thể hiện ở chỗ nhà làm luật phải lựa chọn biện pháp

nào, quy trình, quy định nào để ban hành các văn bản có lợi nhất cho giai cấp

cầm quyền, thể chế hoá ý chí của giai cấp mình trên nhiều phương diện: chính

trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội… trong các văn bản pháp luật.

b. Tính khoa học

Tính khoa học thể hiện ở chỗ hoạt động này được tiến hành trên cơ sở vận

dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác nhau. Sự kết hợp các ngành khoa

học này mới đảm bảo văn bản pháp luật được ban hành đáp ứng các yêu cầu,

mục đích đề ra, phù hợp với thực tiễn, cũng như phát huy được giá trị của

mình trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội – một chức năng cơ bản của

pháp luật.

4

c. Tính thực tiễn

Tính thực tiễn là một trong những tính chất rất quan trọng của hoạt động

xây dựng văn bản pháp luật. Bởi vì thiếu tính thực tiễn, các văn bản pháp luật

được hình thành từ hoạt động này sẽ khó phát huy được hiệu lực của mình, từ

đó làm cho văn bản được ban hành không đi vào thực tế cuộc sống, không phát

huy được chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội – một trong những chức

năng quan trọng của văn bản pháp luật nói riêng, pháp luật nói chung. Khi đó,

các văn bản được ban hành trở thành không cần thiết, tốn kém về thời gian,

công sức, vật chất, đồng thời làm giảm sút uy tín của nhà nước đối với xã hội,

cũng như không thể hiện và thực hiện được ý chí của nhà nước, nguyện vọng

của nhân dân.

d. Tính dự báo

Trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật, Ban soạn thảo, cán bộ soạn

thảo cần phải nghiên cứu quy luật phát triển, xu thế phát triển của các quan hệ

xã hội trong tương lai mà văn bản dự định ban hành sẽ điều chỉnh để kịp thời

ban hành các quy định để khi quan hệ xã hội này diễn ra, thì pháp luật đã có để

điều chỉnh.

2. Ý nghĩa của hoạt động xây dựng văn bản pháp luật.

Đảm bảo cho ý chí của nhà nước được biểu hiện đầy đủ, rõ ràng, bởi vì

hoạt động xây dựng văn bản pháp luật nhằm ghi nhận ý chí của nhà nước mà

trước hết là ý chí của giai cấp thống trị thông qua các quy định pháp luật được

ban hành cũng như việc áp dụng quy định ấy vào thực tế cuộc sống.

Góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh trên cơ sở đảm

bảo chất lượng của văn bản.

Giúp cho quá trình soạn thảo và tra tìm văn bản một cách chính xác và

nhanh chóng.

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT (2 tiết)

5

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL

a. Thẩm quyền về hình thức

Thẩm quyền về hình thức là việc cơ quan, người có thẩm quyền ban

hành văn bản theo đúng hình thức đã được quy định tại Điều 4 Luật ban hành

văn bản quy phạm pháp luật 2022.

b. Thẩm quyền về nội dung

Thẩm quyền về nội dung là việc cơ quan, người có thẩm quyền ban

hành văn bản phù hợp với thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Nội dung của văn bản QPPL phải tuân thủ Chương II Luật

BHVBQPPL năm 2022

II. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.

Thẩm quyền ban hành văn bản hành chính: quyết định (cá biệt), nghị

quyết, chỉ thị

Các hình thức văn bản áp dụng QPPL

Các hình thức văn bản hành chính khác: công văn, biên bản, báo cáo,

thông báo, tờ trình

6

CHƯƠNG 3:

THỂ THỨC CHUNG VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT (2 tiết)

I. THỂ THỨC CHUNG CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Quốc hiệu

Quốc hiệu và tiêu ngữ là yếu tố bắt buộc trong văn bản pháp luật, là

yếu tố hình thức đầu tiên chứng minh rằng đây là văn bản được ban hành bởi

các chủ thể mang quyền lực nhà nước, cũng là yếu tố đầu tiên thể hiện giá trị

pháp lý của văn bản.

2. Tên cơ quan, tổ chức, chức danh ban hành văn bản

Yếu tố chủ thể ban hành văn bản thể hiện chế độ hoạt động của chủ thể

ban hành văn bản (theo chế độ tập thể lãnh đạo hay theo chế độ thủ trưởng),

thể hiện vị trí pháp lý của cơ quan đó trong bộ máy nhà nước ta, cũng như mối

quan hệ của các cơ quan nhà nước với nhau.

Về cơ bản, tên chủ thể ban hành được ghi theo một trong hai cách sau

đây:

Thứ nhất, với các cơ quan nhà nước hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo

như Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, HĐND và UBND các cấp, các cơ quan

nhà nước ở trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương; Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91, tên cơ quan được

ghi độc lập (tức là trong yếu tố này chỉ ghi tên chủ thể ban hành mà thôi).

Thứ hai, với các cơ quan nhà nước, tổ chức nhà nước hoạt động theo chế độ

thủ trưởng mà trực thuộc cơ quan, tổ chức cấp trên (ví dụ: các Sở, Phòng là cơ

quan chuyên môn thuộc UBND, trường đại học trực thuộc Bộ giáo dục và Đào

tạo, bệnh viện trực thuộc Sở Y tế..), hoặc với các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ

chức của cơ quan nhà nước (ví dụ: Vụ Pháp chế trực thuộc Bộ) thì tên cơ quan

chủ quản, (hoặc tên cơ quan mà chủ thể ban hành là bộ phận trực thuộc) được

ghi ở phía trên, tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản được ghi ở phía

dưới.

7

3. Số và ký hiệu của văn bản

Số và ký hiệu của văn bản là yếu tố một mặt xác định giá trị pháp lý của văn

bản, chứng tỏ văn bản được ban hành bởi chủ thể nhất định, là văn bản thuộc

hệ thống văn bản pháp luật; mặt khác, giúp cho công tác tra cứu, sưu tầm, lưu

trữ văn bản được thuận lợi.

4. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính (tên

riêng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành

phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn) nơi cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

đóng trụ sở. Việc ghi địa danh phải đảm bảo hai yêu cầu sau đây: (1) thuận tiện

cho việc liên hệ, giao dịch công tác – tức là phải thể hiện được rằng cơ quan, tổ

chức ban hành văn bản đóng trên địa bàn nào.

5. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản pháp luật

Tên loại của văn bản là tên gọi của văn bản đó, là yếu tố thể hiện thẩm

quyền về hình thức của chủ thể ban hành văn bản.

Trích yếu nội dung văn bản là một cụm từ (không nhất thiết phải là một câu)

thể hiện khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Việc ghi trích yếu phải đảm

bảo tính chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, giúp cho đối tượng tiếp nhận văn bản

hình dung ngay vấn đề mà văn bản giải quyết.

6. Nội dung văn bản pháp luật

Về thể thức, cách ghi thành phần này được xác định căn cứ vào chế độ hoạt

động của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, cụ thể là:

Thứ nhất, đối với cơ quan nhà nước hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo,

người đứng đầu cơ quan thay mặt tập thể ký văn bản bằng cách: ghi chữ viết

tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức.

Trừ trường hợp đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà

nước thì không ký theo thể thức “thay mặt”, mà trong thành phần này, chỉ cần

ghi chức vụ, họ tên của người đứng đầu cơ quan.

8

Thứ hai, đối với các cơ quan, tổ chức hoạt động theo chế độ thủ trưởng thì

thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp ký văn bản.

Người có thẩm quyền ký văn bản phải ký theo đúng mẫu chữ ký đã đăng ký

với cơ quan có thẩm quyền, và mẫu chữ ký đã thông báo với các cơ quan, tổ

chức có quan hệ giao dịch, cũng như không được dùng bút chì, không dùng

mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai để ký văn bản.

8. Dấu của cơ quan, tổ chức

Cũng như thành phần chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của cơ quan, tổ

chức là yếu tố quan trọng khẳng định giá trị pháp lý, tính bắt buộc thi hành của

văn bản.

Con dấu của cơ quan, tổ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và

đóng dấu tại cơ quan, tổ chức. Nhân viên văn thư có trách nhiệm:

– Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của

người có thẩm quyền;

– Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức;

– Chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của

người có thẩm quyền;

– Không được đóng dấu khống chỉ.”

9. Nơi nhận

Nơi nhận trong văn bản là thành phần “xác định những cơ quan, tổ chức,

đơn vị và cá nhân nhận văn bản và có trách nhiệm như để xem xét, giải quyết;

để thi hành; để kiểm tra, giám sát; để báo cáo; để trao đổi công việc; để biết và

để lưu”.

II. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BỔ SUNG:

– Cơ sở pháp lý: Thông tư số 01/2011/TT-BNV

Dấu chỉ mức độ khẩn, dấu chỉ mức độ mật, chỉ dẫn địa lý; địa chỉ cơ quan tổ

chức, email, điện thoại, số fax…

9

CHƯƠNG IV:

NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT. XÂY

DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QUY PHẠM PHÁP LUẬT (1 tiết)

I. NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1.

Khái niệm ngôn ngữ trong văn bản pháp luật

Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật là phong cách của tiếng Việt hiện đại sử

dụng trong lĩnh vực pháp luật và quản lý nhà nước. Việc sử dụng ngôn ngữ

tiếng Việt trong văn bản pháp luật có những đặc trưng riêng biệt cần được lưu

ý khi soạn thảo như sử dụng từ có nghĩa trung tính, không sử dụng các biện

pháp tu từ…

2.

Đặc điểm ngôn ngữ trong văn bản pháp luật:

a.

Tính chính xác

Tính chính xác yêu cầu ngôn ngữ trong văn bản chỉ có một cách hiểu duy

nhất, không cho phép có những cách hiểu, cách giải thích khác nhau và từ ngữ

dùng trong văn bản phải gợi lên trong đầu mọi người những ý niệm giống

nhau.

b.

Tính dễ hiểu

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt

phải rõ ràng, dễ hiểu. Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung,

thì phải được định nghĩa trong văn bản.

Từ ngữ dùng trong thuật ngữ pháp luật phải bảo đảm tính dễ hiểu, không

dùng từ có nghĩa bóng để người đọc có thể hiểu được tinh thần của các điều

luật, nếu từ ngữ không dễ hiểu thì pháp luật sẽ không bảo đảm tính khả thi

c.

Tính khách quan

Văn bản nhà nước thể hiện ý chí của nhà nước, của quyền lực công nên ngôn

ngữ trong văn bản nhà nước phải mang tính chất khách quan, không được đưa

quan điểm cá nhân hoặc quan điểm có lợi cho một nhóm lợi ích nào đó vào nội

dung văn bản vì văn bản pháp luật là ý chí của quyền lực nhà nước, chứ không

phải là ý chí riêng của một cá nhân dù rằng văn bản có thể được giao cho một

cá nhân soạn thảo.

10

Tính văn minh lịch sự, tính khuôn mẫu.

Ngữ pháp trong văn bản pháp luật

Trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật, cần bảo đảm độ chính xác cao

nhất về chính tả và thuật ngữ. Cách diễn đạt một quy phạm pháp luật phải bảo

đảm độ chính xác về chính tả, thuật ngữ và ngữ pháp. Sai sót chính tả có thể xử

lý được dễ dàng bởi đội ngũ biên tập, song sai sót về thuật ngữ thì chỉ có các

nhà soạn thảo mới khắc phục được.

a.

Cách sử dụng từ ngữ

Lựa chọn và sử dụng từ đúng ngữ nghĩa;

Sử dụng từ đúng văn phong pháp lý;

Sử dụng từ đúng chính tả tiếng Việt;

b.

Câu và dấu câu trong văn bản pháp luật

II. XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Khái niệm quy phạm pháp luật, các yếu tố cấu thành

Phương pháp trình bày quy phạm pháp luật trong văn bản

Cách diễn đạt QPPL trong văn bản

Bố cục trình bày dự thảo văn bản

CHƯƠNG V:

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT (2 tiết)

I. QUY TRÌNH CHUNG XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY

PHẠM PHÁP LUẬT

Khái niệm quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

11

Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM

PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG

Các quy định về quy trình ban hành văn bản QPPL từ 1946 đến nay

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của Quốc hội, Uỷ ban

thường vụ Quốc hội.

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của Chủ tịch nước

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của Chính phủ; Thủ

tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của Tổng kiểm toán

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của các cơ quan tư

Quy trình ban hành văn bản QPPL theo trình tự rút gọn

12

Thời điểm phát sinh hiệu lực

Thời điểm kết thúc hiệu lực

Hiệu lực trở về trước

2. Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng

3. Trường hợp ngưng hiệu lực của văn bản

II. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Những nguyên tắc chung

Vấn đề quyền ưu tiên áp dụng luật và mối quan hệ luật chung – luật

chuyên ngành

Hiệu lực của nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành khi luật hết hiệu

lực.

2. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa

phương trong trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính

3. Giá trị của văn bản QPPL được dịch ra tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân

tộc

CHƯƠNG VII:

SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT (3 tiết)

I. SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC

CẤP

Tư cách sử dụng văn bản nghị quyết của HĐND

13

Thể thức nghị quyết

Bố cục nội dung của nghị quyết

Phương pháp trình bày và mẫu nghị quyết

II. SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH

Về tư cách sử dụng quyết định

Thể thức văn bản quyết định

Bố cục nội dung quyết định

Phương pháp trình bày quyết định và mẫu quyết định

III. SOẠN THẢO CHỈ THỊ

Về tư cách sử dụng

Thể thức chỉ thị

Bố cục nội dung của chỉ thị

Phương pháp trình bày chỉ thị và mẫu chỉ thị

IV. SOẠN THẢO CÔNG VĂN HÀNH CHÍNH

Thể thức công văn hành chính

Bố cục nội dung của công văn hành chính

Soạn thảo công văn mời họp, mời dự hội thảo, hội nghị

Soạn thảo công văn hỏi

Soạn thảo công văn trả lời (công văn phúc đáp)

Soạn thảo công văn đề nghị

IV. SOẠN THẢO BÁO CÁO

Thể thức của báo cáo

Về công tác chuẩn bị viết báo cáo

Phương pháp trình bày báo cáo và mẫu báo cáo

V. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

Thể thức biên bản

Cách ghi nội dung biên bản Hội nghị.

Phương pháp trình bày và mẫu biên bản

VI. CÁCH VIẾT TỜ TRÌNH

Thể thức của tờ trình

Nội dung chính của tờ trình

14

3. Phương thức kiểm tra: kiểm tra văn bản do cơ quan, người có thẩm

quyền ban hành văn bản gửi đến; kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến

nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái

pháp luật; kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn (tại cơ quan ban hành văn

bản) hoặc theo ngành, lĩnh vực.

4. Nội dung kiểm tra:

– Ban hành đúng căn cứ pháp lý: bao gồm (1) có căn cứ pháp lý cho việc

ban hành, và (2) những văn bản làm căn cứ pháp lý đó đã được ký ban hành,

thông qua vào thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra, đó là văn bản của cơ

quan nhà nước cấp trên quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành

văn bản, quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

– Ban hành đúng thẩm quyền: Thẩm quyền ban hành văn bản bao gồm:

thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung.

– Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

– Văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình

bày theo quy định của pháp luật.

5.

Thẩm quyền kiểm tra văn bản

6.

Thủ tục kiểm tra văn bản

7.

Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra

II. XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Khái niệm xử lý văn bản QPPL: là hoạt động của cơ quan nhà nước, cán

bộ nhà nước có thẩm quyền trong việc đưa ra các biện pháp xử lý đối với

những văn bản trái pháp luật.

2.

Nguyên tắc xử lý:

– Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật phải được cơ quan, người có thẩm

quyền kiểm tra văn bản thông báo ngay cho cơ quan, người có thẩm quyền ban

hành văn bản để tự kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, do pháp luật hiện nay chưa

quy định về thời hạn thông báo nên trong thực tế nguyên tắc này chưa phát huy

hiệu quả.

17

– Việc xử lý văn bản trái pháp luật phải do các cơ quan, người có thẩm

quyền tiến hành một cách khách quan, toàn diện, kịp thời và triệt để theo đúng

quy định của pháp luật.

– Các văn bản trái pháp luật phải bị đình chỉ thi hành ngay và phải bị bãi

bỏ hoặc huỷ bỏ kịp thời.

– Cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản phải chịu trách nhiệm

trước pháp luật về kết luận và quyết định xử lý của mình; nếu quyết định xử lý

trái pháp luật thì phải khắc phục hậu quả pháp lý do quyết định đó gây ra.

– Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức và cá nhân can thiệp vào quá trình xử lý

văn bản trái pháp luật.

3.

Các hình thức xử lý văn bản

Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật

– Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản;

– Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản.

Các hình thức xử lý văn bản không phù hợp với pháp luật hiện hành

Bao gồm các hình thức: đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung.

– Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường

hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản làm căn cứ ban hành văn bản được kiểm

tra đã được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

dẫn đến nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc

tình hình kinh tế – xã hội thay đổi.

– Sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi, bổ sung là biện pháp xử lý được áp dụng để

khắc phục những nội dung khiếm khuyết và sai trái trong văn bản.

– Thay thế: Thay thế là biện pháp xử lý được áp dụng đối với văn bản

QPPL có nội dung không phù hợp với thực tiễn hoặc với những quy định của

pháp luật hiện hành.

4.

Thẩm quyền xử lý

– Tất cả những chủ thể có quyền ban hành văn bản QPPL như quy định

tại Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL đều có quyền xử lý văn bản QPPL do

chính mình ban hành với tất cả các hình thức.

– Các chủ thể là cấp trên xử lý văn bản QPPL của cấp dưới bao gồm:

18

Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; Bộ

trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ; HĐND các cấp; Chủ tịch UBND cấp

tỉnh, cấp huyện.

5.

Các biện pháp xử lý đối với cơ quan, người có thẩm quyền đã ban

hành văn bản trái pháp luật

19

PHẦN 2. DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP

I. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

1. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Trường Đại học Luật Thành phố

Hồ Chí Minh – năm 2012.

1. Luật Ban hành văn bản QPPL 2022

2. Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

4. Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình

bày văn bản hành chính.

5. Thông tư 04/2013/TT-BNV về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn

thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND,

2011

2. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật – TS Lưu Kiếm

Thanh, Nxb Thống kê – 2003

3. Các bài viết đăng trên các tạp chí khoa học

4. Các Trang thông tin điện tư:

-www.vietlaw.gov.vn

-www.luatvietnam.com.vn

-www.chinhphu.vn

Athena4me.com CÁC TÀI LIỆU THỰC TẾ

(Giảng viên sẽ cung cấp cho sinh viên trong quá trình giảng)

6. Văn bản đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý…

7.

Văn bản chưa đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp

8.

Văn bản xử lý văn bản trái pháp luật

20

Các mẫu văn bản cụ thể

Tình huống 1:

Hiểu thế nào cho chính xác nội dung văn bản?

Khoản 2, điều 5 Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14-8-2009 về hướng dẫn

đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT quy

định điều kiện để cơ sở y tế tham gia khám chữa bệnh ban đầu là: “Cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 6 và 7 điều 2 của thông tư này (gồm

có: phòng khám đa khoa thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học, trung tâm y tế

bộ, ngành; phòng khám đa khoa tư nhân) có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở

vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông

thường về nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt

và xử trí cấp cứu ban đầu”.

Tháng 8-2013, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang có văn bản xin ý

kiến BHXH VN về việc cấp mã khám chữa bệnh ban đầu đối với Phòng khám

đa khoa Dân An tại TP Mỹ Tho.

Ngày 27.8.2013, ông Phạm Lương Sơn (trưởng ban thực hiện chính sách

BHYT – BHXH VN) ký công văn trả lời có nội dung: “Phòng khám đa khoa

Dân An còn thiếu chuyên khoa da liễu, mắt, răng hàm mặt nên chưa đủ điều

kiện là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu theo quy định tại Khoản 2, điều 5 thông

tư số 10/2009/TT-BYT nên không có cơ sở để cấp mã khám chữa bệnh ban

đầu”.

Khi nhận được văn bản này, BHXH tỉnh Tiền Giang có trao đổi, cảnh báo

phòng khám đa khoa dân lập Mỹ Tho có thể bị cắt hợp đồng khám chữa bệnh

BHYT vào cuối năm nay.

Từ cảnh báo nói trên, bác sĩ Trương Hoàng Thọ – Giám đốc phòng khám đa

khoa dân lập Mỹ Tho – có văn bản gửi Sở Y tế Tiền Giang phản ứng cách hiểu

của BHXH VN về quy định nói trên. Ông Thọ dẫn chứng khoản 2, điều 5

thông tư số 10 nói rõ điều kiện để cơ sở y tế tham gia khám chữa bệnh ban đầu

chỉ là: “Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp

ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường về nội khoa, ngoại khoa, da

liễu, mắt, tai mũi họng và xử trí cấp cứu ban đầu” chứ không bắt buộc phải có

các chuyên khoa da liễu, mắt, răng hàm mặt như cách hiểu của BHXH VN.

21

22

Tình huống 2:

Đính chính văn bản QPPL như thế nào cho đúng?

Hình 1

23

51 Đề Tài Tiểu Luận Thuộc Bộ Môn Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật!

Luận Văn: Xây Dựng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Hot

Bài Tập Lớn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Kinh Phí Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Bộ Công Thương

Thanh Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Xây Dựng, Hoàn Thiện Văn Bản Pháp Luật

Bộ Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Bộ Xây Dựng Tổ Chức Hội Nghị Phổ Biến Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Luật Đấu Thầu 2022 Và Nghị Định, Thông Tư Hướng Dẫn

Bộ Xây Dựng Tổ Chức Hội Nghị Phổ Biến Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Xây Dựng

Các Nguyên Tắc Khi Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Văn Bản Pháp Quy Lĩnh Vực Kinh Tế Xây Dựng 2022

Bộ môn Xây dựng văn bản pháp luật mà tiền thân là bộ môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản được thành lập theo Quyết định số 885/QĐ-TCCB ngày 20/9/1996 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với nhiệm vụ giảng dạy môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản cho sinh viên các hệ đào tạo của Trường.

Khi mới thành lập Bộ môn chỉ có 03 giảng viên, đều là cử nhân luật. Qua nhiều năm giảng dạy, đội ngũ giảng viên đã có những thay đổi: 01 người chuyển công tác, 04 người nghỉ hưu. Hiện nay, Bộ môn có 07 giảng viên trong đó có 01 giảng viên chính, 01 tiến sĩ; 04 thạc sĩ, 01 giảng viên đang là nghiên cứu sinh trong nước. Thời gian trước năm 2006, Trưởng bộ môn Xây dựng văn bản pháp luật là TS. Nguyễn Thế Quyền, đến ThS. Hoàng Minh Hà và TS. Đoàn Thị Tố Uyên, hiện nay người đảm nhận trách nhiệm này là chúng tôi Cao Kim Oanh.

Việc giảng dạy môn học trong thời gian từ năm 1985 đến năm 1987 do một giảng viên kiêm nhiệm đảm nhiệm, từ năm 1987 đến năm 1994 do Bộ môn Luật Hành chính đảm nhiệm.

Từ năm 1985, trước khi Bộ môn được thành lập, môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản đã được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân luật. Thời gian từ năm 1985 đến năm 1989, môn học được bố trí giảng dạy đối với sinh viên chính quy khoa Hành chính – Nhà nước. Từ năm 1989 – 1990 đến nay, môn Xây dựng văn bản pháp luật là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên chính quy, học viên chuyên tu, tại chức, luân huấn, trung học luật trong các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ năm 2007 đến nay Nhà trường chuyển hình thức đào tạo theo niên chế sang hình thức đào tạo học chế tín chỉ đối với hệ đào tạo đại học chính quy, môn học này được lựa chọn là môn học bắt buộc trong đào tạo cử nhân luật với thời lượng 03 tín chỉ.

Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhiệm việc giảng dạy 02 chuyên đề tự chọn cho sinh viên toàn trường là: “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng” và “Kỹ năng thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản qui phạm pháp luật”.

Việc giảng dạy của giảng viên thời kỳ đầu chủ yếu dựa vào giáo án của mỗi người. Đến năm 1994, Bộ môn đã xây dựng được “Tập bài giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản”.

Từ năm 1995 đến năm 2007, việc giảng dạy và học tập dựa trên Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản. Từ năm 2008 đến nay chương trình dạy và học được thống nhất theo giáo trình mới mang tên “Xây dựng văn bản pháp luật”. Giáo trình được sửa đổi, cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình mới và phục vụ tốt nhất cho người học. Ngoài ra, năm 2009, Bộ môn cũng đã biên soạn Giáo trình “Xây dựng văn bản pháp luật” chương trình trung cấp để phục vụ cho việc đào tạo hệ trung cấp luật. Năm 2022, Bộ môn đã hoàn thành Giáo trình “Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng”.

Bộ môn đảm nhiệm các môn học:

1. Xây dựng văn bản pháp luật.

2. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

3. Kỹ năng, thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản qui phạm pháp luật

Bộ Tư Pháp Lên Tiếng Về Văn Bản ‘cá Biệt’ Thành Lập Bqt Chung Cư Hapulico

Bộ Xây Dựng Công Bố Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hết Hiệu Lực Toàn Bộ Hoặc Một Phần Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Xây Dựng Năm 2022

Văn Bản Hợp Nhất Số 02 Bộ Xây Dựng

Thêm 3 Văn Bản Hợp Nhất Của Bộ Xây Dựng

Bộ Xây Dựng Ủng Hộ Vnrea Tổ Chức “giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam Lần I’

Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Trình Tự, Thủ Tục Rút Gọn

Luận Văn Đề Tài Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An

Luật Xây Dựng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

So Sánh Điểm Mới Của Luật Xây Dựng 2022 Với Luật Xây Dựng 2014

Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Xưởng Trong Khu Công Nghiệp Thực Hiện Thế Nào ?

TỪ KHÓA: Đề thi Luật, Văn bản pháp luật, Xây dựng pháp luật, Xây dựng văn bản pháp luật

1. Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật lớp Hành chính 39

Cập nhật ngày 30/12/2015.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: HC39

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Trắc nghiệm

Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau – (2 điểm)

1 – Nội quy:

a – Luôn được ban hành đính kèm theo một văn bản khác

b – Là một loại văn bản được ban hành độc lập

c – Chỉ do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành

d – Là văn bản không có tên loại

2 – Văn bản quyết định:

a – Do Thủ tướng Chính phủ ban hành luôn là văn bản quy phạm pháp luật

b – Do UBND cấp tỉnh ban hành có thể có hiệu lực kể từ ngày ký

c – Chỉ do cơ quan làm việc theo chế độ thủ trưởng ban hành

d – Không có hình thức ký thay mặt (TM.) trong văn bản

3 – Nghị quyết của HĐND tỉnh A:

a – Không nhất thiết phải có hoạt động thẩm tra trước khi ban hành

b – Nếu là văn bản quy phạm pháp luật thì có thể quy định hiệu lực trở về trước.

c – Do Chủ tịch HĐND ký thừa lệnh.

d – Không thể được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

4 – Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a – Không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước.

b – Có thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tên gọi là quyết định.

c – Hình thức văn bản để bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do chính mình ban hành chỉ có thể là thông tư;

Nhận định

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

1 – Các dự án luật luôn phải được thẩm định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2 – Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật chỉ thuộc về thẩm quyền của chính chủ thể đã ban hành văn bản QPPL đó.

3 – UBND cấp tỉnh có quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của UBND cấp tỉnh.

4 – Công văn của Sở Nội vụ do Văn phòng Sở soạn thảo thì ghi số và ký hiệu là: Số:…/SNV-CV.

Bài tập

Hãy soạn thảo văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để hỏi về vấn đề tuyển sinh. (4 điểm)

2. Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật lớp Quốc tế 39

Cập nhật ngày 02/12/2016.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: QT39

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Trắc nghiệm

Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau – (2 điểm)

1 – Thành phần Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình bao gồm:

a – Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của Chính phủ

b – Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ

c – Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ

d – Các thành viên của Chính phủ

2 – Văn bản quyết định:

a – Do Thủ tướng Chính phủ ban hành luôn là văn bản quy phạm pháp luật

b – Có thể thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng chính phủ, Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

c – Không có hình thức ký thay mặt (TM.) trong văn bản

d – Chỉ do cơ quan làm việc theo chế độ thủ trưởng ban hành

3 – Chủ thể nào sau đây có quyền đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật:

a – Chính phủ đình chỉ văn bản của UBND cấp tỉnh trái với nhiều ngành, lĩnh vực.

b – HĐND tỉnh đình chỉ văn bản của UBND cùng cấp.

c – Giám đốc Sở Tư pháp đình chỉ văn bản của UBND cấp huyện.

d – Chủ tịch UBND cấp huyện đình chỉ nghị quyết của HĐND cấp xã.

4 – Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội thuộc về:

a – Quốc hội.

b – Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c – Chính phủ;

d – Bộ Tư pháp.

Nhận định

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

1 – Quyết định về việc phê duyệt dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà mát điện hạt nhân tại Ninh Thuận của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật.

2 – Chỉ có các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyền đề nghị xây dựng quyết định của UBND cấp tỉnh.

3 – Quy chế là một loại văn bản được ban hành độc lập.

4 – Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh luôn ghi nhận thời điểm phát sinh hiệu lực và phạm vi không gian có hiệu lực ngay trong văn bản đó.

Bài tập

Anh chị hãy giúp chủ thể có thẩm quyền soạn thảo văn bản bổ nhiệm ông Nguyễn Văn P, hiện là Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính thành phố TN nhiệm kỳ 5 năm. (4 điểm)

3. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Hình sự 39-2

Cập nhật ngày 26/12/2016.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: HS 39.2

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Giảng viên ra đề: ThS Nguyễn Thị Nhàn

Nhận định

Giải thích các nhận định đúng hay sai sau đây: (4 điểm)

1 – Công văn mời họp của Công ty X là văn bản áp dụng pháp luật

2 – Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật có thể không có chữ viết tắt của tên loại văn bản.

3 – Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội do Chính phủ quy định.

4 – Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh A về việc phê chuẩn cơ cấu các Sở và cơ quan ngang Sở là văn bản quy phạm pháp luật.

Trắc nghiệm

Chọn đáp án đúng (2 điểm)

Câu 1 – Chủ thể có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là:

a – Chủ tịch Quốc hội.

b – Chủ nhiệm UBND cấp tỉnh

c – Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

d – Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Câu 2 – Quyết định của Chủ tịch UBND có ghi số và ký hiệu là:

a – Số 14/QĐ-UBND

b – Số 14/2015/QĐ-UBND

c – Số 14-2015/QĐ-CTUBND

d – Số 14/QĐ-CTUBND

Câu 3 – Hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật:

a – Là loại hiệu lực duy nhất được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật;

b – Chỉ bao gồm thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản đó.

c – Không chỉ được ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền ở trung ương.

Câu 4 – Xác đinh văn bản hành chính trong các trường hợp sau:

a – Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

b – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập trường Đại học X (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)

c – Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

d – Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định thừa phát lại.

Bài tập

Anh chị hãy giúp UBND địa phương soạn thảo văn bản ban hành quy chế làm việc của UBND địa phương đó. (4 điểm)./.

4. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Thương mại 39

Cập nhật ngày 06/01/2017.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: TM 39

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Trắc nghiệm

Chọn đáp án đúng (2 điểm)

Câu 1 – Phó Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền:

a – Ký thừa lệnh những văn bản mà Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND cho phép.

b – Quyết định ban hành văn bản QPPL của UBND cấp huyện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

c – Trình dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh.

d – Ký thay Chủ tịch UBND những văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Câu 2 – Nghị quyết của HĐND tỉnh A

a – Có thể có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND ban hành?

b – Không thể được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

c – Chỉ do UBND cùng cấp trình.

d – Có thể có hiệu lực trở về trước khi quy định việc hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Câu 3 – Chủ thể có thẩm quyền xử lý và hình thức xử lý đối với văn bản QPPL của UBND cấp huyện trái pháp luật

a- HĐND cấp huyện: bãi bỏ, hủy bỏ.

b – UBND cấp tỉnh: đình chỉ.

c – Chủ tịch UBND cấp tỉnh: bãi bỏ, đình chỉ.

d – Chủ tịch HĐND cấp huyện: bãi bỏ.

Câu 4 – Thủ tướng Chính phủ

a – Có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn.

b – Đình chỉ, bãi bỏ văn bản QPPL của HĐND cấp tỉnh ban hành trái pháp luật.

c – Ban hành văn bản QPPL dưới hình thức quyết định, chỉ thị.

d – Thẩm định nghị định của Chính phủ ban hành.

Nhận định

Các nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao? (4 điểm)

1 – Thủ tướng Chính phủ có quyền sửa đổi thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương.

2 – Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện phải được đăng công báo trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký ban hành.

3 – Hoạt động thẩm tra được áp dụng đối với tất cả văn bản QPPL do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành.

4 – Ngày hết hiệu lực của nghị định luôn được quy định ngay tại nghị định đó.

Bài tập

Anh chị hãy giúp cơ quan có thẩm quyền soạn thảo văn bản bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh KH./.

5. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp TMQT 42

Cập nhật ngày 24/12/2018.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: TMQT 42

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Giảng viên ra đề: Thầy Dũng

Trắc nghiệm

Chọn một đáp án đúng trong mỗi câu sau (2 điểm)

1 – Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ sẽ hết hiệu lực toàn bộ khi

a – Được đính chính bởi chủ thể có thẩm quyền.

b – Được sửa đổi bởi chính cơ quan ban hành.

c – Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

d – a và c đều đúng.

2 – Thẩm quyền giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thuộc về:

a – Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

b – Phó Thủ tướng Chính phủ

c – Chính Bộ trưởng ban hành Thông tư đó

d – Bộ trưởng Bộ Tư pháp

3 – Văn bản nào sau đây là văn bản QPPL

a – Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

b – Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết kinh nghiệm xét xử năm 2022

c – Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

d – Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về chuẩn mực kiểm toán

e – Đáp án a, b và c đúng

4 – Việc sử dụng từ ngữ nước ngoài trong văn bản pháp luật

a – Chỉ được sử dụng khi không có từ ngữ Tiếng Việt tương ứng thay thế

b – Một số trường hợp cần thiết phải được phiên âm sang Tiếng Việt

c – Luôn luôn được giải thích cụ thể trong phần giải thích thuật ngữ của văn bản

d – Đáp án a và b đúng

Nhận định

Những câu nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

1 – Văn bản QPPL của HĐND và UBND có thể được quy định hiệu lực trở về trước.

2 – Chủ thể có thẩm quyền về xử lý văn bản QPPL phải dùng văn bản QPPL để xử lý một văn bản QPPL khác có sai sót.

3 – Chỉ có Chính phủ mới được quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

4 – Bộ phận địa danh ghi trên văn bản là tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở tại đó.

Bài tập

6. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Dân sự K41

Cập nhật ngày 23/12/2019.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: DS41

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Giảng viên ra đề: Cô Dung

Trắc nghiệm

Chọn một đáp án đúng trong mỗi câu sau (2 điểm)

1 – Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền

a – Kiến nghị về luật, pháp lệnh;

b – Phối hợp với nhau để ban hành thông tư liên tịch

c – Đề nghị đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp tỉnh trái với ngành, lĩnh vực do mình phụ trách

d – Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh trái Hiến pháp, luật.

2 – Xác định văn bản hành chính trong các trường hợp sau

a – Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

b – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp.

c – Văn bản của Bộ trưởng sửa đổi thông tư do mình ban hành.

d – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2022.

3 – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2022 ghi số và ký hiệu là

a – Số 30/QĐ-TTg

b – Số 30/2019/QĐ-TTCP;

c – Số 30/2019/QĐ-TTg

d – Số 30/QĐ-TTCP

4 – Việc ngưng hiệu lực của Văn bản quy phạm pháp luật

a – Chỉ xảy ra trong trường hợp VBQPPL bị đình chỉ thi hành

b – Có thể được tiến hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

c – Luôn làm chấm dứt hiệu lực của VBQPPL đó

d – Nhất thiết phải đăng Công báo

Nhận định

Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

1 – Trong văn bản của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đóng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, yếu tố “địa danh và ngày tháng năm ban hành” được trình bày như sau:

Hai Bà Trưng, ngày 05 tháng 2 năm 2022

2 – Đề nghị xây đựng nghị quyết QPPL của HĐND cấp tỉnh luôn được thẩm định.

3 – Trong trường hợp cần thiết, VBQPPL của UBND cấp xã có thể sử dụng từ ngữ địa phương để đảm bảo tính dễ hiểu.

4 – Bộ trưởng Bộ Xây dựng có thể dùng quyết định để đính chính thông tư do chính mình ban hành.

Bài tập

Anh chị hãy giúp chủ thể có thẩm quyền soạn thảo văn bản phù hợp để bổ nhiệm Chánh văn phòng của một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh./. (4 điểm)

Luật Xây Dựng 2022 Và Những Thay Đổi Nên Lưu Ý

Luật Xây Dựng Năm 2022

Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Ở Việt Nam Từ Năm 1954 Đến 2009.

Trổ Cửa Sổ Nhìn Xuống Sân Nhà Người Khác Có Vi Phạm Pháp Luật?

Quy Định Về Quyền Trổ Cửa Trong Hoạt Động Xây Dựng

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2003 Đã Đem Lại Kết Quả Gì?

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Công Trình, Nhà Ở

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Mục Lục Luật Xây Dựng 2014, Bộ Luật Xây Dựng Năm 2014, Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng Số 50/2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi Năm 2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng 2014, Luật Nhà ở 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật 71/2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi Năm 2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật 71/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bhxh 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Tai-lieu-huong-dan-su-dung-xe-mazda-3s-2014, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Mazda 3s chúng tôi Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bhxh 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Luật Hải Quan Số 54/2014/qh13 Ngày 23/6/2014, Hướng Dẫn Viết Biểu Mãu Thong Tư 30/2014/tt-bca, Ngay 23/7/2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng Số 50, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Hướng Dẫn Số 45/2014/hd-ccb Ngày 10/03/2014, Trình Bày Nội Dung Các Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp 2014 Về Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Bộ Luật Phá Sản 2014, Luat Ph San 2014, Luật Nhà ơ 2014, Luật 71/2014/qh1, Luật 70/2014, Luật 2014, Luật 58/2014, Mục Lục Luật Đầu Tư 2014, Mục Lục Luật Phá Sản 2014, Luật 50/2014, Luật Đầu Tư 2014, Luật 68/2014, Luật 69/2014, Luật Dn 2014, Thông Tư Số 3 2014 Của Bộ Xây Dựng, 6 Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014, Luật 46/2014/qh13, Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014, Luật Hải Quan 2014, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi 2014, Luật Bảo Hiểm Số 58/2014, Luật 71/2014/qh13, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014, Luật 67/2014/qh13, Luật 66/2014/qh13, Luật 65/2014/qh13, Luật 64/2014/qh13, Luật Bảo Hiểm Mới 2014, Luật Bảo Hiểm Mới Năm 2014, Luật Bảo Hiểm Năm 2014, Luật 55/2014/qh13, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi Năm 2014, Bộ Luật Môi Trường 2014, Dự Thảo Luật 2014, Luật Bảo Hiểm 2014, Văn Bản Luật Kinh Tế 2014, Luật Số 71/2014/qh13, Thông Báo Tuyển Dụng Bác Sĩ 2014, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Đảng Năm 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Huế 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Năm 2014,

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Mục Lục Luật Xây Dựng 2014, Bộ Luật Xây Dựng Năm 2014, Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng Số 50/2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi Năm 2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng 2014, Luật Nhà ở 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật 71/2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi Năm 2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật 71/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bhxh 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Tai-lieu-huong-dan-su-dung-xe-mazda-3s-2014, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Mazda 3s chúng tôi Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bhxh 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Luật Hải Quan Số 54/2014/qh13 Ngày 23/6/2014, Hướng Dẫn Viết Biểu Mãu Thong Tư 30/2014/tt-bca, Ngay 23/7/2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng,

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Luật Đấu Thầu, Luật Đầu Tư

Các Bước Xây Dựng Quy Chế Trả Lương

Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Năm 2022 ? Tư Vấn Xây Dựng Quy Chế Tiền Lương ?

Xây Dựng Quy Chế Trả Lương

Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022

Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Tài Liệu Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Tập Huấn Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Hợp Đồng Xây Dựng Tại Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu

Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội

Thanh Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Xây Dựng, Hoàn Thiện Văn Bản Pháp Luật

Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Pháp Luật Đại Cương Aof, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Phap Luat Dai Cuong Chuong ̉̉̉, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Phap Luat Dai Cuong Chuong ô, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thảo Luận Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Điểm Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Hitu, Đáp án Ngân Hàng Câu Hỏi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Hitu, Pháp Luật Đại Cương Tiểu Luận, Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Bách Khoa Hà Nội, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương, Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Tham Khảo Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Tài Liệu Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân,

Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Pháp Luật Đại Cương Aof, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Phap Luat Dai Cuong Chuong ̉̉̉, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Phap Luat Dai Cuong Chuong ô, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương,

Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Mức Chi Cụ Thể Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Định Mức Chi Soạn Thảo Đề Cương Chi Tiết Dự Thảo Văn Bản Pháp Luật

Pháp Luật Đầu Tư Xây Dựng Ở Nước Ta: Thực Trạng Và Giải Pháp

Đề Thi Hết Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Lớp Quốc Tế 39

Tài Liệu Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Tập Huấn Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Hợp Đồng Xây Dựng Tại Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu

Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội

Thanh Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Xây Dựng, Hoàn Thiện Văn Bản Pháp Luật

Kinh Phí Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Bộ Công Thương

NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Khái quát về hoạt động xây dựng VBPL 2. Thẩm quyền ban hành, cơ cấu chung của VBPL 3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL. 4. Ngôn ngữ và những nguyên tắc trong việc xây dựng, trình bày QPPL trong văn bản. 5. Quy trình xây dựng một số loại văn bản QPPL. 6. Kiểm tra và xử lý văn bản.

8/17/2011 1 Môn học: Xây dựng văn bản pháp luật Ths. Thái Thị Tuyết Dung Giảng viên khoa Luật hành chính MỤC TIÊU MÔN HỌC – Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật. – Tìm hiểu về quy trình xây dựng văn bản và những nguyên tắc áp dụng. – Soạn thảo một số loại văn bản. 8/17/2011 2 NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Khái quát về hoạt động xây dựng VBPL 2. Thẩm quyền ban hành, cơ cấu chung của VBPL 3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL. 4. Ngôn ngữ và những nguyên tắc trong việc xây dựng, trình bày QPPL trong văn bản. 5. Quy trình xây dựng một số loại văn bản QPPL. 6. Kiểm tra và xử lý văn bản. VĂN BẢN MÔN HỌC 1. Luật ban hành VBQPPL số 17/2008/QH12 (03/6/2008) 2. Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004. 3. Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. 4. Nghị định 91/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ban hành VBQPPL của HĐND, UBND. 8/17/2011 3 5. Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành Luật ban hành VBQPPL 2008. 6. Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi NĐ 110/2004/NĐ-CP 7. Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL 8. Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo 9. Thông tư 01/2011/TT – BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bàn hành chính. CHƯƠNG I: 8/17/2011 4 I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Các hình thức VB 2. Văn bản pháp luật 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất 2. Ý nghĩa 1. Các hình thức VB 1. Văn bản 2. Văn bản QPPL – Văn bản pháp quy 3. Văn bản áp dụng QPPL 4. Văn bản hành chính thông thường 5. Văn bản pháp luật 8/17/2011 5 6.Văn bản nhà nước 7.Văn bản pháp quy phụ 8. Văn bản quy phạm. 9. Văn bản quy phạm nội bộ 2. Văn bản pháp luật – Do CQNN, cán bộ NN có thẩm quyền ban hành. – Đúng trình tự luật định – Chứa QPPL hoặc áp dụng QPPL vào trường hợp cụ thể – Được NN bảo đảm thực hiện. 8/17/2011 6 * Xác định các VB sau đây là VB gì? 1. NQ của HĐND bãi bỏ NQ của HĐND cấp huyện? 2. Quyết định của UBND về việc sửa đổi, bổ sung VB do chính mình ban hành? 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL – Hai nhóm nguyên tắc: + Quy tắc về tổ chức và hoạt động của cơ quan ban hành VB. + Quy tắc chuyên môn nghiệp vụ 8/17/2011 7 Ví dụ * Thông tư 28/2009/TT-BTC 10/02/2009 về việc sửa đổi mức thuế suất TNKhẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. * Có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2009 II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất – Tính giai cấp – Tính khoa học – Tính thực tiễn – Tính dự báo 8/17/2011 8 2. Ý nghĩa: – Đảm bảo cho tư tưởng, ý chí nhà nước được thể hiện dưới những hình thức thích hợp, rõ ràng. – Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Mức Chi Cụ Thể Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Định Mức Chi Soạn Thảo Đề Cương Chi Tiết Dự Thảo Văn Bản Pháp Luật

Pháp Luật Đầu Tư Xây Dựng Ở Nước Ta: Thực Trạng Và Giải Pháp

Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội

Thanh Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Xây Dựng, Hoàn Thiện Văn Bản Pháp Luật

Kinh Phí Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Bộ Công Thương

Bài Tập Lớn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Luận Văn: Xây Dựng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Hot

51 Đề Tài Tiểu Luận Thuộc Bộ Môn Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật!

Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Về Môi Trường, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Môi Trường, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Môi Trường, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, áp Dụng Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, ôn Tập Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, ôn Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Mẫu Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Pháp Luật Về Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất, Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh ở Các Trường Thpt, Đặc Trưng Của Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Phụ Lục Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Nội Dung Liên Quan, Luận án Pháp Luật Về Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất, Xây Dựng Chế Định Pháp Luật Về Công Ty Hợp Vốn Đơn Giản ở Việt Nam, Bài Thu Hoạch Nội Dung Đường Lối Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luận Văn Thạc Sỹ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh ở Trường Thpt, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2022, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Pháp Luật Về Hoạt Động Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Luận Văn, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua,

Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Về Môi Trường, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Môi Trường, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Môi Trường, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, áp Dụng Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, ôn Tập Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, ôn Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Mẫu Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay,

Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu

Tập Huấn Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Hợp Đồng Xây Dựng Tại Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Tài Liệu Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2003 Đã Đem Lại Kết Quả Gì?

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Công Trình, Nhà Ở

Khi Nào Phải Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng Và Số Lần Được Gia Hạn Là Bao Nhiêu?

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng Số 50, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Vận Dụng Quy Luật Quy Luật Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Định Luật Charles Chỉ Được áp Dụng Gần Đúng, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Phân Tích Yêu Cầu Nội Dung Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị, Định Luật Sác – Lơ Được áp Dụng Gần Đúng, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Luật Sư Cho Tôi Xin Mẫu Đơn Xin Hưởng Phụ Cấp Độc Hại Và Hướng Dẫn Tôi Cách Viết Đơn Được Không ạ, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Luật Xây Dựng, Luật Xây Dựng Nhà ở, Nội Dung 3 Quy Luật, Đ.87 Luật Xây Dựng, Luật Xây Dựng Số 50, Nội Dung 3 Quy Luật Cơ Bản, Nội Dung Luật Về Tài Sản, Nội Dung Sửa Đổi Bộ Luật Dân Sự, Nội Dung Cơ Bản Sửa Đổi Luật Đất Đai, Nội Dung Luật Đầu Tư Sửa Đổi, Nội Dung Sửa Đổi Luật Dân Sự, Bộ Luật Xây Dựng, Noi Dung Bai Luat , Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai, Mục Lục Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Là Luật Dân Sự Đúng Hay Sai, Điều 74 Luật Xây Dựng, Luật Xây Dựng Số 50/2014, Điều 58 Luật Xây Dựng, Nội Dung Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Luật Mttq, Nội Dung Bài Xin Lập Khoa Luật, Điều 72 Luật Xây Dựng, Luật Xây Dựng 2014, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, 8 Luật Mới áp Dụng 2022, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, Nội Dung Dự Thảo Sửa Đổi Luật Đất Đai, 9 Bí Quyết Vận Dụng Luật Hấp Dẫn, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, Nội Dung Bài Luật Tục Xưa Của Người ê-Đê, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, Điều 3 Luật Xây Dựng, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Nội Dung Quy Luật Engel, Nội Dung Sửa Đổi Luật Sĩ Quan, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Luật Đất Đai, Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai 2003, Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai 2013, Góp ý Dự Thảo Luật Xây Dựng, Nội Dung Luật Bảo Hiểm Xã Hội Sửa Đổi, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Nội Dung Luật Đấu Thầu Sửa Đổi, Nội Dung Luật Đất Đai Sửa Đổi Năm 2013, Bộ Luật Xây Dựng Năm 2014, Bộ Luật Xây Dựng 2022, Bộ Luật Xây Dựng 2003, Nội Dung Sửa Đổi Luật Bhxh,

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng Số 50, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Vận Dụng Quy Luật Quy Luật Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Định Luật Charles Chỉ Được áp Dụng Gần Đúng, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Phân Tích Yêu Cầu Nội Dung Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị, Định Luật Sác – Lơ Được áp Dụng Gần Đúng, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Luật Sư Cho Tôi Xin Mẫu Đơn Xin Hưởng Phụ Cấp Độc Hại Và Hướng Dẫn Tôi Cách Viết Đơn Được Không ạ, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Luật Xây Dựng, Luật Xây Dựng Nhà ở, Nội Dung 3 Quy Luật, Đ.87 Luật Xây Dựng,

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Luật Đấu Thầu, Luật Đầu Tư

Các Bước Xây Dựng Quy Chế Trả Lương

Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Năm 2022 ? Tư Vấn Xây Dựng Quy Chế Tiền Lương ?

Xây Dựng Quy Chế Trả Lương

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2003 Đã Đem Lại Kết Quả Gì?

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Công Trình, Nhà Ở

Khi Nào Phải Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng Và Số Lần Được Gia Hạn Là Bao Nhiêu?

Xin Phép Xây Dựng Nhà Ở Nông Thôn

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bhxh 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Bộ Luật Xây Dựng Năm 2014, Mục Lục Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng Số 50/2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi Năm 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng 2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Luật Nhà ở 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật 71/2014, Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi 2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi Năm 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật 71/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bhxh 2014, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Mazda 3s chúng tôi Tai-lieu-huong-dan-su-dung-xe-mazda-3s-2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu B1 Ban Hành Theo Thông Tư Số 30/2014/tt-bca Ngày 23/7/2014, Luật Hải Quan Số 54/2014/qh13 Ngày 23/6/2014, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Hướng Dẫn Viết Biểu Mãu Thong Tư 30/2014/tt-bca, Ngay 23/7/2014, Nội Dung Bài Thơ Quê Hương Của Tế Hanh, Luật Nhà ở Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành, Hướng Dẫn Luật Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phá Sản, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giá, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dân Sự, Hướng Dẫn Luật Thi Hành án, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Trẻ Em, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Cán Bộ, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản Văn Hóa, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Hướng Dẫn Thực Hành Tin Học ứng Dụng, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Tới Hành Vi Tiêu Dùng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Việc Làm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2006, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2005, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Hướng Dẫn Điều 36 Luật Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Đại Học, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dân Quân Tự Vệ, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quảng Cáo, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khoáng Sản, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế, Hướng Dẫn Luật Thi Hành án Dân Sự Năm 2008, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hòa Giải ở Cơ Sở, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xuất Bản, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở Năm 2006, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hình Sự,

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bhxh 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Bộ Luật Xây Dựng Năm 2014, Mục Lục Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng Số 50/2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi Năm 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng 2014, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi 2014, Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Luật Nhà ở 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở Năm 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật 71/2014, Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi 2014, Nội Dung Luật Công An Nhân Dân Sửa Đổi Năm 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật 71/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Nhà ở 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bhxh 2014, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Mazda 3s chúng tôi Tai-lieu-huong-dan-su-dung-xe-mazda-3s-2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp 2014,

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng Số 50

Văn Bản Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng, Luật Đấu Thầu, Luật Đầu Tư

Các Bước Xây Dựng Quy Chế Trả Lương

Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Năm 2022 ? Tư Vấn Xây Dựng Quy Chế Tiền Lương ?