Luật Pháp Kinh Doanh / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh / 2023

Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Doanh Nghiệp, Bộ Luật Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế, Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Luật Kinh Doanh, Điều 8 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Định Luật 80/20 Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 49 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 44 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000, Tiểu Luận Luật Kinh Doanh, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Phương Pháp Điều Chỉnh Của Luật Doanh Nghiệp, Giáo Trình Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 3 Khoản 9 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Pháp Luật Kinh Tế Tài Chính 3, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Mới Nhất Số: 61/2010/qh12, Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Pháp Luật Kinh Tế Học Viện Tài Chính, Vai Trò Của Pháp Luật Xhcn Đối Với Kinh Tế Và Chính Trị, Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế Học Viện Tài Chính, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệ, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Phân Tích ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh So Với Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Mẫu Giấy Thông Báo Về Việc Tạm Ngừng Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Doanh Nghiep Dang Ky Tai Phong Kinh Doanh Tren Dia Ban Tinh, Phân Tích Xây Dựng Phương án Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Phân Tích Những ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh So Với Các Loại Hình Doanh Nghiêpk, Phân Tích Những ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh So Với Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Bối Cảnh Kinh Tế Của Chính Sách Và Pháp Luật Cạnh Tranh, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em,

Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Doanh Nghiệp, Bộ Luật Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế, Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Luật Kinh Doanh, Điều 8 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Định Luật 80/20 Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 49 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 44 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm,

Pháp Luật Kinh Doanh Cho Giám Đốc / 2023

Họ tên học viên Email thường dùng Số điện thoại Khóa học

– Đối tượng tham gia: Giám đốc và các nhà quản lý doanh nghiệp

a. Khóa học trực tuyến hiệu quả hay không? 

– Phương thức đào tạo trực tuyến đã được các trường đại học, phổ thông khắp cả nước cho phép triển khai trong mùa dịch Covid -19

– Học viên ở xa, phân tán hoặc thời gian không sắp xếp được không còn là trở ngại

– Thi cử và nhận chứng chỉ đều trực tuyến

– Phần mềm giảng dạy dễ sử dụng, ổn định và tương thích với tất cả các thiết bị, đảm bảo khóa học được hiệu quả, an toàn

 b. Mục tiêu khóa học: Trang bị kiến thức về các loại luật thiết yếu ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp cho các nhà sáng lập, quản lý doanh nghiệp.

c. Phương thức giảng dạy: trên lớp hoặc trực tuyến. Người học có thể đến lớp hoặc ở bất cứ đâu trực tuyến, tương tác với lớp học như đang ngồi trên lớp.

I. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC.

Người lãnh đạo, quản lý là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình. Trong kinh doanh, người lãnh đạo quản lý chịu ảnh hưởng rất nhiều luật (luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, luật lao động, luật thuế…). Nắm vững những kiến thức thiết yếu về luật giúp cho nhà điều hành quản lý không những hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, tranh chấp mà còn  trang bị vận dụng vào công việc khi hợp tác, giao dịch với đối tác, với khách hàng.

 Khóa Pháp luật kinh doanh cho giám đốc trang bị cho người học những gì?

– Cung cấp kiến thức về Luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, luật lao động….

– Cách thức soạn thảo một hợp đồng thương mại..

– Cách giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

 II. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO.

1. Luật doanh nghiệp. (1) Luật doanh nghiệp (quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp)..

2. Luật thương mại: (2). Luật thương mại (các nguyên tắc về hoạt động thương mại; các quy định mua bán hàng hóa; quyền và nghĩa vụ các bên tham gia; các quy định đối với cung ứng dịch vụ; chế tài trong thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại; xử lý vi phạm pháp luật trong thương mại).

3. Luật đầu tư:

– Chính sách về đầu tư kinh doanh.

– Ngành nghề cấm và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

–  Đảm bảo về quyền sở hữu tài sản và hoạt động đầu tư.

– Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

–  Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

–  Các hình thức đầu tư (góp vốn, mua cổ phần, PPP, đầu tư theo hợp đồng BBC).

–  Thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư (thẩm quyền quyết định đầu tư của quốc hội, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của BND cấp tỉnh).

– Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ, của Quốc hội.

– Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Triển khai thực hiện đầu tư.

– Hợp đồng đầu tư ra nước ngoài.

– Quản lý nhà nước về đầu tư.

6. Pháp luật về lao động:

– Quyền và nghĩa vụ người  lao động và người sử dụng lao động.

–  Giao kết hợp đồng lao động (các hình thức hợp đồng lao động, nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động, thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động, loại hợp đồng và nội dung hợp đồng lao động, phụ lục và hiệu lực hợp đồng lao động, thời gian thử việc, tiền lương thử việc).

– Thực hiện hợp đồng lao động.

–  Chấm dứt hợp đồng lao động (các trường hợp chấm dứt, quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động và người sử dụng lao động).

–  Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

– Tiền lương (mức lương tối thiểu, xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động, nguyên tắc trả lương, hình thức trả lương, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương ngừng việc, tạm ứng tiền lương, khấu trừ tiền lương, chế độ nâng lương, nâng bậc, trợ cấp, phụ cấp, thưởng).

–  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

–  Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

–  An toàn, vệ sinh lao động.

–  Những quy định đối với lao động chưa thành niên và lao động khác.

–  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

– Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

– Giải quyết tranh chấp lao động. 

7. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh:

– Tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải.

– Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được giải quyết thông qua một trong các tổ chức: tòa án Việt Nam, trọng tài Việt Nam, trọng tài nước ngoài, trọng tài quốc tế, trọng tài do các bên thỏa thuận thành lậ .

– Thông tin và hồ sơ bất động sản.

III. GIẢNG VIÊN: Những người thực chiến trên thương trường phụ trách giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Luật.

 IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC.

– Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ  Pháp luật kinh doanh cho giám đốc khi kết thúc khóa học. 

– Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc.

V. THỜI GIAN HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM. 

–  2 tháng.  Học trên lớp, người học ở xa có thể kết hợp trực tuyến. 

– Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

VI. LIÊN HỆ.

Công ty Phát triển Giáo dục và Tư vấn Việt Nam (VCED), 29D1A khu Nam Long, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM

♣ Điện thoại: 0365.108.108 -0938.308.275

Kinh Doanh Gas Bất Chấp Pháp Luật / 2023

Như đã đưa tin, trong 2 ngày 25, 26/2/2020, Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 24 kết hợp với Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội qua tin báo của quần chúng nhân dân đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một trạm sang triết gas trái phép tại xã Song Phương đang có hành vi nạp gas vào vỏ bình gas của nhiều thương hiệu khác nhau.

Hàng chục bình gas sang chiết trái phép được xếp lên xe chuẩn bị chở đi tiêu thụ. Ảnh ND

Đồng thời kiểm tra một kho chứa bình gas và vỏ bình gas tại đội 5, xã Yên Sở đã phát hiện hàng nghìn bình gas và vỏ bình gas của hàng chục thương hiệu gas khác nhau có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Còn đối với kho chứa gas của ông Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn 7, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức) tại thôn 5 xã Yên Sở, qua kiểm phát hiện cơ sở này vi phạm các lỗi như: Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas, không thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước, không treo biển hiệu, không niêm yết giá, không có hợp đồng mua bán. Đội đã thu giữ một số bình gas mang thương hiệu Hà Nội Gas do chủ cơ sơ không có hợp đồng mua bán với hãng gas này.

“Đối với vi phạm của 2 cơ sở này, chúng tôi đang tích cực phối hợp với Công an huyện Hoài Đức tiến hành xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Dũng cho biết thêm.

Bình gas của nhiều hãng gas được chiết nạp trái phép, với những dụng cụ thô sơ có nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Ảnh: ND

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào đầu giờ chiều ngày 25/2/2020, chiếc xe mang biển số 29C – 81489 sau khi bốc đầy vỏ bình gas tại kho gas ở đội 5, xã Yên Sở đã di chuyển đến điểm sang chiết gas ở xã Song Phương. Khi lực lượng công an ập vào thì các công nhân vẫn đang hăng say làm việc.

Công nhân của trạm chiết nạp gas trái phép không có bảo hộ lao động, ngỡ ngàng khi thấy lực lượng chức năng ập vào yêu cầu dừng làm việc. Ảnh: ND

Điều đó cho thấy, 2 cơ sở này có thể có quan hệ mật thiết với nhau trong việc sang chiết và kinh doanh gas trái phép thành một chuỗi khép kín: Một cơ sở thu mua gas không rõ nguồn gốc về chiết nạp, một cơ sở chịu trách nhiệm mang đi bán những bình gas không đảm bảo (giả thương hiệu) lừa dối khách hàng để thu lời bất chính.

Nguy hiểm hơn, cả 2 điểm kinh doanh gas này đều không thấy có các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy nào, dù pháp luật đã quy định rất nghiêm ngặt. Nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ khôn lường!

Cơ quan chức năng huyện Hoài Đức tiến hành lập biên bản vi phạm. Ảnh: ND

Thực tế cho thấy, 2 cơ sở này hoạt động kinh doanh với rất nhiều cái “không” mà pháp luật đã quy định phải thực hiện, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để đem lại sự an toàn cho xã hội, tránh những dư luận không đáng có trong nhân dân.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thành Nam – Nam Dũng

Pháp Luật Kinh Tế ( Doanh Nghiệp Tư Nhân ) / 2023

Successfully reported this slideshow.

Published on

1. LOGO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Lớp D01A21 Nhóm 2

2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DNTN QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN CỦA DN CHO THUÊ, BÁN DNTN NỘI DUNG ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM SO SÁNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM LÀM CHỦ BẰNG TOÀN BỘ TS CỦA MÌNH VỀ MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA DN KHÁI NIỆM MỘT CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM

4. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM 1. 2. 3. 4. Chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ trong kinh doanh Do một cá nhân bỏ vốn đầu tư,1 người chỉ được thành lập 1 DNTN DNTN không có tư cách pháp nhân Không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DNTN CƠ CẤU QUẢN LÝ * Trực tiếp hoặc thuê người quản lý * Một cá nhân làm chủ * Có toàn quyền quyết định việc kinh doanh * Chủ DNTN là đại diện theo pháp luật của DN Điều 185, Luật DN 2014

6. Điều 184, Luật DN 2014 QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN CỦA DN Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng kí. Toàn bộ vốn và tài sản phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

7. Được quy định trong hợp đồng cho thuê Có quyền cho thuê toàn bộ Quyền và trách nhiệm Theo thỏa thuận của hai bên Có đầy đủ các thủ tục cần thiết (bản sao hợp đồng cho thuê…. Chủ doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật 3.4.1 Cho thuê CHO THUÊ, BÁN DNTN Điều 186, Luật DN 2014

8. Vẫn chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ chưa thực hiện Có quyền bán DN của mình Quyền và trách nhiệm Trong vòng 15 ngày Chủ doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh (tên, dịa chỉ ,số nợ…) 3.4.1 Bán doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về luật lao động, người mua phải đăng ký KD theo quy dịnh của luật DN CHO THUÊ, BÁN DNTN Điều 187, Luật DN 2014

9. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM Ưu điểm * Chủ DNTN có quyền định đoạt đối với tài sản doanh nghiệp cũng như quyền tổ chức quản lí doanh nghiệp để hoạt động có hiệu quả nhất. * Toàn bộ lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân sẽ thuộc về một mình chủ doanh nghiệp. * Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư.

10. chúng tôi ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM 1 Không có tư cách pháp nhân 2 Phải chịu mọi rủi ro trong kinh doanh mà không thể yêu cầu người khác gánh đỡ những rủi ro này. 3 Chủ DNTN sẽ phải chịu chế độ trách nhiệm vô hạn. *Không được phát hành chứng khoán * Chủ doanh nghiệp chỉ được thành lập một doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó còn tồn tại. NHƯỢC ĐIỂM

11. SO SÁNH DNTN CTY TNHH CTY CỔ PHẦN CTY HỢP DANH Đặc điểm * Do 1 cá nhân bỏ vốn. * Chịu trách nhiệm vô hạn. * Có thể tự hoặc thuê người điều hành nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm. * Do 1 hay nhiều thành viên sở hữu(cá nhân hoặc tổ chức) * Chịu trách nhiệm hữu hạn. * Vốn được chia thành nhiều phần không bằng nhau. * Không được phát hành cố phiếu. * Chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. * Vốn chia thành các phần bằng nhau. * Có quyền phát hành CK. * Huy động vốn nhanh chóng. * Phải có ít nhất 2 thành viên sở hữu. * Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. * Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn. * Không được phát hành CK

14. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG Ông A đứng ra thành lập DNTN “Hoàng Nam” kinh doanh ở lĩnh vực điện tử với số vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng. Ông A có người bạn là B rất am hiểu lĩnh vực kinh doanh này nên A đã mời B đến làm việc và giao cho chức vụ giám đốc thay A điều hành doanh nghiệp. Sau 1 thời gian kinh doanh DNTN ” Hoàng Nam” bị thua lỗ phát sinh số nợ 700 triệu đồng . a. Trách nhiệm về việc thanh toán các khoảng nợ của DNTN thuộc về ai? Vì sao? b. Trường hợp B làm trái với sự phân công của A thì trách nhiệm thanh toán thuộc về ai? Biết rằng ngoài vốn kinh doanh ra thì A còn có tài sản trị giá 300 triệu đồng, B có có tài sản trị giá 100 triệu đồng.

15. TRẢ LỜI  A phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của DN. Vì A là chủ DNTN và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh. (Theo khoản 2, điều 185 của luật DN 2014)  + TH B làm trái với sự phân công của A thì A vẫn chịu trách nhiệm thanh toán với chủ nợ. ( Vì theo khoản 4, điều 185 của luật DN 2014)  + B chịu trách nhiệm về việc làm của mình do trái với sự phân công của A ( Việc này được giải quyết dựa theo hợp đồng lao động đã được kí kết giữa A và B theo bộ luật dân sự)