Luật Viên Chức Giáo Dục 2019 / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Luật Giáo Dục

Câu 1: Quy tắc ứng xử là gì?

A – Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với từng công việc trong các lĩnh vực đặc thù.

B – Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

C – Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát.

D – Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ, trong quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát.

Câu 2: Tuyển dụng là gì?

A – Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

B – Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

C – Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực

D – Tuyển dụng là việc lựa chọn người có năng lực, phẩm chất

Câu 3: Chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu?

A – Từ 2 tháng đến 12 tháng

B – Từ 3 tháng đến 12 tháng

C – Từ 4 tháng đến 12 tháng

D – Từ 6 tháng đến 12 tháng

Câu 4: Cơ quan nào quy định về chi tiết chế độ tập sự?

A – Bộ Giáo dục và Đào tạo

B – Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

C – Chính phủ

D – Sở Nội vụ

Câu 5: Trong quá trình làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước bao nhiêu thời gian?

A – 3 ngày

B – 6 ngày

C – 12 ngày

D – 60 ngày

Câu 6: Theo Điều 26 Luật Giáo dục: Giáo dục phổ thông bao gồm:

A – Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

B – Giáo dục tiểu học Giáo dục trung học cơ sở

C – Giáo dục tiểu học Giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông

D – Giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông

Câu 7: Theo Điều 26 Luật Giáo dục tuổi của học sinh vào lớp 1 là?

A – 5

B – 6

C – 7

D – 8

Câu 8: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, giáo dục tiểu học được thực hiện trong mấy năm?

A – 4

B – 5

C – 6

D – 7

Câu 9: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, học sinh vào lớp 6 phải?

A – Hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 11 tuổi

B – Hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 12 tuổi

C – Hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 10 tuổi

D – Hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 13 tuổi

Câu 10: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, giáo dục THCS phải thực hiện trong mấy năm học ?

A – 2

B – 3

C – 4

D – 5

Câu 11: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, học sinh vào lớp 10 phải?

A – Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có tuổi là 15 tuổi

B – Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có tuổi là 14 tuổi

C – Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có tuổi là 13 tuổi

D – Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có tuổi là 17 tuổi

Câu 12: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, giáo dục THPT được thực hiện trong mấy năm ?

A – 2

B – 3

C – 4

D – 5

Câu 13: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, cơ quan nào quy định những trường hợp có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ học vỏ tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong hộ diện đói nghèo theo quy định của Nhà nước học sinh ở nước ngoài về nước những trường hợp học sinh học vượt lớp học lưu ban, việc học tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp 1?

A – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B – Thủ tướng Chính phủ

C – Nhà nước

D – Chính phủ

Câu 14: Theo Điều 26 Luật Giáo dục, giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong mấy năm?

A – 2

B – 3

C – 4

D – 5

Câu 15: Theo Điều 27 Luật Giáo dục, mục tiêu của giáo dục phổ thông là?

A – Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

B – Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

C – Giúp học sinh cùng cố và phát triển nhưng kết quả của giáo dục tiểu học có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động

D – Giúp học sinh củng cố và phát triển nhưng kết quả của giáo dục trung học cơ sở hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển. Tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động

E – Cả bốn đáp án A, B, C và D.

Câu 16: Luật Giáo dục năm 2005, quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây?

A – Phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt

B – Đạt trình độ chuẩn, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

C – Đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng đê tất cả các phương án trên

D – Tất cả các phương án trên

A – ràng

B – trói

C – ép

D – bắt

Câu 18: Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 trình độ chuẩn của giáo viên trung học cơ sở ?

A – Cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng

B – Cao đẳng nghề

C – Đại học

D – Trung cấp

Câu 19: Theo Điều 77 QĐ của Luật Giáo dục năm 2005, Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm là trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên?

A – Mầm non

B – Trung học cơ sở

C – Tiểu học

D – Trung học phổ thông

Câu 20: Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong Điều 71 Luật Giáo dục năm 2005, Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở ………….?

A – Giáo dục đại học

B – Giáo dục phổ thông

C – Giáo dục nghề nghiệp

D – giáo dục mầm non

Câu 21: Theo Điều 71 Luật Giáo dục năm 2005. Cơ quan nào quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư?

A – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B – Thủ tướng Chính phủ

C – Nhà nước

D – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Câu 22: Theo Điều 70 Luật Giáo dục 2009 giáo viên là?

A – Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

B – Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề

C – Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp

D – Cả ba đáp án trên

Câu 23: Theo Điều 70 Luật Giáo dục 2005 Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng nghề gọi là?

A – Giáo viên

B – Giảng viên

C – Thạc sĩ,

D – Giáo sư

Câu 24: Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong Điều 100 Luật Giáo dục năm 2005. ……….. chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục

A – Bộ Giáo dục và Đào tạo

B – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

C – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

D – Bộ Nội vụ

Câu 25: Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong Điều 80 Luật Giáo dục năm 2005: Nhà giáo …………… nâng cao trình độ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

A – Tự ý đi học

B – Được cử đi học

C – Chủ động đi học

D – Tự nguyện đi học

Câu 26: Điều 76 Luật Giáo dục năm 2005, Có tiêu đề nội dung là gì?

A – Ngày Hiến chương các nhà giáo

B – Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam

C – Ngày Quốc tế Nhà giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam

D – Ngày Nhà giáo Việt Nam

Câu 27: Điều 99 Luật Giáo dục năm 2005. Quy định nội dung quản lý nhà nước về giáo dục gồm bao nhiêu khoản?

A – 15 khoản

B – 12. Khoản

C – 13 khoản

D – 14 Khoản

Câu 28: Chương I Những quy định chung của Luật Giáo dục năm 2005 gồm có bao nhiêu điều?

A – 20 Điều

B – 19 Điều

C – 21. Điều

D – 22. Điều

Câu 29: Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong Điều 53 của Luật Giáo dục năm 2005:

Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, trường tư thục (sau đây gọi chung là ………..) là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục .

A – Hội đồng sư phạm nhà trường

B – Hội đồng tư vấn

C – Hội đồng trường

D – Hội đồng quản trị

Câu 30: Trong Luật viên chức quy định nghĩa vụ của viên chức quản lý gồm mấy nghĩa vụ?

A – 4

B – 5

C – 6

D – 7

Câu 31: Trong Luật viên chức quy định những việc viên chức không được làm gồm bao nhiêu việc?

A – 4

B – 5

C – 6

D – 7

Câu 32: Trong Luật Viên chức quy định những việc viên chức không được làm gồm?

A – Không không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao, gây bè phái, mất đoàn kết, tự ý bỏ việc, tham gia đình công.

B – Không sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật

C – Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức

D – Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 33: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức bị ốm đau trong thời hạn là bao lâu?

A – 12 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục đối với hợp đồng xác định thời hạn

B – 36 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 12 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn

C – Khoảng 12 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 6 tháng đối với hợp đồng xác định thời hạn

D – Khoảng 36 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 12 tháng với hợp đồng xác định thời hạn

Câu 34: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày?

A – 60 ngày

B – ít nhất 60 ngày

C – 45 ngày

D – ít nhất 45 ngày

Câu 35: Biệt phái viên chức có mấy khoản?

A – 4 khoản

B – 5 khoản

C – 6 khoản

D – 7 khoản

Câu 36: Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc trường hợp nào?

A – Không đủ sức khỏe, không đủ năng lực, uy tín

B – Theo yêu cầu nhiệm vụ

C – Vì lý do khác

D – Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 37: Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng?

A – Tiền lương và tiền thưởng

B – Trợ cấp, phụ cấp theo quy định của pháp luật và Quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

C – Thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục được xét nâng lương để tất cả đáp án trên đều đúng đi.

D – Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 38: Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên căn cứ nào?

A – Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.

B – Các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp

C – Các nội dung và quy định ứng xử của viên chức

D – Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 39: Thời hiệu xử lý kỷ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là

A – 12 tháng.

B – 36 tháng.

C – 6 tháng

D – 24 tháng

Câu 40: Quy định về khen thưởng của viên chức như thế nào?

A – Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

B – Viên chức được khen ngợi do có công trạng thành tích được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính phủ.

C – Viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập giao phó

D – Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 41: Quản lý viên chức quy định nội dung quản lý viên chức bao gồm nội dung nào?

A – Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý, sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc.

B – Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

C – Lập, quản lý hồ sơ viên chức thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý

D – Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 42: Quản lý viên chức quy định nội dung quản lý viên chức bao gồm mấy nội dung?

A – 7

B – 8

C – 10

D – 9

Câu 43: Theo Nghị định 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì viên chức nghỉ ốm đau bao nhiêu ngày thì không được tính vào thời gian tập sự?

A – Từ 14 ngày trở lên

B – Từ 10 ngày trở lên

C – Từ 12 ngày trở lên

D – Từ 7 ngày trở lên

Câu 44: Theo Nghị định 161/2018 /NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ không thực hiện chế độ thôi việc đối với các trường hợp nào sau đây?

A.Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

B – Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị

C – Viên chức thuộc đối tượng tinh giảm biên chế theo quy định của pháp luật

D – Tất cả các ý

Câu 45: Đâu là nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức?

A – Thành lập các Ban Hậu cần

B – Tổ chức hồ sơ dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định

C – Tổ chức thi, chấm thi, chấm điểm phỏng vấn trong trường hợp thi vòng 2 phỏng vấn, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi xét tuyển

D – Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 46: Chậm nhất bao nhiêu ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển?

A – 5

B – 10

C – 15

D – 20

Câu 47: Miễn phần thi ngoại ngữ vòng 1 đối với các trường hợp nào?

A – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về tiếng dân tộc

B – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài

C – Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận

D – Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 48: Điểm khác biệt trong Điều 38 của Luật GD năm 2005 so với Luật Giáo dục 2009 là gì?

A – Điều 38 Luật 2005 có bốn nội dung

B – Điều 38 Luật 2009 có 5 nội dung

C – Đ iều 38 Luật 2005 có 3 nội dung

D – Điều 38 Luật 2005 chỉ có 4 nội dung, còn Luật 2009 có thêm 1 nội dung là 5

Câu 49: Theo Điều 39 Luật Giáo dục 2005, giáo dục đại học có bao nhiêu mục tiêu?

A – 3

B – 4

C – 5

D – 6

Câu 50: Theo Điều 39 Luật Giáo dục 2005, nội dung giáo dục phải có tính?

A – Tính hiện đại

B – Tính phát triển

C – Tính khoa học

D – Tính hiện đại và phát triển

Câu 51: Theo Điều 39 Luật Giáo dục 2005, phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng?

A – Tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học.

B – Coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học.

C – Coi trọng rèn luyện, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn

D – Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 52: Ai là người có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ?

A – Phó Thủ tướng phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, y tế xã hội

B – Bộ Giáo dục và Đào tạo

C – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

D – Bộ Nội vụ

Câu 53: Đơn vị sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các đơn vị đạt chuẩn khi?

A – Đơn vị 2 năm liền không duy trì được kết quả phổ cập giáo dục.

B – Đơn vị 3 năm liền không duy trì được kết quả phổ cập giáo dục.

C – Đơn vị 4 năm liền không duy trì được kết quả phổ cập giáo dục

D – Đơn vị 5 năm liền không duy trì được kết quả phổ cập giáo dục.

Câu 54: Người từ đơn vị nào có trách nhiệm dự báo và công bố công khai về nhu cầu sử dụng nhân lực trong kế hoạch hằng năm, năm, năm của địa phương?

A – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B – Ủy ban nhân dân cấp huyện

C – Ủy ban nhân dân cấp xã

D – Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 55: Mục tiêu của giáo dục phổ thông trong đổi mới căn bản toàn diện GĐ&ĐT là?

A – Tập trung hình thành năng lực công dân, năng lực thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

B – Chú trọng ngoại ngữ, trước hết là tiếng Anh, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nền kinh tế tri thức.

C – Chú trọng các môn khoa học tự nhiên, chú trọng các môn khoa học xã hội

D – Cả A, B đều đúng

Câu 56: Nghị quyết số 29- NQ/TW 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xác định mục tiêu phấn đấu nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực vào năm?

A – 2020.

B – 2025

C – 2030

D – 2035

Câu 57: Hệ thống giáo dục quốc dân phải hoàn thiện theo hướng?

A – Hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

B – Xây dựng hệ thống giáo dục cộng đồng và liên tục đổi mới

C – Hệ thống giáo dục liên cấp đồng bộ và bắt kịp xu thế thời đại, hội nhập quốc tế

D – Hệ thống giáo dục đa ngành, liên kết trường học cộng đồng và doanh nghiệp

Câu 58: Trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do ?

A – Phòng giáo dục và Đào tạo quản lý.

B – Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

C – Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

D – Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý đồng và doanh nghiệp

Câu 59: Trường nào thực hiện phân cấp quản lý theo Quy chế tổ chức và hoạt động?

A – Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

B – Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học

C – Trường chuyên biệt

D – Cả A, B đều đúng

Câu 60: Đâu là các điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục của trường trung học?

A – Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường

B – Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục

C – Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên

D – Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án

Chia sẻ bởi: Fanpage Luật sư Online

60 Đề Phỏng Vấn Thi Tuyển Viên Chức Giáo Dục: Giáo Viên Tiểu Học Và Giáo Vụ

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày cánh: “Đánh giá, xếp loại học sinh” được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: ” Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp” được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày: “Trường tiểu học được thành lập khi có đủ các điều kiện” được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: ” Những yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống” được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của người giáo viên Tiểu học ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thuộc lĩnh vực kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi được ban hành tại Quyết định 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị ) hãy cho biết: “Các quyền khác của viên chức” được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Các hành vi giáo viên không được làm” được quy định tại Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm của người giáo viên Tiểu học- Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn thảo giáo án theo hướng đổi mới” được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tại Điều lệ trường Tiểu học kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền của giáo viên tiểu học như thế nào? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học (yêu cầu 2) thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lí được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trong Điều lệ trường Tiểu học kèm theo thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ giáo viên tiểu học như thế nào? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hoạt động giáo dục đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1 (Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới) thuộc lĩnh vực Kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ- CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động) thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp) thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về Chấp hành Quy chế của ngành, Quy định của nhà trường, kỷ luật lao động trong lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức?

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động, sáng tạo của học sinh trong lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học bao gồm các tiêu chí nào theo Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lí kỷ luật viên chức tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012?

: Anh (hoặc chị) hãy nêu cách đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định ở Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 36 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (chị) hãy cho biết Quyền của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục ở trường tiểu học được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học bao gồm những hoạt động nào?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

05 kinh nghiệm thi tuyển công chức nhà nước mà bạn cần biết

1. Phải tham gia và ghi chép đầy đủ các nội dung ôn thi (nếu có, đơn vị tuyển dụng sẽ tổ chức lớp ôn trước ngày thi khoảng 02 tuần hoặc 01 tháng).

2. Đối với môn Kiến thức chung: Đây là phần thi nhiều người bị điểm thấp nhất. Bạn chỉ cần nắm chắc các kiến thức trong tài liệu ôn. (Chú ý Luật công chức 2008 sẽ chắc chắn ra phần “quyền, nghĩa vụ công chức, những điều công chức nên làm, không nên làm” đây sẽ là 01 câu 30 điểm. Hai câu còn lại một câu 40 và một câu 30 sẽ nằm trong tài liệu ôn, thường xoáy vào Bộ máy HCNN, so sánh QLNN với QLHCNN, Cải cách HCNN….)

3. Phần thi viết môn Kiến thức chuyên ngành: Bạn PHẢI HỌC THUỘC LÒNG về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính và của phòng chuyên môn mà bạn thi vào..chú ý phải liên hệ thực tiễn (nếu bạn không làm việc trong cơ quan Nhà nước thì nên hỏi những người làm việc trong cơ quan bạn thi vào để chuẩn bị sẵn phần liên hệ thực tiễn phần này khoảng 20 điểm). Bên cạnh đó bạn phải đọc Thông tư 01, luyện tập phần soạn thảo Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Tờ trình, Công văn phần này rất quan trọng, nó chiếm đến một nữa số điểm bài thi viết.

4. Phần thi trắc nghiệm Kiến thức chuyện ngành: Đây là phần thi các bạn cần cẩn thận, đặc biệt là các bạn chưa công tác trong cơ quan HCNN. Phần thi này sẽ không được phúc khảo vì do máy chấm. Muốn làm tốt phần thi này, bạn phải có một kiến thức rộng về Quản lý hành chính nhà nước, tốt nhất bạn nên sưu tầm các mẫu câu trắc nghiệm để luyện tập, mình đưa ra ví dụ cho bạn hinh dung: Câu 1 HĐND là: a-Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; b-Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương; c-Cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương; ở đây bạn phải đọc Luật tổ chức HĐND-UBND thì mới làm được. Bạn chú y đọc nghị định 06 quy định những người là cán bộ, công chức, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; luật công chức…vv…

5. Về bài Anh văn và Tin học. Không khó, nhưng không được chủ quan. Đây là 02 môn điều kiện, không cần phải cao điểm vì nó sẽ không tính vào tổng điểm của mình, trên 50 điểm là được. Bài thi trắc nghiệm tin học sẽ cực dễ, nó chỉ hỏi về các chức năng, phím nóng…trong 02 phần mềm Word và Excel và các thao tác trong môi trường Window, phần này đọc tài liệu là làm tốt. Bài thi tiếng Anh thì ở mức trên A một tí, nội dung rất là căn bản bạn nào tốt nghiệp hệ anh văn 7 năm là làm tốt.

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Viên Chức Ngành Giáo Dục Năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục năm 2020 gồm hơn 679 câu hỏi, đáp án tập trung vào các chuyên đề sau:

– Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

– Luật Giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009 (Đã cập nhật Luật Giáo dục 2019);

(Chúng tôi còn cung cấp bộ câu hỏi thi giáo viên cho từng cấp học như Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải)

– Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non ;

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Đã cập nhật Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành);

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2016 quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Đã cập nhật Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành);

– Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Đã cập nhật Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Luật Phòng, chống tham nhũng;

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo;

– Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

– Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ;

– Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa 13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

– Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Đã cập nhật Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành);

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2016 quy định đánh giá học sinh tiểu học;

– Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

– Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

(Liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com để Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên tỉnh Bình Định năm 2020 ban hành kèm theo Công văn số 06/HĐTD ngày 10/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh Bình Định)

Câu 1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng b) 6 tháng c) 9 tháng

Đáp án A

Câu 2. Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng b) 6 tháng c) 9 tháng

Đáp án b

Câu 3. Viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng b) 6 tháng c) 9 tháng d) 12 tháng

Đáp án D

Câu 4. Chọn đáp án đúng a) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

b) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

c) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án ban hành.

Đáp án A

Câu 5. Chọn đáp án đúng

a) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

b) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

c) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án được ban hành.

Đáp án B

Câu 6. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ bao nhiêu năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển

a) đủ 05 năm b) 05 năm c) 03 năm

Đáp án A

2. Luật giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

Câu 1. Mục tiêu của giáo dục là

a) đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của cá nhân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c) đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án B

Câu 2. a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng Nền giáo dục Việt Nam là?

b) nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

c) nền giáo dục có tính nhân dân, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

Câu 3. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý nào?

Đáp án A

b) học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

a) học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình.

c) học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Câu 4. a) giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?

Đáp án B

b) giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, tại chức

c) giáo dục chính quy và

3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non

a) công lập, dân lập b) công lập, tư thục. c) công lập, dân lập và tư thục.

a) ba tháng tuổi đến sáu tuổi

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể )

Đáp án A Câu 3. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với? 4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Câu 1. Trường tiểu học là?

Câu 2. Trường , trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ bao nhiêu tuổi?

b) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) mười hai tháng tuổi đến sáu tuổi

c) sáu tháng tuổi đến sáu tuổi

Câu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là?

b) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

c) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

d) Tất cả đáp án trên Đáp án D 5. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Câu 1. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu tuổi so với tuổi quy định

a) cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục , có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Câu 2. Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?

Đáp án B

a) Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

6. Luật Phòng, chống tham nhũng Câu 1: Thế nào là tham nhũng?

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng

c) Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

C) Tham nhũngĐáp án C Câu 2: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

a) 2 tuổi b) 3 tuổi c) 4 tuổi

Đáp án B

a) 01 lần b) 02 lần c) 03 lần

7. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Câu 1. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học là bao nhiêu tháng Câu 2. Thời gian tập sự đối với trường hợp vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng là bao nhiêu tháng Câu 3. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp là bao nhiêu tháng Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật có được tính vào thời gian tập sự hay không?

Đáp án B

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

8. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Câu 1. Chọn đáp án đúng

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

(Slide bài giảng tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng)

A) Cán bộ, công chức nhà nước.

C) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Câu 3. Căn cứ kiến nghị của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp ra quyết định yêu cầu viên chức bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả; trong quyết định phải ghi rõ mức, phương thức và thời hạn bồi thường, hoàn trả.

a) 9 tháng b) 10 tháng c) 12 tháng

a) 9 tháng b) 10 tháng c) 12 tháng

9. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Câu 1. Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa II thông qua tại Hội nghị lần thứ mấy?

a) 3 tháng b) 6 tháng c) 9 tháng

Câu 2. Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa II ban hành ngày tháng năm nào?

a) Có b) Không c) Tùy từng cơ quan

Đáp án A

Đáp án B

a) Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi chủ quan của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

b) Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi chủ quan của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

c) Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

Đáp án C

a) Có b) Không c) Do thủ trưởng cơ quan quyết định

Đáp án B

a) 10 ngày b) 15 ngày c) 20 ngày

Đáp án A

a) III b) IV c) V d) VI

a) 25/10/2017 b) 28/10/2017 c) 30/10/2017

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục gồm 683 câu.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Giáo Viên Khổ Sở Với Phổ Cập Giáo Dục

LTS: Bên cạnh những lợi ích của việc phổ cập giáo dục đã mang lại, thì nó cũng mang đến biết bao phiền toái, khổ cực và mệt mỏi cho người giáo viên cũng như chất lượng giáo dục. Là một nhà giáo với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề – tác giả Thuận Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về việc phổ cập giáo dục thông qua bài viết này. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Học sinh bỏ học, thầy cô phải bằng mọi cách vận động ra lớp. Học sinh học yếu cũng khó được quyền ở lại. Học sinh quá tuổi cũng không thể được nhận vào trường…là những câu chuyện đã được phản ánh rất nhiều trên báo chí thời gian qua.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy cũng bắt nguồn từ hai tiếng “phổ cập”.

Phổ cập đã làm khổ biết bao người, phổ cập đã làm giáo dục tràn lan tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, phổ cập buộc thầy cô dối trá, buộc nhà trường làm láo để báo công…

Thế nên không ít người thắc mắc, phổ cập là gì mà mệt mỏi đến thế?

Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị định 31/2011/NĐ-CP định nghĩa phổ cập giáo dục như sau: Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Có thể nói điều khoản ghi trong Nghị định 31/2011/NĐ-CP là hoàn toàn đúng đắn và nhân văn.

Thế nhưng đến các cơ sở giáo dục vì thành tích, họ đã biến những điều tốt đẹp trên thành những nỗi ám ảnh không chỉ cho giáo viên, cho cán bộ quản lý các nhà trường mà còn làm cho không ít học sinh bị thiệt thòi trên con đường học tập.

Dạy một buổi, buổi đi điều tra phổ cập

Trước những năm 2000 giáo viên tiểu học phải quay chong chóng với việc điều tra phổ cập.

Thầy cô một buổi đến trường, buổi còn lại khi đi vào từng khu phố, thôn xóm để điều tra tình hình học sinh còn đi học (học lớp mấy?) hay đã bỏ học? (bỏ lớp nào?). Có lúc giáo viên lại phải ngồi với hàng chồng sổ sách ghi chép, rà soát, đối chiếu đến mờ hai con mắt.

Có số liệu về lập danh sách, ghi sổ điểm, sổ đăng bộ rồi thống kê, đối chiếu với những số liệu năm trước, giữa các xã phường, thôn xóm…rồi báo cáo cho giáo viên phụ trách chuyên phổ cập của trường.

Nhiều khi làm ngày không kịp thì đêm về vẫn phải vật vã với những số liệu ấy.

Dạy học có thể lơ là bởi không ai biết nhưng phổ cập lại không thể sai vì bị cấp trên kiểm tra, đối chiếu thường xuyên.

Nếu chỉ có thế cũng chẳng có gì đáng nói. Khổ nhất là các số liệu được thống kê giữa thực tế và hồ sơ lưu không khớp nhau.

Có những gia đình hộ khẩu một nơi lại ở một nẻo hay mỗi nơi một cuốn hộ khẩu…Thế nên khi thống kê thôn xóm nào cũng có tên.

Hoặc có những hộ vẫn sinh sống tại địa phương bao nhiêu năm nhưng lại không được ghi tên vào sổ.

Số liệu chọi nhau, đi điều tra lại vừa mất thời gian mà chắc gì đã khớp? Thế rồi làm “ma”, làm khống, sao cho các số liệu khớp nhau.

Có những học sinh vẫn còn sống nhưng lại được đưa vào danh sách đã “chết” và ngược lại. Có người nói đùa đó là kiểu “dìm trong biển máu”. Cũng nhờ thế mới có được số liệu khớp giữa các trường, các xã phường để báo cáo.

Học sinh không thể lưu ban

Cái vất vã của việc điều tra, làm khớp số liệu cũng không thể so với việc thầy cô phải khốn khổ, mệt mỏi với việc học sinh không thể ở lại lớp (có chăng con số vô cùng ít ỏi).

Chưa bao giờ thầy cô thấy cảnh phụ huynh chạy theo níu áo: “cô (thầy) ơi cho con tôi ở lại lớp” như bây giờ. Dù đau lòng cũng phải cương quyết từ chối. Thế là nạn học sinh ngồi nhầm lớp xuất phát từ đây.

Phổ cập giáo dục tiểu học đã khổ, phổ cập đúng độ tuổi càng mệt hơn nhiều. Học sinh lại càng khó có cơ hội lưu ban, vì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu liên đới khác.

Năm 2000, Việt Nam đã hoàn thành Phổ cập giáo dục tiểu học, giáo viên thở dài như trút đi gánh nặng thì từ năm 2001, tiếp tục thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở “… phổ cập trung học cơ sở; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và chống mù chữ.”

Theo đó, hàng năm, hầu hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều tiếp tục vào học trung học cơ sở.

Bậc tiểu học bỏ thi tốt nghiệp, hầu như tất cả học sinh đều hoàn thành chương trình tiểu học và được tuyển vào lớp 6, trong đó có không ít học sinh có lực học yếu, kém.

Phổ cập bậc trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010 được nêu rõ tại Nghị quyết số 41/2000/NQ-QH10 ngày 12/9/2000 của Quốc hội khóa X:

“Phải bảo đảm cho hầu hết thanh niên, thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học tập để đạt trình độ trung học cơ sở trước khi hết tuổi 18, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để thực hiện Nghị quyết ấy, học sinh trung học cơ sở cũng không bị giáo viên khắt khe như trước đây vì chính thầy cô cũng sợ các em nghỉ học.

Thế là lên lớp, giáo viên không chỉ dạy mà còn phải “dỗ”. Học sinh lười học, hư hơn một phần cũng vì thầy cô dễ dãi.

Phổ cập chất lượng cấp tốc

Những học sinh bỏ học giữa chừng được lên danh sách tổng động viên đi học vào các buổi tối để nâng cao trình độ.

Do đã chán học dù được thầy cô năn nỉ, động viên nhiều em cũng cương quyết không đến lớp học dù được cấp giấy, bút viết, cặp, sách và vở.

Không thể báo cáo rằng “không thể vận động học sinh ra lớp”. Giáo viên phổ cập liên kết với hiệu trưởng nhà trường lên danh sách khống, mở lớp ban đêm để dạy.

Lớp học danh sách gần hai chục em nhưng đôi khi chỉ có vài em đi học. Đêm học, đêm nghỉ, học nhởn nhơ cho có và đến ngày tháng quy định cũng lên lớp, tốt nghiệp.

Học kiểu này, dù có bằng tốt nghiệp cấp 2, dù được công nhận đã hoàn thành chương trình thì trình độ của các em cũng chẳng được cải thiện là bao nếu không muốn nói rằng không được gì cả.

Đến nay, sau hơn 20 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục của hai bậc học, trong các bản báo cáo, nhiều địa phương đã tự tin khẳng định rằng:

“Địa phương đã hoàn thành tốt công tác phổ cập đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục được nâng lên…”.

Nhưng ngoài thực tế phải nói rằng, chất lượng giáo dục tuột dốc như ngày nay có một phần rất lớn ở việc thực hiện phổ cập tại nhiều địa phương trong cả nước.

Bởi thế, hầu như tất cả giáo viên đều ước mong, tới đây, giáo dục sẽ không còn phổ cập, để không còn thấy cảnh thực hiện phổ cập bằng mọi giá như thời gian vừa qua.

Ai muốn học, ai học được thì cứ phát huy, ai không có khả năng học lên thì học nghề hay làm các công việc tự do khác.

Có thế, chất lượng giáo dục mới được nâng lên và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp sẽ không còn nữa.

Đi học chỉ có ý nghĩa và giá trị khi người học cảm thấy đó là một nhu cầu không thể thiếu. Nhà nước chỉ có thể tạo điều kiện cho họ được đến trường, không ai có thể học thay họ.

Nhưng với cách làm “phổ cập giáo dục” như hiện nay, vô hình trung chủ trương nhân văn “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” lại biến thành những chính sách mang nặng biểu hiện ngụy tạo thành tích cho một số cá nhân hưởng lợi, nhưng lại tạo ra sự giả dối và làm biến dạng giáo dục, gây khổ sở cho giáo viên.