Mẫu Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Nghị Quyết (Quyết Định) Về Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Đầu Tư Công

1. Định nghĩa mẫu nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công là gì?

Mẫu nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công là mẫu bản nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Mẫu nêu rõ nội dung nghị quyết, thông tin chủ trương đầu tư dự án…

2. Mẫu nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

NGHỊ QUYẾT* (QUYẾT ĐỊNH)Về chủ trương đầu tư dự án …………

Căn cứ Luật Đầu tư công;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án,

Cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình) quyết nghị/quyết định:

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) do Cơ quan (Tên cơ quan) quản lý dự án

1. Mục tiêu đầu tư:

2. Quy mô đầu tư:

3. Nhóm dự án:

4. Tổng mức đầu tư dự án:

5. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó có thể làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn theo từng nguồn):

6. Địa điểm thực hiện dự án:

7. Thời gian thực hiện dự án:

8. Tiến độ thực hiện dự án:

9. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm:

b) Các nội dung khác (nếu có).

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có)

Điều 3. Điều khoản thi hành

2. Cơ quan (Tên Cơ quan được phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết/quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật./.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Tên người đại diện

* Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C.

* Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình.

* Trường hợp (được bãi bỏ)23 được Hội đồng nhân dân ủy quyền thông qua chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp: (được bãi bỏ) 24 quyết định chủ trương đầu tư bằng văn bản theo các nội dung tương tự quy định tại Mẫu này, nhưng dưới hình thức công văn, không ghi thành các điều khoản như Mẫu này./.

Trình Tự Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Đầu Tư Công

Cụ thể, về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư công. Đối với dự án nhóm B, nhóm C đầu tư từ các nguồn vốn đầu tư công khác nhau, Nghị định hướng dẫn, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án do Bộ, cơ quan trung ương quản lý thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Luật Đầu tư công. Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án do địa phương quản lý thuộc thẩm quyền quy định tại Điểm b Khoản 5 và Khoản 6 Điều 17 của Luật Đầu tư công.

Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại Điều 18 của Luật Đầu tư công.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công được quy định như sau: Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 19 và Điều 21 của Luật Đầu tư công.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Điều 22 của Luật Đầu tư công.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư theo quy định tại Điều 28 của Luật Đầu tư công.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu dự án nhóm A (bao gồm cả các dự án khẩn cấp và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư công) thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, Nghị định cũng hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C, trừ dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy trình rút gọn đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ của các chương trình mục tiêu quốc gia có kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khẩn cấp nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương và trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khẩn cấp nhóm B và nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Nguồn: chúng tôi

Quy Định Thẩm Quyền Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Ppp

Một trong những nội dung chính được Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đề cập tới đó là quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP; trong đó, nêu rõ các tiêu chí của dự án sẽ do Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đó, Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc một trong các tiêu chí sau: dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: nhà máy điện hạt nhân; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên.

Với những dự án sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên hoặc dự án di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định cũng thuộc dự án do Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư.

Cũng theo dự thảo Luật, dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa cảng hàng không, sân bay có công suất từ 1 triệu tấn/năm trở lên cũng là dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng mới bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; đầu tư xây dựng mới bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển loại I có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo pháp luật về đầu tư công; dự án có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên; dự án áp dụng loại hợp đồng BT tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo pháp luật về đầu tư công trở lên có sử dụng quỹ đất để thanh toán cũng sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư…

Dự kiến, Luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Dự Án Tăng Vốn Phải Điều Chỉnh Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư?

TIN ĐỌC NHIỀU

TIN MỚI NHẬN

(Chinhphu.vn) – Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Ông Đặng Nam Thiện (Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Dự án đường giao thông đã được phê duyệt quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện thì xuất hiện trường hợp dẫn đến phải điều chỉnh dự án và làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Tuy nhiên, phần tăng tổng mức đầu tư dự án không sử dụng vốn đầu tư công mà sử dụng vốn của nhà đầu tư (do có nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện, một phần của dự án đường giao thông nằm trong vùng ngập lòng hồ thủy điện, nhà đầu tư thủy điện chấp thuận bỏ vốn để đền bù cho việc phải điều chỉnh dự án đường giao thông kia).

Ông Thiện hỏi, trong trường hợp này có phải thực hiện các trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công 2019 không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công”.

Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”.

Do đó, trường hợp dự án nêu trên đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện và cần thiết phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lớn hơn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện các trình tự thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.