Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chỉ Định Thầu Rút Gọn / Top 18 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Mẫu Văn Bản Chỉ Định Thầu Rút Gọn

Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu Tư Vấn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Mua Sắm, Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Tư Vấn, Quy Định Mới Về Đấu Thầu, Thư Mời Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Văn Bản Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất Chỉ Định Thầu, Quy Định Số Tiền Đảm Bảo Dự Thầu, Quy Định Lập Dự Toán Gói Thầu, Báo Cáo Thẩm Định Hồ Sơ Mời Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Quy Định Về Đấu Thầu Của Fidic, Nghị Định Đấu Thầu, Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Tờ Trình Chỉ Định Thầu, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Tờ Trình Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Giấy Mời Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Quy Định ưu Đãi Trong Đấu Thầu, Quy Định Về Đấu Thầu Qua Mạng, Quy Định Về Lập Dự Toán Gói Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Quy Trình Chỉ Định Thầu, Quyết Định Hủy Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Quy Định Về Dự Toán Gói Thầu, Quy Trình Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Quy Định Đấu Thầu Qua Mạng, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Quyết Định Chỉ Định Thầu, Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu Epc, Thủ Tục Thẩm Định Kế Hoạch Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Hồ Sơ Mời Thầu, Định Nghĩa Dự Toán Gói Thầu, Thư Mời Chỉ Định Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Dự Thảo Hợp Đồng Cho Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Tờ Trình Phê Duyệt Kết Quả Chỉ Định Thầu, Quy Định Luật Đấu Thầu Mới Nhất, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Báo Cáo Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Quy Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Thông Tư Quy Định Về Đấu Thầu Qua Mạng, Mẫu Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Đề Xuất Chỉ Định Thầu, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu Xây Dựng, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Tờ Trình Đính Chính Nội Dung Hồ Sơ Mời Thầu, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Báo Cáo Thẩm Định Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Tờ Trình Chủ Trương Lựa Chọn Chỉ Định Thầu, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Tờ Trình Phê Duyệt Chỉ Định Thầu Tvgs, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Biên Bản Thương Thảo Hợp Đồng Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính, Thông Tư Quy Định Việc Đấu Thầu Trang Thiết Bị Y Tế Tại Các Cơ Sở Y Tế Cô, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính Phân Kì,

Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu Tư Vấn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Mua Sắm, Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Tư Vấn, Quy Định Mới Về Đấu Thầu, Thư Mời Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Văn Bản Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất Chỉ Định Thầu, Quy Định Số Tiền Đảm Bảo Dự Thầu, Quy Định Lập Dự Toán Gói Thầu, Báo Cáo Thẩm Định Hồ Sơ Mời Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Quy Định Về Đấu Thầu Của Fidic, Nghị Định Đấu Thầu, Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Tờ Trình Chỉ Định Thầu, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Tờ Trình Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Giấy Mời Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Quy Định ưu Đãi Trong Đấu Thầu, Quy Định Về Đấu Thầu Qua Mạng, Quy Định Về Lập Dự Toán Gói Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Quy Trình Chỉ Định Thầu, Quyết Định Hủy Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Quy Định Về Dự Toán Gói Thầu, Quy Trình Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Quy Định Đấu Thầu Qua Mạng, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Quyết Định Chỉ Định Thầu, Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Thẩm Định Dự Toán Gói Thầu Epc, Thủ Tục Thẩm Định Kế Hoạch Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63,

Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Rút Gọn

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn theo thông tư số 11/2023/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Cyber Real xin gửi đến bạn file Word kèm thông tư của Bộ chi tiết nhất.

Phạm vị điều chỉnh thông tư

Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau :

Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 01 – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp).

Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 02 – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa).

Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 03 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp).

Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 04 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa).

Mẫu bản yêu cầu báo giá áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình rút gọn ( Mẫu số 05 – Bản yêu cầu báo giá).

Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu ( Mẫu số 06 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu)

Tải ngay file Word Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu rút gọn chi tiết TẠI ĐÂY

Áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng

1. Hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước), gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu, các tổ chức, cá nhân áp dụng Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhưng giá gói thầu không nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì vận dụng Mẫu hợp đồng thuộc Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

3. Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu theo quy trình thông thường, tổ chức, cá nhân phải áp dụng tương ứng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh hoặc bản yêu cầu báo giá, tổ chức, cá nhân phải áp dụng tương ứng Mẫu số 03, Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

4. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

5. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, việc lập hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng thực hiện trên cơ sở vận dụng các Mẫu tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

Yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa

1. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, có thể nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu.

2. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ trong hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá thì được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. Nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh có thể chào hàng hóa theo nhãn hiệu cụ thể được nêu trong hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá hoặc nhãn hiệu khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa có nhãn hiệu được nêu trong hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

Áp Dụng Chỉ Định Thầu Rút Gọn

(BĐT) – Hạn mức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Một bạn đọc có thư hỏi Báo Đấu thầu như sau: “Đơn vị tôi đang tiến hành sơn vôi lại khối nhà làm việc với tổng dự toán được duyệt là 670 triệu đồng. Theo các văn bản hiện hành thì chúng tôi có quyền áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn và áp dụng theo Mẫu 06 của Thông tư 11/2023/TT-BKHĐT ngày 27/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, khi liên lạc hỏi lại người có trách nhiệm ở Vụ Tài chính của bộ chủ quản (đơn vị sẽ quyết toán dự án) thì được trả lời là phải áp dụng chỉ định thầu thông thường cho an toàn!”.

Hỏi: Ý kiến của đơn vị quyết toán nêu trên có đúng không? Trong trường hợp này, căn cứ pháp lý nào có thể giúp thực hiện được quyết toán với quy trình chỉ định thầu rút gọn?

Trả lời: Hạn mức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Trường hợp bạn đọc nêu, gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 được áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu vẫn có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường đối với các gói thầu nằm trong hạn mức được chỉ định thầu rút gọn.

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện, khi lập tờ trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư nên ghi rõ hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn hay chỉ định thầu thông thường và nêu rõ lý do để người có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết Định Chỉ Định Thầu Do Cấp Nào Phê Duyệt?

Quyết định chỉ định thầu do cấp nào phê duyệt? Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp áp dụng chỉ định thầu.

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.”

Theo đó mẫu quyết định chỉ định thầu được lập ra để quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu, tùy theo lĩnh vực ngành nghề mà nội dung sẽ khác nhau như:

– Tên gói thầu, dự án.

– Trưởng đơn vị đề nghị.

– Tên cơ quan, cá nhân được chỉ định thầu.

– Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).

– Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

– Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu:

+ Trường hợp cần thiết theo đề xuất của tổ chức thẩm định, người có thẩm quyền quyết định việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đặc biệt đối với các chủ đầu tư thường bị nhà thầu thắc mắc, kiến nghị; đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu; đối với các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật. Trường hợp có yêu cầu về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định rõ nội dung này trong phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu cụ thể gói thầu có yêu cầu về giám sát, theo dõi và tên của cá nhân hoặc đơn vị thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

+ Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kính gửi Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Dương Gia Mình có một câu hỏi về vấn đề “chỉ định thầu”, mong quý công ty giúp đỡ Câu hỏi: “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện, chủ đầu tư được giao cho chi nhánh phát triển quỹ đất. Mình đang băn khoăn Quyết định chỉ định thầu sẽ do cấp nào quyết định”. Mong quý công ty giúp đỡ?

Bạn nêu dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất, Quyết định đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện, chủ đầu tư được giao cho chi nhánh phát triển quỹ đất. Trong trường hợp này, Quyết định chỉ định thầu sẽ do Chủ đầu tư hoặc Cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt. Bởi:

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 thì việc chỉ định thầu đối với các gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e tại khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là một điều kiện bắt buộc. Do đó, đối với gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất thì cần phải gửi văn bản xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

– Theo quy định tại Điều 37 Luật đấu thầu 2013 và hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 10/2023/TT-BKHDT về phê duyệt kế họach lựa chọn nhà thầu. Theo đó:

” b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.”

Luật sư tư vấn pháp luật về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bên cạnh đó, đối với dự án, công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ do Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, từ các quy định trên thì quyết định chỉ định thầu có thể sẽ do chủ đầu tư là Chủ tục Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc sẽ do người đứng đầu Chi nhánh phát triển quỹ đất phê duyệt nếu họ được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Nội dung văn bản kế hoạch đấu thầu đó là đúng nhưng chưa đầy đủ vì còn thiếu nội dung về kế hoạch, số lượng, giá trị các mặt hàng thuốc đấu thầu theo tên gốc trong gói thầu, thời gian tổ chức đấu thầu cho từng gói thầu, loại hợp đồng đối với các mặt hàng thuốc, thời gian thực hiện hợp đồng.

– Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

– Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

– Tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ý kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thống nhất thì đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể và đề xuất biện pháp giải quyết để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này để trình người có thẩm quyền phê duyệt.

– Cá nhân tham gia tổ chức thẩm định phải có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp và chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

– Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ ngày tổ chức thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt đến ngày gửi báo cáo thẩm định đến người có thẩm quyền.

– Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, sau khi chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp này không bắt buộc phải thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Về trách nhiệm phê duyệt chỉ định thầu

Điều 7. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sau khi dự án được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án trong trường hợp đủ điều kiện.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này.

Như vậy, Bộ trưởng Bộ Y sẽ là người phê duyệt chỉ định thầu.

Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn Đúng Pháp Luật

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn là thông tin được nhiều người làm trong lĩnh vực xây dựng quan tâm. Bài viết này sẽ trình bày về các mẫu hồ sơ này theo Thông tư số 11/2023/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Giới thiệu một số mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Theo Thông tư số 11/2023/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư, mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn bao gồm một số mẫu như sau : Mẫu số 01: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

mẫu hồ sơ mới được ban hành kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BKHĐT

Là mẫu hồ sơ yêu cầu dành cho các gói thầu xây lắp để thực hiện việc chỉ định thầu trong nước theo một quy trình thông thường.

Mẫu số 02: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa

Là mẫu hồ sơ dành cho chỉ định thầu trong mua sắm hàng hóa trong nước theo theo quy trình thông thường. Chuẩn bị tốt mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn sẽ dễ dàng có được ưu thế

Mẫu số 03: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp

Là mẫu hồ sơ dành cho việc yêu cầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước.

Mẫu số 04: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa

Là mẫu hồ sơ dành cho việc yêu cầu áp dụng đối với các gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước ở lĩnh vực mua sắm hàng hóa.

Mẫu số 05: Bản yêu cầu báo giá là mẫu hồ sơ yêu cầu

thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước nhằm báo giá đối với gói thầu xây lắp hay mua sắm hàng hóa.

Mẫu số 06: Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu

Là mẫu dự thảo hợp đồng dành cho các gói thầu xây lắp hoặc mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi chỉ định thầu.

Các trường hợp được áp dụng hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn là một trong những mẫu hồ sơ được dùng trong nhiều trường hợp có các hạng mục cần tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, với tính đặc thù của việc chỉnh định thầu rút gọn, không phải trường hợp gói thầu nào cũng có thể áp dụng được các mẫu hồ sơ này.

Đồng thời, ở từng loại gói thầu, việc chỉ định thầu rút gọn sẽ có những đặc điểm khác nhau trong cách thức, quy trình thực hiện. Vậy những trường hợp nào được áp dụng hồ sơ chỉ định thầu rút gọn? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần này của bài viết.

Về cơ bản, hồ sơ chỉ định thầu rút gọn được sử dụng trong 02 trường hợp chính, bao gồm: Các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả tới tài sản, con người và các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu.

Các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

Các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả tới tài sản bao gồm: Gói thầu nhằm khắc phục hay xử lý kịp thời hậu quả xảy ra bởi sự cố bất khả kháng; Gói thầu nhằm tránh gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản của dân cư hay các công trình liền kề; Gói thầu nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh bằng việc mua thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế trong một số trường hợp cấp bách.

Các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu rút gọn

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn còn được áp dụng đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu, bao gồm:

Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và dịch vụ công có giá trị không quá 500 triệu đồng;

Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công có giá trị không quá 01 tỷ đồng;

Các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 100 triệu đồng.

Cần nắm vững mẫu hồ sơ để thực hiện đúng quy trình

Ngoài ra, việc chỉ định thầu rút gọn còn được áp dụng đối với một số các gói thầu khác như: Các gói thầu nhằm đảm bảo bí mật Nhà nước; các gói thầu nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng trời, vùng biển của quốc gia…; các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu, công trình kiến trúc, các công trình nghệ thuật như: phù điêu, tượng đài, các bức tranh…

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định của luật

Việc nắm được mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn rất quan trọng trong việc đấu thầu các hạng mục.

Bạn sẽ có sự chuẩn bị và những bước đi chắc chắn nhất để có thể giành được ưu thế. Theo đó, quy trình chỉ định thầu rút gọn gồm các bước sau:

Căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán được phê duyệt, bên mời thầu sẽ gửi tới các nhà thầu dự thảo hợp đồng. Các nhà thầu được bên mời thầu mời tham gia thông qua việc xác định kinh nghiệm, khả năng để đáp ứng các yêu cầu từ phía bên mời thầu.

Trong đó, dự thảo hợp đồng của bên mời thầu thường bao gồm các phần: nội dung công việc mà bên nhà thầu cần thực hiện, phạm vi, thời gian thực hiện, yêu cầu về chất lượng công việc, giá trị tương ứng cùng một số nội dung khác.

Bạn đang xem bài viết ” mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn chi tiết nhất 2023 – Download ngay” tại chuyên mục ” luật đấu thầu “