Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Trường Học / Top 18 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Quyết Định Thanh Lý Tài Sản

PHÒNG GD&ĐT CÁI NƯỚCTRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HƯNG

Số: ……/QĐ-THTHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- Hạnh phúc

Trung Hưng, ngày 16 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HƯNGCăn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường; Căn cứ đề nghị bộ phận phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban thanh lý cô tài sản cố định trường Tiểu học Trung Hưng gồm các ông (bà) có tên sau:1- Ông: Hồ Văn Cuộc – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban2- Ông: Nguyễn Thành Nhu – Hiệu trưởng – Phó ban 3- Ông: Trần Văn Bi – Phó Hiệu trưởng – Phó ban 4- Ông: Nguyễn Văn Giới – Kế toán – Uỷ viên 5- Ông: Trần Hoàng Nhỏ – Thủ quỹ – Uỷ viên Điều 2. Ban thanh lý có nhiệm vụ kiểm tra, phân loại tài sản cố định. Thời gian tiến hành kiểm tra từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2023.Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1, thủ quỹ, kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : – Như điều 3;– Lưu: VT.

Nguyễn Thành Nhu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2023 , tại trường Tiểu học Trung Hưng tổ chức hội nghị kiểm kê thanh lý tài sản cố định của trường

I.Thành phần:1- Ông: Hồ Văn Cuộc – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban 2- Ông: Trần Văn Bi – Phó Hiệu trưởng – Phó ban 3. Ông Trương Chí Dũng – CT Công đoàn – Phó ban4- Ông: Nguyễn Văn Giới – Kế toán – Uỷ viên 5- Ông: Trần Hoàng Nhỏ – Thủ quỹ – Uỷ viên II. Nội dungBan thanh lý đã kiểm tra Tài sản cố định của trường tiểu học Trung Hưng, nhận thấy các máy đã bị hỏng không sử dụng được. Hội nghị thống nhất thanh lý toàn bộ số tài sản bị hỏng, cụ thể là:

Số tiền thanh lý được chuyển vào quỹ tu sửa cơ sở vật chấtHội nghị nhất trí 100% không có ý kiến nào khác.Hội nghị kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Trung Hưng, ngày 17 tháng 12 năm 2023CÁC THÀNH VIÊN TRƯỞNG BAN

Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản

Biên bản thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Thanh lý là tài sản cố định là bỏ đi những tài sản đã hết thời gian khấu hao, hư hỏng, những tài sản đã lâu đời và lạc hậu không thể sử dụng, hoặc những tài sản mà doanh nghiệp muốn thay thế để đổi mới. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản là mẫu không thể thiếu trong quá trình thanh lý.

Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản 1. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản số 1

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định

– Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

– Căn cứ Điều lệ của công ty………………………. ;

– Căn cứ vào Quyết định thanh lý TSCĐ số ngày…………….. của …………………………………. ;

– Xét đề nghị của ……………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định ……………………………………………….. (Doanh nghiệp có thể ghi rõ TSCĐ cần thanh lý, hoặc ghi nhận chung là những tài sản không còn sử dụng nữa, những tài sản bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, hoặc những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) của ……………………………………………….. , gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản cố định có trách nhiệm:

– Phân tích, đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản cố định cần thanh lý;

– Định giá tài sản cố định cần thanh lý và tiến hành bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

– Tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ về kết quả chỉ định để báo cáo, trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng thanh lý tài sản cố định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Kèm theo Quyết định số ngày )

2. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản số 2

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH…………………..

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty……………………;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Xét đề nghị của Phòng Sản Xuất tại tờ trình số…………ngày……….về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy móc sản xuất hỏng tồn trong kho của Công ty…………………gồm các Ông (Bà) có tên sau:

+ Chủ tịch hội đồng:

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định Hết Khấu Hao

Lượt Xem:18310

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Việc các tài sản cố định đã hết thời gian khấu hao cho doanh nghiệp..và không còn được sử dụng nữa các bạn có thể thanh lý tài sản cố định đó đi để thu hồi vốn sử dụng cho công việc khác, mua tài sản cố định khác được tốt nhất.

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định hết thời gian khấu hoa này các bạn sẽ nhanh chóng thu hồi được 1 phần vốn giúp việc quya vòng được tốt hơn.

Công ty …….. …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./QĐ-TLTS

……………, ngày …… tháng …… năm 20

QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

2. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

bài tập thanh lý tài sản cố định

hạch toán thanh lý tài sản cố định trong misa

thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại

chi phí thanh lý tài sản cố định là gì

mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

quyết định thanh lý tài sản cố định

thủ tục thanh lý tài sản cố định nhà nước

cách tính giá trị thanh lý tài sản cố định

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới Các tin cũ hơn

Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Công

Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công xem xét, quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công có trách nhiệm thẩm định về đề nghị thanh lý tài sản trong trường hợp việc thanh lý tài sản do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản chính;

– Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đủ điều kiện thanh lý.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định:Theo phân cấp tại Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện:

– Đối với trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính;

– Đối với trường hợp Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Đối với trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo phân cấp tại Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Nghị định số 151/2023/NĐ-CP ngày 26/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Thông tư Số 144/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

– Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

– Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam;

– Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.​

Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Bạn muốn thanh lý được tài sản cố định cần có hội đồng, đại diện của công ty, đánh giá trước khi thành lập bạn dùng mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định mới nhất của KẾ TOÁN MINH VIÊT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Ô tô Phòng Hành chính

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH RỒNG XANH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Rồng Xanh;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính tại tờ trình số 15/TTr-PHC ngày 14/03/2023 về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Ô tôPhòng hành chính Công ty TNHH Rồng Xanh gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Ông Trần Thế Cường, Giám Đốc Công ty.

Bà Ngô Thị Mỹ Linh, Kế toán trưởng.

Ông Nguyễn Văn An, Chuyên viên phòng Tài chính-KH.

Bà Vũ Thị Lan, Trưởng phòng hành chính.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3 Trần Thế Cường

– Lưu VP

Link download: quyết định thành lập hội đồng đá giá

Các bài viết mới Các tin cũ hơn