Mục Tiêu Quan Trọng Nhất Của Việc Ban Hành Nghị Quyết 55 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng

Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Quyết Định Ban Hành Chính Sách

Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ

Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính Về Đất Đai

Những Sai Sót Thường Gặp Trong Công Tác Giải Quyết Án Hành Chính

Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng Tiểu Học, Kiem Dinh Chat Luong Truong Tieu Hoc, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Bai Hoc Rut Ra Kiem Dinh Chat Lương Truong Tieu Hoc, Bộ Tiêu Chí Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học, Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học”, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Từ Xa Trình Độ Đại Học, Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thực Hành Quan Sát Các Dạng Đột Biến Số Lượng Nst Trên Tiêu Bản Cố Định, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tiêu Chí Nào Sau Đây Nói Đến Chất Lượng Dân Số, Tiêu Chi Chất Luong Phan B, Tiểu Luận Lượng Chất, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Xét Nghiệm, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Phiên Bản 2.0, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dự án, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Cuộc Gọi, Tiểu Luận Quy Luật Lượng Chất, 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế, Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng, Bài Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải, Tiêu Chí Chất Lượng Bẹnh Viện E 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Vải, Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng, Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Vải, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, Góp ý Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, Các Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Gỗ, Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, 5 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2022, Dự Thảo Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Xét Nghiệm Y Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Nông Sản, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2022, Tiểu Luận 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng, Bộ 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện Năm 2022, Bộ 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Nhà Hàng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm, 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2022, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng Sản Phẩm, 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, 7 Tiêu Chí Của Giải Thưởng Chất Lượng Quốc Gia, 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 2.0, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện Việt Nam, Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, 84 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Trường Mầm Non, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ ăn Uống, Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm Y Học, 4 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Chất Lượng Nước, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2022, Tiêu Chuẩn Chất Lượng Viên Nén Giảo Cổ Lam, Chất Lượng Đội Ngũ Kế Toán Khối Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 2022,

Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng Tiểu Học, Kiem Dinh Chat Luong Truong Tieu Hoc, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Bai Hoc Rut Ra Kiem Dinh Chat Lương Truong Tieu Hoc, Bộ Tiêu Chí Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học, Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học”, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Từ Xa Trình Độ Đại Học, Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thực Hành Quan Sát Các Dạng Đột Biến Số Lượng Nst Trên Tiêu Bản Cố Định, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tiêu Chí Nào Sau Đây Nói Đến Chất Lượng Dân Số, Tiêu Chi Chất Luong Phan B, Tiểu Luận Lượng Chất, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Xét Nghiệm, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Phiên Bản 2.0, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dự án, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Cuộc Gọi, Tiểu Luận Quy Luật Lượng Chất, 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện,

Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2022

Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng

Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Là Bao Lâu ?

Xác Định Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Về Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Công Tác Năm 2022

Tin: Đảng Ủy Phường Ninh Đa: Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Nghị Quyết Hội Nghị Lần 6 Ban Chấp Hành Trung Ương (Khóa Xii).

Quảng Ngãi Đạt Một Số Kết Quả Quan Trọng Trong Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xix

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ngãi Lần Thứ Xx

Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Và Chương Trình Hành Động Của Bch Đảng Bộ Huyện Đất Đỏ Nhiệm Kỳ 2022

Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Số 02

Trang chủ

Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết

Nghị quyết của Ban chấp hành về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022

ĐẢNG BỘ HUYỆN LƯƠNG SƠN

ĐẢNG ỦY XÃ CAO DƯƠNG

*

Số 25-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

 về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022

–*–

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Ban Chấp hànhĐảng bộ xã thống nhất nhận định, năm 2022 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyếtĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộcác cấp nhiệm kỳ 2022- 2022; bên cạnh những thuận lợi, đã xuất hiện nhiều khókhăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân và các ban, ngành của xã; cùng sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, quyếttâm đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lựcphấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã tổ chức thực hiệnđồng bộ các giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnhvực, cụ thể như sau:

I- Kết quả đạt được

1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểchính trị – xã hội

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy như:Nghị quyết số 15-NQ/ĐU, ngày 22/12/2016 về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022; Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng,quân sự địa phương năm 2022; phân công công tác các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2022. Tổ chức quán triệt, triểnkhai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thựchiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết công việc đảm bảo trọng tâm, trọng điểm.Kịp thời chỉ đạo, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và chung tay khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bước đầu đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2022;Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã lần thứ XII và Đại hội Hội Cựu chiến binh xã lần thứ VI    , Đại hội Công đoàn xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2022 đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng,hiệu quả; chỉ đạo thực hiện bố trí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận ở 10 khu dân cư theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện tốt công tác giải thể, sáp nhập tổ chức Đảng theo quy định. Năm 2022 kết nạp 04 đảng viên mới (đạt 47,% so với kế hoạch).

Chỉ đạo chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổchức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nắm chắc tình hình nhândân và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Thực hiện nghiêm Quy định về việctiếp xúc, đối thoại với nhân dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” vàQuy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chínhquyền các cấp.

Thực hiện tốt công tác họp, hội ý trong công táclãnh đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân hàng tháng. Tập trung triển khaithực hiện Kế hoạch giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các banHội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã; tổchức kỳ họp thứ 4 và thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XIX. Thực hiện đôn đốc cácngành có văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm.Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo quyđịnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo, điềuhành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Thực hiện sâusát cơ sở, nắm tình hình công tác quản lý, điều hành của các thôn, xóm và tìnhhình, tư tưởng nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cảicách tư pháp; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các thủtục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định; rà soát, sắp xếp và quảnlý biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời giải quyết đơnthư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinhan toàn thực phẩm. Tập trung thực hiện các công trình, dự án kịp tiến độ; đẩymạnh thu hút đầu tư, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội  bám sát nhiệm vụ chính trị củacấp ủy, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thựchiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thônmới. Tổ chức giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quyđịnh của Bộ Chính trị.

2- Phát triển kinh tế

Năm 2022, tình hình kinh tế- xã hội của xã ổn định và phát triển. Việc thực hiệntái cơ cấu ngành nông nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thựchiện, thúc đẩy phát triển nông, lâm, thủy sản theo quy hoạch; chương trình Mụctiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; các công trình xâydựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý tài nguyênvà môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

3- Văn hoá – xã hội

– Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được quan tâm, chấtlượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học được nâng lên; quan tâm đầu tư cơsở vật chất cho các trường học, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học.Thực hiện sáp nhập  trường Trung học cơsở vào  trường tiểu học thành trường Tiểuhọc và Trung học cơ sở;

– Công tác an sinh xã hội và chính sách đối vớingười có công tiếp tục được triển khai đầy đủ và kịp thời; đã tổ chức tốt Lễ kỷniệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/72017); tỷ lệ lao động quađào tạo chiếm 50%, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhândân, phòng chống dịch bệnh ở người được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảohiểm y tế đạt 98%, tăng. Thực hiện bàn giao các Trạm y tế xã về Trungtâm Y tế huyện quản lý;

 - Các phongtrào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Đã tổ chức thành côngĐại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ III năm 2022; hoạt động văn hoá, thôngtin, phát thanh truyền hình tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện.

4- Quốc phòng – an ninh và nội chính

– Công tác quốcphòng – quân sự địa phương được tăng cường. Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵnsàng chiến đấu ở các cấp; nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý mọi tình huống;hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022, tổ chức tham gia lễ ra quân, huấnluyện tại huyện, chỉ đạo huấn luyện quân sự cho lực lượng Dân quân  năm 2022.

– Tập trung chỉ đạo, thực hiện cótrọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra; công tác phổ biến giáo dục pháp luậtvà trợ giúp pháp lý có nhiều chuyển biến tích cực.

II- Một số hạn chế, khuyết điểm  và nguyên nhân

1- Hạn chế, khuyết điểm

– Công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy ở một số ngành, đoànthể có lúc, có việc còn chưa kịp thời, chất lượnghiệu quả còn chưa cao. Công tác phối hợp giữa Chínhquyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giải quyết những vấn đềcụ thể có lúc chưa nhịp nhàng. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đốitượng có lúc, có nơi, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; tình trạngkhiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra.

– Việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giámsát của một số chi bộ còn chậm; việc triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nướccủa một số đoàn thể, hội còn có biểu hiện hình thức, chưa có chiều sâu, chấtlượng thấp.

– Một số ngành, đoàn thểcủa xã thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng chưa cao.Công tác quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt một số chi bộ còn yếu.

– Kết quả thu ngân sáchkhông đạt so với kế hoạch; tiến độ một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm;tình trạng san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép và gây ô nhiễm môitrường vẫn còn sảy ra; việc thực hiện “Tháng thiết lập trật tự hành lang an toàn giao thông” một số nơi chưa đượcthường xuyên, vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường. 

– Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn, mấtcân bằng giới tính khi sinh tăng so với cùng kỳ.

– Việc mất an toàn vệ sinh lao động vẫn còn xảy ra.

– Chưa tích cực trong việc xử lý đơn thư khiếu nại,một số vụ việc tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm; sự phối hợp trong giảiquyết đơn thư còn chưa chặt chẽ.

– Tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội, an ninhnông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

2- Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

Do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh diễn biếnphức tạp, khó lường; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tuy đãcó dấu hiệu phục hồi, song phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn;một số cơ chế, chính sách thường xuyên thay đổi, còn nhiều bất cập; do thắtchặt đầu tư công và thắt chặt tín dụng nên nhiều công trình dự án nguồn ngânsách nhà nước chậm tiến độ so với kế hoạch; là xã có địa bàn giáp ranh vớinhiều địa phương nên công tác phòng ngừa, đấu tranh với một số tội phạm còn gặpnhiều khó khăn.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

– Công tác tham mưu, phối hợp của một số ngành, đoànthể còn hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền thôn, xóm, các ngành, đoàn thể chưathực sự quan tâm, chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; vai trò ngườiđứng đầu cơ quan, đơn vị còn chưa được phát huy ; một số cán bộ chưa tích cựccập nhật kiến thức, trau dồi học tập để nâng cao năng lực, trình độ dẫn đếnhiệu quả công tác tham mưu chưa cao.

– Tính chủ động, phối hợp và năng lực tham mưu củamột số ngành, đoàn thể chưa kịp thời.

-  Một số cấpủy đảng và chính quyền chưa có biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả chínhsách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; một bộ phận nhân dân, chưa chấp hành nghiêmchỉnh chính sách DS-KHHGĐ; việc giáo dục giới tính của gia đình, nhà trường cònhạn chế.

– Một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túcLuật bảo vệ môi trường, chấp hành cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất kinhdoanh, Luật lao động và Luật an toàn vệ sinh lao động.

-Chưa tích cực, chủ động để giải quyết dứt điểm đơn thư, các vụ việc thuộc thẩmquyền. Công tác phòng ngừa xã hội còn hạn chế; ý thức cảnh giác, tựphòng, tự quản và chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

I- Mục tiêu

Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy,chính quyền ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV và Kếhoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2022 – 2022; Chương trình mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới, tạo tiềnđề vững chắc cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới.Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đồng thờinâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. Thực hiện đồng bộ cácgiải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; nângcao chất lượng các ngành dịch vụ. Tiếp tục duy trì phát triển nông nghiệp vớitrình độ thâm canh cao; tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiệnhiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắnvới giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội,đẩy mạnh giảm nghèo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành củachính quyền, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoànthành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

Kế hoạch

Năm 2022

1

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP)

%

12

2

Thu ngân sách nhà nước tăng

%

5

3

Tỷ lệ hộ nghèo giảm

%

1

4

GRDP thu nhập bình quân đầu người

Triệu

29,120

5

Tổng sản lượng lương thực

Tấn

2.700

6

Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương

%

– Công nghiệp, xây dựng

%

36

– Dịch vụ, thương mại

%

15

– Nông, lâm, ngư nghiệp

%

49

7

 Duy trì xã đạt nông thôn mới

8

Doanh nghiệp, HTX hoạt động tăng

Lần

0,5

9

Phổ cập Mầm non,Tiểu học, THCS

%

100

10

Phấn đấu trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trường

1

11

Tỷ lệ lao động

– Qua đào tạo

%

50

– Được đào tạo

%

40

12

Tỳ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

– Thể thấp còi

%

10

– Thể nhẹ cân

%

7

13

Giảm tỷ suất tử vong

– Dưới 1 tuổi

%0

2

– Dưới 5 tuổi

%0

2

14

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT

%

98

15

Làng, cơ quan, trường học đat danh hiệu văn hóa

– Làng văn hóa giữ vững

– Cơ qua văn hóa giữ vững cơ quan

– Trường học văn hóa phấn đấu

     làng

cơ quan

trường

            10

            1

            2

16

Hộ gia đình văn hóa

%

75

17

Hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh

%

85

18

Chất thải nguy hại, chất thải y tế được sử lý

%

90

19

Độ che phủ rừng

%

31,2

20

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

%

50

21

Phát triển đảng viên

%

3

22

Chính quyền, các đoàn thể TSVM

%

100

III- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1- Công tác xây dựngđảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

– Ban hành các Nghị quyết để lãnhđạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo Chương trình hànhđộng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện các Đề án đểtriển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; Kịpthời nghiên cứu, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, củatỉnh, của huyện, trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triểnkhai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tiếnhành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết,…của Trung ương và của tỉnh, củahuyện theo đúng kế hoạch.

– Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022. Tiếp tục nângcao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi bộ và thực hiện tốt công tác quản lý cánbộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn,hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã.

– Tiếp tục thực hiệnnghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giámsát và thi hành kỷ luật của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị vềchiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2022; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điềulệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc củaUBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2022- 2022; các quy định của Trung ương và cấp ủy tỉnh,huyện về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo,chỉ đạo, tổ chức phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát,kỷ luật đảng với nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả.Thực hiện tốt chương trìnhkiểm tra, giám sát năm 2022. Chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việcbức xúc, nổi cộm, không để đơn thư kéo dài vượt cấp. Thực hiện nghiêm các quyđịnh về thực hành phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí và tiếpcông dân.

– Làm tốt công tác giáodục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội,đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởngvăn hóa. Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc trong năm 2022.Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy dânchủ cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ,công chức, viên chức. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cácchủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, lãnhđạo thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xâydựng nông thôn mới.

– Tiếp tục thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉthị số 16-CT/HU, ngày 07/02/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩymạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cáchhành chính, trong quản lý, điều hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phụcvụ nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. Thực hiệntốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh, chính trị, xã hội trênđịa bàn xã.

– Lãnh đạo Mặt trận Tổquốc và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy;đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thamgia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao chấtlượng, hiệu quả công tác giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàndân đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh”.  Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân xãnhiệm kỳ 2022-2023.

2- Lãnh đạo nhiệmvụ phát triển kinh tế

– Đẩy mạnh áp dụng các quy trình sản xuất tiêntiến, công nghệ cao, giống và quy trình sản xuất mới vào sản xuất. Triển khaiphát triển chăn nuôi theo hướng mô hình gia trại; tăng cường công tác phòngchống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phát triển chăn nuôi theo quy hoạch,nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, quản lý vận hành có hiệu quả. Kiện toàncủng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã  năm 2012; nâng cao chất lượng hoạt động Hợptác xã nông nghiệp.

– Tăng cường các biện pháp để khai thác các nguồnthu ngân sách đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt dự toán; Chi ngân sách.Tăngcường các biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước, xử lý nợ đọng thuế.

– Tiếp tụcthực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới. Huy động cácnguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Huy động các nguồn vốn, lồngghép các chương trình để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

3- Lãnh đạo nhiệmvụ  văn hoá – xã hội

– Nâng cao chất lượngtoàn diện ở hai cấp học. Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng,chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung,phương pháp dạy học, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh. Duy trì và nângcao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện đảm bảo kế hoạch về xâydựng trường học đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch.

– Thực hiện tốtcông tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai Đề án “Tăngcường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả công tác Dânsố tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 545-QĐ/TU ngày 26/7/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình.Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụchăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu tỷ lệ tăng dân sốtự nhiên giữ ở mức 1%; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mất cân bằng giớitính khi sinh và phòng bệnh tan máu bẩm sinh. Tăng cường tuyên truyền để nângcao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

– Quản lý tốt cáchoạt động văn hóa và Thông tin; thể thao và Gia đình trên địa bàn; tiếp tụctriển khai sâu rộng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền chào mừng những ngàylễ kỷ niệm, các sự kiện về kinh tế – xã hội của đất nước và của địa phương.Tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyệnthân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng hoạt động của cáccâu lạc bộ thể thao ở Thôn, xóm.

– Quan tâm tuyên truyền công tác phòng chống bạolực gia đình.

– Tăng cường tuyêntruyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,các ngày lễ lớn của đất nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địaphương năm 2022. Tuyên truyền về các mô hình, điển hình trong phát triển kinhtế – xã hội; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung chương trìnhphát thanh đài FM xã.

– Đẩy mạnh công táctuyên truyền các chủ trương, chính sách về lao động việc làm. Thực hiện tốtchính sách giảm nghèo, chính sách đối với người có công, các chính sách an sinhxã hội.

4- Lãnh đạo nhiệmvụ công tác quốc phòng, an ninh và tư pháp

– Duy trì nghiêmcác chế độ trực chỉ huy, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.Chủ động nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôngiáo, dân tộc, hoạt động người nước ngoài. Chủ động mở các đợt cao điểm tấncông trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, không để bị động bất ngờ, phốihợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnhphong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng củng cố, nhânrộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền, ý thứcchấp hành của nhân dân để kiềm chế  tainạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh cóhiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

– Tổ chức tốt côngtác tiếp công dân, theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bànxã. Duy trì công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý.

– Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ;hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022; thực hiện chính sách hậu phương quânđội; phúc tra, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật bảo đảm đủ chỉtiêu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân huấnluyện năm 2022.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1– Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng uỷ về mục tiêu, nhiệm vụ công tác 2022,các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dântừ xã đến Thôn, xóm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch với các mục tiêu,chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cấp mình, ngành mình, phấn đấu thựchiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.

2– HĐND, UBND xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thể chế hoá, cụ thể hoáNghị quyết này và có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việcthực hiện, định kỳ báo cáo Đảng uỷ theo quy định.

4– Đảng ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoànviên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong toàn xã đoàn kết một lòng, đồngtâm, hiệp lực, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, họctập, công tác phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

         Nghị quyết này được phổ biến đến chibộ để thực hiện./.

Nơi nhận:

– Huyện uỷ, B/c                                                                             

– Đảng ủy viên,

– TT HĐND xã,

– UBND xã,                                                                      

– MTTQ, các ngành, đoàn thể,

– Các chi bộ,

– Lưu VPĐU.                                                                

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

Nguyễn Văn Hướng

Tin khác

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022

(2564

Lượt xem

)

Hội Nghị Đảng Ủy Mở Rộng Tổng Kết Công Tác Năm 2022 Và Triển Khai Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2022

Niên Biểu Toàn Khoá Đại Hội Đảng Lần Thứ Iii

Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh

Thanh Hóa Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xix

Cuộc Thi Viết Về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ X

Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2022

Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng

Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Quyết Định Ban Hành Chính Sách

Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm học 2022-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;

Căn cứ thông tư số 28/2017/BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng trường ngày 9/7/2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng,

Điều 1. Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2022 của trường.

(có văn bản kèm theo)

Điều 2. Ban giám hiệu, Cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong toàn trường phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu đề ra hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao trong những năm tới.

Điều 3. Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, trưởng các đơn vị, cán bộ viên chức và học sinh-sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như điều 3; - Ban giám hiệu; - Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN; - Lưu: VT, KTKĐCL.

Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng

Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Là Bao Lâu ?

Xác Định Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế

Quy Định Về Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Họp Bàn 3 Nghị Quyết Quan Trọng

Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 02

Báo Cáo Chính Trị Của Ban Chấp Hành Huyện Đảng Bộ Khoá Vi Trình Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Vii (Phần 1)

Hoằng Hóa: Triển Khai, Quán Triệt Nghị Quyết Số 05, 06

Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Về Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Giai Đoạn 2011

Nghị Quyết Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thường Kỳ Tháng 7 Năm 2022

Ngày 1/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVIII .

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông qua 3 tờ trình: “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển bền vững KTXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông qua 3 tờ trình

Đại biểu đã tập trung phân tích, bổ sung thêm một số nội dung các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan của việc phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển rừng trong những năm qua, đồng thời bổ sung giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Du lịch ở Hà Tĩnh chỉ mới tham quan, chưa có điểm dừng, điểm nghỉ hoặc sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu để du khách mua sắm. Vì vậy, trong đề án cần có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế này.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh: Thời hạn nghị quyết cần kéo dài đến năm 2030, vì đây là những nội dung lớn, đòi hỏi thời gian triển khai cũng như đánh giá tổng kết nghị quyết. Nghị quyết về môi trường cần đề cập sâu đến vấn đề môi trường nông thôn; có nhiều giải pháp kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải và hỗ trợ các đơn vị làm dịch vụ môi trường…

Về nghị quyết quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp…, đại biểu Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng.

Đối với nghị quyết bảo vệ môi trường phải nói rõ chủ thể bảo vệ môi trường, trước hết là vai trò của người dân sau đó mới đến HTX môi trường. Cần có cơ chế chính sách rõ đối với các HTX làm dịch vụ môi trường để có điều kiện hoạt động.

Chiều nay, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVIII tiếp tục làm việc.

– Mục tiêu Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”: Đến năm 2025, Hà Tĩnh sẽ phát triển 50 khu, điểm, tua tuyến du lịch đạt chuẩn theo quy định; thu hút 10,3 triệu lượt khách tham quan du lịch; tổng doanh thu xã hội về du lịch đạt khoảng 11.500 tỷ đồng.

– Mục tiêu Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”: Đến năm 2025 hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 100% chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định; 100% chất rác thải sinh hoạt đô thị và trên 95% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; 100% dân cư đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch…

– Mục tiêu Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp …..”: Đến 2025 bảo vệ và phát triển bền vững 360.700 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện có theo quy hoạch; giữ ổn định và độ che phủ rừng lên 55%; Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 90 triệu USD/năm…

Theo: Báo Hà Tĩnh

Báo Cáo Kiểm Điểm Vai Trò Lãnh Đạo Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trong 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Viii

Mẫu Đơn Xin Thôi Ban Chấp Hành Đảng Bộ Xã

Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Về Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế

Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 21 (Khoá Xxii) Về Nhiệm Vụ Năm 2022

Ubnd Tỉnh: Nghe, Cho Ý Kiến Đề Án Thực Hiện Nghị Quyết Số 46 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Csbvsknd; Quyết Định Điều Chỉnh Viện Phí Của Các Cơ Sở Y Tế

Mục Tiêu Của Công Tác Dân Số Theo Nghị Quyết 21

Mấy Suy Nghĩ Về Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt…

Nghị Quyết Liên Tịch 403/2017/nqlt

Lấy Ý Kiến Về Đề Án Tổng Kết Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp

Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33

Sửa Đổi Quy Trình Thu Bhxh, Bhyt Theo Quyết Định 595/qđ

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC DÂN SỐ THEO NGHỊ QUYẾT 21-NQ/TƯ NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 12

Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đến năm 2030:

– Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người.

Giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng; 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế; mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn.

– Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc có rất ít người.

– Tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%.

– Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

– Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

– Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

– Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%. Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

– 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Nghị Quyết Của Hđqt Về Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hđqt

Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt

Đào Tạo, Bồi Dưỡng Đội Ngũ Công Chức, Viên Chức Văn Thư, Lưu Trữ Đáp Ứng Yêu Cầu Chính Phủ Điện Tử Và Theo Tinh Thần Nghị Quyết Số 52

Sự Chống Phá Tuyệt Vọng Của Nhóm “cờ Vàng”

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 36

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022

Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí

Qđ Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Năm Học 2022

Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON KIM THƯ

Số: QĐ – MNKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kim Thư, ngày tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành quy chi tiêu nội bộ năm học 2022 – 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM THƯ

Căn cứ điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định Số: 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ về việc quyết định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vu, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tiết kiệm hiệu quả, công khai dân chủ trong toàn đơn vị;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ;

Căn cứ biên bản cuộc họp thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ ngày 14/10/2016 của hội nghị cán bộ, công chức viên chức của trường mầm non Kim Thư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong trường Mầm non Kim Thư năm học 2022-2017.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực trong năm học 2022-2017 và các năm tiếp theo, nếu có bổ sung sửa đổi sẽ được thông qua các kỳ Hội nghị viên chức hàng năm của trường. Hết hiệu lực khi có Quyết định thay thế.

Điều 3. Hiệu trưởng trường MN Kim Thư, các đoàn thể trong trường, toàn thể cán bộ viên chức trong trường căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nh 2022

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs

Mục Tiêu Của Các Quyết Định Quản Trị

Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước

Ví Dụ Minh Hoạ ” Quản Trị Học “

Quyết Định Loại Bỏ Hay Tiếp Tục Kinh Doanh [Đề Thi Cpa

6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị

Ra Quyết Định Quản Trị (Sách Của Nxb Đhqghn)

Sự cần thiết khách quan của mục tiêu là ở chỗ không thể ra quyết định quản trị mà không có mục tiêu, vì mục tiêu là một lĩnh vực hoạt động tất yếu, là cơ sở, là điểm xuất phát của mọi hoạt động quản trị khác.

Mục tiêu có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định quản trị ở chỗ nó có tính định hướng cho các hoạt động, là cơ sở để đánh giá các phương án, các quyết định, và là căn cứ để đề ra các quyết định quản trị.

– Những vấn đề cốt lõi cần giải quyết khi phải ra quyết định là gì?

– Hoàn cảnh cụ thể ở bên trong và bên ngoài của mỗi đơn vị trong khi giải quyết các tình huống phải ra quyết định;

– Tình thế trước mắt cũng như lâu dài đối với mỗi tổ chức khi thực hiện các quyết định đã được lựa chọn;

– Đòi hỏi của việc sử dụng các qui luật khách quan trong lĩnh vực ra quyết định và thực hiện các quyết định quản trị.

– Khả năng tổ chức thực hiện các quyết định của những người thừa hành.

Sự tồn tại của các cơ sở khoa học là khách quan, tuy nhiên việc nhận thức chúng cho đúng không phải là chuyện dễ dàng. Do đó nâng cao trình độ và cung cấp điều kiện cùng những phương tiện hiện đại cho những người tham gia lựa chọn và quyết định mục tiêu trong việc ra quyết định là điều hết sức cần thiết.

Để xác định mục tiêu người ta phải xác định được những yêu cầu gì cần phải có

đối với các mục tiêu đó. Thông thường, các yêu cầu cơ bản đối với các mục tiêu là:

– Rõ ràng;

– Khả thi;

– Có thể kiểm soát được;

– Phù hợp với đòi hỏi của các qui luật khách quan;

– Phải nhằm giải quyết những vấn đề then chốt, quan trọng;

– Phù hợp với hoàn cảnh cùng khả năng ở mỗi đơn vị.

Các mục tiêu trong việc ra quyết định có thể được phân loại theo lĩnh vực, theo cấp độ, theo giá trị, theo qui mô của các quyết định v.v…

Xác định mục tiêu trong các quyết định là một công việc hệ trọng. Thông thường người nào có quyền ra quyết định thì người đó có quyền xác định mục tiêu cho các quyết định. Trong những quyết định quan trọng và phức tạp, vấn đề xác định mục tiêu là một vấn đề lớn cần có nhiều người tham gia hoạch định, thẩm định và phê chuẩn. Trong những trường hợp như vậy cần có phân công, phân cấp khoa học giải quyết từng công đoạn trong quá trình xác định mục tiêu.

Quản Trị Chiến Lược Là Gì? Xác Định 3 Giai Đoạn Trong Qtcl

Quản Trị Chiến Lược (P1: Là Gì? )

Khái Quát Về Quản Trị Chiến Lược

Quản Trị Kinh Doanh (P4: Quyết Định Của Nhà Quản Trị P1)

Quy Trình Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần

Các Trách Nhiệm Quan Trọng Nhất Của Người Vận Hành Xe Nâng

Quy Trình Vận Hành Xe Nâng Hàng

Quy Định Bổ Nhiệm Thủ Kho

Chức Năng, Nhiệm Vụ Chi Cục Văn Thư Lưu Trữ

Quy Định Về Giao Đất, Cho Thuê Đất – Tư Vấn Luật

Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất Cho Người Đã Đăng Ký Lần Đầu (Cấp Tỉnh). – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường

Các trách nhiệm quan trọng nhất của người vận hành xe nâng

Trước khi hoạt động hãy kiểm tra xe nâng của bạn

Một người vận hành xe nâng nên kiểm tra xe nâng trước khi bắt đầu hoạt động. Đầu tiên, người vận hành phải kiểm tra cả mức nhiên liệu và điện áp trước khi vận hành. Không làm như vậy có thể dẫn đến sự cố máy móc và cuối cùng dẫn đến thiệt hại tài sản cho hàng hóa hoặc thương tích cho nhân viên.

Một cuộc kiểm tra quan trọng khác là dầu thủy lực. Dầu thủy lực cho phép xe nâng nâng và hạ thấp các càng nâng của nó trong suốt quá trình vận hành. Một nhà vận hành xe nâng có trách nhiệm nên kiểm tra dầu thủy lực để ngăn ngừa tai nạn trong quá trình sử dụng. Điều đáng nói đến là số lượng không đủ hoặc dầu thủy lực sôi có thể dẫn đến thất bại ngay lập tức của các cơ chế hoạt động. Cuối cùng, cũng rất quan trọng để kiểm tra các chất lỏng khác sẽ tăng cường sử dụng xe và cũng kiểm tra một số bộ phận để đảm bảo chúng không bị mòn hoặc hư hỏng.

Luôn luôn chú ý quan sát khi vận hành xe nâng

Nhận thức tình huống là một trong những việc quan trọng nhất của công việc lái xe nâng. Trong bất kỳ hoạt động xử lý vật liệu nào, bắt buộc phải theo dõi môi trường xung quanh hoặc sàn nhà kho tại mọi thời điểm. Người vận hành xe nâng nên luôn luôn tập trung mắt trước mặt họ, liên tục khảo sát khu vực để tìm các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sự tích cực và chiến lược như thế này là những biện pháp chắc chắn và chủ động nhất trong việc ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc.

Đào tạo an toàn liên tục

Những người vận hành xe nâng tốt nhất cam kết duy trì kiến ​​thức cập nhật về các biện pháp an toàn hàng đầu trong ngành. Để bổ sung cho điều này, nó là thận trọng cho bất kỳ người vận hành xe nâng để lái xe, phương pháp làm việc hiệu quả nhưng an toàn và dẫn đầu trong việc thúc đẩy một môi trường có giá trị phúc lợi của nhân viên.

Điều này là quan trọng nhất khi bạn xem xét trọng lực của việc sử dụng một máy hạng nặng như xe nâng, một thiết bị có thể dễ dàng gây thương tích hoặc tử vong nếu không được sử dụng đúng cách phù hợp. Ngoài nhận thức về an toàn, một người vận hành xe nâng có thể sẽ duy trì các chứng nhận về khả năng xử lý vật liệu khác nhau để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động an toàn.

Sử dụng các tín hiệu liên lạc trong đội xe

Giao tiếp là nền tảng của tinh thần đồng đội. Nó là bắt buộc cho các tài xế xe nâng để giao tiếp với phần còn lại của đội xe. Sử dụng đèn và tín hiệu để cảnh báo người khác là chìa khóa để an toàn nơi làm việc. Sử dụng báo thức dự phòng có thể hoạt động như một phương tiện tuyệt vời để cảnh báo tất cả trong khoảng cách gần nhất mà nhà điều hành đang sao lưu. Điều này có thể thô sơ, vì người vận hành có thể không nhận thấy một người lao động phía sau xe nâng do các điểm mù. Cuối cùng, nó là cơ bản mà bất kỳ nhà khai thác xe nâng duy trì giao tiếp bằng lời nói nhất quán với các đồng nghiệp và đối tác, đây là cách hiệu quả nhất và hiệu quả để nắm vững bất kỳ nhiệm vụ hoặc dự án nào.

Bàn Giao Nhiệm Vụ Chỉ Đạo, Điều Hành Của Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi Đất

Một Số Vấn Đề Về Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Đất Đai

Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại Đất Đai

Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu

Nghị Quyết Là Gì? Cơ Quan Ban Hành Nghị Quyết?

Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Của Cán Bộ, Đảng Viên

Nghị Quyết 326/2016/ubtvqh14 Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Sử Dụng Án Phí Lệ Phí Tòa Án

Nghị Quyết 326/2016/ubtvqh14 Về Mức Thu, Miễn, Giảm, Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Án Phí Và Lệ Phí Tòa Án

Nghị Quyết 326 Về Án Phí Là Gì ?

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thi có khá nhiều các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành ra Nghị quyết. Tuy cùng tên gọi của một loại văn bản nhưng chủ thể ban hành khác nhau thì cũng dẫn đến việc giá trị pháp lý là khác nhau, sử dụng để giải quyết các công việc khác nhau.

Tùy thuộc vào chủ thể ban hành mà Nghị quyết có những chức năng nhất định nhưng chủ yếu ban hành để quyết định hoặc giải quyết các công việc quan trọng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như:

+ Nghị quyết do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành được dùng để giải thích nội dung của Hiến pháp, luật…kiểm soát việc thực thi Hiến pháp và các văn bản quy phạm có giá trị pháp lý cao hơn

– Trên thực tế hiện nay, một số Nghị quyết do Quốc hội ban hành được coi là văn bản chủ đạo, dù không chứa đựng nội dung quy phạm pháp luật nhưng là tiền đề để các cơ quan khác ban hành ra các văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan ban hành nghị quyết?

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022 thì các cơ quan có thẩm quyền ban hành Nghị quyết bao gồm:

– Quốc hội

– Ủy ban thường vụ Quốc hội

– Chính phủ

– Hội đồng nhân dân

– Hội đồng thẩm phán TANDTC

– Ngoài ra trong trường hợp đối với Nghị quyết liên tịch thì chủ thể có thẩm quyền ban hành bao gồm: Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Theo quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022 thì đối với Nghị quyết, thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần sẽ được quy định trong nội dung của từng nghị quyết đó

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định cụ thể về thời gian các văn bản có hiệu lực, chỉ đảm bảo thời điểm có hiệu lực

+ Đối với Nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ thì không được phát sinh hiệu lực trước 45 ngày kể từ ngày văn bản đó được phê duyệt hoặc ký ban hành

+ Đối với Nghị quyết do HĐND ban hành thì không được có hiệu lực trước 10 ngày kể từ thời điểm văn bản được phê duyệt hoặc ký ban hành

– Tuy nhiên đối với các Nghị quyết được ban hành theo hình thức rút gọn thì sẽ phát sinh hiệu lực ngay lập tức tại thời điểm thông qua hoặc ký ban hành

– Mỗi Nghị quyết khác nhau sẽ quy định về thời gian phát sinh hiệu lực là khác nhau tùy thuộc vào mức độ cần thiết, cấp bách của vấn đề đó

Nghị quyết có phải là văn bản pháp luật không?

Hiện nay thì vẫn còn nhiều luồng quan điểm trái ngược nhau về việc Nghị quyết có được coi là văn bản pháp luật không

Văn bản pháp luật ở nước ta được chia ra làm 3 dạng chính là:

– Văn bản quy phạm pháp luật

– Văn bản chủ đạo

– Văn bản cá biệt

Thứ nhất: Nghị quyết tồn tại dưới dạng văn bản chủ đạo

– Trên thực tế đối với số ít các Nghị quyết do Quốc hội ban có nội dung chủ yếu là đề xuất ra các chủ trương, chính sách, phương hướng mang tính chiến lược, định hướng thì đa số sẽ không chứa đựng các quy phạm pháp luật. Nhưng những Nghị quyết này sẽ được sử dụng làm cơ sở, tiền để để các cơ quan cấp dưới ban hành ra văn bản quy phạm pháp luật

Thứ hai: Nghị quyết tồn tại dưới dang văn mang cá biệt

Gọi là “cá biệt” thì nội dung của Nghị quyết đó chỉ được sử dụng một lần và không mang tính áp dụng lại.

Do vậy có thể thấy Nghị quyết cũng được coi là văn bản pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Tác giả

Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Nghe Nhạc Hot Yêu Dấu Hà Tiên Mới Online

Nghị Định 121 Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng

Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An

Tăng Cường Phối Hợp Hoạt Động Giữa Cand Và Qđnd Theo Nghị Định 77/2010/nđ

Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự

Sự Cần Thiết Của Việc Trung Ương Ban Hành Nghị Quyết

Nghe Tiếng Anh: Nghị Quyết Năm Mới

Tỉnh Ủy Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị

Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022

Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Nghị Quyết, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương 5 Khóa Xii, Sự Cần Thiếết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Sô 18 Ngày 25/10/2017 Của Ban Chấp Hành Trung ường, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28/nq-tw Ngày 25-10-2013, Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Qu, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Quyết Định 47 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 47 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 09 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 98 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 217 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 46 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 45 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 244 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 08 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 46 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 29 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 3989 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 105 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Sự Can Thiet Ban Hanh Nghị Quyet Tw4, Ghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Quyết Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 28, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29,

Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Nghị Quyết, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương 5 Khóa Xii, Sự Cần Thiếết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Sô 18 Ngày 25/10/2017 Của Ban Chấp Hành Trung ường,

Một Số Bất Cập Và Kiến Nghị Về Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội

Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân Ủy Trung Ương

Nghị Quyết 382 Nq Đuqstw

Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa 12

Không Ban Hành Nghị Quyết Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Từ Cổ Phần Hóa