Nghị Định 117 Năm 2020 / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Số 117 Năm 2022

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Số 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 42/2020, Nghị Định 11/2020, Nghị Định 126 Năm 2020, Nghị Định 58 2020, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 41/2020, Nghị Định Số 105/2020/nĐ-cp, Nghị Định Số 11/2020/nĐ-cp, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 84 2020, Nghị Định Số 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2020, Nghị Định 25 2020, Nghị Định 67/2020, Nghị Định 15/2020, Nghị Định 10/2020, Nghị Định 1/4/2020, Nghị Định Số 117 Năm 2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định Mới 2020, Nghị Định Số 30/2020/nĐ-cp, Nghị Định 40/2020, Nghị Định 119 Năm 2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định Năm 2020, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Số 41/2020/nĐ-cp, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 22/2020, Nghị Định 28/2020/nĐ-cp, Nghị Định 28/2020, Nghị Định 28/2020 NĐ-cp, Nghị Định 20 2020, Nghị Định 20/2020, Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định 117/2020/nĐ-cp, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Nghị Định Atgt 2020, Nghị Định 02/2020/nĐ-cpnĐ-cp, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Điều 101 Nghị Định 15/2020/nĐ-cp, Nghị Định Nồng Độ Cồn 2020, Nghị Định Rượu Bia 2020, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2020, Biểu Mẫu Nghị Định 11/2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết 2020, Nghị Định Giao Thông 2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, Mẫu 09 Nghị Định 11/2020 File Excel,

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020,

Nghị Định 126 Năm 2022

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Số 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 42/2020, Nghị Định 11/2020, Nghị Định 126 Năm 2020, Nghị Định 58 2020, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 41/2020, Nghị Định Số 105/2020/nĐ-cp, Nghị Định Số 11/2020/nĐ-cp, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 84 2020, Nghị Định Số 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2020, Nghị Định 25 2020, Nghị Định 67/2020, Nghị Định 15/2020, Nghị Định 10/2020, Nghị Định 1/4/2020, Nghị Định Số 117 Năm 2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định Mới 2020, Nghị Định Số 30/2020/nĐ-cp, Nghị Định 40/2020, Nghị Định 119 Năm 2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định Năm 2020, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Số 41/2020/nĐ-cp, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 22/2020, Nghị Định 28/2020/nĐ-cp, Nghị Định 28/2020, Nghị Định 28/2020 NĐ-cp, Nghị Định 20 2020, Nghị Định 20/2020, Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định 117/2020/nĐ-cp, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Nghị Định Atgt 2020, Nghị Định 02/2020/nĐ-cpnĐ-cp, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Điều 101 Nghị Định 15/2020/nĐ-cp, Nghị Định Nồng Độ Cồn 2020, Nghị Định Rượu Bia 2020, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2020, Biểu Mẫu Nghị Định 11/2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết 2020, Nghị Định Giao Thông 2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, Mẫu 09 Nghị Định 11/2020 File Excel,

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020,

Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022

Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2018, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2018, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2018, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2018, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 81/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2018, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định Năm 2018, Nghị Định 32/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 161/nĐ-cp 2018, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 155 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 87/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 06/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 81/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 82/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 57/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 72/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 63/2018, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2018, Nghị Định Tăng Lương 2018, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Luật Cạnh Tranh 2018, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Điều 8 Nghị Định 103 Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Điều 4 Nghị Định 92, Điều 8 Nghị Định 83, Điều 8 Nghị Định 71, Điều 9 Nghị Định 92, Điều 9 Nghị Định 71, Điều 3 Nghị Định 85 Cp, Điều 4 Nghị Định 111, Điều 3 Nghị Định 92, Điều 2 Nghị Định 41, Điều 3 Nghị Định 35, Điều 3 Nghị Định 161, Điều 5 Nghị Định 100, Điều 9 Nghị Định 167, Điều 5 Nghị Định 107, Điều 5 Nghị Định 116, Điều 9 Nghị Định 171, Điều 5 Nghị Định 136, Điều 5 Nghị Định 167, Điều 9 Nghị Định 195 Cp, Điều 9 Nghị Định 34, Điều 2 Nghị Định Số 52, Điều 3 Nghị Định 153, Điều 9 Nghị Định 63, Điều 3 Nghị Định 34, Dieu 7.12.2, Nghi Dinh 682, Điều 6 Nghị Định Số 171, Điều 6 Nghị Định 222, Điều 5 Nghị Định 72,

Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2018, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2018, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2018, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2018, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 81/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2018, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định Năm 2018, Nghị Định 32/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 161/nĐ-cp 2018, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 155 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn,

Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022

Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2020, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Về Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2016, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2019, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2019, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2016, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định 4 Vùng Lương Tối Thiểu, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Quy Định Các Vùng Để Tính Lương Tối Thiểu, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2013, Nghị Định Tăng Lương 2020, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2020, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Đề án Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Kế Hoạch Kết Quả Giám Sát Hỗ Trợ Bình Đẳng Giới ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Kế Hoạch Giám Sát Bình Đẳng Giới ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Đề án Giảm Thiểu Tình Trạng Tảo Hôn Và Hôn Nhân Cận Huyết Thống Trong Vùng D, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Mới 2020, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 22/2020,

Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2020, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Về Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2016, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2019, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2019, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2016, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định 4 Vùng Lương Tối Thiểu, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Quy Định Các Vùng Để Tính Lương Tối Thiểu, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2013, Nghị Định Tăng Lương 2020, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2020, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020,