Nghị Định 117 Năm 2020 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Số 117 Năm 2022

Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Điều Chỉnh Mức Đóng Bhxh 2022

Các Khoản Thu Nhập Bắt Buộc Đóng Bhxh Năm 2022

Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước

Năm 2022: Lương Cơ Bản Của Cán Bộ, Công Chức, Nlđ Đều Tăng

Từ 1/1/2020, Nhiều Chính Sách Về Tiền Lương Có Hiệu Lực

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 42/2020, Nghị Định 11/2020, Nghị Định 126 Năm 2022, Nghị Định 58 2022, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 41/2020, Nghị Định Số 105/2020/nĐ-cp, Nghị Định Số 11/2020/nĐ-cp, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 84 2022, Nghị Định Số 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 25 2022, Nghị Định 67/2020, Nghị Định 15/2020, Nghị Định 10/2020, Nghị Định 1/4/2020, Nghị Định Số 117 Năm 2022, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định Mới 2022, Nghị Định Số 30/2020/nĐ-cp, Nghị Định 40/2020, Nghị Định 119 Năm 2022, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Số 41/2020/nĐ-cp, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 22/2020, Nghị Định 28/2020/nĐ-cp, Nghị Định 28/2020, Nghị Định 28/2020 NĐ-cp, Nghị Định 20 2022, Nghị Định 20/2020, Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định 117/2020/nĐ-cp, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Nghị Định Atgt 2022, Nghị Định 02/2020/nĐ-cpnĐ-cp, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Điều 101 Nghị Định 15/2020/nĐ-cp, Nghị Định Nồng Độ Cồn 2022, Nghị Định Rượu Bia 2022, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2022, Biểu Mẫu Nghị Định 11/2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết 2022, Nghị Định Giao Thông 2022, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, Mẫu 09 Nghị Định 11/2020 File Excel,

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020,

Một Số Nội Dung Cần Lưu Ý Tại Nghị Định 117/2020/nđ

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Định 112/2020/nđ

Điểm Mới Của Nghị Định 107/2020/nđ

Chính Thức Ra Mắt Nghị Định 123/2020 Quy Định Về Hóa Đơn, Chứng Từ

Phụ Lục Nghị Định 123 Năm 2022

Một Số Nội Dung Cần Lưu Ý Tại Nghị Định 117/2020/nđ

Nghị Định Số 117 Năm 2022

Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Điều Chỉnh Mức Đóng Bhxh 2022

Các Khoản Thu Nhập Bắt Buộc Đóng Bhxh Năm 2022

Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước

Năm 2022: Lương Cơ Bản Của Cán Bộ, Công Chức, Nlđ Đều Tăng

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có 4 Chương 117 Điều. Một số nội dung của Nghị định 117/2020/NĐ-CP cần lưu ý:

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có 4 Chương 117 Điều, một số nội dung của Nghị định 117/2020/NĐ-CP cần lưu ý:

Các quy định sau đây của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2020, gồm các Điều: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 47, 115, 116, 117; điểm b khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 52 và các điểm a, b khoản 2, các điểm b, đ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 57; các Điều 1, 2, 3, 4, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 và 114 được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm nêu trên. Riêng các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2020.

Quy định một số hành vi vi phạm phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự trước, nếu không đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới xử phạt vi phạm hành chính:

Tổ chức là đối tượng xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã; nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà đầu tư là cá nhân) và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; tổ hợp tác; các tổ chức khác theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 2).

– Hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. (khoản 3 Điều 14).

– Hành vi vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Điều 15).

– Hành vi vi phạm quy định về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động (Điều 17).

– Hành vi vi phạm quy định về khám sức khỏe; về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; về nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Điều 46 đến Điều 48).

Quy định một số trường hợp được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính:

Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại các điều 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định này (khoản 1 Điều 114).

Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho một số chức danh:

Tại Chương 3 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP, bổ sung và quy định rõ hơn về thẩm quyền xử phạt của các chức danh: Hải quan (Điều 107), Bộ đội biên phòng (Điều 108), Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 109), cơ quan Thuế (Điều 110), cơ quan Bảo hiểm xã hội (Điều 111) và cụ thể các lĩnh vực tại Điều 112.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP ra đời thay thế Nghị định 176/2013/NĐ-CP đã bổ sung, sửa đổi nhiều quy định mới phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, đặc biệt những hành vi vi phạm về lĩnh vực Y tế dự phòng đã tăng nặng mức xử phạt trong bối cảnh nước ta phải đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm, có sự lây lan lớn trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Bs. Phan Minh Toàn – Chánh Thanh tra Sở Y tế

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Định 112/2020/nđ

Điểm Mới Của Nghị Định 107/2020/nđ

Chính Thức Ra Mắt Nghị Định 123/2020 Quy Định Về Hóa Đơn, Chứng Từ

Phụ Lục Nghị Định 123 Năm 2022

Thông Báo Về Việc Thực Hiện Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Theo Nghị Định 108/2014/nđ

Nghị Định 100 Năm 2022

Hướng Dẫn Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2022? Các Tiêu Chí Đánh Giá Xếp Loại Cán Bộ Công Chức, Viên Chức?

Nguyên Tắc Đánh Giá, Xếp Loại Hàng Năm Với Cán Bộ, Công Chức Theo Quy Định Mới

8 Điều Phải Biết Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Nghị Định 123

Nghị Định 123/2020 Về Hoá Đơn Điện Tử, Những Thay Đổi So Với Nđ 119/2018

04 Nội Dung Quan Trọng Về Hóa Đơn Tại Nghị Định 123/2020

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 42/2020, Nghị Định 11/2020, Nghị Định 126 Năm 2022, Nghị Định 58 2022, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 41/2020, Nghị Định Số 105/2020/nĐ-cp, Nghị Định Số 11/2020/nĐ-cp, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 84 2022, Nghị Định Số 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 25 2022, Nghị Định 67/2020, Nghị Định 15/2020, Nghị Định 10/2020, Nghị Định 1/4/2020, Nghị Định Số 117 Năm 2022, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định Mới 2022, Nghị Định Số 30/2020/nĐ-cp, Nghị Định 40/2020, Nghị Định 119 Năm 2022, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Số 41/2020/nĐ-cp, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 22/2020, Nghị Định 28/2020/nĐ-cp, Nghị Định 28/2020, Nghị Định 28/2020 NĐ-cp, Nghị Định 20 2022, Nghị Định 20/2020, Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định 117/2020/nĐ-cp, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Nghị Định Atgt 2022, Nghị Định 02/2020/nĐ-cpnĐ-cp, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Điều 101 Nghị Định 15/2020/nĐ-cp, Nghị Định Nồng Độ Cồn 2022, Nghị Định Rượu Bia 2022, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2022, Biểu Mẫu Nghị Định 11/2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết 2022, Nghị Định Giao Thông 2022, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, Mẫu 09 Nghị Định 11/2020 File Excel,

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020,

Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 105/2020/nđ

Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 102: Mạnh Tay Với Vi Phạm Đất Đai

Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 108/2020/nđ

Ubnd Tỉnh Kon Tum Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 106/2020/nđ

Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Số 107/2020/nđ

Nghị Định 126 Năm 2022

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 107/2020/nđ

Mức Phạt Quá Tốc Độ Năm 2022 Theo Nghị Định 100/2019/nđ

Nghị Định 100 Cho Phép Sử Dụng Bản Sao Cà Vẹt Xe Trong Một Số Trường Hợp

Bộ Nội Vụ Đề Xuất Quy Định Về Tinh Giản Biên Chế, Về Hưu Trước Tuổi

Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Thế Nào?

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 42/2020, Nghị Định 11/2020, Nghị Định 126 Năm 2022, Nghị Định 58 2022, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 41/2020, Nghị Định Số 105/2020/nĐ-cp, Nghị Định Số 11/2020/nĐ-cp, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 84 2022, Nghị Định Số 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 25 2022, Nghị Định 67/2020, Nghị Định 15/2020, Nghị Định 10/2020, Nghị Định 1/4/2020, Nghị Định Số 117 Năm 2022, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định Mới 2022, Nghị Định Số 30/2020/nĐ-cp, Nghị Định 40/2020, Nghị Định 119 Năm 2022, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Số 41/2020/nĐ-cp, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 22/2020, Nghị Định 28/2020/nĐ-cp, Nghị Định 28/2020, Nghị Định 28/2020 NĐ-cp, Nghị Định 20 2022, Nghị Định 20/2020, Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định 117/2020/nĐ-cp, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Nghị Định Atgt 2022, Nghị Định 02/2020/nĐ-cpnĐ-cp, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Điều 101 Nghị Định 15/2020/nĐ-cp, Nghị Định Nồng Độ Cồn 2022, Nghị Định Rượu Bia 2022, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2022, Biểu Mẫu Nghị Định 11/2020, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết 2022, Nghị Định Giao Thông 2022, Quy Định Số Ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, Mẫu 09 Nghị Định 11/2020 File Excel,

Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020,

Tăng Lương Cơ Sở Lên 7,38% Từ 1/7/2020

Bảng Lương Cơ Sở Năm 2022 Và 2 Điều Đặc Biệt Về Lương Cơ Sở 2022

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022

Một Số Điểm Mới Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Mức Phạt Mới Theo Nghị Định 100 Đối Với Xe Máy

Nghị Định 34 Năm 2022

Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019

Xử Lý Rủi Ro Của Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng Theo Quy Định Hiện Nay

5 Nội Dung Quan Trọng Về Tinh Giản Biên Chế Theo Nghị Định 108

Tinh Giản Cán Bộ Phường, Xã: Bảo Đảm Hiệu Lực, Hiệu Quả

Công Chức Xã Dôi Dư Có Bắt Buộc Bị Tinh Giản Biên Chế?

– Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghi Định 01/2019/cp Ngày 5/9/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Ngày 10/11/2019, Nghị Định 03/2019 Ngày 5/9/2019, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Nghị Định 40/2019, Nghị Định 69/2019, Nghị Định 38/2019, Nghị Định 71/2019, Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, Nghị Định 59 2022, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp, Nghị Định 03/2019, Nghị Định 58/2019, Nghị Định 59/2019, Nghị Định 76/2019, Nghị Định 54/2019, Nghị Định 99/2019, Nghị Định 192/2019, Nghị Định 96/2019/nĐ-cp, Nghị Định 09/2019/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 68/2019, Nghị Định 91/2019, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định Số 100/2019/nĐ-cp, Nghị Định 26/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp, Nghị Định 90/2019, Nghị Định 75/2019, Nghị Định 32/2019, Nghị Định 04/2019/nĐ-cp, Nghị Định 88/2019, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 03/2019/nĐ-co, Nghị Định Số 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định 34 Năm 2022, Nghị Định 06/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp, Nghị Định 34/2019, Nghị Định 79/2019, Điểm Mới Nghị Định 68/2019, Nghị Định Số 35/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Điều 3 Nghị Định 90/2019/nĐ-cp, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Lương Cơ Sở 2022, Điều 2 Nghị Định 38/2019/nĐ-cp, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Tại Nghị Định 100 Năm 2022 Của Chính Phủ, Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Nghị Định 03 Của Chính Phủ Năm 2022, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định 35 2022 Xử Phạt Lâm Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp File Word, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Khoản 2, Điều 17 Của Nghị Định 100/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2022, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Định 03 NĐ- Cp Ngày 05/9/2019, Điểm A Khoản 2 Điều 17 Nghị Định Số 100/2019, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Giám Định Sức Khỏe Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2022, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Văn Bản Số 484/ttr-ctptht Ngày 09/9/2019 Về Việc Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đơn Giá Xử Lý Nước Thả, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Văn Bản Số 484/ttr-ctptht Ngày 09/9/2019 Về Việc Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đơn Giá Xử Lý Nước Thả, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Tư Số 30/2019/tt-bca Ngày 05/9/2019 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Về Nhận Xét, Đánh Giá Cán Bộ T, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Tư Số 30/2019/tt-bca Ngày 05/9/2019 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Về Nhận Xét, Đánh Giá Cán Bộ T, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức,

– Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghi Định 01/2019/cp Ngày 5/9/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Ngày 10/11/2019, Nghị Định 03/2019 Ngày 5/9/2019, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Nghị Định 40/2019, Nghị Định 69/2019, Nghị Định 38/2019, Nghị Định 71/2019, Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, Nghị Định 59 2022, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp, Nghị Định 03/2019, Nghị Định 58/2019, Nghị Định 59/2019, Nghị Định 76/2019, Nghị Định 54/2019, Nghị Định 99/2019, Nghị Định 192/2019, Nghị Định 96/2019/nĐ-cp, Nghị Định 09/2019/nĐ-cp, Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 68/2019, Nghị Định 91/2019, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định Số 100/2019/nĐ-cp, Nghị Định 26/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp, Nghị Định 90/2019, Nghị Định 75/2019, Nghị Định 32/2019, Nghị Định 04/2019/nĐ-cp, Nghị Định 88/2019, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 03/2019/nĐ-co, Nghị Định Số 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định 34 Năm 2022, Nghị Định 06/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp, Nghị Định 34/2019,

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2019

Có Được Đóng Bhxh Tự Nguyện 1 Lần Để Được Về Hưu Sớm?

Tham Gia Bhxh Tự Nguyện Để Được Hưởng Nhiều Lợi Ích

Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh Tự Nguyện Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 134/2015/nđ

Phụ Lục Nghị Định 123 Năm 2022

Chính Thức Ra Mắt Nghị Định 123/2020 Quy Định Về Hóa Đơn, Chứng Từ

Điểm Mới Của Nghị Định 107/2020/nđ

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Định 112/2020/nđ

Một Số Nội Dung Cần Lưu Ý Tại Nghị Định 117/2020/nđ

Nghị Định Số 117 Năm 2022

Biểu mẫu Nghị định 123 2022 về hóa đơn điện tử

Biểu mẫu Nghị định 123 về hóa đơn

Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) quy định về hóa đơn, chứng từ đã ban hành kèm theo 12 biểu mẫu Nghị định 123 2022 mới về hóa đơn sau đây.

Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

– Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT: Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

– Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót.

– Mẫu 06/ĐN-PSĐT: Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh.

– Mẫu 01/TH-HĐĐT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

– Mẫu 03/DL-HĐĐT: Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Hóa đơn đặt in của cơ quan thuế theo Nghị định 123

– Mẫu 02/ĐN-HĐG: Đơn đề nghị mua hóa đơn

– Mẫu 02/CK-HĐG: Cam kết.

– Mẫu 02/HUY-HĐG: Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy.

– Mẫu BC21/HĐG: Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn giấy.

– Mẫu BC26/HĐG: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy.

– Mẫu BK02/CĐĐ-HĐG: Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý.

– Mẫu BK02/QT-HĐG: Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, đồng thời các Nghị định sau về hóa đơn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022:

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Chính phủ khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

Thông Báo Về Việc Thực Hiện Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Theo Nghị Định 108/2014/nđ

Điều Kiện, Mức Hưởng Khi Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 108

Điểm Mới Của Nghị Định 108/2020/nđ

Nghị Định Về Miễn Giảm Học Phí

Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49

Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022

Truong Chinh Tri Nguyen Van Cu Tinh Bac Ninh

Cổng Điện Tử Huyện Phước Sơn

Cấp Huyện Được Sử Dụng Tối Đa 3 Xe Công Vụ

Nghị Định 79 Phòng Cháy Chữa Cháy

Quy Định Thiết Kế Pccc Nhà Kho

Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 81/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 32/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 87/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 06/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 81/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 82/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 57/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 72/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 63/2018, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Luật Cạnh Tranh 2022, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2022, Điều 8 Nghị Định 103 Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Điều 4 Nghị Định 92, Điều 8 Nghị Định 83, Điều 8 Nghị Định 71, Điều 9 Nghị Định 92, Điều 9 Nghị Định 71, Điều 3 Nghị Định 85 Cp, Điều 4 Nghị Định 111, Điều 3 Nghị Định 92, Điều 2 Nghị Định 41, Điều 3 Nghị Định 35, Điều 3 Nghị Định 161, Điều 5 Nghị Định 100, Điều 9 Nghị Định 167, Điều 5 Nghị Định 107, Điều 5 Nghị Định 116, Điều 9 Nghị Định 171, Điều 5 Nghị Định 136, Điều 5 Nghị Định 167, Điều 9 Nghị Định 195 Cp, Điều 9 Nghị Định 34, Điều 2 Nghị Định Số 52, Điều 3 Nghị Định 153, Điều 9 Nghị Định 63, Điều 3 Nghị Định 34, Dieu 7.12.2, Nghi Dinh 682, Điều 6 Nghị Định Số 171, Điều 6 Nghị Định 222, Điều 5 Nghị Định 72,

Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 81/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 32/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn,

Chính Phủ Thúc Tiến Độ Ban Hành Nghị Định Mới Về Quản Lý Oda

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16 Oda

Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự

Nghị Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi

Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu Và Điều Kiện Hưởng Lương Hưu

Nghị Định 41/2020: Gia Hạn Nộp Thuế Năm 2022

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Chuẩn, Chi Tiết Bằng File Word 2022

Doanh Nghiệp Fdi Là Gì? Hình Thức Đầu Tư Doanh Nghiệp Fdi Năm 2022?

Luật Sư Tư Vấn Đầu Tư

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đầu Tư Đối Với Doanh Nghiệp Fdi

Thủ Tục Đăng Ký Lại Của Doanh Nghiệp Fdi

Ngày 08 tháng 4 năm 2022 Chính Phủ ban hành Nghị định 41/2020 quy định cụ thể việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

1. 4 loại thuế được gia hạn nộp thuế năm 2022

1.1 Gia hạn Thuế TNDN

– DN phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2022 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2022 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.2 Gia hạn Thuế GTGT

– Thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

– Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2022.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2022 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2022 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

– Đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022.

– Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

1.4 Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này

Doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

1

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất

2

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh

3

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm

Căn cứ xác định: – Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP. – Sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg.

4

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

5

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Phụ lục Nghị định 41/2020

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….

Địa chỉ: …………………………………………… Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………….. Trường hợp được gia hạn:

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

□ a) Doanh nghiệp nhỏ:

□ b) Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực:

□ a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

□ b) Sản xuất, chế biến thực phẩm;

□ c) Dệt;

□ d) Sản xuất trang phục;

□ f) Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

□ g) Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

□ h) Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic;

□ i) Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;

□ j) Sản xuất kim loại;

□ k) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

□ l) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

□ m) Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;

□ n) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

□ p) Xây dựng;

□ q) Vận tải kho bãi;

□ r) Dịch vụ lưu trú và ăn uống;

□ s) Giáo dục và đào tạo;

□ t) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;

□ u) Hoạt động kinh doanh bất động sản;

□ v) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;

□ x) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;

□ y) Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;

□ z) Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;

□ a1) Hoạt động chiếu phim;

□ b1) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

□ c1) Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

□ d1) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên: ……………

Chứng chỉ hành nghề số: ….

Ngày… tháng … năm …NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

– Mục I: NNT tự xác định theo quy định xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.

4. Cần phải chuẩn bị những thủ tục giấy tờ như thế nào để được phép gia hạn nộp thuế?

Bước 1: Hoàn tất Giấy đề nghị gia hạn Bước 2: Gửi đi Giấy đề nghị gia hạn

Nơi gửi: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thời điểm nộp giấy đề nghị:

– Nộp Giấy đề nghị gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).

– Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020.

– Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Chỉ cần gửi 01 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

File Word 17 Văn Bản Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Luận Văn Tiểu Luận Công Ty Hợp Danh Dưới Góc Nhìn Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2005 (File Word)

Doanh Nghiệp Fdi Là Gì? Đặc Điểm, Vai Trò Doanh Nghiệp Fdi Năm 2022

Thủ Tục Thành Lập Công Ty/doanh Nghiệp Fdi Tại Việt Nam

Tìm Kiếm Luật Sư Cho Doanh Nghiệp Fdi

Nghị Định 126 Năm 2022 Có Gì Mới?

Những Nghị Định, Thông Tư Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ 01/7/2020

Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Mới Và Chế Độ Được Hưởng

Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 113/2018/nđ

Chính Sách Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Mới Quy Định Thế Nào?

Nghỉ Hưu Trước Tuổi Với Công Chức

Nghị định 126 /2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020. Vậy Nghị định 126 năm 2022 có gì mới?

Nghị định 126 /2020/NĐ-CP (NĐ 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020.

NĐ 126 gồm 9 chương, 44 điều quy định về các nội dung khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; thời hạn nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; hoàn thuế, khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và trách nhiệm của ngân hàng thương mại; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế.

Vậy Nghị định 126 năm 2022 có gì mới?

Nộp hồ sơ khai thuế

Một trong những nội dung của NĐ 126 được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm là quy định về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch, hoặc năm tài chính.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế tương ứng với thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian ngừng, nghỉ hoạt động, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn.

Nếu kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký, thì không phải thông báo, nhưng hoạt động trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan quản lý nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thuế.

Tạm hoãn xuất cảnh khi chưa hoàn thành nộp thuế

Đối với việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh, nghị định quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là DN đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam. Đồng thời, quy định trình tự, thủ tục trong việc phối hợp tạm hoãn xuất cảnh giữa cơ quan thuế và cơ quan xuất nhập cảnh.

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế

Quy định ngân hàng cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế là nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế, đặc biệt là quản lý thuế thương mại điện tử.

Cụ thể, các thông tin cần được cung cấp bao gồm như, giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế. Việc này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Khoanh nợ, xóa nợ thuế

Luật Quản lý thuế số 38 đã sửa đổi, bổ sung các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Theo đó NĐ 126 đã quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời gian, trình tự thủ tục đối với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, khi xem xét khoanh nợ, thủ trưởng cơ quan thuế phải ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Ngoài ra, để đảm bảo xóa nợ đúng đối tượng, nghị định còn quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương trong xoá nợ, hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ đã được xóa trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký DN. Theo đó, việc trao đổi thông tin về DN giữa cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh được thực hiện bằng hình thức văn bản; trường hợp đủ điều kiện, thì trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử.

Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí

Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí

Nghị Định Miễn Giảm Học Phí

7 Điểm Đáng Chú Ý Nhất Của Thông Tư 68 Về Hóa Đơn Điện Tử

Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022

Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022

Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022

Cập Nhật Thang Bảng Lương 2022 Cho Người Lao Động

Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022

Mức Lương Tối Thiều Vùng 2022 Đóng Bhxh Theo Quy Định

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022

Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định 4 Vùng Lương Tối Thiểu, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Các Vùng Để Tính Lương Tối Thiểu, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2013, Nghị Định Tăng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Đề án Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Kế Hoạch Kết Quả Giám Sát Hỗ Trợ Bình Đẳng Giới ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Kế Hoạch Giám Sát Bình Đẳng Giới ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Đề án Giảm Thiểu Tình Trạng Tảo Hôn Và Hôn Nhân Cận Huyết Thống Trong Vùng D, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp, Nghị Định 25/2020, Nghị Định Mới 2022, Nghị Định 19/2020, Nghị Định 30/2020, Nghị Định 136/2020, Nghị Định 22/2020,

Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định 4 Vùng Lương Tối Thiểu, Quy Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Các Vùng Để Tính Lương Tối Thiểu, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Dự Thảo Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2013, Nghị Định Tăng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020,

Bài 17. Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa

Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định Mới Về Hợp Đồng Lao Động Theo Nghị Định Số 68/2000/nđ

Hợp Đồng 68 Là Gì? Hợp Đồng 68 Có Phải Là Viên Chức Không?

Siết Chặt Quản Lý, Bảo Đảm Công Bằng

Hà Nội: Khắc Phục Những Tồn Tại Trong Việc Giao Đất Nông Nghiệp Theo Nghị Định 64 Nđ