Nghị Định 34 Năm 2019 / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2019

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Thông Tư Số 30/2019/tt- Bca Ngày 05/9/2019 Của Bộ Công An Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Nhận Xét, Đánh, Thông Tư Số 30/2019/tt- Bca Ngày 05/9/2019 Của Bộ Công An Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Nhận Xét, Đánh, 7 Tháng Năm 2019 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2019 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16 Oda, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 64, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 158, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 59, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 108, Thông Tư Số 08 Hướng Dẫn Nghị Định 116, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15, Thông Tư Số 71 Hướng Dẫn Nghị Định 43, Thông Tư Số 144 Hướng Dẫn Nghị Định 151, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 61, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/cp, Thông Tư Số 03 Hướng Dẫn Nghị Định 92, Thông Tư Số 13 Hướng Dẫn Nghị Định 15, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 79/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16/2015/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Thông Tư 71 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15/2013, Nghị Định Phải Có Thông Tư Hướng Dẫn, Thông Tư 03 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 99/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 86/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 78/2015, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 141, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 121, Thông Tư 01 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 158, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 04/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 11/2020, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 56/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 81/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 25/2020, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 82/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 99/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 63/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 63/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 59/2015/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 59/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 57/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 55/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 46/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 43/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 37/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68 Về Hợp Đồng, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 76/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2009/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 84/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 72/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 86/2015/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 87/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2017/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 31/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 05/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 06/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 01/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Nghị Định Chưa Có Thông Tư Hướng Dẫn, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2015/nĐ-cp,

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Thông Tư Số 30/2019/tt- Bca Ngày 05/9/2019 Của Bộ Công An Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Nhận Xét, Đánh, Thông Tư Số 30/2019/tt- Bca Ngày 05/9/2019 Của Bộ Công An Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Nhận Xét, Đánh, 7 Tháng Năm 2019 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2019 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16 Oda, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 64, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 158, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 59, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 108, Thông Tư Số 08 Hướng Dẫn Nghị Định 116, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15, Thông Tư Số 71 Hướng Dẫn Nghị Định 43, Thông Tư Số 144 Hướng Dẫn Nghị Định 151, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 61, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/cp, Thông Tư Số 03 Hướng Dẫn Nghị Định 92, Thông Tư Số 13 Hướng Dẫn Nghị Định 15, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 79/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16/2015/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92,

Toàn Văn Điểm Mới Nghị Định 34/2019/Nđ

03/05/2019 08:10 AM

Kim Huệ

Toàn văn điểm mới Nghị định 34/2019 về CB, CC cấp xã

1. Về điểm cộng ưu tiên trong tuyển công chức cấp xã

Thay vì cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm thi thì theo quy định mới, điểm ưu tiên sẽ được cộng vào điểm thi vòng 2 (do theo quy định mới thì việc thi tuyển công chức cấp xã sẽ phân thành 2 vòng). Ví dụ:

– Hiện hành: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

– Từ ngày 25/6/2019: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Về nội dung, hình thức thi tuyển công chức

– Hiện hành: Thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành

– Từ ngày 25/6/2019: Thi trắc nghiệm môn kiến thức chung (vòng 1), thi phỏng vấn hoặc thi viết môn chuyên ngành (vòng 2).

3. Về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

– Hiện hành: UBND cấp huyện phải đăng trên 03 số báo liên tiếp của cấp tỉnh về thông tin tuyển dụng.

– Từ ngày 25/6/2019: Bỏ quy định này.

4. Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

Quy định rõ từ ngày 25/6/2019, có thể tuyển thẳng đối với:

+ Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

+ Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng BHXH bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

5. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã

– Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành tại Nghị định 92);

– Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người (giảm 02 người);

– Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người (giảm 02 người).

6. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

– Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người (giảm 08 người);

– Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người (giảm 08 người);

– Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người (giảm 09 người).

7. Về xếp lương cán bộ cấp xã

Từ ngày 25/6/2019, Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm (thay vì 90% như hiện hành).

Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

8. Về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì:

Phụ cấp kiêm nhiệm = 50% mức lương (bậc 1) + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

(Hiện hành, mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)).

9. Về chế độ BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

– Hiện hành: Đóng BHYT, Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

– Từ 25/6/2019: Đóng BHYT, thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

10. Về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

– Quy định hiện hành (đã bao gồm cả BHYT):

+ Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung;

+ Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung;

+ Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.

– Quy định từ ngày 25/6/2019 (đã bao gồm BHYT, BHXH):

+ Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

+ Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

+ Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

11. Về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Bổ sung quy định:

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ NSNN và chỉ áp dụng đối với : Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

103,690

Đề Xuất Các Phương Án Thực Hiện Nghị Định 34/2019/Nđ

Theo đánh giá của Ban, việc quy định khung 14 chức danh như trên có tính kế thừa các quy định tại Nghị quyết 157/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND; tiếp thu ý kiến phản biện của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh (không quy định các chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi – việc giải quyết chế độ phụ cấp đối với các chức danh này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành[1]); đồng thời đã tích hợp chức năng, nhiệm vụ các chức danh để giảm số chức danh so với trước đây (trước đây 21 chức danh), đảm bảo bố trí đủ khung chức danh trong hệ thống chính trị.

Thống nhất việc giao các địa phương căn cứ khung chức danh để quyết định bố trí đảm bảo tình hình thực tế của địa phương nhưng không vượt quá số người tối đa theo quy định, Ban đề nghị các địa phương căn cứ vào các yếu tố như: đặc thù khu vực, đặc điểm dân cư; định hướng phát triển kinh tế – xã hội, đặc điểm của chính quyền (đô thị, nông thôn), trình độ, năng lực đội ngũ, việc bố trí hay chưa bố trí công an chính quy ở cấp xã để quyết định phù hợp; trong đó ưu tiên bố trí đảm bảo các chức danh trong hệ thống chính trị và khuyến khích việc bố trí kiêm nhiệm để giảm số người.

Phân tích về cơ sở đưa ra đề xuất này, Ban Pháp chế cho rằng hiện nay với mức phụ cấp 1,15 đề nghị đã bao gồm 17% BHXH và BHYT do vậy, tổng phụ cấp thực nhận hằng tháng thấp hơn khá nhiều so với quy định hiện hành; việc tăng phụ cấp kiêm nhiệm đối với xã hay thôn không ngoài mục đích khuyến khích bố trí kiêm nhiệm, qua đó tạo điều kiện để cán bộ cơ sở tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, có động lực trong công tác.

Cân nhắc và thận trọng trong ban hành quy định mới về các chức danh khác ở thôn

Thẩm tra đề nghị của UBND tỉnh về nội dung quy định mức bồi dưỡng đối với các chức danh khác, cụ thể Công an viên, Thôn đội trưởng mỗi chức danh 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng; Phó Trưởng thôn 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng. Ban Pháp chế cho rằng mức phụ cấp cho các chức danh Công an viên, Thôn đội trưởng là khá cao nhưng chưa làm rõ cơ sở đề nghị, tính tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, mức phụ cấp đối với các chức danh NHĐKCT thôn; mặt khác chưa đề cập mức phụ cấp trong trường hợp Công an viên kiêm Thôn đội trưởng trong khi nay toàn tỉnh đã có 1124 người (tỷ lệ 90,6%) Thôn đội trưởng kiêm công an viên.

Theo Ban, trường hợp xét thấy cần thiết chỉ xem xét sửa đổi quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với Công an viên và Thôn đội trưởng nhưng phải đảm bảo tính tương đồng với các chức danh khác. Ban đề xuất (1) Đối với thôn thuộc xã: Công an viên kiêm Thôn đội trưởng mức phụ cấp 1,2 mức lương cơ sở. (2) Đối với tổ dân phố thuộc phường, thị trấn (không bố trí Công an viên): chỉ bố trí chức danh Khối đội trưởng và hưởng mức phụ cấp 0,7 mức lương cơ sở.

Để tránh trường hợp thay đổi nhiều lần các quy định về mức phụ cấp đối với các chức danh khác ở thôn trong khoảng thời gian ngắn, Ban đề nghị chưa xem xét, ban hành quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của thôn trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014), hướng dẫn phân loại thôn tạo cơ sở để khoán kinh phí hoạt động, hỗ trợ, đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ tổ chức và hoạt động của thôn được thuận lợi; trình HĐND tỉnh xem xét tăng mức chi hoạt động/năm đối với từng đoàn thể để các tổ chức hoạt động và có nguồn kinh phí chi bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia hoạt động.

Nghị Định Số 34 Về Giao Thông

Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Thông Tư Quy Định Việc Thẩm Định Tài Liệu Giáo Dục Địa Phương, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Mẫu Đơn Đề Nghị Xử Lý Vi Phạm Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Thông Tư Nghị Định, Thông Tư Nghị Định Mới, Luật Giao Thông Quy Định Về Tốc Độ, Quy Định An Toàn Giao Thông, Quy Định Xử Phạt Giao Thông, Quyết Định 146 Bộ Giao Thông Vận Tải, Luật Giao Thông Quy Định Tốc Độ, Quy Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Quy Định, Nghị Định Giáo Dục, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Thông Tư Số 03 Hướng Dẫn Nghị Định 92, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 108, Thông Tư Số 71 Hướng Dẫn Nghị Định 43, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 158, Thông Tư Số 13 Hướng Dẫn Nghị Định 15, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 61, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 59,

Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Thông Tư Quy Định Việc Thẩm Định Tài Liệu Giáo Dục Địa Phương,