Nghị Định 44 Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 45/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 78 2013 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 71/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 49/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 65/2013/nĐ-cp, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 51/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 71/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 78/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 99/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 72/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 49/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 31/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 06/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 50/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 66/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 83/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 81/2013/nĐ-cp Ngày 19 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ, Nghị Định 81/2013/nĐ-cp Ngày 19/7/2013 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 72/2013/nĐ-cp Ngày 15/7/2013, Nghị Định Số 04/2013/nĐ-cp Ngày 7/1/2013, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kế Toán 2015, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Số 32/2013, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 45/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 78 2013 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 71/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 49/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 65/2013/nĐ-cp, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 51/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 71/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 78/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 99/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 72/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 49/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 31/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 06/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 50/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 66/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 83/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 81/2013/nĐ-cp Ngày 19 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ, Nghị Định 81/2013/nĐ-cp Ngày 19/7/2013 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 72/2013/nĐ-cp Ngày 15/7/2013, Nghị Định Số 04/2013/nĐ-cp Ngày 7/1/2013, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng,

Luật Đất Đai 2013 Sẽ Có 6 Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Tại hội nghị phổ biến Luật Đất đai 2013 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 18/4, ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN – MT) cho biết sắp tới Chính phủ sẽ ban hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật này.

Theo ông Lê Thanh Khuyến, Luật Đất đai 2013 có những nội dung và chỉ đạo việc thực hiện khác hơn so với Luật Đất đai 2003. Theo đó, Luật Đất đai 2013 chỉ giao Chính phủ quy định cụ thể 65 điều, Bộ TN-MT quy định cụ thể 8 nội dung và UBND các tỉnh, thành quy định 6 cụ thể nội dung.

Ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) phát biểu tại hội nghị

phổ biến Luật Đất đai 2013 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 18/4

“Các nội dung không giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT và UBND các tỉnh, thành quy định thì phải thi hành ngay kể từ ngày 1/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực). Do vậy, UBND các tỉnh, thành, quận, huyện và các sở, ngành hữu quan cần lưu ý tập trung nghiên cứu và tổ chức thi hành các điều luật có hiệu lực” – ông Lê Thanh Khuyến nói.

Ông cho hay, theo Chỉ thị 01/TTg (ngày 22/1/2014) của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Đất đai 2013 và theo phân công của Chính phủ, Bộ TN-MT và Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì chuẩn bị 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

Trong đó, Bộ TN-MT chuẩn bị 4 Nghị định gồm: Nghị định quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai; Nghị định về giá đất (bao gồm các nội dung từ xây dựng khung giá, bảng giá cho đến việc xác định giá đất cụ thể); Nghị định về bồi thường hỗ trợ tái định cư và Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2 Nghị định do Bộ Tài chính chuẩn bị gồm Nghị định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định về thu tiền thuê đất.

Ông Lê Thanh Khuyến nói: “Theo Chỉ thị 01/TTg, ngày 15/4/2014 phải trình Chính phủ dự thảo các Nghị định kể trên. Hiện dự thảo các Nghị định do Bộ TN-MT chủ trì đã được hoàn thành và trình Chính phủ. Để đảm bảo Luật Đất đai 2013 thi hành ngay được thì các Nghị định do Bộ TN-MT và Bộ Tài chính chuẩn bị cũng phải có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014, nhằm tạo cơ sở pháp lý để thi hành Luật Đất đai. Ngoài ra, Bộ TN-MT cũng chuẩn bị các thông tư để ban hành vào thời điểm Luật Đất đai và các Nghị định có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời ông cho biết, nếu Luật Đất đai 2003 chỉ có 7 chương với 146 điều thì Luật Đất đai 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều. Việc tăng số chương và số điều không phải tăng về cơ học mà tăng về những quy định chi tiết đối với các nội dung cần thiết để tổ chức thi hành.

Triển Khai Luật Đất Đai Năm 2013 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật

(BGĐT) – Trong hai ngày 29, 30-7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ chủ chốt các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Văn Hạnh, Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái; đại diện một số cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014, gồm 14 chương, 212 điều. Tại đây, cán bộ Tổng cục Quản lý đất đai giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Trong đó, tập trung quán triệt 9 nội dung đổi mới quan trọng của Luật. Một số điểm mới về quy định chung, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai. Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ Tổng cục Quản lý đất đai giải đáp một số câu hỏi của các đại biểu như: Luật Đất đai có tác động đến các dự án thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến các dự án đang và sắp triển khai; thách thức của tỉnh trong việc thành lập văn phòng đăng ký một cửa; biện pháp để người dân cập nhật thông tin đất đai kịp thời; thẩm quyền thu hồi đất của UBND các cấp; thủ tục cấp giấy cho các trường hợp được giao trái thẩm quyền; cấp giấy cho UBND cấp xã, cơ sở tôn giáo; điều chỉnh quy hoạch ở xã nông thôn mới theo quy hoạch sử dụng đất; xử lý dự án treo…

Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai

Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 108, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 71, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 167, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành án, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 69/2009/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Thông Tư 71 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43, Thông Tư 01 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 158, Thông Tư 03 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 121, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 65/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 68/2000/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 61/2002/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 52/2008, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 49/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 26/2015, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 23/2015, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75/2000, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51/2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 99/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 87/2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 88/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 85/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 83/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2012, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch,

Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 108, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 71, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 167, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành án, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật,