Nghị Định 44/2014 Thi Hành Luật Đất Đai / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai 2014

Chính phủ ban hành 05 Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: * Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về hướng dẫn thi hành luật đất đai; b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; c) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; d) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; e) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại khoản 6 điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

* Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ 1-7-2014 và thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 9-4-2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

* Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ 01-07-2014 và thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và có hiệu lực thi hành 01-7-2014 và thay thế Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

* Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Ngày 19-5-2014 của Bộ Tài Nguyên và môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

* Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về hồ sơ địa chính

* Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về bản đồ địa chính

* Thông tư số 76/2014/TT-BTC Ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

* Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều cảu Nghị định 46/2014/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

* Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

* Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất…

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, các quy định mới nhất hướng dẫn chi tiết luật đất đai năm 2013 Ban biên soạn Nhà xuất bản Hồng Đức http://sachluatviet.com/ biên tập cuốn sách; HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 LUẬT ĐẤT ĐAI

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ- bản đồ địa chính, thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng 1/7/2014

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất: Toàn văn Luật đất đai luật số 45/2013/QH13 áp dụng 1-7-2014

Phần thư hai: Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

Phần thư ba: Quy định mới nhất về chính sách quản lý và phát triển nhà ở (nhà ở chính sách và nhà ở xã hội mẫu hợp đồng mua bán nhà ở, thế chấp)

Sách HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 dày 850 trang, Bìa Mềm, khổ 19×27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai

Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Tập Sự Hành Nghề Luật Sư, Nghị Quyết Dừng Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Về Việc Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Luật Phòng Chống Bạo Hành Gia Đình, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Quyết Định Ban Hành Luật Bóng Chuyền Hơi, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Mẫu 8 Quyết Định Thi Hành Kỷ Luật Đảng Viên, Thông Tư Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Cư Trú Và, Thông Tư Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Cư Trú, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Nghị Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ, Nghị Định Ai Ban Hành, Thủ Tục Ban Hành Nghị Định, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Quy Định Như Thế Nào Về Nguyên Tắc Xử Lý Người, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 116, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Nghị Định 110, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành án, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 167, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 71, Nghị Định 63 Thủ Tục Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Nghị Định 48 Về Thủ Tục Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 108, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34, Căn Cứ Xác Định Hành Vi Hạn Chế Cạnh Tranh Theo Pháp Luật Việt Nam, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 23/2015, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Thông Tư 03 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 26/2015, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 68/2000/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 69/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75/2000, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 52/2008, Nghị Định Số 81 Xử Lý Vi Phạm Hành Chính,

Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Tập Sự Hành Nghề Luật Sư, Nghị Quyết Dừng Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Về Việc Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Luật Phòng Chống Bạo Hành Gia Đình, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019,

Năm Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai

Người sử dụng đất sẽ phải đăng ký giá đất

Nghị định này cũng bổ sung những gì chưa được quy định trong luật. Thí dụ: trong luật quy định “đất nông nghiệp khác”, nghị định sẽ phải nói rõ đó là đất gì…

Điểm thứ ba của nghị định này đưa ra là những vấn đề luật chưa đề cập, nhưng trong thực tế đang diễn ra và sẽ diễn ra. Thí dụ, luật quy định đối với đất sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp (DN) trong nước thì Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất một lần hoặc trả tiền hàng năm, còn đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thuê trả tiền hằng năm. Nhưng thực tế, phải có những quy định khác đối với các dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao): Chủ đầu tư thực hiện xây dựng dự án trong vòng ba năm, sau đó bán lại cho Nhà nước Việt Nam hoặc DN Việt Nam vận hành. Trong trường hợp này có cần thiết buộc DN xây dựng thuê đất hoặc trả tiền sử dụng đất trong ba năm đó không? Nếu phải nộp tiền thuê đất sẽ kìm hãm khả năng đầu tư đối với người đầu tư theo BT. Đây là những vấn đề thực tế đang phát sinh mà luật không nói tới và nghị định phải xử lý.

Nghị định này khi ra đời sẽ thay thế toàn bộ văn bản Luật Đất đai hiện hành từ năm 1993 đến nay.

Nghị định thứ hai đề cập đến xử lý vi phạm hành chính về đất đai.

Nghị định thứ ba nói về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất do Bộ Tài chính soạn thảo. Nguyên tắc xác định giá đất đã được luật quy định, nghị định này chỉ đưa ra phương pháp xác định và khung giá đất. Khung giá có thể lên xuống và lần này Chính phủ đặt ra yêu cầu cứ đầu năm UBND cấp tỉnh phải công bố giá mới cho năm đó, còn khung giá khi có biến động, Chính phủ sẽ quy định lại chứ không dùng hệ số như hiện nay để cho thấy giá thật sự là yếu tố động.

Nghị định thứ tư đề cập về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nghị định này xác định, đối với Nhà nước khi giao người sử dụng đất phải nộp bao nhiêu. Tất nhiên trong giao đất chủ yếu vẫn thông qua đấu giá, nhưng có một số trường hợp không thể đấu giá được mà phải giao, chỉ định hoặc đấu thầu, cần phải có khung giá của Nhà nước.

Nghị định thứ năm là về cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mặc dù hiện nay việc soạn thảo đã tương đối hoàn tất, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên xem những gì mang tính ổn định, lâu dài thì gộp chung vào một văn bản để người dân cầm trên tay càng ít văn bản càng tốt.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ trả lời báo chí về vấn đề có tới khoảng 80% DN dân doanh mới thành lập trong thời gian gần đây nói rằng họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm mặt bằng sản xuất. Trong số những nghị định mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo, quyền tiếp cận bình đẳng với đất của các DN được thể hiện như thế nào? Ông cho rằng:

Chúng tôi soạn thảo những văn bản hướng dẫn thi hành luật trên tinh thần vì một môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử. Những ưu tiên cho DN Nhà nước của Luật cũ đã được xóa bỏ ở Luật mới này và quyền tiếp cận với đất đai của các DN là như nhau, kể cả DN trong và ngoài nước. Những ưu tiên, nếu có, chỉ là ưu tiên với loại hình dự án tùy thuộc vào từng thời kỳ mà Chính phủ khuyến khích hay không khuyến khích đầu tư mà thôi. Cái được lớn nhất lần này, tôi cho rằng, đó là việc các DN dân doanh được quyền Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và qua đó có quyền và nghĩa vụ đối với mảnh đất đó như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở. Có nghĩa là DN sau khi được giao đất (hay thuê đất) sẽ được kinh doanh mảnh đất đó và tham gia thị trường bất động sản.

Vậy những lĩnh vực nào được Nhà nước giao đất, thu tiền một lần; trường hợp nào phải thuê và trả tiền thuê đất hằng năm?

Tất cả các tổ chức kinh tế trong nước đều được phép lựa chọn hoặc giao đất có thu tiền hoặc thuê đất trả tiền hằng năm chứ không quy định ai được giao, ai được thuê. Điểm khác biệt đôi chút ở chỗ này chỉ là ở DN nước ngoài: thuê đất trả tiền một lần hoặc trả hằng năm. Quyền và nghĩa vụ của hai đối tượng trong và ngoài nước là như nhau.

Các Kiến Nghị Dự Thảo Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai 2013

Ngày 22/4, Liên minh đất đai (LANDA) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo nhằm công bố các kiến nghị góp ý cho một số dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 2013.

Ngày 29/11/2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Từ tháng 1/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 và đưa ra lấy ý kiến, cụ thể gồm: Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

Các Nghị định có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những hướng dẫn rõ ràng nhằm đảm bảo việc thực thi Luật Đất đai thống nhất ở các địa phương. Vì vậy, LANDA phối hợp với VCCI đã thực hiện khảo sát thực địa (tại TP. Đà Nẵng và chúng tôi về cơ chế đồng thuận trong quá trình Nhà nước thu hồi đất) và tổng hợp các kiến nghị để đóng góp cho các dự thảo Nghị định này.

Các kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: Cần bổ sung thêm các quy định cụ thể yêu cầu công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất và quá trình Nhà nước quyết định giá đất; Đưa ra phương thức và quy trình cụ thể của các hình thức lấy ý kiến người dân theo hướng tăng tính đồng thuận trong quá trình thực hiện việc Nhà nước thu hồi đất; Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá gắn với quyền giám sát của người dân…

Báo cáo nghiên cứu của LANDA và VCCI đưa ra kết luận: Trong 10 năm thực thi Luật Đất đai 2003, có thể thấy tình trạng các Nghị định luôn bị sửa đổi, bổ sung thường xuyên làm cho khối lượng văn bản tăng lên ngày càng nhiều và gây khó khăn cho nhận thức và áp dụng pháp luật. Luật đất đai 2013 ra đời cùng với việc soạn thảo một loạt các Nghị định hướng dẫn sẽ là cơ hội tốt để khắc phục tình trạng này. Việc xây dựng các Nghị định cần được chuẩn bị kỹ lưỡng với tầm nhìn xa.

Hơn nữa, các Nghị định cần bảo đảm tính chi tiết, hợp lý, khả thi để hạn chế tình trạng các địa phương phải đưa ra các quy trình quản lý đất đai riêng, thiếu thống nhất. Với tinh thần đó, LANDA và VCCI kỳ vọng các ý kiến đóng góp từ nghiên cứu thực địa và tổng hợp được trình bày tại hội thảo này sẽ được nghiên cứu tiếp thu trong xây dựng các Nghị định trên.