Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng

Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Quy Định Luật An Ninh Mạng, Nghị Định An Ninh Mạng, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Luật An Ninh Mạng Pdf, Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Dự Luật An Ninh Mạng Của Việt Nam, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Gợi ý Đáp án Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2018, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Facebook, Dự Thảo Online Luật An Ninh Mạng, Khoản 4 Điều 34 Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Tài Liệu Tham Khảo Luật An Ninh Mạng, Nghị Quyết 29 Về An Ninh Mạng, Nghiên Cứu Cải Tiến Tập Luật Trong Hệ Thống Giám Sát An Ninh Mạng, Giấy Xuất Xưởng Xi Măng Tháng 10 Năm 2020 Xi Măng Bỉm Sơn Ninh Bình, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kế Toán 2015, Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Ninh Quốc Gia, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Công An Nhân Dân, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Vấn Đề An Ninh Mạng, An Ninh Mang, Đồ án An Ninh Mạng, Báo Cáo An Ninh Mạng ở Đâu, Đề Tài An Ninh Mạng, Báo Cáo An Ninh Mạng,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Quy Định Luật An Ninh Mạng, Nghị Định An Ninh Mạng, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Luật An Ninh Mạng Pdf, Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Dự Luật An Ninh Mạng Của Việt Nam, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Gợi ý Đáp án Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2018, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Facebook, Dự Thảo Online Luật An Ninh Mạng, Khoản 4 Điều 34 Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Tài Liệu Tham Khảo Luật An Ninh Mạng, Nghị Quyết 29 Về An Ninh Mạng, Nghiên Cứu Cải Tiến Tập Luật Trong Hệ Thống Giám Sát An Ninh Mạng, Giấy Xuất Xưởng Xi Măng Tháng 10 Năm 2020 Xi Măng Bỉm Sơn Ninh Bình, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú,

Hướng Dẫn Chi Tiết Về Luật An Ninh Mạng

Khác với nhiều đạo luật mới được ban hành tại nhiều nước trên thế giới (trong đó có Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng California (CCPA)) lấy cảm hứng từ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh châu Âu (GDPR), Luật An ninh Mạng (LANM) mới được ban hành tại Việt Nam chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Luật An ninh Mạng của Trung Quốc. Giống như ở Trung Quốc, LANM không tập trung quá nhiều vào quyền cá nhân, mà cung cấp cho Chính phủ khả năng kiểm soát luồng thông tin và bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng quan trọng.

Được thông qua vào tháng 6 năm 2018, LANM của Việt Nam sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019. Mặc dù vậy, theo một dự thảo Nghị định hướng dẫn LANM sẽ do Chính phủ Việt Nam ban hành trong năm 2019, một số yêu cầu bắt buộc của LANM (trong đó có yêu cầu buộc các công ty nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải lưu trữ dữ liệu và thành lập hiện diện thương mại ở Việt Nam) có thể sẽ phải lùi thời hạn thực hiện tại Việt Nam.

Luật áp dụng khi nào và với những đối tượng nào?

Với phạm vi điều chỉnh rộng lớn của LANM bao quát tất cả các chủ thể cung cấp dịch vụ trong “không gian mạng”, dự thảo Nghị định sẽ cụ thể hóa các đối tượng điều chỉnh có thể sẽ bao gồm các chủ thể sau: các công ty viễn thông; các công ty lưu trữ hoặc chia sẻ dữ liệu như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây; các công ty cung cấp tên miền quốc gia hoặc quốc tế cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; các trang thương mại điện tử; các công ty thanh toán trực tuyến; trung gian thanh toán; ứng dụng kết nối vận chuyển; mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội; trò chơi điện tử; và thư điện tử.

Các yêu cầu của Luật này là gì?

LANM thiết lập một số nghĩa vụ tiềm tàng đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Thứ nhất, các nhà cung cấp dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của LANM phải tuân thủ yêu cầu về lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam. Theo đó, một số loại dữ liệu của người sử dụng dịch vụ do LANM quy định phải được lưu trữ tại Việt Nam trong khoảng thời gian nhất định phụ thuộc vào loại dữ liệu được thu thập. Dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ phải được lưu trữ tại Việt Nam trong suốt thời hạn hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của LANM hoặc trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trên không gian mạng ở Việt Nam. Dữ liệu tạo ra do người sử dụng dịch vụ tải lên và dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ phải được lưu trữ ít nhất trong 36 tháng và nhật ký hệ thống phải được lưu trữ ít nhất trong 12 tháng ở Việt Nam. LANM vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc toàn bộ các dữ liệu nói trên (như trường hợp của Trung Quốc) hay là chỉ một bản sao của các dữ liệu này (như trường hợp của Nga) cần được lưu trữ ở Việt Nam.

Thứ hai, LANM yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của LANM phải tuân thủ mọi yêu cầu của Chính phủ về xóa bỏ dữ liệu mà Việt Nam cho là bất hợp pháp. Luật xác định nhiều loại dữ liệu bất hợp pháp, trong đó hầu hết là các dữ liệu có nội dung chỉ trích Chính phủ Việt Nam hoặc thông tin bịa đặt hoặc sai sự thật trong một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, v.v. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ phải xóa bỏ nội dung trái pháp luật chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có thể còn phải thực hiện các bước khắc phục khác (như cấm người sử dụng dữ liệu truy cập các dịch vụ của nhà cung cấp trong tương lai) nếu được yêu cầu.

Thứ ba, một số doanh nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của LANM được yêu cầu phải thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam. Nội dung ban đầu của LANM hướng tới việc yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật phải thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định gần đây nhất đã giới hạn phạm vi của yêu cầu này. Nếu việc giới hạn phạm vi nói trên trong dự thảo Nghị định được chấp thuận, thì chỉ có các công ty cho phép người sử dụng dịch vụ thực hiện “các hành vi bị nghiêm cấm” được mô tả tại các Điều 8.1 và 8.2 của LANM sẽ phải tuân thủ quy định này. “Các hành vi bị nghiêm cấm” nói trên có thể bao gồm cả các hành vi tấn công mạng gây tổn hại đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng của Việt Nam; cung cấp thông tin bịa đặt gây hoang mang cho nhân dân hoặc làm gián đoạn các hoạt động kinh tế – xã hội; và xuyên tạc lịch sử. Ngoài các đối tượng bắt buộc nói trên, các công ty có hành vi vi phạm các quy định tại Điều 8.4, Điều 26.2.(a) hoặc Điều 26.2.(b) cũng có thể phải thực hiện yêu cầu thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, đồng thời phải tuân thủ yêu cầu của Chính phủ về xóa bỏ thông tin trái pháp luật và không chống lại hoặc cản trở các hoạt động của Lực lượng Chuyên trách An ninh mạng (LLCTANM) thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Thứ tư, đây là lần đầu tiên, Việt Nam có quy định yêu cầu các công ty phải thông báo trực tiếp về việc vi phạm dữ liệu cho người sử dụng dịch vụ (chủ sở hữu dữ liệu) nếu dữ liệu của họ bị vi phạm, bị thiệt hại hoặc bị mất. Luật còn yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải thông báo kịp thời cho LLCTANM trong những trường hợp nhất định. Cụ thể:

• bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào phát hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc bất kỳ hành vi khủng bố mạng hoặc tình huống an ninh mạng nguy hiểm nào khác phải thông báo kịp thời cho LLCTANM;

• quản trị viên hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo cho LLCTANM khi phát hiện ra bất kỳ vi phạm pháp luật nào về an ninh mạng trên hệ thống thông tin nằm trong phạm vi thẩm quyền quản lý của họ; và

• chủ quản hệ thống thông tin và nhà cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm thông báo và phối hợp kịp thời với LLCTANM để xử lý thông tin trên hệ thống thông tin của họ hoặc trong các dịch vụ do họ cung cấp, gây nguy hại cho trẻ em

Bất kỳ đối tượng nào không tuân thủ quy định nói trên của Luật có thể sẽ bị xử phạt hành chính, dân sự và/ hoặc hình sự, tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Các bước tiếp theo là gì?

Dự thảo Nghị định dự kiến sẽ được ban hành vào đầu tháng 11 năm 2019. Hiện tại, nội dung dự thảo Nghị định đang được đưa ra để lấy ý kiến của nhân dân. Dự thảo Nghị định quy định rằng các đối tượng bị điều chỉnh sẽ có thời gian ân hạn là 12 tháng kể từ ngày LANM có hiệu lực (tức kéo dài tới tháng 1 năm 2020), để có thời gian cần thiết chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu và thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các quy định còn lại của LANM sẽ có hiệu lực thi hành sớm hơn, bắt đầu kể từ tháng 1 năm 2019. Do đó, ngay từ ban đầu, các công ty đang hoạt động tại Việt Nam cần phải chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, chương trình và chính sách cần thiết để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của LANM.

Vision & Associates & Everseds Sutherland (US) LLP 

Chính Phủ Sẽ Sớm Ban Hành Nghị Định Hướng Dẫn Chi Tiết Luật An Ninh Mạng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VGP

Như chúng ta vẫn thường nói, vấn đề an ninh lương thực, an ninh trật tự an toàn xã hội nằm ở trong độ rộng bảo quản chủ quyền quốc gia là những vấn đề luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng trong tổng thể vẫn phải bảo đảm môi trường tốt để thu hút đầu tư và buôn bán của các doanh nghiệp. Cho nên việc thành lập nghị định này cần hết sức thận trọng, cân nhắc.

Về vấn đề này Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho hay, phải khẳng định quy định lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc công sở đại diện tại Việt Nam trong Luật An ninh mạng là thích hợp vì những nguyên do sau đây:

Một là, đã có hơn 18 quốc gia trên toàn cầu có văn bản luật quy chế đòi hỏi các doanh nghiệp quốc tế phải lưu giữ dữ liệu quan trọng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia như: Mỹ, Canada, Liên bang Nga, Đức, Trung Quốc, Indonesia, Hy Lạp, Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil. Ngày 25/5/2018, Quy định bảo quản dữ liệu cá nhân của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực, cho phép công dân kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình khi tham dự các diễn đàn, mạng xã hội theo chiều có thể tra cứu, thay đổi, xóa bỏ tin tức cá nhân của mình; các công ty cung cấp dịch vụ phải công khai với khách hàng việc dùng thông tin cá nhân, cam kết không chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3, nếu phạm luật mức phạt cũng có thể lên tới 20 triệu EUR hay 4% doanh số toàn cầu.

Hai là, thích hợp với khả năng của doanh nghiệp vì Google đã đặt khoảng 70 văn phòng đại diện, Facebook khoảng 80 công sở đại diện tại các quốc gia trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Google, Facebook đã mở các công sở đại diện tại Singapore, Malaysia, Indonesia.

Ba là, thích hợp với hệ thống luật pháp trong nước trong đấy có Luật Thương mại năm 2005, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua biên thuỳ như Facebook, Google đang sẵn có hoạt động buôn bán sinh lợi tại Việt Nam thuộc sự điều tiết của các văn bản này. Trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính cũng đề xuất nhà sản xuất dịch vụ quốc tế (như Google, Facebook…) phải mở công sở đại diện chính thức tại Việt Nam.

Trên này là 4 vấn đề mà Bộ Công an khẳng định sẽ không trái và cũng xin báo cáo, Nghị định chỉ dẫn thực hiện Luật An ninh mạng hiện do Bộ Công an là đơn vị chủ trì dự thảo và Nghị định đã được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia góp sức để Bộ Công an tiếp thu, giải trình và sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phát hành theo quy định.

Từ khóa bài viết: luật an ninh mạng, nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng

Bài viết Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật An ninh mạng được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – sửa máy tính PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Hướng Xây Dựng Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Ninh Mạng

Dự thảo Nghị định quy đinh chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng gồm 6 chương, 30 điều quy định các nội dung cụ thể, trọng tâm của các vấn đề được giao xây dựng, trong đó tập trung chủ yếu và xác định căn cứ xác lập, tạo điều kiện và cơ chế phối hợp bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; vấn đề lưu trữ dữ liệu và đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cụ thể:

(2) Phối hợp thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (Mục 2, Chương 2).

(3) Điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (Mục 3, Chương 2): Quy định những điều kiện là nền tảng cơ bản, thực sự cần thiết để bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý, trách nhiệm thi hành không quy định vào nội dung này.

(4) Trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (Chương 3): Đây là những biện pháp công khai, có tính kỹ thuật, được thống nhất chuyển từ Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng sang; tập trung quy định trình tự, thủ tục với 2 chủ thể chính là chủ quản hệ thống thông tin nói chung và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

(5) Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương (Chương 4).

(6) Quy định yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng gồm 3 chương, 14 điều, tập trung quy định những biện pháp nội bộ, hướng dẫn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của ngành, có đối tượng áp dụng hẹp (lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng). Một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (gồm thẩm định, đánh giá, kiểm tra, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng) có tính công khai áp dụng rộng rãi sang Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.