Đẩy Mạnh Công Tác Thể Dục Thể Thao Theo Tinh Thần Nghị Quyết Số 08

Đ ảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng công tác thể dục thể thao (TDTT) – một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tạo sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Các văn kiện của Đảng đã soi đường chỉ lối cho đội ngũ làm công tác TDTT phấn đấu xây dựng một nền TDTT phát triển và tiến bộ, mang đậm tính dân tộc, khoa học, đại chúng và nhân dân. Những văn kiện ấy đã đặt nền tảng cơ bản về quan điểm, tư tưởng, về xây dựng tổ chức, hoạt động TDTT qua các thời kỳ, hướng TDTT phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, rèn luyện con người mới phát triển toàn diện.

Ngày 1-12-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/T W về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2024” (Nghị quyết 08). Nghị quyết 08 đã xác định các quan điểm phát triển TDTT trong thời kỳ hội nhập quốc tế: “Phát triển thể dục thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực,… đồng thời là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân, đảm bảo cho sự nghiệp thể dục thể thao ngày càng phát triển”. Theo đó, cần phải có sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT, phát huy các nguồn lực xã hội để phát triển TDTT, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của Nhà nước về TDTT. Nghị quyết 08 cũng đã đề ra nhiệm vụ và biện pháp chung như: các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm đối với các hoạt động TDTT, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác TDTT. Trên cơ sở đó đề ra những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác TDTT ở từng ngành, từng địa phương, cơ sở cho phù hợp; các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác TDTT.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cùng những nỗ lực của toàn ngành TDTT, công tác TDTT nước nhà đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tích chung trong sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là chuẩn bị bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Kết quả thể hiện trên một số nét cơ bản như sau:

công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, có hơn 95% số trường học trên cả nước đã thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, 75% số trường có hoạt động TDTT ngoại khóa và số học sinh, sinh viên tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa đạt hơn 70%. Trong quá trình xây dựng chương trình, môn học giáo dục thể chất đã từng bước được mở rộng, trong đó có các nội dung tự chọn, có sự liên thông giữa các bậc học theo nguyên tắc kế thừa và phát triển. Chương trình giảng dạy môn học giáo dục thể chất đã có nhiều đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp, cung cấp được một phần về kiến thức, kĩ năng vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT cho học sinh và xây dựng lối sống lành mạnh, giáo dục đạo đức, ý chí; giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào hoạt động thường ngày nhằm nâng cao sức khỏe và hoàn thiện thể chất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng trên tất cả các đối tượng và địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức đa dạng; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên . Cuộc vận động . Việc chỉ đạo, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phát động và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước; hoạt động TDTT của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn. Các phương pháp dưỡng sinh cổ truyền, các trò chơi dân gian và một số môn thể thao dân tộc được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng(1), góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở

thể thao thành tích cao có bước tiến bộ vượt bậc, thể hiện qua số lượng, cơ cấu huy chương đã đạt được tại các kỳ đại hội thể thao. Kết quả tham dự các giải thể thao quốc tế năm 2024, Thể thao Việt Nam giành tổng số 587 huy chương vàng (HCV), 428 huy chương bạc (HCB), 468 huy chương đồng (HCĐ) (trong đó, có 101 HCV, 60 HCB, 48 HCĐ thế giới; 120 HCV, 105 HCB, 108 HCĐ châu Á; 354 HCV, 258 HCB, 300 HCĐ Đông Nam Á và 12 HCV, 6 HCB, 13 HCĐ giải quốc quốc tế khác)(2). Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, tạo tiền đề và cơ sở để đăng cai các kỳ SEA Games và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

c ơ sở vật chất kỹ thuật được nâng cấp và xây dựng mới cả ở cấp Trung ương và địa phương; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực TDTT tiếp tục được tăng cường và mở rộng theo hướng thiết thực và hiệu quả, vị thế của thể thao Việt Nam đã được nâng cao…

Đạt được những thành tựu trên là nhờ có sự phấn đấu nỗ lực của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, của ngành TDTT; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân.

Có thể khẳng định, sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2024”, TDTT nước ta đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác TDTT ở một số địa phương và ngành chưa được quan tâm đúng mức; phong trào TDTT phát triển chưa sâu rộng, nhất là ở nông thôn, miền núi và ở các khu công nghiệp; công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong học sinh, sinh viên kết quả đạt chưa như mong muốn; văn minh, văn hóa trong thể thao và hưởng thụ thể thao còn thấp, tiêu cực trong thể thao vẫn còn; các nguồn lực đầu tư cho TDTT còn hạn hẹp,…

Để khắc phục những hạn chế nhằm đẩy mạnh công tác TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, theo chúng tôi, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học – bộ phận quan trọng của phong trào TDTT; đồng thời, triển khai có hiệu quả “Ðề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao…

đ ẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh; phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động TDTT; chú trọng phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ TDTT, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tuởng cho các vận động viên, huấn luyện viên trong các đội tuyển quốc gia đi liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng.

(1) Năm 2024, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc đạt 33,6%; số gia đình tập luyện TDTT đạt 25%; cả nước có 73.155 câu lạc bộ thể thao; có 65.611 cộng tác viên thể thao.

(2) Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, xếp vị trí thứ thứ 2/11 quốc gia tham dự SEA Games 30, đặc biệt đội tuyển B óng đá U22 nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 6 vô địch SEA Games và nhiều thành tích xuất sắc của các đội thể thao tham dự SEA Games 30; các đội tuyển bóng đá thi đấu xuất sắc, như: Đội tuyển Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam xếp vị trí nhất bảng K và giành quyền thi đấu vòng chung kết tại Giải vô địch U23 châu Á năm 2024 và giành HCB Giải Bóng đá King Cup 2024 tại Thái Lan; đội tuyển Taekwondo giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải GranPrix thế giới và 26 HCV, 20 HCB, 43 HCĐ tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á; đội tuyển Aerobic giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Giải Cup Suzuki thế giới; đội tuyển Cử tạ giành 6 HCV, 4 HCB tại Giải Cup thế giới, 3 HCV, 3 HCB tại Giải vô địch trẻ thế giới và 3 HCV, 2 HCV, 4 HCĐ tại Giải vô địch châu Á; đội tuyển Thể dục dụng cụ giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Cup trẻ thế giới; đội tuyển Điền kinh giành 1 HCV tại Giải vô địch châu Á và 7 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á; đội tuyển Cờ vua giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải vô địch châu Á,…

Thực Hiện Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị: Thể Dục Thể Thao Có Bước Phát Triển Mạnh

Theo đánh giá, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2024”, các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh nhà.

Theo đó, trên cơ sở nghị quyết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU để thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. UBND tỉnh cũng ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.

Các môn thể thao truyền thống thường xuyên được tổ chức, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện nghị quyết đã phát huy được những thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng khắp trong tất cả các đối tượng, trên tất cả các địa bàn theo hướng xã hội hóa, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chất lượng từng bước được nâng lên. Hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức đã có bước chuyển biến tích cực.

Các cấp, ngành đã huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các giải đấu với quy mô ngày càng tốt hơn. Phong trào tập luyện TDTT của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn. Các trò chơi dân gian và một số môn thể thao dân tộc được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong hệ thống trường học đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ngành giáo dục cũng như các nhà trường.

Hình thức tổ chức và nội dung tập luyện TDTT của học sinh ngày càng đa dạng, từng bước đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo toàn diện. Ngoài ta, tỉnh cũng chú trọng đưa công tác TDTT về cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi người dân đều được tập luyện, thi đấu, nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Về thể thao thành tích cao đã có sự phát triển và bước đi đúng hướng, hình thành hệ thống đào tạo tập trung tập luyện, xây dựng được lực lượng vận động viên (VĐV) thi đấu các môn mũi nhọn, hàng năm đem về cho tỉnh nhiều huy chương cấp khu vực và quốc gia. Chỉ tính trong 2 năm 2012-2013, VĐV của tỉnh tham gia thi đấu 9 giải khu vực, 18 giải toàn quốc mang về 14 HCV, 29 HCB, 45 HCĐ.

Cơ sở vật chất phục vụ thể thao được quan tâm đầu tư, hiện nay, tỉnh có 3 sân vận động, 232 sân bóng chuyền, 75 sân bóng đá mini nhân tạo, 30 sân quần vợt, 61 sân cầu lông, 5 sân bóng rổ, 2 bể bơi, 2 khu thể thao cấp huyện, thị xã, 22 nhà tập luyện đa năng trong trường học, 1 nhà văn hóa lao động. Bên cạnh đó, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đa số đều có sân bóng đá, bóng chuyền đơn giản, phục vụ nhu cầu hoạt động TDTT ở cơ sở.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá, công tác TDTT vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn như: vấn đề quy hoạch, giải tỏa mặt bằng để xây dựng công trình thể thao; định mức kinh phí dành cho hoạt động TDTT tính theo đầu người thấp; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TDTT chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ chuyên môn ngành TDTT còn thiếu và yếu…

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết 08, tỉnh cũng đang nỗ lực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cần thiết. Cụ thể, cùng với phát triển phong trào TDTT quần chúng sâu rộng, làm nòng cốt phát triển thể thao thành tích cao, tỉnh sẽ tiếp tục đa dạng hóa các loại hình TDTT, thúc đẩy xã hội hóa TDTT.

Bài, ảnh: Hưng Nguyên

Quyết Định Khen Thưởng Giải Thể Thao

Quyết Định Khen Thưởng Giải Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2024, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2024, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2024, Quyết Định Khen Thưởng 2024, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng 2024, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non,

Quyết Định Khen Thưởng Giải Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân,

Chương 9. Môn Thể Thao Tự Chọn

BÀI 1: NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ VUANGUỒN GỐCMÔN CỜ VUALỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỜ VUAXU THẾ PHÁT TRIỂN CỜ VUATHẾ GIỚIVIỆT NAMVIỆT NAMTHẾ GIỚI15141312111009080706050403020100TGI. NGUỒN GỐC CỦA CỜ VUA– Cờ vua xuất phát từ Ấn Độ từ thế kỉ thứ VI sau công nguyên, cho đến nay người ta không biết chính xác ngày tháng năm nào và ai là người khởi xướng ra trò chơi này. Chỉ biết rằng đây là trò chơi phức tạp về đủ mọi phương diện: Bàn cờ, hình thức quân, nhất là luật chơi….

– Ở Ấn Độ người ta gọi trò chơi này là chatugara, có nghĩa là “4 thành viên” phù hợp với bốn loại binh chủng của quân đội thời bấy giờ đó là: Chiến xa, Tượng xa, kỵ xa và lục xa.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA THẾ GIỚI1. Lịch sử phát triển của Cờ Vua– Từ Ấn Độ trò chơi này chuyển sang Trung Á, ở Ảrập nó được mang tên mới là satorang và cũng từ Ảrập, Satorang theo những cuộc chiến tranh, buôn bán du nhập vào Tây Ban Nha, Italia và lan rộng ra khắp Châu Âu. – Vào cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ thứ XVI luật Cờ Vua đã được hình thành và có nhiều trường phái cờ vua bắt đầu xuất hiện. – Năm 1883 một thợ đồng hồ người Anh tên là: Unyxon đã sang chế ra đồng hồ chuyên dụng cho thi đấu Cờ Vua và hiện nay vẫn đang sử dụng. – Năm 1886 bắt đầu tổ chức giải vô địch Cờ Vua thế giới cho nam và tới năm 1927 giải dành cho nữ được tổ chức. – Năm 1924 Liên Đoàn Cờ Vua thế giới được thành lập FIDE ( Internatinole Des E’ chess ) tại Pari nước Pháp.II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA THẾ GIỚI2. Xu thế phát triển của Cờ Vua thế giới. – Hiện nay một trong những xu hướng mở rộng và phát triển ở hầu hết các môn thể thao đó là xu hướng vận dụng và khai thác triệt để các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển của thể dục thể thao. – Điểm lại sự phát triển của phong trào Cờ Vua thế giới trong những năm gần đây cho thấy có ba xu hướng đặc biệt cần quan tâm:– Thứ nhất: Việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của môn thể thao này có thể gọi theo xu hướng” Thương mại hóa Cờ Vua– Thứ hai: Căn cứ vào thành tích cao của các vận động viên Cờ Vua trên thế giới trong những năm gần đây, có thể khẳng định rằng, xu hướng thứ hai của Cờ Vua thế giới hiện nay: ” Xu hướng quay về cội nguồn”– Thứ ba:” Xu hướng cờ nhanh” ( Hay xu hướng tích cực hóa thi đấu Cờ Vua). Hiện nay trên thế giới, các giải Cờ Vua đấu nhanh đang chiếm ưu thế so với các giải Cờ Vua tuyền thống.III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA VIỆT NAM1. Lịch sử phát triển của Cờ Vua Việt Nam– Liên Đoàn Cờ Vua Việt Nam ( Tiền thân là Hội Cờ Tướng Việt Nam) được thành lập ngày 14/02/1965 tại Hà Nội do bác sĩ Lê Đình Thám là chủ tịch Ủy ban Hòa Bình thế giới làm hội trưởng– Năm 1978 Tổng cục thể dục thể thao đã ra chỉ thị 73/CT để hướng dẫn phong trào cờ Vua rộng rãi trên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh.– Ngày 5/8/1980 Bộ giáo dục và đào tạo đã ra văn bản số 1787/TDQS về việc chính thức đưa cờ vua vào giảng dạy trong các trường phổ thông, các trường Cao đẳng và Đâị học sư phạm và Đại học Thể dục thể thao trên phạm vi toàn quốc.– Tháng 10 năm 1984 hội cờ Việt Nam chính thức là thành viên của Liên Đoàn cờ Châu Á và năm 1988 Việt Nam chính thức là thành viên của Liên Đoàn Cờ Vua Thế giới ( FIDE).– Hàng năm giải cờ vua cho các đối tượng được tổ chức rộng rãi: giải A1, A2, giải các đấu thủ mạnh, giải cờ vua cho học sinh sinh viên… được tổ chức định kỳ.III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA VIỆT NAM2. Xu hướng phát triển của Cờ Vua Việt Nam– Ở nước ta cờ vua phát triển sau các môn thể thao khác nhưng tốc độ phát triển khá nhanh. Đến nay Cờ Vua là 1 trong 10 môn thể thao mũi nhọn của nước ta.TÓM TẮT: NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ VUANGUỒN GỐCMÔN CỜ VUALỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỜ VUAXU THẾ PHÁT TRIỂN CỜ VUATHẾ GIỚIVIỆT NAMVIỆT NAMTHẾ GIỚI

Nghị Định Mới Về Các Bộ: Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch, Lao Động

Hạ Long là thắng cảnh nổi tiếng cần được bảo vệ, tu tạo để thu hút khách du lịch

Bộ VHTTDL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, ngoài văn phòng, thanh tra và những vụ chuyên môn trực thuộc, Bộ VHTTDL còn gồm 7 Cục (Di sản văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh, Bản quyền tác giả, Văn hóa cơ sở, Hợp tác quốc tế, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm); 2 Tổng cục (Thể dục thể thao, Du lịch) và một số Ban, Viện, Trung tâm… khác.

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP: Bộ LĐTBXH quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, dạy nghề, tiền lương…

Bộ LĐTBXH là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH gồm các vụ quản lý chuyên môn, thanh tra, văn phòng Bộ, 7 Cục (Quản lý Lao động ngoài nước, An toàn lao động, Người có công, Phòng, chống tệ nạn xã hội, Việc làm, Bảo trợ xã hội, Bảo vệ, chăm sóc trẻ em), 1 Tổng cục (Dạy nghề) và một số Ban, Viện, Trung tâm, tạp chí khác.

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP: 34 nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TTTT

Bộ TTTT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về cơ cấu, tổ chức của Bộ TTTT ngoài các vụ chuyên môn, văn phòng Bộ và cơ quan thanh tra thuộc Bộ còn có 7 Cục (Tần số vô tuyến điện; Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; Báo chí; Xuất bản; Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại) và một số đơn vị sự nghiệp (Trung tâm, viện, tạp chí, báo) nằm dưới sự quản lý của Bộ.

Mai Hương