Nghị Quyết 08 Về Thể Thao / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Đẩy Mạnh Công Tác Thể Dục Thể Thao Theo Tinh Thần Nghị Quyết Số 08

Đ ảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng công tác thể dục thể thao (TDTT) – một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tạo sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Các văn kiện của Đảng đã soi đường chỉ lối cho đội ngũ làm công tác TDTT phấn đấu xây dựng một nền TDTT phát triển và tiến bộ, mang đậm tính dân tộc, khoa học, đại chúng và nhân dân. Những văn kiện ấy đã đặt nền tảng cơ bản về quan điểm, tư tưởng, về xây dựng tổ chức, hoạt động TDTT qua các thời kỳ, hướng TDTT phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, rèn luyện con người mới phát triển toàn diện.

Ngày 1-12-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/T W về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020” (Nghị quyết 08). Nghị quyết 08 đã xác định các quan điểm phát triển TDTT trong thời kỳ hội nhập quốc tế: “Phát triển thể dục thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực,… đồng thời là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân, đảm bảo cho sự nghiệp thể dục thể thao ngày càng phát triển”. Theo đó, cần phải có sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT, phát huy các nguồn lực xã hội để phát triển TDTT, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của Nhà nước về TDTT. Nghị quyết 08 cũng đã đề ra nhiệm vụ và biện pháp chung như: các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm đối với các hoạt động TDTT, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác TDTT. Trên cơ sở đó đề ra những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác TDTT ở từng ngành, từng địa phương, cơ sở cho phù hợp; các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác TDTT.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cùng những nỗ lực của toàn ngành TDTT, công tác TDTT nước nhà đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tích chung trong sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là chuẩn bị bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Kết quả thể hiện trên một số nét cơ bản như sau:

công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, có hơn 95% số trường học trên cả nước đã thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, 75% số trường có hoạt động TDTT ngoại khóa và số học sinh, sinh viên tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa đạt hơn 70%. Trong quá trình xây dựng chương trình, môn học giáo dục thể chất đã từng bước được mở rộng, trong đó có các nội dung tự chọn, có sự liên thông giữa các bậc học theo nguyên tắc kế thừa và phát triển. Chương trình giảng dạy môn học giáo dục thể chất đã có nhiều đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp, cung cấp được một phần về kiến thức, kĩ năng vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT cho học sinh và xây dựng lối sống lành mạnh, giáo dục đạo đức, ý chí; giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào hoạt động thường ngày nhằm nâng cao sức khỏe và hoàn thiện thể chất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng trên tất cả các đối tượng và địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức đa dạng; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên . Cuộc vận động . Việc chỉ đạo, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phát động và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước; hoạt động TDTT của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn. Các phương pháp dưỡng sinh cổ truyền, các trò chơi dân gian và một số môn thể thao dân tộc được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng(1), góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở

thể thao thành tích cao có bước tiến bộ vượt bậc, thể hiện qua số lượng, cơ cấu huy chương đã đạt được tại các kỳ đại hội thể thao. Kết quả tham dự các giải thể thao quốc tế năm 2019, Thể thao Việt Nam giành tổng số 587 huy chương vàng (HCV), 428 huy chương bạc (HCB), 468 huy chương đồng (HCĐ) (trong đó, có 101 HCV, 60 HCB, 48 HCĐ thế giới; 120 HCV, 105 HCB, 108 HCĐ châu Á; 354 HCV, 258 HCB, 300 HCĐ Đông Nam Á và 12 HCV, 6 HCB, 13 HCĐ giải quốc quốc tế khác)(2). Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, tạo tiền đề và cơ sở để đăng cai các kỳ SEA Games và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

c ơ sở vật chất kỹ thuật được nâng cấp và xây dựng mới cả ở cấp Trung ương và địa phương; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực TDTT tiếp tục được tăng cường và mở rộng theo hướng thiết thực và hiệu quả, vị thế của thể thao Việt Nam đã được nâng cao…

Đạt được những thành tựu trên là nhờ có sự phấn đấu nỗ lực của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, của ngành TDTT; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân.

Có thể khẳng định, sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020”, TDTT nước ta đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác TDTT ở một số địa phương và ngành chưa được quan tâm đúng mức; phong trào TDTT phát triển chưa sâu rộng, nhất là ở nông thôn, miền núi và ở các khu công nghiệp; công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong học sinh, sinh viên kết quả đạt chưa như mong muốn; văn minh, văn hóa trong thể thao và hưởng thụ thể thao còn thấp, tiêu cực trong thể thao vẫn còn; các nguồn lực đầu tư cho TDTT còn hạn hẹp,…

Để khắc phục những hạn chế nhằm đẩy mạnh công tác TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, theo chúng tôi, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học – bộ phận quan trọng của phong trào TDTT; đồng thời, triển khai có hiệu quả “Ðề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao…

đ ẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh; phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động TDTT; chú trọng phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ TDTT, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tuởng cho các vận động viên, huấn luyện viên trong các đội tuyển quốc gia đi liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng.

(1) Năm 2019, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc đạt 33,6%; số gia đình tập luyện TDTT đạt 25%; cả nước có 73.155 câu lạc bộ thể thao; có 65.611 cộng tác viên thể thao.

(2) Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, xếp vị trí thứ thứ 2/11 quốc gia tham dự SEA Games 30, đặc biệt đội tuyển B óng đá U22 nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 6 vô địch SEA Games và nhiều thành tích xuất sắc của các đội thể thao tham dự SEA Games 30; các đội tuyển bóng đá thi đấu xuất sắc, như: Đội tuyển Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam xếp vị trí nhất bảng K và giành quyền thi đấu vòng chung kết tại Giải vô địch U23 châu Á năm 2020 và giành HCB Giải Bóng đá King Cup 2019 tại Thái Lan; đội tuyển Taekwondo giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải GranPrix thế giới và 26 HCV, 20 HCB, 43 HCĐ tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á; đội tuyển Aerobic giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Giải Cup Suzuki thế giới; đội tuyển Cử tạ giành 6 HCV, 4 HCB tại Giải Cup thế giới, 3 HCV, 3 HCB tại Giải vô địch trẻ thế giới và 3 HCV, 2 HCV, 4 HCĐ tại Giải vô địch châu Á; đội tuyển Thể dục dụng cụ giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Cup trẻ thế giới; đội tuyển Điền kinh giành 1 HCV tại Giải vô địch châu Á và 7 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á; đội tuyển Cờ vua giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải vô địch châu Á,…

Chương 9. Môn Thể Thao Tự Chọn

BÀI 1: NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ VUANGUỒN GỐCMÔN CỜ VUALỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỜ VUAXU THẾ PHÁT TRIỂN CỜ VUATHẾ GIỚIVIỆT NAMVIỆT NAMTHẾ GIỚI15141312111009080706050403020100TGI. NGUỒN GỐC CỦA CỜ VUA– Cờ vua xuất phát từ Ấn Độ từ thế kỉ thứ VI sau công nguyên, cho đến nay người ta không biết chính xác ngày tháng năm nào và ai là người khởi xướng ra trò chơi này. Chỉ biết rằng đây là trò chơi phức tạp về đủ mọi phương diện: Bàn cờ, hình thức quân, nhất là luật chơi….

– Ở Ấn Độ người ta gọi trò chơi này là chatugara, có nghĩa là “4 thành viên” phù hợp với bốn loại binh chủng của quân đội thời bấy giờ đó là: Chiến xa, Tượng xa, kỵ xa và lục xa.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA THẾ GIỚI1. Lịch sử phát triển của Cờ Vua– Từ Ấn Độ trò chơi này chuyển sang Trung Á, ở Ảrập nó được mang tên mới là satorang và cũng từ Ảrập, Satorang theo những cuộc chiến tranh, buôn bán du nhập vào Tây Ban Nha, Italia và lan rộng ra khắp Châu Âu. – Vào cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ thứ XVI luật Cờ Vua đã được hình thành và có nhiều trường phái cờ vua bắt đầu xuất hiện. – Năm 1883 một thợ đồng hồ người Anh tên là: Unyxon đã sang chế ra đồng hồ chuyên dụng cho thi đấu Cờ Vua và hiện nay vẫn đang sử dụng. – Năm 1886 bắt đầu tổ chức giải vô địch Cờ Vua thế giới cho nam và tới năm 1927 giải dành cho nữ được tổ chức. – Năm 1924 Liên Đoàn Cờ Vua thế giới được thành lập FIDE ( Internatinole Des E’ chess ) tại Pari nước Pháp.II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA THẾ GIỚI2. Xu thế phát triển của Cờ Vua thế giới. – Hiện nay một trong những xu hướng mở rộng và phát triển ở hầu hết các môn thể thao đó là xu hướng vận dụng và khai thác triệt để các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển của thể dục thể thao. – Điểm lại sự phát triển của phong trào Cờ Vua thế giới trong những năm gần đây cho thấy có ba xu hướng đặc biệt cần quan tâm:– Thứ nhất: Việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của môn thể thao này có thể gọi theo xu hướng” Thương mại hóa Cờ Vua– Thứ hai: Căn cứ vào thành tích cao của các vận động viên Cờ Vua trên thế giới trong những năm gần đây, có thể khẳng định rằng, xu hướng thứ hai của Cờ Vua thế giới hiện nay: ” Xu hướng quay về cội nguồn”– Thứ ba:” Xu hướng cờ nhanh” ( Hay xu hướng tích cực hóa thi đấu Cờ Vua). Hiện nay trên thế giới, các giải Cờ Vua đấu nhanh đang chiếm ưu thế so với các giải Cờ Vua tuyền thống.III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA VIỆT NAM1. Lịch sử phát triển của Cờ Vua Việt Nam– Liên Đoàn Cờ Vua Việt Nam ( Tiền thân là Hội Cờ Tướng Việt Nam) được thành lập ngày 14/02/1965 tại Hà Nội do bác sĩ Lê Đình Thám là chủ tịch Ủy ban Hòa Bình thế giới làm hội trưởng– Năm 1978 Tổng cục thể dục thể thao đã ra chỉ thị 73/CT để hướng dẫn phong trào cờ Vua rộng rãi trên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh.– Ngày 5/8/1980 Bộ giáo dục và đào tạo đã ra văn bản số 1787/TDQS về việc chính thức đưa cờ vua vào giảng dạy trong các trường phổ thông, các trường Cao đẳng và Đâị học sư phạm và Đại học Thể dục thể thao trên phạm vi toàn quốc.– Tháng 10 năm 1984 hội cờ Việt Nam chính thức là thành viên của Liên Đoàn cờ Châu Á và năm 1988 Việt Nam chính thức là thành viên của Liên Đoàn Cờ Vua Thế giới ( FIDE).– Hàng năm giải cờ vua cho các đối tượng được tổ chức rộng rãi: giải A1, A2, giải các đấu thủ mạnh, giải cờ vua cho học sinh sinh viên… được tổ chức định kỳ.III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU THẾ CỦA CỜ VUA VIỆT NAM2. Xu hướng phát triển của Cờ Vua Việt Nam– Ở nước ta cờ vua phát triển sau các môn thể thao khác nhưng tốc độ phát triển khá nhanh. Đến nay Cờ Vua là 1 trong 10 môn thể thao mũi nhọn của nước ta.TÓM TẮT: NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ VUANGUỒN GỐCMÔN CỜ VUALỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỜ VUAXU THẾ PHÁT TRIỂN CỜ VUATHẾ GIỚIVIỆT NAMVIỆT NAMTHẾ GIỚI

Môn Thể Thao Cả Nước Mỹ Chơi: Bóng Chày

Bởi Lena in Văn hóa 3 phút đọc

Mùa giải bóng chày là đang lên cao điểm ở nước Mỹ (không có ý định chơi chữ) – và không có gì thú vị việc có mặt tại sân vận động vào một đêm mùa hè nóng bức và hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội nhà. Nhưng trước khi bạn rời khỏi trận đấu bóng (không có ý định chơi chữ tiếp), bạn cần hiểu rõ luật chơi, khi nào thì cổ vũ và khi nào thì giảm bớt/nhượng bộ.

LUẬT CƠ BẢN: INNINGS – LƯỢT ĐẤU, PITCHES – NÉM BÓNG VÀ HOME RUN – NGƯỜI ĐẬP BÓNG ĐÁNH BÓNG RA NGOÀI SÂN, TRONG VÙNG GIỮA HAI VẠCH BIÊN, CHẠY 1 VÒNG QUANH 3 GÔN VÀ VỀ ĐẾN GÔN 1.

Một trận bóng chày gồm hơn 9 lượt đấu – giới hạn theo số lần bị loại, chứ không phải thời gian. Một lượt đấu được hoàn thành khi mỗi đội làm 3 cầu thủ đội bạn bị loại. Một cầu thủ bị loại khi (1) họ hộ đập hụt bóng 3 lần, (2) cầu thủ đội bóng đối phương bắt được bóng trong khu vực sân ngoài (cỏ bên ngoài khu vực đường đất từ căn cứ này sang căn cứ kia), (3) cầu thủ của đội bóng đối phương chiếm được bóng và chạm vào người cầu thủ đội còn lại hay (4) cầu thủ của đội bóng đối phương chạm được căn cứ của cầu thủ đang chạy trong khi đang giữ bóng.

Ném bóng là khi quả bóng chày được ném bởi một cầu thủ của đội bóng đối phương, gọi là cầu thủ ném bóng, người đứng ở ụ đất giữa sân bóng. Cầu thủ của đội còn lại sẽ cố đập bóng mà cầu thủ ném bóng vừa ném, cầu thủ này được gọi là cầu thủ đập bóng. Khi cầu thủ đập bóng chạm được bóng ném từ cầu thủ ném bóng, quả bóng được ném lại vào trong sân và cầu thủ đập bóng được gọi là cầu thủ chạy về căn cứ. Khi cầu thủ đập bóng không thể đập trúng quả bóng, cầu thủ đó sẽ bị loại – gọi là strike và nếu bị cầu thủ của đội đối phương chạm vào, cầu thủ đó được gọi là người bắt bóng (đứng ngay cạnh cầu thủ đập bóng)

Cầu chủ chạy về căn cứ sẽ ghi điểm sau khi ném được bóng vào trong sân và quay lại căn cứ sau khi tới được căn cứ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Hom run được tính khi cầu thủ chạy về căn cứ đập trúng trái bóng vào khi đang trong trạng thái đứng yên (từ nơi bạn đang ngồi) hoặc đủ xa để có đủ thời gian hoàn thành vòng chạy vòng quanh tất cả các căn cứ. Một cầu thủ có thể đến trước và chạy vòng quanh các căn cứ sau khi đập bóng hoặc đỡ cú đập bóng của cầu thủ đội bạn. Khi ghi điểm, đó là khi bạn tung hô, cổ vũ, cùng làm điệu cổ vũ lượn sóng và ôm chầm lấy người bên cạnh bạn.

ĐIỀU CẦN THIẾT: XÚC XÍCH VÀ NHIỀU HƠN THẾ NỮA

Chúng tôi đã đưa ra luật cơ bản trong trận bóng chày phía trên, cùng chuyển sang phần các đồ cần thiết phải mang theo. Thông thường là đồ ăn và nước uống. Một trận bóng chày sẽ không hoàn hảo khi không có xúc xích. Loại yêu thích của tôi là loại xúc xích nước sốt cà chua truyền thống, tương mù tạt đi kèm nước chấm – nhưng tương ớt và bơ cũng được. Bánh quy, đậu phộng và bánh khoai tây rán cũng khá phổ biến, nhưng tôi luôn muốn chọn được vị trí đặc biệt trên sân vận động. Ngoài ra, không còn gì thú vị hơn nếu có bia lạnh và kem nếu bạn đang ở lứa tuổi đó hay Coca cola. Bàn tay giả (đồ có dạng hình bàn tay làm tay bạn trông to hơn) cũng là 1 lựa chọn thú vị.

MẸO THÊM: CHẢY MÁU MŨI

Mẹo cuối cùng của tôi cho trò bóng chày là nên nhớ cố mua được vé có chỗ ngồi (việc mà các bạn bè và tôi thường gọi trìu mến là Chảy máu mũi). Bạn sẽ có được chỗ ngồi có tầm quan sát rộng toàn trận đấu và có thể lấy ví ra để mua thêm xúc xích.

Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia

Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quic Gia, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25/10/2013 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Mau Bao Cao Tong Ket Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Ngji Quyet So 08 Ve Hien Lươc Bảo Vẹ An Ninh Quoc Gia Khoa , Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghioj Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 84 Chiến Lược Biển, Nghị Quyết 09 Chiến Lược Biển, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quố, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghi Quyet 09 Ve Chien Luoc Bien Viet Nam, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2020, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10/11/2015 Của Chính Phủ Về Chiến Lược Biển, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 129-nq/tw Về Chiến Lược Biển Vn, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020”,, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Đất Nước Trong Tình Hình Mới 2014, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28/nq-tw Ngày 25-10-2013, Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Qu, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, âm Mưu Của Mi Trong Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ Có Điểm Giống N, Chiến Lược An N Inh Quốc Gia, Nghi Quyet Trung Uong 9 Ve Chien Luoc Bien Bien Viet Nam Den Nam 2020, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ktxh 10 Năm 2011 – 2020, Xây Dựng Chiến Lược Phát T, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ktxh 10 Năm 2011 – 2020, Xây Dựng Chiến Lược Phát T, Toan Vannghiquyet28-nq/tư Khao 12 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc, Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thiết Kế Chiến Lược Marketing Quốc Tế Cho Một Sản Phẩm, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi 2013, Báo Cáo Tổng Kết Chiến Lược Quốc Gia Về Bình Đẳng Giới, Bài Thu Hoạch Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Chiến Lược Hợp Tác Phát Triển Quốc Gia Tại Việt Nam 2014 – 2018, Nghi Quyet So 08 Khoa 8 Cua Bo Chunh Tri Ve Chien Luo C Bao Vẹ An Njnh Quoc Gia,

Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quic Gia, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25/10/2013 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Mau Bao Cao Tong Ket Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …,