Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2023, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2023, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2023, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2023, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Hãy Phân Tích Quyết Định Quản Trị Theo Cấp Độ Cho Ví Dụ, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan, Đơn Vị , Địa Phương., Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan,Đơn Vị,Địa Phương, Anh Chị Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị, Địa Phương, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị Địa Phương, Nghị Định Số 158 Về Quản Lý Hộ Tịch, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2023 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch 03 2010, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Về Tiếp Xúc Cử Tri, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2023, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Phân Tích Được Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccbvn, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Về Phòng Chống Ma Túy, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001 Nqlt, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An,

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2023, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2023, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2023, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2023, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Hãy Phân Tích Quyết Định Quản Trị Theo Cấp Độ Cho Ví Dụ, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan, Đơn Vị , Địa Phương., Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan,Đơn Vị,Địa Phương, Anh Chị Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị, Địa Phương, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị Địa Phương, Nghị Định Số 158 Về Quản Lý Hộ Tịch, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2023 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch,

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, 74 Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (hĐqt), Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết HĐqt V/v Miễn Nhiệm Phó TgĐ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Biên Bản Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Chủ Tịch Nước Đọc Tờ Trình Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong, Đơn Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Nhu The Nao, Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mấu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chỉ Huy Phó Quân Sự, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị,

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, 74 Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (hĐqt), Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết HĐqt V/v Miễn Nhiệm Phó TgĐ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Biên Bản Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd,

Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Phân Tích 6 Nhiệm Vụ Của Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Hội Đồng Quản Trị Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Quân Khu 7 Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Địnhbổ Nhiệm Người Quản Lý An Toàn Bức Xạ, 74 Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (hĐqt), Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, 7 Nhiệm Vụ Của Nghị Quyết 35, Nghị Quyết Bãi Nhiệm, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Cán Bộ, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2023, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2023, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2023, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2023, Trên Cương Vị Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao Đồng Chí Cần Làm Gì Để Cán Bộ Chiến Sỹ ở Cơ Quan Đơn Vị , Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Trên Cương Vị Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao Đồng Chí Cần Làm Gì Để Cán Bộ Chiến Sỹ ở Cơ Quan Đơn Vị, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Nghị Quyết Số 35 Về Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Nghị Quyết Số 35 Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2023, Nghị Quyết Miễn Nhiệm, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết HĐqt V/v Miễn Nhiệm Phó TgĐ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích Quyết Định Quản Trị Theo Cấp Độ Cho Ví Dụ, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị Địa Phương, Anh Chị Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị, Địa Phương, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan, Đơn Vị , Địa Phương., Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan,Đơn Vị,Địa Phương, Nghị Định Số 158 Về Quản Lý Hộ Tịch,

Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Phân Tích 6 Nhiệm Vụ Của Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Hội Đồng Quản Trị Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc,

Kiến Nghị Bí Thư Đảng Ủy Làm Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại Học

– Hầu hết các ý kiến đều thống nhất rằng, cần có cơ chế phân định rõ trách nhiệm giữa bí thư đảng ủy, hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, trong số 36 trường ĐH công lập trực thuộc Bộ thì tới nay chỉ có 19 trường thành lập được hội đồng trường. 5 trường khác đang trong quá trình nộp danh sách và phê duyệt. Còn tới 11 trường chưa hề có báo cáo về việc thành lập hội đồng trường.

Nhận xét về thực tế này, ông Trần Văn Thức, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho rằng, việc thành nếu như tốt đúng như quy định thì nhiều trường đã thành lập rồi.

” Vì sao việc thành lập hội đồng trường chưa được triển khai như mong muốn. Chắc chắn là việc đó có cái làm khó cho các trường ĐH. Còn nếu mà làm hình thức thì không nên. Do đó, chúng tôi kiến nghị Bộ nên có cách làm sao đó cho hiệu quả hơn” – ông Thức đề xuất.

Ông Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng cho rằng, hiện nay, Điều lệ trường ĐH cũng như Luật Giáo dục đại học đều quy định rất rõ là trường ĐH phải có hội đồng trường. Tuy nhiên, theo dõi trong danh sách Bộ thống kê thì có rất ít các trường của Bộ GD ĐT có tổ chức này.

“Như vậy khâu thực thi pháp luật của chúng ta là có vấn đề” – ông Cương nói.

Phân tích nguyên nhân, ông Cương cho rằng, việc thực hiện theo đúng các quy định về hội đồng trường là khó khăn vì trên thực tế, hội đồng trường không có quyền nhiều. Đây chính là lý do rất nhiều trường không tổ chức hội đồng trường.

Đề xuất giải pháp, ông Trương Tiến Tùng, Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội cho rằng, nên có quy định rõ về mối quan hệ giữa 3 đơn vị trong trường ĐH là Đảng ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu để tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị hoạt động.

Ông Tùng chia sẻ, ở Viện ĐH Mở Hà Nội có mô hình mà ít trường có đó là bí thư đảng ủy chính là chủ tịch hội đồng trường. Vì thế, bí thư Đảng ủy ra nghị quyết, viện trưởng chỉ thực hiện và sau đó, bí thư Đảng ủy là chủ tịch hội đồng trường cũng thực hiện giám sát hoạt động của ban giám hiệu luôn nên khá thuận lợi.

Theo ông Tùng, tính theo pháp quyền trong nhà trường thì hội đồng trường sẽ là đơn vị hoạch định chiến lược, trả lời cho câu hỏi làm gì. Còn ban giám hiệu trả lời cho câu hỏi làm như thế nào thông qua các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

” Thông qua mô hình của mình, chúng tôi cũng muốn đề xuất cách làm thế nào đó cho rõ ràng hơn mối quan hệ giữa ban giám hiệu và hội đồng trường. Hiện nay quan hệ này trong các trường công lập còn rất lùng nhùng và nhiều khi rất khó” – ông Tùng đề xuất.

Bày tỏ sự “tâm đắc” với ý kiến của ông Tùng, ông Phạm Văn Cương cho rằng, cần thiết phải có một cơ chế để chủ tịch hội đồng trường phải là bí thư đảng ủy hoặc bí thư đảng ủy phải kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng trường.

Bên cạnh đó, các thành viên của hội đồng trường phải được bầu từ tất cả các giảng viên, công nhân viên để hội đồng trường có thể là đại diện của toàn bộ trường ra quyết nghị về chiến lược phát triển nhà trường.

” Chỉ khi đó chủ tịch hội đồng trường mới thực sự” – ông Cương nói.

Ông Cương cho rằng, cần phải coi hội đồng trường giống như hội đồng nhân dân các cấp và phải có các văn bản pháp luật quy định rõ điều này, từ đó mới có thể nâng cao vị thế của hội đồng trường một cách thực chất và tất cả các trường mới có hội đồng trường.

Lê Văn

Hiệu Trưởng Và Chủ Tịch Hội Đồng Trường: Ai Nắm Thực Quyền?

Dự thảo Luật Giáo dục đại học nhấn mạnh đến vai trò của chủ tịch hội đồng trường. Tuy nhiên, luật vẫn chưa giải quyết thỏa đáng việc phân chia quyền hành giữa hai chức danh này.

Ai là chủ tịch hội đồng trường?

Một điểm khá mới trong dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học là không quy định độ tuổi với chủ tịch hội đồng trường. Điều này có nghĩa người về hưu có thể được bổ nhiệm vào vị trí này trong hệ thống trường đại học công lập.

“Nếu theo nghị quyết 19, chủ tịch hội đồng trường phải là Bí thư Đảng ủy của trường đó thì nhân sự để bầu Bí thư Đảng ủy vẫn theo quy định của Đảng về độ tuổi để vào cấp ủy (không quá 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam), như vậy có trái nhau và cần thay đổi không?”, chúng tôi Mai Hồng Quỳ – hiệu trưởng ĐH Luật chúng tôi – băn khoăn.

Nhiều đại biểu đặt ra trường hợp nếu hiệu trưởng không được bầu làm chủ tịch hội đồng trường thì quyền hành trong trường đại học sẽ phân chia và được kiểm soát như thế nào.

Mặt khác, ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội – cho biết trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học, chủ tịch hội đồng trường không có con dấu, không phải chủ tài khoản của trường nhưng lại có quyền cao hơn hiệu trưởng.

“Như vậy cơ chế giám sát hiệu trưởng hay chủ tịch hội đồng trường như thế nào? Nếu không giải quyết tốt được vấn đề này thì khi luật đi vào thực tế sẽ dẫn đến rối cả hệ thống”, ông Bình trăn trở.

Do đó, ông Hồ Thanh Phong – hiệu trưởng ĐH Quốc tế chúng tôi – đề nghị nên có một nghiên cứu cụ thể, mô phỏng cụ thể để xem kết quả như thế nào về hội đồng trường, giao quyền cho ai giữa hiệu trưởng và hội đồng trường và có thực sự cần có hội đồng trường hay không.

Tháo nút để các trường tự chủ

GS.TS Mai Hồng Quỳ – hiệu trưởng ĐH Luật chúng tôi – bày tỏ quan điểm: “Thẳng thắn mà nói rằng nếu chưa giải quyết được hai nút thắt nhân sự và tài chính thì nói đến việc tự chủ đại học không có ý nghĩa gì cả.

Chúng ta nói rằng tự chủ đại học là được tự chủ tài chính, tự chủ chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học… tất cả điều này không cần nghị quyết 77, không cần luật về tự chủ đại học vì thực sự lâu nay các trường đại học công lập đều đã rất chủ động và làm tốt.

Ở khâu tổ chức nhân sự nên để nhà trường tự chủ có quyền được đánh giá năng lực làm việc, có cơ chế ký kết hợp đồng đối với người lao động một cách linh động, mềm dẻo để các trường có thể trưng dụng được người tài”.

Theo bà Quỳ, vướng mắc về nhân sự là trở ngại lớn nhất hiện nay đối với các trường đại học công lập. Minh họa cho vấn đề này, bà Quỳ dẫn ngay trường hợp của ĐH Luật chúng tôi vẫn thường bị thanh tra của Bộ GD&ĐT nhắc nhở vì không tuân theo quy tắc tuyển dụng viên chức.

Trong một thời gian dài, việc biên chế đối với viên chức trong nhà trường rất hạn hẹp nên ĐH Luật chúng tôi ưu tiên tuyển giảng viên cho chỉ tiêu biên chế. Còn đối với những chuyên viên kỹ thuật, trường đưa vào dạng hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, bà Quỳ cũng cho rằng cơ chế tự chủ tài chính hiện nay ở các trường được thí điểm tự chủ không có gì khác so với trường bình thường, chưa có chuyển biến gì đáng kể.

Bàn về cơ chế tự chủ tài chính, chúng tôi Phan Thị Bích Nguyệt – phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế chúng tôi – cho rằng: “Nếu các trường đại học muốn tự chủ tốt phải huy động nguồn lực từ xã hội, không chỉ là nguồn thu học phí. Nếu chỉ dựa vào học phí thì không phù hợp với thông lệ quốc tế (các nước khác, nguồn thu từ học phí chỉ chiếm 30-40% tổng thu của nhà trường).

Tuy nhiên, Luật Giáo dục đại học hiện nay chưa có điều khoản nào rõ ràng để các trường có hành lang pháp lý huy động nguồn vốn từ bên ngoài hiệu quả nhất. Đây là rào cản rất lớn nếu các trường tự chủ bị cắt 100% ngân sách”.