Nghị Quyết 20 Hđnd Tỉnh Bắc Kạn / 2023 / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Bắc Giang / 2023

Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghi Quyet 344 Kien Giang, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Bai Giang Nghi Quyet Trung 4 Khoa 12, Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ,

Hđnd Tỉnh Thông Qua 20 Nghị Quyết Quan Trọng / 2023

Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIV, ngày làm việc thứ 3 (9/12), HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn thực tiễn, thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các nghị quyết được thông qua gồm:

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình.

2. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019.

4. Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021.

5. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021.

6. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Ninh Bình.

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020.

8. Nghị quyết về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

11. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô.

12. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

13. Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

14. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021.

15. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông đối ngoại (đường vào) cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

16. Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

17. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 14/DA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025.

18. Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2021.

19. Nghị quyết về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

20. Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xuân Trường-Thái Học-Đức Lam

Bắc Kạn Triển Khai Giải Pháp Đưa Nghị Quyết 36A/Nq / 2023

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, 100% các Sở, Ngành, huyện, thành phố đã có mạng cục bộ LAN, có kết nối Internet băng thông rộng; 100% các đơn vị có kết nối vào đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng. Trên 95% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước được trang bị máy tính để làm việc; cấp xã đạt trên 70%; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tiếp tục phát huy được hiệu quả sử dụng…

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ thành chương trình hành động, tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh như: Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0; Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ wifi công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương chỉ đạo các Sở, Ngành tham mưu, tổ chức ứng dụng trên địa bàn tỉnh gắn với việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm ứng dụng hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và dịch vụ công mức độ cao. Đến nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng dịch vụ công trực tuyến đang ứng dụng trên địa bàn tỉnh hiện tại là: 166 dịch vụ mức độ 3 và 61 dịch vụ mức độ 4. Đồng thời, để giúp người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc truy cập, tra cứu, sử dụng, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh Bắc Kạn đã lập 01 chuyên trang thông tin thủ tục hành chính tại địa chỉ tthc.backan.gov.vn và 01 chuyên trang dịch vụ hành chính công tại địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn .

Trong thời gian tiếp theo, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về hiệu quả và lợi ích khi tham gia khai thác sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp đối với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của địa phương; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong việc chỉ đạo, quan tâm triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, của cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ở các cấp, các ngành, các địa phương; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại đến các cơ quan cấp xã đảm bảo triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ mục tiêu phát triển công nghệ thông tin chung của tỉnh và tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước gắn với công tác cải cách hành chính; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội, trong cơ quan Nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông tin các cấp; bồi dưỡng nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo các cơ quan Nhà nước; khuyến khích các đơn vị tăng cường việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các dịch vụ phù hợp, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chuyên trách CNTT…/.

Hội Nông Dân Thị Xã Bắc Kạn Với Thực Hiện Nghị Quyết 02 / 2023

Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn với thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HND về công tác tư tưởng – văn hoá

( Cập nhật lúc: 08/05/2014 )

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HND ngày 02/8/1999 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tư tưởng-văn hóa, cơ bản các nội dung nêu trong Nghị quyết đến nay vẫn còn nguyên giá trị; đặc biệt là các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Nghị quyết được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, đời sống của hội viên nông dân dần được cải thiện và nâng cao.

Thị xã Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh, có tổng diện tích đất tự nhiên 13.688 ha với tổng dân số trên 37 nghìn người và có 5 dân tộc cùng chung sống. Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 02 (khóa III) ban hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho 100% các đồng chí ủy viên BCH, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết tại đơn vị.

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết, Hội luôn xác định rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng người nông dân trong thời kỳ đổi mới gắn với mục tiêu bao trùm xây dựng và phát triển văn hóa ở nông thôn. Vì vậy, nhiều giải pháp đã được các cấp Hội thực hiện hiệu quả. Đó là chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân, phát hành Bản tin nông dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa gắn liền với các sinh hoạt cộng đồng ở khu vực nông thôn. Với 1.396 buổi tuyên truyền cho 50.319 lượt hội viên tham dự, Hội đã truyền tải đến cán bộ, hội viên về các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương… Các hoạt động của Hội đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia và trở thành nội dung quan trọng của một trong ba phong trào thi đua lớn của Hội.

Các cấp Hội đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để vận động hội viên nông dân hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức các hội thi như: Liên hoan “Tiếng hát đồng quê”, Hội thi “Thôn nữ giỏi giang, duyên dáng”, Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng”, Hội thi “Nhà nông đua tài”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và khẳng định vai trò của Hội trong việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân huy động cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe xuống cộng đồng như: Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu dân số KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình phối hợp hiệu quả trong phát triển kinh tế, thực hiện chính sách dân số được nhân rộng trên địa bàn. Xuất hiện nhiều mô hình sinh hoạt của nông dân có hiệu quả như: Câu lạc bộ dân số và phát triển, câu lạc bộ VACR; nhóm truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản với tín dụng, tiết kiệm và khuyến nông được lồng ghép trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vì thế trong 15 năm qua, số hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa luôn tăng dần qua các năm, đến năm 2013, có 95% hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp phát động hội viên nông dân tham gia Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” nhằm khơi dậy phong trào thi đua sáng tạo, KHKT, cải tiến công nghệ và công cụ sản xuất để nâng cao trình độ lao động của hội viên. Có thể khẳng định qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa III) về công tác tư tưởng-văn hóa, các cấp Hội Nông dân thị xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả như tuyên truyền, quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, Hội Nông dân thị xã tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội các cấp trên địa bàn, đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 02 về công tác tư tưởng-văn hóa gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Hội. Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế, các hoạt động văn nghệ, thể thao, Hội thi, học tập và làm theo tấm gương của Bác, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng ở địa phương./.