Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng

Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2024 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Bài Thu Hoạch Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2024 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Bộ Quy Tắc ứng Xử Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2024 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2024 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25/10/2013 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2024 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi , Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Để Chiển Khai Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Trong Khoảng Thời Gian 1961 1963 Mĩ Thực Hiện Kế Hoạc, Để Chiển Khai Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Trong Khoảng Thời Gian 1961 1963 Mĩ Thực Hiện Kế Hoạc, Sử Dụng Không Gian Mạng Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia, Nội Dung Nghioj Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 84 Chiến Lược Biển, Nghị Quyết 09 Chiến Lược Biển, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quố, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghi Quyet 09 Ve Chien Luoc Bien Viet Nam, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quic Gia, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2024, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2024, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10/11/2024 Của Chính Phủ Về Chiến Lược Biển, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2024, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 129-nq/tw Về Chiến Lược Biển Vn, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Đất Nước Trong Tình Hình Mới 2014, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2024”,, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28/nq-tw Ngày 25-10-2013, Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Qu, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Không Gian Mạng, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Của Chiến Lược Dbhb Đối Với Cách Mạng Việt Nam, Phân Tích âm Mưu Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Đối Với Cách Mạng, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, âm Mưu Của Mi Trong Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ Có Điểm Giống N, Liên Minh Công-nông Là Một Nhân Tố Chiến Lược Của Cách Mạng Việt Nam Vig, Chiến Lược An N Inh Quốc Gia, Câu Thơ Và Không Ai Trên Thế Gian Này Biết Mẹ Con Ta ở Chốn Nào Có Nghĩa Là Gì, Hành Vi Nào Bị Nghiêm Cấm Khi Sử Dụng Không Gian Mạng, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet Trung Uong 9 Ve Chien Luoc Bien Bien Viet Nam Den Nam 2024, Mau Bao Cao Tong Ket Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ktxh 10 Năm 2011 – 2024, Xây Dựng Chiến Lược Phát T, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ktxh 10 Năm 2011 – 2024, Xây Dựng Chiến Lược Phát T, Chiến Thắng Điện Biên Phủ Trên Không, Tóm Tắt Chiến Dịch Điện Biên Phủ Trên Không,

Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2024 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Bài Thu Hoạch Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2024 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Bộ Quy Tắc ứng Xử Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2024 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2024 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25/10/2013 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2024 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ,

Quán Triệt Nghị Quyết 29, Nghị Quyết 30 Của Bộ Chính Trị Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng” Và “Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia”

Quán triệt Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”

Sáng 26/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2024) của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã truyền đạt, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm mà Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đề cập, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; những quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cùng đó, cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng thông tin; những tác động và nhiệm vụ đặt ra đối với vấn đề an ninh mạng hiện nay.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa XII nhằm cụ thể hóa nội dung, xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, cùng với quán triệt những nội dung cơ bản trong Kết luận 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh chính trị nổi lên thời gian gần đây và giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tổ chức nghiêm túc việc quán triệt Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động có nội dung cụ thể, đúng, trúng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung nghị quyết sớm đi vào thực tế đời sống.

Thế Vĩnh

Thế Vĩnh

Quán Triệt Nghị Quyết 29, Nghị Quyết 30 Của Bộ Chính Trị Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng” Và “Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia”

Quán triệt Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”

Sáng 26/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2024) của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”.

Triển Khai Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng

Ngày 25/7/2024, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 29-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Ngày 25/7/2024, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2024 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 29. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN Việt nam, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng TW, ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ lãnh đạo các vụ, cục, NHNN chi nhánh TP Hà Nội, một số ngân hàng thương mại.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc hội nghị

Bên cạnh những lợi ích vô cùng to lớn của không gian mạng đã giúp các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau hơn, tăng cường hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển. Tuy nhiên, không gian mạng cũng đã trở thành môi trường tác chiến mới, phi truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ tới quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia, dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng không gian mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2024 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện, Ban cán sự Đảng NHNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của Ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS, Đại tá Nguyễn Tùng Hưng, Bộ tư lệnh 86 – Bộ Quốc phòng truyền đạt, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Tùng Hưng phố biến, quán triệt Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng; Tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng; Bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái phát sinh trên không gian mạng; Nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ và sử dụng biện pháp kỹ thuật để khắc phục hậu quả trong trường hợp bị tấn công trên không gian mạng. Ngành Ngân hàng hiện nay đã hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại, nên việc bảo đảm hoạt động an toàn của ngành Ngân hàng trên không gian mạng là rất quan trọng. Cần tích cực, chủ động trong đấu tranh, phòng ngừa các đối tượng tội phạm trong và ngoài nước thực hiện việc tấn công, truy nhập trái phép vào các hệ thống mạng của ngành Ngân hàng, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.

TH

Admin NHNN

Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng TW, Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị NHNN, Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành một số ngân hàng thương mại…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN cho biết, bên cạnh những lợi ích vô cùng to lớn của không gian mạng đã giúp các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau hơn, tăng cường hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển. Tuy nhiên, không gian mạng cũng đã trở thành môi trường tác chiến mới, phi truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ tới quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia, dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng không gian mạng nhằm chống phá, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Do vậy, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2024 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Ban cán sự Đảng NHNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của Ngành nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, một không gian mạng an toàn và lành mạnh có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của ngành Ngân hàng, là cơ sở để chuyển đổi thành công mô hình Chính phủ điện tử tại NHNN và mô hình ngân hàng số tại các ngân hàng thương mại. Do vậy, Hội nghị này được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2024 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chương trình hành động của Chính phủ, từ đó đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng an toàn trên không gian mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sỹ – Đại tá Nguyễn Tùng Hưng, Bộ tư lệnh 86 – Bộ Quốc phòng truyền đạt, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu; quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Đồng thời, cung cấp thêm cho các đại biểu một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông tin, truyền thông, những tác động và những nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ, đảng viên đối với các vấn đề về an ninh mạng hiện nay.

Đại tá Nguyễn Tùng Hưng phố biến, quán triệt Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị

Theo Đại tá Nguyễn Tùng Hưng, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng; Tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng; Bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái phát sinh trên không gian mạng; Nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ và sử dụng biện pháp kỹ thuật để khắc phục hậu quả trong trường hợp bị tấn công trên không gian mạng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách an ninh mạng, lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trong giáo dục nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Tùng Hưng cho rằng, ngành Ngân hàng là một ngành quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế. Ngành Ngân hàng hiện nay đã hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại, nên việc bảo đảm hoạt động an toàn của ngành Ngân hàng trên không gian mạng là rất quan trọng. Do vậy, ngành Ngân hàng cần quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29 của bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ. Từ đó, tích cực, chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các đối tượng tội phạm trong và ngoài nước thực hiện việc tấn công, truy nhập trái phép vào các hệ thống mạng của ngành Ngân hàng, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.