Nghị Quyết 388 Về Bồi Thường Oan Sai / Top 12 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Nghị Quyết 388 Về Oan Sai

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2023 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2023, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2023, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2023, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2023, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2023, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Quyết Định, Nghị Quyết Giải Quyết Nợ Xấu, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii),

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2023 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2023, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2023, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2023, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về,

Bồi Thường Oan Sai: Con Đường Nhọc Nhằn

Phóng to

Ông Nguyễn Công Ơi

TTCN – Năm 2004 là năm mà nghị quyết 388 về bồi thường oan sai có hướng dẫn và phân cấp cụ thể để thực hiện. Hàng loạt đơn yêu cầu được bồi thường, hàng loạt vụ oan sai nhiều năm lần lượt được đưa ra trước công luận. Người ta chợt giật mình: có nhiều người bị oan đến thế, oan sai lại đã khủng khiếp đến vậy.

Việc giải quyết bồi thường còn gặp bao trắc trở và người ta lại giật mình: vẫn còn nhọc nhằn đến thế trên đoạn cuối của con đường đòi lại danh dự và công bằng.

Nước mắt cuối hành trình

Sáng 6-12, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chợ Gạo, Tiền Giang mở phiên xét xử vụ đòi bồi thường thiệt hại giữa ông lão Nguyễn Công Ơi và TAND tỉnh Tiền Giang. Ông Ơi đã 84 tuổi, hai lần bị oan sai, 14 năm đi khiếu nại. Trước tòa, ông lập cập trình bày yêu cầu được bồi thường cho 542 ngày bị tạm giam và 2.277 ngày chờ minh oan. Để có được quyết định giám đốc thẩm xác định mình không phạm tội “gây rối trật tự công cộng”, ông Ơi đã hai lần xách bị cói đón xe đò ra Hà Nội, sao lục, nhờ người soạn thảo hàng trăm bộ hồ sơ gửi đi khắp nơi.

Trước hôm ra tòa, gặp chúng tôi bên cái lều chăn vịt, ông Ơi đưa hai tay ra phía sau diễn tả lại rất rành rọt hoàn cảnh dẫn ông đến việc bị bắt giam, bị khởi tố. Nhưng hôm nay ông lúng túng không biết trả lời ra sao khi đại diện TAND tỉnh Tiền Giang đòi ông phải đưa ra các văn bản, chứng từ chứng minh nguồn thu nhập của mình trước khi bị bắt, đòi y bạ, hóa đơn thuốc chứng minh ông bị bệnh trong lúc bị giam giữ. Ông Ơi không có những giấy tờ ấy.

Phía bị đơn, tức đại diện TAND tỉnh Tiền Giang, công bố những xác minh mà các thẩm phán đã thực hiện về thu nhập của ông Ơi: “Từ 1976-1980 ông Ơi làm nghề sửa xe đạp. Nhưng lúc này dân còn nghèo, cả ấp chỉ có khoảng 10 chiếc xe đạp nên thu nhập không đáng kể. Khoảng 1980-1983, ông chạy xe ngựa rồi ngựa chết. Thời điểm 1993-1994 khi bị bắt, ông chủ yếu làm vườn, trồng khoảng ba công dừa. Thu nhập rất thấp do giá dừa lúc đó rẻ…”.

Kết luận của những bản xác minh ấy là TAND tỉnh Tiền Giang không đồng ý bồi thường cho ông Ơi về khoản thu nhập bị mất trong thời gian bị bắt, dù yêu cầu của ông Ơi cũng chỉ dừng ở mức rất khiêm tốn là 15.000đ/ngày. Ông lão nghẹn ngào khóc giữa phiên tòa.

Luật sư Trần Công Ly Tao cũng nghẹn lời phải ngừng lại giữa lời phát biểu: “Ông Ơi đã lưu giữ từng cái phiếu nhận đơn, từng cái phong bì trong quá trình khiếu nại vì ông quyết đòi lại danh dự. Còn những cái đơn thuốc? Ông đâu có nghĩ đến việc được bồi thường. Còn những khoản thu nhập? Ông Ơi đâu có phải công chức nhà nước mà có bảng lương, nhưng chắc chắn ông không sống chỉ nhờ hít thở”. Những người đến dự phiên tòa đều biết rằng hiện giờ, ở tuổi 84, ông lão Ơi vẫn còn lên thành phố làm bảo vệ, về nhà vẫn làm vườn, chăn vịt tự nuôi thân và phụ giúp con cháu. Mười mấy năm nay ông đi làm, dành dụm được đồng nào lại đổ vào việc khiếu kiện. Những tâm lực, nước mắt, mồ hôi ấy có chứng từ nào ghi nhận được?

Hôm trước (9-11-2004), ở Tòa án huyện Gò Công Tây, vợ chồng ông Bùi Văn Mãnh cũng không thể tìm đâu ra những giấy tờ để chứng minh những khoản thu nhập, tài sản bị mất trong thời gian phải chịu oan sai. Vợ chồng ông chỉ có những câu chuyện trào nước mắt về cảnh sáu đứa con leo nheo đói khát những ngày cha bị bắt, mẹ bỏ trốn. Những vất vả, cơ cực khi người vợ gánh rau, khoai vừa đi bán vừa lòng vòng gửi đơn kêu oan cho chồng, khi đàn con đứa lớn phải đi làm thuê nuôi đứa bé. Những ngậm ngùi chua xót sau khi được tuyên không phạm tội, nhà cửa, tài sản tiêu tán, con cái thất học… “Cả núi vàng cũng không thể chuộc lại cho tôi những mất mát ấy”, vợ chồng ông Mãnh khẳng định với chúng tôi như vậy. Và ông lại phải lặp đi lặp lại nhiều lần nữa tại phiên tòa đòi bồi thường oan sai, sau những nỗ lực không thành về việc chứng minh những thiệt hại của mình bằng chứng từ cụ thể.

“Nếu ở địa vị của những người bị oan, liệu tòa án có đủ tỉnh táo, sáng suốt, chu đáo đến mức thu thập tất cả chứng từ để chuẩn bị đòi bồi thường?”. Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn cứ chốc chốc lại phải thốt lên như vậy. Nhưng bên bị đơn vẫn lạnh lùng đòi tất cả mọi thiệt hại phải được chứng minh bằng giấy trắng mực đen.

Đường kêu oan… dài lắm!

Phóng to

Ông Phạm Văn Thành phát biểu sau khi được công an Tiền Giang xin lỗi công khai tại địa phương

Không chỉ có ông Ơi, ông Mãnh ra tòa và sẽ tiếp tục nộp đơn kháng cáo. Ông Phạm Văn Thành “14 năm đòi xóa tội giết con” cũng đã nộp đơn kiện Công an tỉnh Tiền Giang ra Tòa án huyện Chợ Gạo. Hầu hết các khoản tiền ông đòi bồi thường như sức khỏe bị tổn hại, tài sản bị người khác chiếm đoạt, chi phí cho người chăm sóc… đều không được chấp nhận vì không có văn bản chứng minh. Chỉ duy có Trần Văn Chiến, người đã trải qua 16 năm tù để hoàn tất cái án chung thân vì tội giết người, là đồng ý với mức bồi thường 250 triệu của Tòa án Tiền Giang.

Nhiều người theo dõi sự việc đã cho rằng anh dại dột vì mức bồi thường như vậy là quá thấp so với 16 năm tù oan. Nửa cuộc đời đáng ra phải được dành cho sự trưởng thành, học tập, lao động, gây dựng sự nghiệp, gia đình của Chiến đã phải trải qua trong tù. Nhưng dù đã ký vào biên bản thương lượng số tiền hết sức tượng trưng ấy, đến hơn tám tháng sau Chiến mới được nhận tiền.

Ở báo Tuổi Trẻ, chúng tôi nhận được rất nhiều, rất nhiều những đơn thư, hồ sơ kêu oan của bạn đọc. Từng câu chữ trong các lá đơn như thấm đầy nước mắt và có khi cả máu. Không phải là những người bị oan, cũng không phải là người gây oan sai, nhưng ai trong chúng tôi khi đã đọc qua những bộ hồ sơ dày cộm, lần lượt những lệnh bắt giam, kết luận điều tra, án sơ phúc thẩm… rồi tới lệnh đình chỉ điều tra, giấy trả tự do… đều không thể yên lòng.

Có hồ sơ thể hiện sự oan sai rất rõ ràng như hồ sơ của ông Lưu Việt Hồng ở Bến Tre. Tổ hợp xây dựng của ông Hồng đang thực hiện các công trình cho thị xã thì đột nhiên ông bị bắt giam, bị khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản XHCN”. Tạm giam 8 tháng, các hợp đồng đổ vỡ, toàn bộ tài sản bị phát mãi… Sau bao nhiêu lần trả và giao hồ sơ giữa Viện Kiểm sát và TAND tỉnh Bến Tre, chín năm sau ông Hồng mới được cả hai tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên không phạm tội. Thế nhưng đã một năm rưỡi kể từ khi ông nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, báo Tuổi Trẻ đã chuyển đơn ba lần, các cấp trung ương, tối cao, Ủy ban thường vụ Quốc hội đều đã có thư yêu cầu giải quyết, song cơ quan đã gây oan sai cho ông Hồng là VKS tỉnh Bến Tre vẫn im hơi lặng tiếng.

Có hồ sơ rõ ràng “tình ngay, lý gian” như của Phan Thị Kim Phụng ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Có xuống tận xã Trường Xuân, nhìn cái sạp ván lợp một nửa mái lá chông chênh trên đồng nước mênh mông mới thấu được nỗi oan của Phụng. Tỉnh qui hoạch khu chợ Trường Xuân, gia đình Phụng nhận được thông báo sẽ bị thu hồi 5.000m2 đất với số tiền bồi thường hơn 30 triệu. Không đồng ý với giá bồi thường, Phụng và cha làm đơn khiếu nại. Đơn chưa được giải quyết thì đoàn đo đạc, thu hồi đã đến cắm cọc, căng dây và căng lấn qua cả ranh giới 5.000m2. Quá bức xúc, Phụng và chị gái ra nhổ cọc, cuốn dây. Chỉ có thế, hai chị em bị bắt giam và khởi tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Phiên tòa xét xử lưu động đã làm xôn xao cả xã Trường Xuân, Phụng bị kết án 12 tháng tù giam. Tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ án sơ thẩm và yêu cầu xử lại. Nhưng phải đến ba năm sau Công an huyện Tháp Mười mới ký quyết định đình chỉ điều tra với lý do “do biến chuyển của tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội”. Biến chuyển ấy là ba căn nhà của gia đình Phụng đã bị cưỡng chế, múc bỏ cả nền đất ngay giữa mùa lũ; là những lô nhà đã được huyện phân chia lần lượt mọc lên trên đất ruộng nhà Phụng; là cha mẹ cô ngày một già yếu đêm đêm co ro trên cái sàn ván, đốt lửa chờ trời sáng… 24 tuổi, Phụng chưa bao giờ thảnh thơi ngồi nói chuyện về ước mơ, tương lai hay về đứa con trai nhỏ. Phụng cứ thao thao với người đối diện về ranh giới đất, quá trình khiếu nại từ huyện lên tỉnh, về những bức xúc mà gia đình cô đang phải gánh chịu.

Chông chênh là hồ sơ kêu oan của bà Phạm Thị Út. Bà Út bị khởi tố về tội “giết người và hủy hoại tài sản”, hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt 20 năm tù giam. Bà đã ngăn nhà của mình ra làm đôi, một nửa cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Một đêm căn phòng cho thuê bị cháy, hai vợ chồng người thuê nhà bị bỏng, trước lúc chết trối lại “Bà Út đốt tôi”. Cơ quan điều tra tìm thấy trong nhà bà có một cái thang dựng lên bức tường ngăn, phía sau nhà hai cái can đựng xăng dầu, bà Út đang nợ hai vợ chồng người thuê nhà món tiền thế chân đến ngày hẹn trả. Thêm vài lời khai khác nữa, và thế là đủ để bà phải lãnh án giết người. Nhưng cả kết luận điều tra lẫn nhận định của hội đồng xét xử đều không giải thích được vì sao bà Út muốn quịt nợ 2 chỉ vàng lại đi đốt cả nhà mình, không chứng minh được cách bà Út đã giội xăng dầu, mồi lửa như thế nào…

Các chứng cứ để buộc tội đều yếu, có tính gián tiếp và suy diễn. Theo kháng nghị của VKSND tối cao, TAND tối cao đã bác bỏ cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, đề nghị điều tra lại. 11 năm sau vụ án, phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai được đưa ra xét xử, chưa có tình tiết nào mới và vẫn tuyên buộc Phạm Thị Út 20 năm tù giam. Ở trong tù, bà Út viết đơn kháng cáo. Ở nhà, chồng con bà tiếp tục viết đơn kêu oan gửi đi khắp các cấp…

Chúng tôi không biết con đường kêu oan của Phụng, của bà Út, của nhiều người khác sẽ có kết quả như thế nào, nhưng những khắc khoải chờ đợi, những kiên gan pha lẫn nản lòng, mệt mỏi thì chúng tôi cảm nhận được rất thật mỗi khi thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện, mỗi khi mở phong thư và thấy những lá đơn được đánh số thứ tự tới… hàng trăm. Ban công tác bạn đọc của báo Tuổi Trẻ đã phải ghi lên rất nhiều bộ hồ sơ như thế một chữ “lưu”, vì lẽ đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền cao nhất quá nhiều lần. Mỗi lần lưu một hồ sơ như thế, chúng tôi lại xót ruột nghĩ đến những người đang đau đáu chờ hồi âm ở nơi nào đó.

“Chúng tôi tin tưởng chờ đợi sự công minh, sáng suốt của pháp luật”, đó là câu cuối thường đọc được trong các lá đơn kêu oan, cũng là câu các đương sự thường trình bày trước tòa, trước các cán bộ thanh tra, nhà báo. Khi một người được minh oan, tức hành động của cơ quan tiến hành điều tra tố tụng được chứng minh là sai trái, thì niềm tin nội tâm của mọi người vào pháp luật sẽ vơi đi hay được củng cố thêm? Ông Ơi, ông Thành, ông Mãnh, Hồng, anh Chiến đều rất thanh thản mà trả lời: “Pháp luật cũng là do con người sinh ra, con người thực hiện. Mà con người thì phải có sai lầm. Chúng tôi là những người không may gặp phải những sai lầm ấy. Vẫn có may mắn đi kèm theo là pháp luật đã nhận ra mình sai. Chúng tôi đang chờ đợi sự sửa sai…”.

Con đường họ đã đi để tìm được sự minh oan, lời xin lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng thật nhọc nhằn, và vẫn còn nhọc nhằn khi phải ra tòa đòi bồi thường. Phía sau họ, còn bao nhiêu người nữa như ông Hồng, như Phụng đang tiếp tục nhọc nhằn bước?…

Từ khi có nghị quyết 388 về “bồi thường thiệt hại do oan sai trong tố tụng hình sự” của Ủy ban thường vụ Quốc hội, rất nhiều người nộp đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Số tiền yêu cầu bồi thường cũng ngày một tăng lên, từ mức khá vừa phải như ông Nguyễn Công Ơi (Tiền Giang) yêu cầu bồi thường 65 triệu cho tới ông Nguyễn Tấn Triển yêu cầu bồi thường 26,2 tỉ đồng. Tuy nhiên từ khi có thông tư hướng dẫn thực hiện tới nay, con số những vụ bồi thường oan sai đã giải quyết dứt điểm đếm không hết trên một bàn tay.

* Ông Hoàng Hữu Hương được VKSND TP Hà Nội bồi thường 29 triệu đồng cho 8 tháng rưỡi bị tạm giam vì bị khởi tố oan tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản XHCN”.

* Phạm Việt Nam Hòa Bình được VKSND chúng tôi hỗ trợ 30 triệu đồng cho 18 tháng tù vì bị kết án oan tội “vi phạm an toàn giao thông đường bộ”.

* Trần Kiêm Viết được TAND huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc bồi thường 24 triệu đồng cho 96 ngày tù vì bị kết án oan tội “tham ô tài sản XHCN”.

* Hai vợ chồng ông, bà Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Thanh Hải được TAND chúng tôi bồi thường 48 triệu đồng cho 84 ngày tạm giam (tổng cộng cả hai người) vì bị kết án tội “cưỡng đoạt tài sản công dân”.l Ông Trần Văn Chiến được TAND tỉnh Tiền Giang bồi thường 250 triệu đồng cho 16 năm tù vì bị kết án oan tội “giết người”.

Công Văn 98/2003/Khxx Của Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Việc Giải Quyết Bồi Thường Thiệt Hại Theo Nghị Quyết 388/2003/Nq

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 98/2003/KHXX NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO NGHỊ QUYẾT 388/2003/NQ-UBTVQH11 Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế Sau khi nghiên cứuCông văn số 892/CV-TA ngày 30/6/2003 của Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vàcác tài liệu kèm theo và sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí ĐặngQuang Phương – Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện khoa học xét xử Toàán nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Việc các ông Nguyễn Hoài An, Nguyễn Phúc Đồ có đơn yêu cầucơ quan tiến hành tố tụng bồi thường thiệt hại và khôi phục danh dự thì trướchết các ông này phải xem xét mình có thuộc một trong các trường hợp dược bồithường thiệt hại quy định tại Điều 1 và không thuộc trường hợp nào quy định tạiĐiều 2 Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụQuốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền tronghoạt động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 388) haykhông.

Giả sử có đầy đủ căn cứ cho rằng các ông này thuộc trườnghợp được bồi thường thiệt hại thì theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 10 Nghịquyết số 388 “Toà án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo có tội nhưng Toà án xétxử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ bản án để điều tra lại mà sau đó bịcan được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không thực hiện hành vi phạm tộithì Toà án cấp phúc thẩm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại”; cụ thểtrong trường hợp này là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.

Giả sử có đầy đủ căn cứ cho rằng Toà phúc thẩm Toà án nhândân tối cao tại Đà Nẵng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì theo quy địnhtại Điều 11 Nghị quyết số 388 Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵngsẽ tiến hành thương lượng với các ông này về việc bồi thường. Chỉ trong trườnghợp hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 388 mà Toà phúcthẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng không tiến hành thương lượng hoặctrong trường hợp thương lượng không thành thì các ông này mới có quyền gửi đơnyêu cầu Toà án nhân dân cấp huyện nơi các ông cư trú hoặc làm việc giải quyếtbồi thường thiệt hại.

Như vậy, trong trường hợp cụ thể này quý Toà cần trả lại đơncho các ông Nguyễn Hoài An, Nguyễn Phúc Đồ và thông báo cho các ông này biết đểcác ông thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết số 388 nhằm bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của mình, nếu thực sự các ông bị oan thuộc đối tượng được bồithường thiệt hại.

Án Dân Sự Xử Sai: Trầy Trật Đòi Bồi Thường

Vụ việc của ông Lê Hồng Sơn (ngụ tỉnh Phú Yên) là một ví dụ điển hình tình trạng thẩm phán xử sai nhưng không ai chịu trách nhiệm.

Xử sai nhưng không gây thiệt hại?

Năm 2004, ông Sơn bị em gái khởi kiện ra TAND huyện Tuy An yêu cầu trả lại 450m2 đất. Tòa sơ thẩm buộc ông Sơn phải giao trả toàn bộ diện tích đất cho em gái. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên bác kháng cáo của ông Sơn, tuyên y án sơ thẩm.

Cả hai bản án này sau đó bị TAND tối cao tuyên hủy để xét xử lại vì có những sai sót nghiêm trọng. Khi xử phúc thẩm lần 2, TAND tỉnh Phú Yên tuyên công nhận 450m2 đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Sơn.

Trong hơn chục năm theo kiện, ông Sơn tốn không ít chi phí ra tận Hà Nội để gửi đơn kháng nghị giám đốc thẩm, bỏ bê công việc…, nên sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, ông đã gửi đơn yêu cầu TAND tỉnh Phú Yên có văn bản xác định hành vi trái pháp luật của tòa phúc thẩm trong việc ra bản án trái pháp luật để làm căn cứ yêu cầu bồi thường 3,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Phú Yên cho rằng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, ra bản án khi chưa có đủ căn cứ vững chắc chứ không phải ra bản án trái pháp luật, không cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, tòa cũng cho rằng các thiệt hại do ông Sơn liệt kê là không có căn cứ, không đúng với thực tế. Do đó, TAND tỉnh Phú Yên không chấp nhận đơn yêu cầu bồi thường này. Hiện ông Sơn vẫn gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan thẩm quyền nhưng chưa có kết quả.

Trường hợp khác là ông Phan Hồng Phương (ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã gửi hàng chục đơn đến TAND tỉnh Tiền Giang và TAND cấp cao tại chúng tôi yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhưng chưa được giải quyết.

Ông Phương là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế. Năm 2012, TAND TP Mỹ Tho xét xử và bác yêu cầu khởi kiện của ông. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã y án sơ thẩm. Hai bản án này sau đó bị cấp giám đốc thẩm tuyên hủy.

Khi xử sơ thẩm lại, TAND TP Mỹ Tho chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phương, công nhận ông và ba người khác được quyền thừa kế hơn 700m2 đất do mẹ ông để lại.

Cho rằng việc theo đuổi vụ kiện mất 6 năm, phải chịu nhiều tổn thất về vật chất và tinh thần, ông Phương làm đơn yêu cầu TAND Tiền Giang bồi thường hơn 1 tỉ đồng vì ra bản án trái pháp luật. Tuy nhiên, tòa này đã trả lại đơn vì cho rằng thẩm phán không có hành vi ra bản án trái pháp luật.

Quy định “đánh đố” người dân

Mặc dù án dân sự xử sai bị hủy, sửa như trường hợp của ông Sơn, ông Phương là rất nhiều nhưng theo thống kê của Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp, tính từ năm 2010 đến nay chưa có vụ việc nào được giải quyết bồi thường.

Cũng chưa có trường hợp nào người có thẩm quyền phải thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong lĩnh vực tố tụng dân sự.

Lý giải về nguyên nhân này, một cán bộ Cục Bồi thường nhà nước cho biết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nếu muốn được bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, đương sự phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật, có thiệt hại thực tế do hành vi trái luật này.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, quy định này không khác nào “đánh đố” người dân, bởi để có các văn bản trên là quá khó.

Luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư chúng tôi nhận định: “Trường hợp của ông Sơn, muốn được bồi thường thì ông phải có văn bản của tòa xác định thẩm phán ban hành bản án trái luật. Đáp ứng điều kiện này không phải dễ, nếu không nói là bất khả thi, trừ trường hợp quyết định trái pháp luật hoặc tội làm sai lệch hồ sơ vụ án gây hậu quả quá nghiêm trọng hoặc gây bức xúc dư luận”.

Cũng theo luật sư Công, thông tư liên tịch số 01 của TAND tối cao – Viện KSND tối cao và Bộ Tư pháp quy định người yêu cầu bồi thường oan sai có thể dùng hai loại văn bản khác là: quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của chánh án tòa án xác định thẩm phán có hành vi ra bản án trái pháp luật nhưng chưa bị khởi tố và quyết định xử lý kỷ luật đối với thẩm phán ra bản án trái pháp luật nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, để có được các văn bản trên không dễ dàng chút nào nếu tòa án các cấp không quyết liệt trong việc giải quyết cho người dân.

Một thẩm phán TAND chúng tôi cho rằng việc ban hành quyết định thẩm phán ra bản án dân sự trái pháp luật là rất khó có căn cứ. “Bên cạnh hiện tượng nể nang, bao che cho cấp dưới thì hiện nay án dân sự có tình trạng xử sao cũng được. Không có căn cứ rõ ràng, cụ thể cho khái niệm thẩm phán ra bản án dân sự trái pháp luật.

Vì vậy, án bị hủy nhiều nhưng nguyên nhân là do quan điểm của thẩm phán, do vô ý chứ không phải cố tình. Đó là lý do đương sự có án bị hủy không bao giờ có cơ hội được bồi thường trong lĩnh vực tố tụng dân sự” – vị thẩm phán này cho biết.

Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Đề Thi Môn Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Hợp Đồng, Hôn Nhssn, Thừa Kế Trong Tư Pháp Quốc Tế, Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Về Danh Dự, Yếu Tố Lỗi Trong Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Văn Bản Hướng Dẫn Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Văn Bản Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Lỗi Trong Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bộ Luật Dân Sự Năm 2023 Quy Định Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Như Thế Nào, Yếu Tố Lỗi Trong Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2023, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vi Phạm Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại, Chế Định Bồi Thường Thiệt Hại Hợp Đồng, Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Ngoại Thương, L/c Và Hợp Đồng Ngoại Thương, 1 Số Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương, Hop Dong Ngoai Thuong 3 Ben, Hợp Đồng Ngoại Thương, Mẫu Đơn Đề Nghị Bồi Thường Thiệt Hại, Chương 2 Hợp Đồng Ngoại Thương, Hãy Chọn Danh Sách Có Chứa Tên Thiết Bị Không Phải Là Thiết Bị Nhớ Ngoài Của Máy Tính, Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương Bằng Tiếng Anh, Công Viên Hợp Đồng Ngoại Thương, Quy Định 206 Của Ban Thường Vụ Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, 6 Điều Khoản Trong Hợp Đồng Ngoại Thương, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Can Thiet Ban Hanh Nghị Quyet Tw4, From Mẫu Thông Báo Nghỉ Việc Phải Bồi Thường Hợp Đồng Lao Động, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Su Can Thiet Ban Hanh Nghi Quyet Tinh Gon Hieeu Qua, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tông Chiếu ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót, Giáo Trình Thương Mại Điện Tử Đại Học Ngoại Thương 2013, Giáo Trình Thương Mại Điện Tử Căn Bản Đại Học Ngoại Thương, Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại Đại Học Ngoại Thương, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Quyết Định 222 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Khen Thưởng Hội Khỏe Phù Đổng, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Số 8 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Đồng Nai, Nội Dung Quyết Định 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Binh Anhluan Va Ban An Boi Thuongg Thiet Hai Ngoai, Quyet Dinh So 08/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thuong Vu Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 08-tu Ngày 11/10/2023của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Dong Nai, Quyet Định 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 07/qĐ-tu Của Thương Vụ Tỉnh ủy Đông Nai Ngayf11/10/2023, Quyết Định Số 07 Ngày 11-10-2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Đề Thi Môn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Quyet Dinh So 08 Ngay 11/10/2023 Cua Ban Thuong Vu Tinh Dong Nai, Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Iêu 10,11,12 Quyet Dinh So 08-qd/tu Ngay 11/10/2023 Ban Thuong Vu Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Dong Nai, Điều 10 11 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngay1/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Dieu,10,11,12,quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2023 Cua Ban Thuong Vu Tinh Dong Nai, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Diêu 10,11,12 Quyet Dinh So 08-qd/tu Ngay 11/10/2023 Ban Thuong Vu Tinh Uy Dong Nai, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08 – QĐ/tu, Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Dieu 10, 11,12 Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Diều 10, 11, 12 Quyet Đinh 08-qd/tv Ngày 11/10/2023 Của Ban Thuong Vu Tinh Dong Nai, Dieu 10,112 Quyet Dinh So 07/qd/tu Ngay 11/10/2023 Vua Ban Thuong Vu Tinh Uý Dong Nai, Nghị Quyết Kỳ Họp Bất Thường, Nghị Quyết Về Bồi Thường Oan Sai, Nghị Quyết Họp Chi Bộ Thường Kỳ, Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán., Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2023, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2023, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2023, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Đồng Nai, Quyết Định 08 Qd Tu Ngay 11 Thang 10 Năm 2023 Về Lĩnh Vực Van Hoa Của Thường Vụ Tỉnh Uy Đồng Nai , Điều 10-11-12 Quyết Dinh So 07 -qd/tu Ngay 11/10/2023 Cúaban Thường Vu Tinh Yu Dong Nai, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Biên Bản Và Nghị Quyết ĐhĐcĐ Bất Thường, Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại, Mẫu Đơn Xin Bồi Thường Thiệt Hại, Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại, Mẫu Đơn Đòi Bồi Thường Thiệt Hại, Mẫu Đơn Bồi Thường Thiệt Hại, Bồi Thường Thiệt Hai, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Eximbank, Giấy Đê Nghị Bán, Chuyển Mang Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2023 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng,

Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Đề Thi Môn Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Hợp Đồng, Hôn Nhssn, Thừa Kế Trong Tư Pháp Quốc Tế, Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Về Danh Dự, Yếu Tố Lỗi Trong Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Văn Bản Hướng Dẫn Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Văn Bản Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Lỗi Trong Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Bộ Luật Dân Sự Năm 2023 Quy Định Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Như Thế Nào, Yếu Tố Lỗi Trong Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2023, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vi Phạm Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại, Chế Định Bồi Thường Thiệt Hại Hợp Đồng, Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Ngoại Thương, L/c Và Hợp Đồng Ngoại Thương, 1 Số Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương, Hop Dong Ngoai Thuong 3 Ben, Hợp Đồng Ngoại Thương, Mẫu Đơn Đề Nghị Bồi Thường Thiệt Hại, Chương 2 Hợp Đồng Ngoại Thương, Hãy Chọn Danh Sách Có Chứa Tên Thiết Bị Không Phải Là Thiết Bị Nhớ Ngoài Của Máy Tính, Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương Bằng Tiếng Anh, Công Viên Hợp Đồng Ngoại Thương, Quy Định 206 Của Ban Thường Vụ Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, 6 Điều Khoản Trong Hợp Đồng Ngoại Thương, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Can Thiet Ban Hanh Nghị Quyet Tw4, From Mẫu Thông Báo Nghỉ Việc Phải Bồi Thường Hợp Đồng Lao Động, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Su Can Thiet Ban Hanh Nghi Quyet Tinh Gon Hieeu Qua, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tông Chiếu ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót, Giáo Trình Thương Mại Điện Tử Đại Học Ngoại Thương 2013, Giáo Trình Thương Mại Điện Tử Căn Bản Đại Học Ngoại Thương, Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại Đại Học Ngoại Thương, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Quyết Định 222 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Khen Thưởng Hội Khỏe Phù Đổng, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng,