Nghị Quyết 42 Chính Phủ / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

--- Bài mới hơn ---

 • Nhìn Lại 25 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 10 Của Bộ Chính Trị, Khóa Vi Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp
 • Cần Có Nghị Quyết Mới Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa
 • Quốc Hội Cần Có Nghị Quyết Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa
 • Thông Qua Nghị Quyết Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa
 • 7 Thay Đổi Lớn Về Lương Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ Năm 2022
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Nq/tw 20-7-2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2005, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Ở Lai Châu Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương Iv Khóa Xii
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tiếp Tục Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Tw 4 Về Tiếp Tục Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Của Nền Kinh Tế
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng
 • Toàn Văn Nghị Quyết 05 Của Đảng Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Họp Liên Ngành Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Hội Nghị Trực Tuyến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/nq
 • Thống Đốc Lê Minh Hưng Báo Cáo Gì Với Quốc Hội Về Nợ Xấu?
 • Toàn văn Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2022; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Căn cứ kết luận phiên họp ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3546/TB-TTKQH ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Tổng Thư ký Quốc hội; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2344/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2022,

  CHÍNH PHỦ

  QUYẾT NGHỊ:

  Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các nước, đối tác lớn của nước ta. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn và tình hình có thể phức tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài.

  I. NGUYÊN TẮC

  Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

  1. Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

  2. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

  3. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

  4. Ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách tại Nghị quyết này.

  a) Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 50% tự bảo đảm kinh phí thực hiện. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc:

  – 70% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên.

  – 50% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên).

  – 30% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

  II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

  b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

  1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 và không quá 3 tháng.

  2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

  3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

  4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022.

  5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và được chi trả một lần.

  6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và được chi trả một lần.

  III. CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC

  7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và được chi trả một lần.

  1. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  2. Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

  1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

  d) Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

  2. Bộ Tài chính:

  a) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chế độ quy định tại điểm 2, 3 Mục II Nghị quyết này.

  b) Bảo đảm nguồn ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này.

  3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

  b) Được phép sử dụng khoản dự phòng rủi ro trích lập từ nguồn chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xử lý đối với khoản nợ tái cấp vốn tại Nghị quyết này phát sinh quá hạn từ 3 năm trở lên.

  5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  a) Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương theo quy định tại Mục I Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

  c) Căn cứ Nghị quyết này, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bố trí nguồn lực kịp thời hỗ trợ đối tượng quy định tại điểm 4 Mục II.

  6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này.

  8. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này./

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vamc: Thu Hồi Nợ Tăng 1,5 Lần Từ Khi Có Nghị Quyết 42
 • Hôm Nay, Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Chính Thức Có Hiệu Lực
 • Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020
 • Chính Sách Mới Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Những Điểm Nhấn Của Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu Của Tổ Chức Tín Dụng
 • Thanh Hoá Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Để Được Hưởng Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42
 • 01 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058: Bước Đột Phá Trong Xử Lý Nợ Xấu
 • Hội Nghị Trực Tuyến Sơ Kết 2 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42/2017/qh14 Và Quyết Định 1058/qđ
 • Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058 Góp Phần Quan Trọng Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Và Giảm Tỷ Lệ Nợ Xấu
 • Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ: Ngành Ngân Hàng Đã Nỗ Lực, Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058
 • Chiều ngày 30/4, trao đổi với PV báo Dân Sinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá Trịnh Ngọc Dũng cho biết, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, nhất là 3 nhóm đối tượng, gồm: người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

  Được biết, ngay từ khi có hướng dẫn thực hiện NQ 42, Thanh Hoá đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đối tượng thuộc diện thụ hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

  Tỉnh Thanh Hoá cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành của tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị, đảm bảo có sự phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

  Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia theo danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Đây là nhóm đối tượng có thể triển khai hỗ trợ trước 10/5/2020.

  Xác định hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá đã tham mưu với UBND tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai rà soát và thống kê các đối tượng để hỗ trợ kịp thời trước ngày 10/5/2020.

  “Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Thanh Hoá đã triển khai thực hiện rà soát kỹ đối tượng, không để trùng lặp đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo công khai và minh bạch, tăng cường sự kiểm tra giám sát, đôn đốc không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí…” – Giám đốc Trịnh Ngọc Dũng nhấn mạnh.

  Trong đại dịch “Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau”

  Là một trong những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ từ nghị quyết của Chính phủ, ông Hoàng Văn Sơn, thương binh 2/4 ở Ngô Quyền, phường Điện Biên TP Thanh Hoá cho biết: “Tôi được trưởng phố thông báo về Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ, NQ 42 là một chính sách đầy nhân văn, thể hiện sự chăm lo kịp thời đối với những người yếu thế trong xã hội. Khoản hỗ trợ trong 3 tháng góp phần giúp các gia đình có công với cách mạng vượt qua khó khăn. Qua đó, mỗi người dân tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm hơn nữa và luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19…”.

  Hay bà Lê Thị Thuỷ 58 tuổi – là lao động bán hàng rong tại phố Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cho biết: “Tôi bán bánh khoai hàng rong ngoài đường, cuộc sống mưu sinh kiếm miếng ăn hàng ngày, trong những ngày cả nước phòng chống dịch COVID- 19, gánh hàng rong của tôi phải nghỉ ở nhà, các con tôi lao động bốc vác cũng không có việc làm. Nghe trưởng phố thông báo về NQ 42 của Chính phủ, của Nhà nước và ghi danh sách những lao động mất việc của gia đình, chúng tôi rất xúc động trước quyết sách hỗ trợ của Chính phủ, của Đảng, của Nhà nước đối với người dân lao động”.

  “Tôi rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người nghèo trong đợt dịch bệnh này. Bên cạnh đó, thời gian qua, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương phường Điện Biên cũng luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi phòng, chống dịch bệnh. Thật may mắn, trong đại dịch, chúng tôi không bị bỏ lại phía sau…” – bà Lê Thị Thuỷ phấn khởi cho biết.

  Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm: Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được ban hành thời điểm này là vô cùng kịp thời, có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. Trong tình hình khó khăn chung, số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là nỗ lực của Chính phủ nhằm chia sẻ, động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

  “Hiện tại, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, ngày 30/4/2020 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch số 99/KH-UBND về Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ động phối hợp chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thực hiện ngay gói hỗ trợ sau dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5” – Phó Chủ tịch Mai Xuân Liêm cho biết thêm.

  Thu Hương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Theo Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ: Chặt Chẽ, Chính Xác, Kịp Thời
 • Triển Khai Gói An Sinh Xã Hội Cần Linh Hoạt, Phù Hợp Với Đặc Thù Địa Phương
 • Hà Nội Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội: Kịp Thời, Đúng Đối Tượng!
 • Ubnd Xã Quế Long Long Trọng Tổ Chức Lễ Công Bố Nghị Quyết 42/nq
 • Thu Giữ Tài Sản Thế Chấp Của Ngân Hàng Theo Nghị Quyết 42/2017/qh14
 • 14 Mẫu Để Nhận Hỗ Trợ Covid 19 Theo Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đà Nẵng Bắt Đầu Chi Tiền Hỗ Trợ Covid
 • Đề Cương Giới Thiệu Nghị Quyết Số 42/nq
 • Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ Về Các Biện Pháp Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid
 • Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết 42: Thay Đổi Nhận Thức Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42
 • MẪU 1: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố……………..

  1. Tên doanh nghiệp:
  2. Mã số doanh nghiệp:
  3. Địa chỉ:
  4. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm) .)

  1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;
  2. Bản sao Báo cáo tài chính năm 2022, quý I năm 2022 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………

  1. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH
  2. Tên hộ kinh doanh: …………………………………………………………………..
  3. Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………
  4. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………
  5. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………………………..
  6. Họ và tên: …………………… Ngày….tháng….năm sinh: ………………………..
  7. Dân tộc: ………………………….. Giới tính: ……………………………………….
  8. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ………………….

  Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp ………………………………………………………..

  1. Số điện thoại: ………………………… Địa chỉ email (nếu có) …………………..
  2. Nơi ở hiện nay (1): …………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………….

  Kể từ ngày …../…../……. đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …….. triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……… xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

  Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

  □ Tài khoản (Tên tài khoản……. Số tài khoản tại ngân hàng: ………)

  □ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

  Gửi kèm theo ĐơnMẪU 03: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dành cho người lao động bị chm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) là Bản sao Thông o nộp thuế theo Mu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

  □ Trực tiếp

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..

  1. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………
  2. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….
  3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

  Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

   Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

  Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

  Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

  1. Bản sao một trong các giấy tờ sau: MẪU 04: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tht nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị. Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

  1. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
  2. Ngày ……/……/2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
  3. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……… đồng/tháng
  4. Số sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

  Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do: …………………

  1. Công việc chính: ……………………………………………………………….
  2. Thu nhập hiện nay: …………………… đồng/tháng

  Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

  Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

  □ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

  □ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

  □ Trực tiếp

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  III. THÔNG TIN V TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)…………

  1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
  2. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………
  3. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….
  4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

  Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

   Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

  Ghi chú:

  Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

  Ghi chú:

  Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

  Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

  1. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM
  2. Công việc chính 1:

  □ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

  □ Thu gom rác, phế liệu

  □ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa

  UBND TỈNH/THÀNH PHỐ… DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 Ghi chú:

  □ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

  □ Bán lẻ vé số lưu động

  □ Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe

  1. Nơi làm việc 2:
  2. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……………. đồng/tháng
  1. Công việc chính: …………………………………………………………………………….
  2. Thu nhập hiện nay: ……………………….. đồng/tháng.

  Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

  Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

  □ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

  □ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

  □ Trực tiếp

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động
  2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh
  1. Ghi số thứ tự từ 1 đến hết
  2. Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

  3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

  1. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân
  2. Ghi chi tiết địa chỉ của đối tượng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  7 – 8. Ghi loại đối tượng theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh…

   Ghi rõ trùng đối tượng NCC với các đối tượng hỗ trợ khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  MẪU 06: DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

  1. Ghi số thứ tự từ 1 đến hết
  2. Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

  3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

  1. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân
  2. Ghi chi tiết địa chỉ của đối tượng

  7 – 8. Ghi loại đối tượng theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh…

  1. Ghi rõ trùng đối tượng NCC với các đối tượng khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  2. Ghi tổng số tiền nhận theo quy định
  3. Ký ghi rõ họ tên; trong trường hợp người nhà nhận thay thì ghi rõ họ và tên người nhận, quan hệ với người được nhận hỗ trợ
  4. Ghi rõ trong trường hợp đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ

  Tỉnh……………………

  Huyện…………………

  Xã…………………………

  Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh và phải xác định rõ họ và tên của chủ hộ, các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ nghèo.

  Tỉnh……………………

  Huyện…………………

  Xã…………………………

  Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh và phải xác định rõ họ và tên của chủ hộ, các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ cận nghèo.

  Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh.

  MẪU 11: ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VN Đ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………..

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân1: ………………………..
  2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….
  3. Điện thoại: ………………………………………………………………………………….
  4. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
  5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………….

  Do…………………………………….. Cấp ngày ……………………………………………

  1. Quyết định thành lập số2: …………………………………………………………………
  2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3 số: ……………………………………….

  Do……………………………………. Cấp ngày ……………………………………………

  1. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4 số: ……………

   thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) …………………………………………………………

  2. Họ và tên người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………

  – Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………

  – Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ……………………………………………

   Giấy ủy quyền số …………… ngày ………/……/………của ……………………….

  …………………………………………………………………………………………………..

  1. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: …………………………………………………………
  2. Các hồ sơ kèm theo:
  3. a) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).
  4. b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.
  5. c) Bản sao báo cáo tài chính năm 2022, quý I năm 2022 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).
  6. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
  7. Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2022

  – Năm 2022:

  + Tổng doanh thu: ……………………………………………………………….. đồng

  + Tổng chi phí: …………………………………………………………………… đồng

  + Thuế: ……………………………………………………………………………. đồng

  + Lợi nhuận: ……………………………………………………………………… đồng

  – 3 tháng đầu năm 2022:

  + Tổng doanh thu: ……………………………………………………………….. đồng

  + Tổng chi phí: …………………………………………………………………… đồng

  + Thuế: ……………………………………………………………………………. đồng

  MẪU 12: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 Tháng …/2020 Địa chỉ: DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIU KIỆN VAY VN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC THÁNG …/2020 (Ban hành kèm theo ………………...) Tổng số lao động thường xuyên tại doanh nghiệp: Tng s lao động bị ngừng việc:

  + Lợi nhuận: ……………………………………………………………………… đồng

  – Thời điểm 31/12/2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

  – Tổng số lao động: …………………….người. Trong đó, số lao động đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: chúng tôi động.

  – Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng số lao động.

  – Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong đó:

  + Tiền lương đã trả: …………………..đồng.

  + Tiền lương chưa trả: ……………….đồng.

  Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. Chúng tôi có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc trong tháng ……/2020.

  Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng … năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc …………………………………………………………………………,

  Đề nghị Ủy ban nhân dân …………………. xác nhận cho ………………… là đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

  – Chúng tôi cam kết:

  + Chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp trên.

  + Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

  1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh

  2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài

  4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định

  MẪU 14:

  ===================================================

  Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như:

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ – KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

  Địa chỉ: Số 12, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

  Email: support@ketoanthuehanoi.vn

  Điện thoại: 0902483186

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid
 • Triển Khai Nghị Quyết 42 Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu
 • Thủ Tướng Ký Nghị Quyết Thông Qua Gói An Sinh Xã Hội 62.000 Tỷ Đồng
 • Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Báo Cáo Về Việc Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Tại Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Trợ Cấp Khó Khăn Do Covid
 • Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Xuất Sửa Đổi Nghị Quyết 42, Giải Quyết Dứt Điểm Nợ Xấu
 • Phó Thống Đốc Nguyễn Kim Anh Làm Việc Với Các Tctd Về Kết Quả Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Kết Quả Triển Khai Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42/nq
 • Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42/nq
 • Đẩy Mạnh Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 45
 • Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định, đẩy mạnh mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ chi trả nguồn hỗ trợ cho các đối tượng.

  Theo báo của UBND tỉnh, đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh đã chi trả hỗ trợ hơn 115,6 tỷ đồng cho 94.440 đối tượng thuộc các nhóm: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Việc chi trả cho các nhóm đối tượng này bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

  Chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ ở Tam Đảo

  Trên cơ sở danh sách tổng hợp, kết quả thẩm định và tờ trình của UBND các huyện, thành phố, tháng 6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của thành phố Phúc Yên và các huyện: Lập Thạch, Yên Lạc với tổng số tiền trên 295,8 triệu đồng.

  Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời gói hỗ trợ của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đến người dân, nhất là các doanh nghiệp để người sử dụng lao động chủ động rà soát, xác định và lập hồ sơ hỗ trợ người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc triển khai rà soát, thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các nhóm đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ, bảo đảm việc chi trả đúng người, đúng quy định, công khai, minh bạch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tctd
 • Cần Thơ: Gần 120.000 Đối Tượng Được Hỗ Trợ Covid
 • Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết 42/nq
 • Thông Báo Thu Giữ Tài Sản Bảo Đảm Để Xử Lý Thu Hồi Nợ Khách Hàng
 • Đề Xuất Đưa Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tự Do Vào Danh Sách Hỗ Trợ Từ Gói 62.000 Tỉ Đồng
 • Hội Nghị Trực Tuyến Hướng Dẫn Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ Và Quyết Định Số 15 Của Thủ Tướng Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghệ An Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ: Không Để Xảy Ra Tình Trạng Lợi Dụng, Trục Lợi Chính Sách
 • Nghị Quyết 42 Đã Hỗ Trợ Tích Cực Cho Xử Lý Nợ Xấu
 • Giao Dịch Dân Sự Về Nhà Ở Được Xác Lập Trước Ngày 1 Tháng 7 Năm 1991
 • Hướng Dẫn Áp Dụng Nghị Quyết 58/1998/nq
 • Nghị Quyết Số 58 Của Chính Phủ Về Việc Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính
 • Sáng ngày 13/5, UBMTTQVN tỉnh sóc Trăng tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Đồng chí Dương Sà Kha Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Tú có đồng chí Lê Hoàng Điệt, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy, các đoàn thể chính trị – xã hội huyện, UBMTTQVN các xã-thị trấn, ban công tác mặt trận các ấp.

  Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn. Trên cở sở đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42; Quyết định số 15 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

  Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe UBMTTQVN tỉnh triển khai hướng dẫn số 09 giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15. Theo đó, giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Giám sát việc hổ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm, tạm ngừng kinh doanh từ 1 tháng 04; Giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Đối tượng bảo trợ xã hội; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngưng việc đối với người lao động. Qua đó, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội.

  Trên cơ sở đó, UBMTTQVN các cấp chọn các nội dung và quyết định thành lập đoàn giám sát theo các nhóm đối tượng được hỗ trợ. Phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân; đảm bảo tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, thiếu công khai, minh bạch và các biểu hiện lợi dụng, trục lợi chính sách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Nhận Trợ Cấp Theo Nghị Quyết 42 Cho Doanh Nghiệp, Người Lao Động
 • Nghị Quyết 41/2017/qh14 Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 100/2015/qh13 Được Sửa Đổi Tại 12/2017/qh14
 • Nhiều Địa Phương Đã Chi Trả Hỗ Trợ Người Dân Theo Nghị Quyết 42/nq
 • Hà Trung Hoàn Thành Việc Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Ubmttq Tỉnh Giám Sát Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Tại Hương Sơn.
 • Ubmttq Tỉnh Giám Sát Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Tại Hương Sơn.

  --- Bài mới hơn ---

 • Hà Trung Hoàn Thành Việc Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Nhiều Địa Phương Đã Chi Trả Hỗ Trợ Người Dân Theo Nghị Quyết 42/nq
 • Nghị Quyết 41/2017/qh14 Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 100/2015/qh13 Được Sửa Đổi Tại 12/2017/qh14
 • Hồ Sơ Nhận Trợ Cấp Theo Nghị Quyết 42 Cho Doanh Nghiệp, Người Lao Động
 • Hội Nghị Trực Tuyến Hướng Dẫn Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ Và Quyết Định Số 15 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Toàn cảnh hội nghị

  Đoàn công tác đã đi kiểm tra, giám sát thực tế tình hình rà soát, niêm yết danh sách và chi trả chính sách tại một số xã, thị trấn trên đị bàn huyện Hương Sơn. Thực hiện Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ; trong thời gia qua huyện Hương Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, phòng ban ngành và địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; đến nay toàn huyện đã tiến hành rà soát và chi trả được 15.296 người. Trong đó đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ câp hàng tháng là 3.297 người; 4.622 hưởng bảo trợ xã hội; 1.759 hộ nghèo; 5.618 hộ cận nghèo. Hiện nay, huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, lập danh sách các nhóm thuộc diện hỗ trợ bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ và được niêm yết công khai tại các xã, thị trấn…

  Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch UBMTTQ huyện báo cáo về công tác thực hiện Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ

  Qua kiểm tra thực tế và làm việc với huyện, các thành viên trong đoàn giám sát đã ghi nhận huyên Hương Sơn đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 42 của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19; đồng thời chia sẽ những khó khăn của huyện trong việc rà soát các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ của Nghị quyết….gồm; đối tượng lao động tạm hoãn hợp đồng, hoặc nghĩ việc; hộ kinh doanh có đóng thuế dưới 100 triệu; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc; Người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động….

  Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thuỷ – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

  Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thuỷ – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của huyện Hương Sơn đã chủ động trong quá trình triển khai, cụ thể hóa các nội dung, chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ; đồng thời đồng chí cũng đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rải, động viên, phân tích để người dân hiễu rõ đối tượng được hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở để giải đáp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của người dân; tiến hành giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị, bảo đảm để việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến kiến nghị của huyện để báo cáo lên cấp trên giải quyết.

  Thế Tuấn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ, Thủ Tục Để Nlđ Nhận Tiền Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42
 • 6 Ngân Hàng Được Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42
 • Thống Đốc Lê Minh Hưng Báo Cáo Gì Với Quốc Hội Về Nợ Xấu?
 • Hội Nghị Trực Tuyến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/nq
 • Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Tăng Cường Vai Trò Giám Sát Của Mttq Trong Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mttq Tỉnh Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết 42/nq
 • Kiểm Tra, Giám Sát Chi Trả Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42/nq
 • Ủy Ban Mttq Hà Tĩnh Thành Lập 2 Đoàn Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ
 • Ủy Ban Mttq Việt Nam Các Cấp:tăng Cường Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ
 • Tài Sản Bảo Đảm Đầu Tiên Bị Thu Giữ Theo Nghị Quyết 42
 • Ngày 9-5, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.

  Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình rà soát, niêm yết danh sách và chi trả chính sách tại thôn 4, xã Quang Trung và phố 4, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn); làng Trang Các, tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung và thôn Ngọc Sương, xã Hà Bình (huyện Hà Trung).

  Theo kết quả rà soát bước đầu, thị xã Bỉm Sơn có 3.596 người thuộc đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo; huyện Hà Trung có 10.927 người có công với cách mạng, người bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Bắt đầu từ ngày 8-5, các địa phương đã tiến hành chi trả cho nhóm đối tượng này.

  Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, MTTQ thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời triển khai việc giám sát nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

  Hiện nay các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát đối tượng lao động tự do; đồng thời đề xuất Nhà nước có hỗ trợ cho đối tượng thanh niên xung phong, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm như nhóm đối tượng làm nghề cắt tóc, gội đầu, xây dựng, xe 4 bánh ngừng hoạt động.

  Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của MTTQ thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung trong quá trình triển khai, cụ thể hóa các nội dung, chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ; đồng thời đề nghị MTTQ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, động viên, phân tích để nhân dân chia sẻ khó khăn với Nhà nước, với tỉnh để những người dân không bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 tự nguyện nhường phần hỗ trợ này cho các đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

  Các nội dung công việc tiếp theo, đề nghị MTTQ các địa phương xúc tiến theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, trong đó chú trọng dành thời gian cao điểm cho công tác chi trả. Trước mắt, thời gian từ nay đến ngày 14-5, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở để giải đáp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của người dân; từ ngày 15-5 sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị, bảo đảm để việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

  Phan Nga

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Thu Giữ Tài Sản Đảm Bảo
 • Vamc Tiến Hành Thu Giữ Tài Sản Bảo Đảm Đầu Tiên Theo Nghị Quyết 42
 • Vamc Thu Giữ Tài Sản Bảo Đảm Đầu Tiên Theo Nghị Quyết 42
 • Đề Xuất Sửa Đổi Một Số Nội Dung Nghị Quyết 42 Nq
 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 42
 • Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Theo Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ: Chặt Chẽ, Chính Xác, Kịp Thời

  --- Bài mới hơn ---

 • Thanh Hoá Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ
 • Hồ Sơ Để Được Hưởng Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42
 • 01 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058: Bước Đột Phá Trong Xử Lý Nợ Xấu
 • Hội Nghị Trực Tuyến Sơ Kết 2 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42/2017/qh14 Và Quyết Định 1058/qđ
 • Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058 Góp Phần Quan Trọng Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Và Giảm Tỷ Lệ Nợ Xấu
 • Sở LĐ-TB&XH cho biết, theo ước tính, toàn tỉnh cần trên 345 tỷ đồng hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Trong đó, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có 51.106 khẩu, dự kiến được hỗ trợ 38,229 tỷ đồng (mức hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng, hỗ trợ 3 tháng, từ tháng 4 – 6/2020); đối tượng người có công 9.526 người, dự kiến được hỗ trợ 13,584 tỷ đồng (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ 3 tháng, từ tháng 4 – 6/2020); đối tượng bảo trợ xã hội có 28.685 người, dự kiến được hỗ trợ 40,297 tỷ đồng (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ 3 tháng, từ tháng 4 – 6/2020). Tổng số tiền hỗ trợ các nhóm đối tượng trên là 92,211 tỷ đồng. Đối với vấn đề kinh phí hỗ trợ 4 nhóm đối tượng này, Sở Tài chính cho biết trên cơ sở tự cân đối các nguồn của tỉnh, hiện đơn vị đã dự trù khoảng 100 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ ngay cho người dân.

  Riêng với nhóm đối tượng lao động bị ngừng việc, mất việc làm theo thống kê có 69.226 lao động, kinh phí dự kiến hỗ trợ khoảng 253,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành LĐ-TB&XH sẽ tiến hành thống kê, rà soát lại cụ thể từng trường hợp, chỉ hỗ trợ người lao động trong thời gian bị mất việc, ngừng việc do dịch bệnh, không hỗ trợ đối với thời gian đã có việc làm mới.

  Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị triển khai hỗ trợ các đối tượng đang được các địa phương sẵn sàng thực hiện với tinh thần cao nhất.

  Tính đến hiện tại, các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác rà soát, thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đơn cử, tính đến ngày 5/5/2020, huyện Vĩnh Lợi có 23.748 người thuộc diện nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Trong đó, người nghèo là 1.512 người, cận nghèo 6.231 người, người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.208 người và 3.262 người thuộc diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng. Dự kiến 4 đối tượng trên sẽ được nhận hỗ trợ 12.512.250.000 đồng.

  Ông Trần Thanh Hon, Chủ tịch UBND xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân), cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của các cấp về việc triển khai hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, đến thời điểm này địa phương đã hoàn tất công tác rà soát, thống kê các đối tượng được thụ hưởng. Chúng tôi cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và lập kế hoạch để triển khai thực hiện”.

  TRIỂN KHAI NHANH, CHẶT CHẼ, CHÍNH XÁC

  Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh – Dương Thành Trung chỉ đạo: “Các ngành, các địa phương phải tiến hành triển khai nhanh, chặt chẽ, chính xác, kịp thời gói an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Vì trong thời điểm người dân gặp khó khăn như hiện nay do ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất, lao động, nếu chúng ta tiến hành hỗ trợ chậm, không kịp lúc thì sẽ mất hết ý nghĩa. Quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn nếu có xảy ra sai sót, trục lợi trong quá trình triển khai hỗ trợ người dân. Nếu cần thiết có thể xem xét xử lý hình sự những tập thể, cá nhân vi phạm”.

  Có thể nói, việc triển khai hỗ trợ gói an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là một chính sách mang tính nhân văn rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với người dân. Đặc biệt là các đối tượng: người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… Vì thế, việc triển khai nhanh, đúng đối tượng chính sách này trên địa bàn tỉnh là việc làm vô cùng ý nghĩa, cần được thực hiện ngay, không thể chần chừ, chờ xin ý kiến. Vì nó sẽ giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

  CHÂU KHÁNH

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lâm Thị Sang: Ưu tiên hỗ trợ trước cho 4 nhóm đối tượng

  Trước nhất là ưu tiên 4 nhóm đối tượng: người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng hỗ trợ trước khi có nguồn kinh phí. Chậm nhất là ngày 10/5/2020 phải tiến hành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương phải tiếp tục tổ chức vận động, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… để người dân vượt qua khó khăn.

  C.K

  Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi: Thực hiện Nghị quyết 42 đảm bảo khách quan, đúng đối tượng

  Theo đó, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ. Các xã, thị trấn cũng đã thành lập các tổ công tác để tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ và niêm yết tại trụ sở ấp, UBND xã, thị trấn để MTTQ và Nhân dân tham gia giám sát. Quyết tâm của huyện là thực hiện việc hỗ trợ kịp thời, khách quan, minh bạch, đúng đối tượng và không để xảy ra hành vi trục lợi chính sách trên địa bàn huyện.

  X.T

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Gói An Sinh Xã Hội Cần Linh Hoạt, Phù Hợp Với Đặc Thù Địa Phương
 • Hà Nội Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội: Kịp Thời, Đúng Đối Tượng!
 • Ubnd Xã Quế Long Long Trọng Tổ Chức Lễ Công Bố Nghị Quyết 42/nq
 • Thu Giữ Tài Sản Thế Chấp Của Ngân Hàng Theo Nghị Quyết 42/2017/qh14
 • Vamc Bắt Đầu Xử Lý Nợ Theo Nghị Quyết 42: Sài Gòn One Tower Bị Thu Giữ Tài Sản Đảm Bảo
 • Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Động, Trách Nhiệm Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết 50
 • Kỷ Nguyên Mới Trong Thu Hút Fdi Vào Việt Nam
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 50
 • Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 40 Của Bộ Chính Trị Năm 2004, Download Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Nq/tw 20-7-2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 50 Về Thu Hút Vốn Fdi: Đã Hết Thời “đói… Chỉ Cần Cái Ăn”
 • Bộ Chính Trị Chính Thức Ban Hành Nghị Quyết Về Fdi
 • Giải Quyết Vướng Mắc Quá Trình Thực Hiện Cải Tạo, Nâng Cấp Đường, Ngõ Theo Nghị Quyết Số 05/2018/nq
 • 8 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khoá 12 Của Đảng Viên
 • Hớn Quản Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100