Nghị Quyết 6B/Nq-Bch Chỉ Thị 03/Ct-Tlđ / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết 6B Nq Bch Chỉ Thị 03 Ct Tlđ

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Quyết Định, Nghị Quyết Giải Quyết Nợ Xấu, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii),

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

Long An Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03

Ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2020).

Đến dự hội nghị có ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; đại diện lãnh đạo tỉnh và các ban ngành tỉnh Long An cùng gần 100 cán bộ công đoàn, nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong tỉnh.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Quí – đánh giá, Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN đã đi vào thực tế đời sống phong trào công đoàn và nữ CNVCLĐ, tạo bước chuyển biến quan trọng để nữ cán bộ công đoàn và CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Việc thực hiện sâu rộng Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 còn giúp nữ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tổ chức, sắp xếp gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Các tham luận trình bày tại hội nghị cho thấy, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thật sự là động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nữ CNVCLĐ vừa là người lao động xã hội, vừa giữ vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Nhiều CĐCS ở công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học đã triển khai sáng tạo Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, tạo môi trường thuận lợi cho nữ CNVCLĐ phấn đấu vươn lên trong công việc, cuộc sống; giúp công đoàn viên nữ khắc phục khó khăn mang tính đặc thù của nữ giới như thai sản, nuôi con nhỏ, sức khỏe kém…; nhiều cán bộ công đoàn nữ và nữ CNVCLĐ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan vừa thực hiện tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Tại Hội nghị, để ghi nhận thành tích thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 trong hệ thống Công đoàn tỉnh Long An, Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua cho 2 tập thể (LĐLĐ tỉnh Long An và Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An) và Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân. LĐLĐ tỉnh Long An tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen cho 32 tập thể, 72 cá nhân.

Tổng Kết 10 Năm Nghị Quyết 6B/Nq

Sáng ngày 23/6/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đ/c Đặng Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ

Tại Hội nghị đ/c Đặng Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời đưa ra phương hướng trong thời gian tới để các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện.

Trong 10 năm qua, Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Tổng Liên đoàn tặng Cờ cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 17 lượt tập thể, 18 lượt cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ cho 03 tập thể và Bằng khen cho 275 lượt tập thể, 389 lượt cá nhân; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm đều tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào này.

Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ có 02 chị được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Cờ cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 30 cá nhân.

Đ/c Đặng Thị Thanh Hoa trao tặng Cờ cho LĐLĐ Phan Thiết và Bằng khen cho chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May Phú Long (ngoài cùng bên trái) và chị Trần Hồng Hà, Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận (ngoài cùng bên phải)

Các Cấp Công Đoàn Đạt Được Nhiều Chỉ Tiêu Đề Ra Tại Nghị Quyết 6B/Nq

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 25/6, đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam (2010 – 2020) của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hiện quản lý, chỉ đạo trực tiếp 10 LĐLĐ huyện, thành phố, 5 công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh với tổng số 235.237 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Trong đó lao động nữ là 162.791 người (tăng 111.033 người) so với năm 2010, chiếm 69,2%.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, hầu hết nữ CNVCLĐ có việc làm ổn định, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện, các quy định về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Thu nhập bình quân từ 5,5 – 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Các đơn vị có thành tích tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác nữ công.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp LĐLĐ tỉnh đã nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đồng thời tăng cường vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Các cấp công đoàn đã tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi cho lao động nữ. Tính đến tháng 5/2020, toàn tỉnh có 125.389 nữ công nhân lao động trong doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn được tham gia ký kết hợp đồng lao động. Có 484/586 doanh nghiệp thực hiện ký kết TƯLĐTT có lợi hơn so với luật như khi vợ sinh con, ngoài những ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định thì người chồng còn được nghỉ thêm 2 – 3 ngày để chăm sóc vợ; nhiều công đoàn cơ sở đã ký kết bổ sung bữa ăn ca hoặc tăng chế độ ăn ca dành cho những nữ công nhân mang thai; hỗ trợ gửi trẻ cho lao động nữ nuôi con nhỏ từ 50.000 – 200.000 đồng/tháng/cháu…

Các đơn vị, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Vấn đề trường, lớp mầm non cho con công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất được LĐLĐ tỉnh tích cực phối hợp chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2010 – 2020, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 6b/NQ-BCH đề ra. Một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh tại Kết luận 147/KL-TLĐ theo quy định của Tổng Liên đoàn được các cấp công đoàn tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện. Mặc dù có không ít khó khăn nhưng Nghị quyết 6b/NQ-BCH đã từng bước đi vào cuộc sống. Các chỉ tiêu khó như về số lượng, chất lượng TƯLĐTT, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn đã được LĐLĐ tỉnh thực hiện đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã động viên chị em phụ nữ nỗ lực phấn đấu, không ngừng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp công đoàn cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, đơn vị, doanh nghiệp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ, qua đó đã nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức xã hội cho nữ CNVCLĐ.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam (2010 – 2020), đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Yên, đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ: Để công tác nữ công đi vào đời sống, thiết thực với lao động nữ, LĐLĐ tỉnh đã tập trung đưa các nội dung chăm lo cải thiện đời sống người lao động (NLĐ) vào TƯLĐTT với các điều khoản về ăn ca, bổ sung chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe cho NLĐ, cải thiện môi trường làm mát nhà xưởng.

LĐLĐ huyện luôn lắng nghe, nắm bắt tình hình CNVCLĐ, nhất là những khó khăn vướng mắc của công nhân lao động thông qua hình thức trực tiếp, điện thoại… Từ đó có nhiều giải pháp chăm lo, đáp ứng nguyện vọng của lao động nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Sâm – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạng Giang, Trưởng Ban Nữ công cho biết: “Công tác nữ công trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ tuyên truyền các vấn đề giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe… cho nữ giới mà còn nên hướng về cả nam giới mới đạt kết quả tốt”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác nữ công của các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang: “Phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà đã đi vào đời sống nữ công nhân trong doanh nghiệp, tạo động lực cho nữ công nhân tự tin phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt hơn vai trò của mình đối với xã hội và gia đình.

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế với các Hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam ký kết như CPTPP, tổ chức Công đoàn sẽ cần nâng cao năng lực chăm lo, đại diện, bảo vệ NLĐ cũng như thực sự là cầu nối giữa NLĐ với người sử dụng lao động trong doanh nghiệp.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều công nghệ mới. NLĐ cần đổi mới, nâng cao tay nghề để đáp ứng trang thiết bị hiện đại. Do đó, công đoàn cần hết sức tích cực tham gia với Đảng ủy, chính quyền đào tạo nâng cao tay nghề để NLĐ đáp ứng được sự thay đổi của thời đại”.

Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn trao 1 Cờ thi đua xuất sắc và 2 Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong giai đoạn vừa qua.

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 25/6

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 25/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt 9,5 triệu người với gần 484 …

Xóm trọ công nhân giữa những ngày nóng như đổ lửa của Hà Nội

11h trưa, chiếc bếp gas trước cửa phòng trọ được anh Chuẩn bật lên. Đặt lên đó xoong nước rồi quanh quẩn đi lại chờ …

Công nhân PouYuen mất việc là mẹ đơn thân “sắp tới rất khó khăn nhưng cố gắng vì con”

Chị Phùng Thị Tình (31 tuổi, quê Nghệ An) là 1 trong 2.786 công nhân được Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Công ty PouYuen …