Nghị Quyết 6B Nq Bch Chỉ Thị 03 Ct Tlđ

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2024 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2024, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2024, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2024, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2024, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2024, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2024, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Quyết Định, Nghị Quyết Giải Quyết Nợ Xấu, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii),

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2024 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2024, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2024, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2024, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2024, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2024, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/Nqtlđ Và Chỉ Thị 03/Ct

Ngày 02/7, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQTLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 214.000 CNVCLĐ, tỷ lệ nữ chiếm khoảng 62%, đang làm việc trong các ngành, nghề, các thành phần kinh tế. Trong đó, ở một số ngành nghề lao động nữ chiếm tỷ lệ khá cao như: Công Thương chiếm 87 %,  Sam Sung Thái Nguyên 75%, Y tế chiếm 71,3 %; Giáo dục & Đào tạo chiếm 70 %;… Đại đa số nữ CNVCLĐ luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự điều hành của các cấp chính quyền, khắc phục khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất và công tác; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy năng lực trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn phát động, qua đó đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 10 năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 10.234 với trên 501.645 lượt người tham gia; Tuyên truyền Đề án 343 về “Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” được 3.582 cuộc với 120.785 lượt người tham gia; tổ chức 2045 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà đồng thời đảm trách tốt công tác xã hội. Các cấp công đoàn đã tổ chức được trên 2000 cuộc kiểm tra và phối hợp kiểm tra về các chế độ chính sách lao động nữ. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các chế độ ưu đãi đối với lao động nữ, trên 90% thực hiện việc cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động; đầu tư xây dựng, trang bị công nghệ mới; 50% đơn vị doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ, nhà ở, trợ cấp đời sống cho người lao động. Lắp đặt 92 ca bin vắt, trữ sữa. Nâng cao chất lượng bản thỏa ước lao động tập thể để có nhưng nội dung cao hơn luật về chế độ chính sách đối với lao động nữ đồng thời tổ chức thăm hỏi tặng quà, xây dựng nhà MACĐ, vay vốn phát triển kinh tế gia đình…

Công tác kiện toàn và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng được quan tâm. 100% CĐCS hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công; CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt 89,8%. Ban Nữ công quần chúng tại các cấp công đoàn đã phát huy và thể hiện được vai trò trong hoạt động công đoàn tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ nữ công để nâng cao chất lượng tham mưu cho ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn trong chỉ đạo phong trào phù hợp với tình hình thực tế của nữ CNVCLĐ. Tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp tỉnh Thái Nguyên khóa XV, XVI chiếm trên 40%; trong đó tỷ lệ nữ giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch chiếm 58%. Nữ tham gia ở vị trí lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt 61%.

Đối với Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động; Các cấp công đoàn đã căn cứ vào điều kiện thực tế để triển khai như: công đoàn Viên Chức gắn nội dung với phong trào thi đua người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, công đoàn Y tế với “ Thực hiện tốt 12 điều y đức”; Công đoàn giáo dục “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”… đã tạo sân chơi bổ ích đối với nữ CNVCLĐ, giúp lao động nữ nâng cao trình độ, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù ở bất kỳ cương vị nào. Hàng năm, có trên 90% chị đăng ký thực hiện phong trào, có trên 80% chị được công nhận danh hiệu, nhiều chị được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn khen thưởng. 

Trong 10 năm qua. Các cấp Công đoàn đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 10.710 tập thể, cá nhân. Tại hội nghị, 35 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh và khen thưởng.   

Kim Ngân 

Hướng Dẫn Sơ Kết Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03

LĐLĐ HUYỆN TÂN CHÂU CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số: 21 /CĐGDV/v sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 11 tháng 03 năm 2024

Kính gởi: Công đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ công văn 134/LĐLĐ ngày 4/3/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2024). Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục huyện đề nghị các công đoàn cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện một số nội dung sau:1. Tổ chức sơ kết 5 năm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010. Đánh giá sơ kết cần nêu được những nét mới, sáng tạo và hạn chế, bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị và đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (kèm đề cương)2. Tổ chức bình xét khen thưởng chuyên đề nữ 02 giỏi giai đoạn (từ 2010-2024). (kèm theo tiêu chuẩn xét khen thưởng)Trên cơ sở đề nghị của công đoàn cơ sở, CĐGD huyện chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.3. Thời gian hoàn thành: từ nay đến ngày 20/4/2024.Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 và gởi báo cáo sơ kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề nữ 02 giỏi giai đoạn (2010-2024) về công đoàn giáo dục huyện để tổng hợp báo cáo LĐLĐ huyện theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận: – CĐGD tỉnh (bc);– Ban nữ công LĐLĐ huyện (bc);– Chi ủy PGD (bc);– CĐCS ( th/h);– Lưu: CĐGD. TM. BAN THƯỜNG VỤP.CHỦ TỊCH(Đã kí)

Lê Thị Mỹ Ngọc

TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG KÈM THEO CÔNG VĂNCá nhân – Hàng năm có đăng ký nữ hai giỏi và được xét công nhận nữ 2 giỏi do CĐCS xét công nhận.– Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động nữ công của tổ chức Công đoàn và của đơn vị.+ Thực hiện tốt chính sách Dân số – kế hoạch hoá gia đình, trong gia đình không có người vướng vào các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ; gia đình hạnh phúc.+ Có mối quan hệ tốt với láng giềng, địa phương nơi cư trú.– 05 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ít nhất 3 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, năm đề nghị khen thưởng đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; là đoàn viên công đoàn xuất sắc; được công đoàn cấp trên trực tiếp khen thưởng 02 năm liên tục trở lên.2. Tập thể – Có tổ chức phát động cho nữ đoàn viên công đoàn trong đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, có đăng ký, bình bầu và sơ kết hàng năm ở cơ sở. (gởi danh sách đăng ký đầu năm và kết quả bầu chọn cuối năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)– Nữ đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động.– Cuối năm có ít nhất 90% tỷ lệ nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.– Không có nữ đoàn viên công đoàn vi phạm chính sách Dân số – kế hoạch hoá gia đình; bị xử lý vi

Long An Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03

Ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2024).

Đến dự hội nghị có ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; đại diện lãnh đạo tỉnh và các ban ngành tỉnh Long An cùng gần 100 cán bộ công đoàn, nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong tỉnh.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Quí – đánh giá, Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN đã đi vào thực tế đời sống phong trào công đoàn và nữ CNVCLĐ, tạo bước chuyển biến quan trọng để nữ cán bộ công đoàn và CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Việc thực hiện sâu rộng Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 còn giúp nữ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tổ chức, sắp xếp gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Các tham luận trình bày tại hội nghị cho thấy, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thật sự là động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nữ CNVCLĐ vừa là người lao động xã hội, vừa giữ vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Nhiều CĐCS ở công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học đã triển khai sáng tạo Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, tạo môi trường thuận lợi cho nữ CNVCLĐ phấn đấu vươn lên trong công việc, cuộc sống; giúp công đoàn viên nữ khắc phục khó khăn mang tính đặc thù của nữ giới như thai sản, nuôi con nhỏ, sức khỏe kém…; nhiều cán bộ công đoàn nữ và nữ CNVCLĐ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan vừa thực hiện tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Tại Hội nghị, để ghi nhận thành tích thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 trong hệ thống Công đoàn tỉnh Long An, Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua cho 2 tập thể (LĐLĐ tỉnh Long An và Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An) và Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân. LĐLĐ tỉnh Long An tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen cho 32 tập thể, 72 cá nhân.

Tiền Giang: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03

Ngày 20.5, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2024).

Đến dự có bà Trịnh Thị Thanh Hằng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang cùng gần 100 nữ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh.

Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đánh giá, Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN đã đi vào đời sống nữ CNVCLĐ, góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng để nữ CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực và ngày càng khẳng định vai trò nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước. Phong trào còn giúp nữ CNVCLĐ thi đua tổ chức, sắp xếp gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thật sự là động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nữ CNVCLĐ vừa là người lao động xã hội, vừa giữ vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Tại hội nghị, để ghi nhận thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 trong hệ thống Công đoàn tỉnh Tiền Giang, bà Trịnh Thị Thanh Hằng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng cờ cho 1 tập thể (LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) và Bằng khen cho 1 tập thể (CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) và 1 cá nhân (Chủ tịch CĐCS Cty Tipharco – bà Đặng Thị Xuân Quyên).

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng tuyên dương khen thưởng 50 cá nhân và 32 tập thể có nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN.