Nghị Quyết 93 Của Hđnd Tỉnh Trà Vinh / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bảng Giá Đất Tỉnh Trà Vinh 2022

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND Trà Vinh

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh mới nhất

Bảng giá đất 5 năm tỉnh Trà Vinh năm 2020 – Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2020 – 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức chCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; CCăn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 thCăn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2014 cCăn cứ Thông tư số 36/20Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưCăn cứ Nghị quyết sQUYẾT ĐỊNH: ố 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dâVăn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được chúng tôi cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng. n tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 14/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; ủa Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; áng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; ăn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; ính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đối với trường hợp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính hợp lệ của người sử dụng đất được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng giá đất quy định trong Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

Chi tiết bảng giá đất tỉnh Trà Vinh 2020 mời các bạn tham khảo trên file PDF hoặc file tải về.

Trà Vinh: Sớm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đi Vào Cuộc Sống

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã đề ra những định hướng quan trọng cho nhiệm kỳ mới, đồng thời Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và trí tuệ để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội cũng xác định một số chỉ tiêu quan trọng như: Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 5.500 – 6.000 đảng viên. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Trong đó khu vực I tăng 2,35%; khu vực II tăng 14,48%, khu vực III tăng 7,69%; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51% xã nông thôn mới nâng cao (trong đó có 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu); 7/7 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Công tác nhân sự của Đại hội cũng được đánh giá đạt chất lượng cao. Đại hội đã bầu một lần đủ 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên tinh thần dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của Trung ương với cơ cấu nữ 07 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,28%, tỷ lệ cán bộ người dân tộc Khmer 07 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,28%. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy; bầu đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI ; đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, đồng chí Lâm Minh Đằng, Ủy viên Ban Thường vu Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Hẳn, Ủy viên Ban Thường vu Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Thay mặt các đồng chí vừa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nêu quyết tâm trước Đại hội: Sẽ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng và lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực, trách nhiệm trong công tác, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng. Luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ Ban Chấp hành, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết quân, dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Đổi mới phong cách và phương thức làm việc theo hướng chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân. “Quyết tâm đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long“, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh là tiền đề quan trọng để Trà Vinh bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn. Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu: “…ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra”.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đi vào cuộc sống theo yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy và từng tổ chưc đảng cần thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy các địa phương, đơn vị phải xác định việc triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Khẩn trương chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội theo tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo đúng tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 30/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) ” Về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng trong nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng”, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao trên cơ sở quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thứ hai, chú trọng chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ theo đúng Quy định số 259-QĐ/TU ngqỳ 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về “Việc triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng”. Thực hiện cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến (nơi có điều kiện) để đông đảo cán bộ, đảng viên được học tập, quá triệt.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp cùng sở Thông tin và Truyền thông chi đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh; xây dựng chuyên mục “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống “. Các cấp ủy, tổ chức đảng thông qua Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh, trang thông tin của huyện, thị xã, thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên và các hình thức tuyên truyền trực quan như: Khẩu hiệu, panô, áp phích, các hoạt động văn hóa – văn nghệ…thực hiện việc tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân; giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân hiểu sâu, kỹ, thấu đáo nội dung Nghị quyết, từ đó thực hiện và vận dụng sáng tạo nội dung Nghị quyết vào tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị thúc đẩy quá trình đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống.

Thứ năm, để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt yêu cầu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cả trong và sau quá trình triển khia học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội. Nội dung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực như: Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của cấp ủy ; quy trình tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết (thời gian, nội dung, tài liệu,…); chất lượng báo cáo viên; số lượng đảng viên tham gia học tập; số lượng, chất lượng bài thu hoạch; việc xây dựng Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội (theo các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy), các hình thức tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân. Mục đích của sự kiểm tra để kịp thời phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, nhất là biểu hiện “lười học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; chấn chỉnh, góp ý những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu, có hình thức xử lý những tập thể, cá nhân chấp hành không nghiêm túc việc học tập Nghị quyết, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Chú trọng khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết.

Theo Trang Web Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Trà Vinh

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020

13/07/2020

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định Số09/2020/QĐ-UBND Ngày ký26/5/2020 Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh Trích yếu văn bảnSửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải file Tải file

NỘI DUNG

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị Quyết 66 Của Hđnd Tỉnh Kon Tum

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa,

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ,