Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2019 / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022

Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 01 2020, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 84 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Dự Toán 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Nghị Quyết Ngân Sách 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2020, Nghị Quyết Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020”,, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2017, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục,

Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 01 2020, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2020,

Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ

Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Chuyên Đề 9. Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn Và Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trong Trường Thpt, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn, Đơn Sinh Chuyên Sinh Hoạt Cựu Chiến Binh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Mẫu Đơn Xon Chuyển Sinh Hoạt , Báo Cáo Sinh Hoạt Chuyên Đề, Mẫu Báo Cáo Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ, Ggt Chuyen Sinh Hoat Ccb, Don Xin Chuyen Sinh Hoat, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt 76, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Hội, Sinh Hoat Chuyen De, Chuyen Sinh Hoat Hoi , Báo Cáo Kết Quả Sinh Hoạt Chuyên Đề, Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Ccb, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Của Ccb, Sinh Hoạt Chuyên Đề Cần Thơ, Mau Chuyen Sinh Hoat, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt, Mau Chuyen Sinh Hoat Chi Hoi Ccb, Mẫu Sinh Hoạt Chuyên Đề, Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Mẩu Chuyển Sinh Hoạt Ccb, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Chuyển Sinh Hoạt , Bao Cao Sinh Hoat Chuyen De Tai Chi Bo, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Ccb, Mẫu Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ, Ho So Chuyen Sinh Hoat Ccb Gom, Chuyển Sinh Hoạt Ccb, Đổi Mới Công Tác Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn, Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Hướng Dẫn Sinh Hoạt Chuyên Đề Cần Thơ, Báo Cáo Kết Quả Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 2019, Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Kết Quả Sinh Hoạt Chuyên Môn Cụm Trường, Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Báo Cáo Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 2020, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Module 4 Mầm Non Sinh Hoat Chuyen Mon, Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Báo Cáo Chuyên Đề Trong Sinh Hoạt Chi Bộ, Mau Goi Thie Chuyen Sinh Hoat Ccb, Giấy Chuyển Sinh Hoạt Hội, Mẫu Hồ Sơ Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên Ccb, Các Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2019, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Kế Hoạch Sinh Hoạt Chuyên Đề, Báo Cáo Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Chuyên Đề, Sinh Hoạt Chuyên Môn ở Cơ Sở Gdmn, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Mẫu Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ 2017, Dơn Xin Chuyển Sinh Hoat Ccbh, “mô Hình Sinh Hoạt Chuyên Đề”, Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 2020, Hạn Chế Trong Sinh Hoạt Chuyên Đề, Giay Chuyen Sinh Hoat Hoi Ccb, Mẫu Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2017, Mẫu Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 20202020, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên Hội Ccb, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên Ccb, Đề Cương Sinh Hoạt Chuyên Đề, Hướng Dẫn Sinh Hoạt Chuyên Đề, Don Xin Chuyen Sinh Hoat Hoi Vien Ccb, Văn Bản Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb Việt Nam, Hướng Dẫn Về Sinh Hoạt Chuyên Đề, Dự Thảo Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ, Mô Đun 4 Sinh Hoạt Chuyên Môn ở Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Giấy Chuyển Sinh Hoạt, Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Mẫu Giấy Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Chuyên Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, “sinh Hoat Chuyên Đề Quý Ii Năm 2020”, Mau Giay Chuyen Sinh Hoat Ccb,

Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Chuyên Đề 9. Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn Và Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trong Trường Thpt, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn, Đơn Sinh Chuyên Sinh Hoạt Cựu Chiến Binh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Mẫu Đơn Xon Chuyển Sinh Hoạt , Báo Cáo Sinh Hoạt Chuyên Đề, Mẫu Báo Cáo Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ, Ggt Chuyen Sinh Hoat Ccb, Don Xin Chuyen Sinh Hoat, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt 76, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Hội, Sinh Hoat Chuyen De, Chuyen Sinh Hoat Hoi , Báo Cáo Kết Quả Sinh Hoạt Chuyên Đề, Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Ccb, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Của Ccb, Sinh Hoạt Chuyên Đề Cần Thơ, Mau Chuyen Sinh Hoat, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt, Mau Chuyen Sinh Hoat Chi Hoi Ccb, Mẫu Sinh Hoạt Chuyên Đề, Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Mẩu Chuyển Sinh Hoạt Ccb, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Hội Ccb, Chuyển Sinh Hoạt , Bao Cao Sinh Hoat Chuyen De Tai Chi Bo, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Ccb,

Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Trường Tiểu Học Số 2 Bình Lư

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH LƯ CHI BỘ TH SỐ 2 BÌNH LƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 02 -NQ/CB

Bình Lư, ngày14 tháng 1 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ Về công tác nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2013 – 2015

Chất lượng Giáo dục học sinh được Chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng nhất trong tất cả các nhiệm vụ được giao.Chuyên môn tốt thì nhà trường mới vững mạnh, Nói đến chuyên môn là nói đến hiệu quả, chất lượng giáo dục. Do vậy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể sát nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp tình hình thưc tiễn của nhà trường và yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là thực hiện tốt một trong những tiêu chí nhằm phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

2. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

Cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác nâng cao chất lượng giáo dục trước yêu cầu đổi mới và phát triển của nhà trường, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2012-2013 và những năm học tiếp theo.

Giúp cán bộ, giáo viên phát huy khả năng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường.

b. Mục tiêu cụ thể *Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015 + Chất lượng đội ngũ

100% CBĐV và giáo viên có tay nghề chuyên môn từ khá trở lên, trong đó:

– Giáo viên dạy giỏi các cấp hàng năm đạt 50% trở lên

– Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt 60%, cấp huyện: 10%

– Lao động tiên tiến: 20 đồng chí

– CSTĐCS: 5 đồng chí

+ Chất lượng hai mặt giáo dục

-Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp; trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt từ 97% trở lên, số còn lại đang học ở các lớp Tiểu học

-Hạnh kiểm: 100% thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người học sinh

-Chất lượng chuyển lớp hàng năm từ 98% trở lên, yếu dưới 2%, trong đó:

– Học sinh khá giỏi phấn đấu đạt từ 60% trở lên

– Học sinh giỏi cấp huyện từ lớp 2 đến lớp 5 đạt 10 đến 15%

– Học sinh đạt danh hiệu “Vở sạch chữ đẹp” cấp huysện từ 10 đến 15%

-Học sinh HTCTTH đạt 100%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 1. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ về nâng cao chất lượng giáo dục

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Các bộ môn có kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác chuyên môn theo từng học kỳ, năm học.

Ban giám hiệu, tổ chuyên môn quản lý giáo viên trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của mỗi giáo viên trong quá trình giảng dạy và các hoạt động chuyên môn khác của nhà trường.

2.Đối với quản lý Chuyên môn:

Phát huy vai trò hoạt động Tổ chuyên môn, cơ sở tốt nhất để giúp GV nâng cao tay nghề và đạt hiệu quả tốt trong nhiệm vụ được giao.

Phát huy đúng chức năng nhiệm vụ Tổ CMBan giám hiệu tư vấn, bàn bạc, trao đổi với TTCM để có kế hoạch hoạt động cụ thể giúp tổ CM vừa làm tốt công tác quản lý nhân sự, vừa thực hiện nhiệm vụ bồi dưõng CMNV cho GV.

Chỉ đạo và có giải pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy nghiêm túc chương trình và thời gian biểu của từng môn học.

Tiến hành chỉ đạo KSCL theo từng giai đoạn, để theo dõi diễn biến chất lượng của từng khối lớp và kịp thời chỉ đạo. Ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức- kĩ năng của các khối lớp, Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các lần kiểm tra định kì. Thành lập tổ kiểm định chất lượng, từng chương, từng kì tiến hành khảo sát, kiểm định chất lượng nhằm theo dõi đánh giá chất lượng từng khối lớp thật sát, đúng mục tiêu từng môn học.

Chỉ đạo phát động làm thêm ĐDDH để phục vụ giảng dạy.

Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên môn.

3.Đối với giáo viên:

Cần vận dụng những kinh nghiệm trong giảng dạy, Cùng một chương trình sách giáo khoa nhưng thời lượng giảng dạy cho từng phân môn được quan tâm nhiều hơn, sử dụng thời gian hợp lý tập trung luyện tập, ôn luyện, Vận dụng nhiều hình thưc giảng dạy: giảng dạy theo lớp, giảng dạy theo nhóm, giảng dạy theo cá nhân nhằm phát huy chất lượng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật , nâng cao đồng bộ chất lượng đại trà.

Tổ chức tốt cho học sinh học tăng buổi/ tuần , đảm bảo chất lượng thât sự, tạo cho học sinh có điều kiện vui chơi và học tập lành mạnh. Thời gian tăng thêm chủ yếu dành cho các hoạt động học tập luyện tập thực hành, rèn luyện kĩ năng tự học, phát triển thể lực, năng khiếu về nghệ thuật, nhằm tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập.

Đầu tư nghiên cứu việc soạn giáo án phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay theo hướng tinh giản phục vụ tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình SGK mới. Hệ thống câu hỏi được nghiên cứu soạn phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh. Thực hiện theo phương châm”Thầy chỉ đạo gợi mở-Trò tích cực suy nghĩ vận dụng sáng tạo”; Không máy móc, rập khuôn và áp đặt kiến thức.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học là nội dung quan trọng, vì vậy giáo viên cần nghiên cứu nắm vững chương trình, nội dung sách giáo khoa. xác định yêu cầu cơ bản theo chuẩn kiến thức-kĩ năng. Xác định và chuẩn bị được các phương tiện cần để tiến hành các hoạt động dạy-học như đồ dùng dạy học của thầy, phương tiện học tập của trò. Khuyến khích tiếp cận và sử dụng công nghệ giảng dạy bằng giáo án điện tử để nâng cao chất lượng tiết dạy.

Thực hiện đúng phân phối chương trình, lập kế hoạch dạy theo chuẩn kiến thức và kĩ năng các khối lớp cấp tiểu học và thống nhất trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh, trao đổi việc học tập để phụ huynh quan tâm hỗ trợ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để chất lượng học tập của học sinh và hoạt động dạy học của giáo viên được tốt, mỗi giáo viên cần đăng ký và xây dựng kế hoạch mượn trang thiết bị dạy học; sách giáo khoa, tài liệu để nghiên cứu và giảng dạy; chỉ đạo và có biện pháp tốt việc thực hiện đánh giá học sinh theo TT 32 của Bộ GD&ĐT, việc đánh giá định tính ở một số phân môn.

Tiếp tục dạy môn tập viết theo mẫu chữ, trong bộ môn tiếng Việt các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết rất quan trọng, trong đó khó nhất là rèn học sinh viết chữ đẹp; đây là bộ môn công cụ để học sinh sử dụng học tốt , giáo viên cần rèn luyện từ những nét chữ căn bản đến nâng cao và cả tư thế ngồi viết để HS không bị cận thị và vẹo xương.

Quan tâm thường xuyên đến những học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh KT học hoà nhập đề ra những giải pháp giáo dục có hiệu quả.

Kết hợp với tiết hoạt động ngoaì giờ lên lớp, Đội TNTP tổ chức phát động thi đua trong học tập. Phân nhóm học tập, đôi bạn học tập, hình thành ban cán sự lớp mẫu mực, kiểm tra truy bài đầu giờ tạo sự kích thích cao trong thi đua học tập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Chi bộ, Ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, giáo viên xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết.

– Chi bộ chỉ đạo cho BCH nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

– Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; hàng năm sơ kết tổng kết, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo chi bộ.

Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019

(DỰ THẢO) Bình Tân, ngày 31/07/2019

Nghị quyết chi bộ tháng 8/2019 II / Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 07/2019

– Chi bộ đã tập trung lãnh đạo công tác an ninh trật tự cơ quan trong tình hình mới, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải gương mẫu trước học sinh trong nhận thức tư tưởng, thể hiện lòng yêu nước đúng đắn, không phát ngôn thiếu trách nhiệm đi ngược với lợi ích toàn dân.

– Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học trước mắt là thực hiện việc giảng dạy 4 khối lớp: 8 + 9+11+12.

– Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

2.Công tác tổ chức – xây dựng , phát triển Đảng

– BGH đã phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm các lớp: 8+9+11+12 và xếp thời khóa biểu tiến hành học tập từ 03/7/2019

– Ban tuyển sinh tiếp tục làm công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

– Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tham gia học tập chính trị hè và an ninh quốc phòng trong tình hình mới nghiêm túc. Giáo dục tư tưởng hs tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” Yêu thương và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, qua ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

– Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên cần gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê, đi đầu trong mọi công tác, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thể hiện bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống, không giao động và phát ngôn không đúng với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà Nước.

– Chi bộ tiếp tục có biện pháp hỗ trợ giúp các hộ nghèo thoát nghèo do Quận Uỷ giao.

– Chi ủy chi bộ tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng để phục vụ công tác phát triển Đảng viên mới 2019.

– Chi ủy chi bộ đã kiểm tra, giám sát tư tưởng, phát ngôn và hành động của mỗi đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng cũng như những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (Chủ đề: Trách nhiệm với công việc)

– BCH Công Đoàn động viên quần chúng lao động tích cực hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đề ra, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc bị thiên tai lũ lụt….Sinh hoạt và tham dự hội họp các cấp đầy đủ.

– BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, điều kiện giảng dạy, học tập đối với GV, NV nhà trường trong năm học mới.

– Đoàn trường động viên đoàn viên thanh niên đồng phục nghiêm túc không vi phạm nội quy nhà trường.

– Tham gia công tác hè rất tốt tại địa phương.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– BGH đã tổ chức cho 4 khối lớp: 8+ 9+11+12 học văn hóa từ 03/7/2019.

– BGH sẽ kiểm tra sĩ số, sổ sách của từng lớp và dự giờ nắm tình hình từ đầu năm.

– Chuẩn bị TKB và nhân sự cho các lớp còn lại nhập học từ 05/08/2019

– Di chuyển bảng tên lớp học cho các lớp đúng với sơ đồ bố trí năm học mới 2019-2020

– Đầu năm BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và ứng xử thân thiện có văn hóa.

– BGH nhà trường quan tâm đến giáo dục ý thức chấp hành nội quy và chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng học bài làm bài tập đầy đủ…).

II / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 08/2019 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

– Chi bộ tiếp tục lãnh đạo toàn trường triển khai kế hoạch năm học mới 2019-2020 cho tất cả các khối lớp.Tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm, tôn trọng Dân, hết lòng phục vụ Dân”.

– Xây dựng lối sống dản dị, có tinh thần khiêm tốn cầu thị tiến bộ, biết lắng nghe, thẳng thắn đấu tranh lên án thói kiêu căng tự mãn cá nhân, coi thường tập thể.

– Xây dựng tổ chuyên môn đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

– Chi ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

2/ Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng

– Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945 (Văn nghệ, tuyên truyền trên bảng tin…)

– Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng, chỉ đạo Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

– Cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành mọi nội quy quy định của nhà trường, tự nguyện tự giác đi đầu các phong trào do đoàn thể cũng nhà trường tổ chức. Đến trường làm việc đúng giờ quy định (Trừ trường hợp con nhỏ được cho phép đến trễ, về sớm 15 phút) vào và ra lớp theo hiệu lệnh của nhà trường.

– Chi bộ kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.

– BGH thực hiện tốt việc giám sát lao động trong toàn thể đơn vị, người tốt phải được biểu dương, người vi phạm kỷ luật lao động phải được nhắc nhở kịp thời. Quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trên cơ sở xây dựng đội ngũ ngày càng chất lượng.

3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

– CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị các công tác tổ chức đầu năm như khai giảng 5/9, hội nghị người lao động….Quán triệt nội quy cơ quan, tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Quan tâm đến đời sống tinh thần của Công đoàn viên.

– Thông qua các phong trào cũng như hoạt động của Đoàn phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn tương lai.

– Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong do Quận đoàn chỉ đạo.

– Chuẩn bị kế hoạch cho công tác Đoàn năm học mới. Từ công tác tổ chức đại hội đến công tác phát triển Đoàn viên, và các phong trào văn nghệ TDTT, giúp đỡ nhau trong học tập….

– Trợ lý Đoàn thanh niên là hướng dẫn viên, là tham mưu, là cố vấn cho phong trào Đoàn phải đầu tư thời gian và công sức hơn nữa để lực lượng Đoàn thực sự là tổ chức nòng cốt năng động đi đầu các phong trào trong học sinh. Chủ động sáng tạo đề xuất những sáng kiến, dự kiến về công tác đoàn thanh niên có sức hút, sức hấp dẫn học sinh góp phần đưa nhà trường đi lên.

4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– GVCN nhanh chóng ổn định tổ chức lớp.

– GVCN sinh hoạt nội quy với học sinh.

– BGH dự giờ thăm lớp theo dõi chuyên môn.

– Triển khai công tác kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

– Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

– Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh ngay từ đầu năm học.

v Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

BGH tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt.

– BGH phối hợp chặt chẽ với công an quận BT và CA phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học. Triển khai các biện pháp để ngăn ngừa không để học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

v Hoạt động ngoài giờ lên lớp- Hướng nghiệp

– Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 8.

chúng tôi ủy chi bộ bộ sẽ được triệu tập vào 11h10′ Thứ 2 đến dự đông đủ, đúng giờ.

Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_8-2019_128201914.doc