Nghị Quyết Của Đảng Năm 2020 / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng

Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12,

Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy,

Đảng Bộ Đtv Quán Triệt Nghị Quyết Đảng Ủy Tct Năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy ĐTV, ngày 12 và 14/2 Đảng ủy ĐTV tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo TCT năm 2020; Nghị quyết lãnh đạo Đảng ủy ĐTV năm 2020; Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐTV lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ TCT Hàng không Việt nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Ngọc Linh – Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng ĐTV và đồng chí Vũ Quang Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt và nhân viên, TV đang công tác tại base SGN và HAN.

Cán bộ, đảng viên, NLĐ tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đảng ủy TCT và Nghị quyết Đảng ủy ĐTV năm 2020 tại Văn phòng phía Bắc. (Ảnh: ĐTV).

Đồng chí Phan Ngọc Linh – Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng ĐTV chỉ đạo cán bộ, đảng viên, NLĐ cần nhận thức đúng đắn, để hành động thực hiện các Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Đảng ủy TCT, các Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Đảng ủy TCT là cơ sở để Đảng ủy ĐTV làm căn cứ ban hành Nghị quyết lãnh đạo năm và quý của Đảng ủy ĐTV, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy TCT năm 2020.

Đồng chí Phan Ngọc Linh – Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng quán triệt Nghị quyết Đảng ủy TCT và Nghị quyết Đảng ủy ĐTV tại Văn phòng phía Nam.

Năm 2020 là một năm có rất nhiều ngày kỷ niệm của cả nước và của cả TCT: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm ngày thành lập nước; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 25 năm ngày thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam;

Dự báo, năm 2020 cũng là một năm rất đặc biệt và quan trọng với ngành HK thế giới và Việt Nam. Từ năm nay, ngành HK thế giới được đánh giá là sẽ bắt đầu một thời kỳ phát triển mang tính cách mạng. Trong bối cảnh đó, ngành vận tải HK Việt Nam sẽ có tiềm năng và cơ hội lớn. Cùng với cơ hội lớn, luôn đan xen những thách thức và nguy cơ không nhỏ.

Tuy nhiên, chí Phan Ngọc Linh nhấn mạnh, có tận dụng được cơ hội mới, có sự thay đổi tích cực và thành công hay không nằm trong tay chúng ta. TCT đã và đang bước vào một thời kỳ đổi mới và sáng tạo có tính chất cách mạng. Năm nay cũng là năm toàn Đảng bộ TCT tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Lãnh đạo TCT, với sự tự hào, tự tin, không chủ quan, chúng ta sẽ tiến lên, chiến thắng và vươn cao hơn nữa.

Cán bộ, đảng viên, NLĐ tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đảng ủy TCT và Nghị quyết Đảng ủy ĐTV năm 2020 tại Văn phòng phía Nam. (Ảnh: ĐTV). Đồng chí Bùi Duy Trúc – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể, triển khai hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc Đại hội nhiêm kỳ 2020-2022. (Ảnh: ĐTV).

Tại Hội nghị, Đảng ủy ĐTV đã ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc, lịch Đại hội triển khai đến các Chi bộ, đến nay các công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ngày 21/2 Chi bộ Liên đội TV 2 tổ chức Đại hội điểm, Bí thư cấp ủy các Chi bộ đã tham dự để học tập rút kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội Chi bộ mình, Đại hội các Chi bộ kết thúc trước ngày 10/4. Đại hội Đảng bộ ĐTV sẽ tổ chức vào ngày 19/5.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Phan Ngọc Linh nhấn mạnh để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 “Duy trì chất lượng 4 sao, hướng tới 5 sao” trong bối cảnh ngành vận tải Hàng không nói chung, TCT nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, NLĐ cần tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết TCT và ĐTV đề ra.

Công Tác Gdllct Năm 2022: Tập Trung Đưa Nghị Quyết Xii Của Đảng Vào Giảng Dạy

Nghị quyết Đại hội là ngọn cờ dẫn đường để toàn dân tộc, đồng sức đồng lòng, cùng nhau vững bước tiến lên trên con đường xây dựng đất nước. Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, việc quán triệt, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây gọi là Nghị quyết XII) vào bài giảng là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Thiết nghĩ, trong năm 2017, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần tập trung vào việc đưa nội dung, tinh thần của Nghị quyết XII vào mỗi bài giảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hiện nay, để phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức biên soạn, cập nhật tài liệu theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và có hướng dẫn thực hiện, gồm hướng dẫn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Các hướng dẫn này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đến tất cả các TTBDCT cấp huyện, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Tuy hiện tại các chương trình khác chưa có hướng dẫn cập nhận nội dung Nghị quyết XII vào bài giảng, nhưng để công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao và mang tính thực tiễn, thuyết phục, việc đưa Nghị quyết XII của Đảng vào bài giảng đối với tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác tại các TTBDCT là việc làm cần thiết và có vai trò quan trọng. Trong đó, cách thức và nội dung triển khai cần được thực hiện linh hoạt, không máy móc, sát với nội dung bài giảng và phù hợp với đối tượng học viên.

Thực tế hiện nay, đối với các chương trình, tài liệu Trung ương chưa có hướng dẫn mới, bổ sung nội dung Nghị quyết XII, việc đưa nội dung các Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào bài giảng của một số giảng viên còn gặp khó khăn và có phần lúng túng. Những khó khăn thường gặp nhất chính là ở khâu lựa chọn nội dung và xây dựng thời lượng, hình thức thể hiện. Để giải quyết khó khăn trên, đưa tinh thần và các nội dung Nghị quyết Đại hội XII vào bài giảng một cách khoa học và đạt hiệu quả, các địa phương, đơn vị nên tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong cán bộ đảng viên và quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều nắm vững, hiểu rõ các nội dung và tinh thần của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên.

Thứ hai, đội ngũ giảng viên (cả kiêm chức và chuyên trách) phải đi đầu trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, nắm chắc tinh thần, nội dung của nghị quyết; hiểu rõ, hiểu đúng tình hình của đất nước, của địa phương để có những liên hệ chính xác, sát với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị trong bài giảng.

Thứ ba, lựa chọn nội dung, bổ sung nội dung mới trong Nghị quyết XII vào bài giảng, những nội dung mà các giáo trình còn thiếu hoặc chưa thể hiện đầy đủ, bảo đảm tính cập nhật và phù hợp. Có sự so sánh, đối chiếu với các Nghị quyết trước đó để làm nổi bật tính kế thừa, tính tiến bộ trong Nghị quyết; đồng thời luôn phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, có hệ thống và sát đúng nội dung, tinh thần, tư tưởng của các văn kiện, đảm bảo chuyển tải đến người học đạt được hiệu quả cao nhất. Mỗi giảng viên cần tập trung phân tích làm rõ sự vận dụng sáng tạo và phát triển các nguyên l‎ý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thứ tư, thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên cập nhật kiến thức, xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng có chất lượng, có kiến thức chuyên sâu và am hiểu sâu sắc thực tiễn. Ngoài ra, mỗi đơn vị cần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nghiêm túc, kỷ cương, dân chủ và hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nóng để xuyên tạc, kích động nhằm gây bất ổn định. Chính vì vậy, việc đưa Nghị quyết XII của Đảng vào giảng dạy là yêu cầu quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng và là một trong những biện pháp để đấu tranh, phản bác lại các thế lực thù địch. Các văn kiện Đại hội XII của Đảng có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Đưa Nghị quyết XII của Đảng vào bài giảng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở vì vậy cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ sở đào tạo, mỗi giảng viên. Bên cạnh đó, mỗi một cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập cần phát huy tính chủ động, nghiêm túc học tập để áp dụng vào thực tiễn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lới Nghị quyết XII của Đảng.

Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022

Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 01 2020, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 84 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Dự Toán 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Nghị Quyết Ngân Sách 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2020, Nghị Quyết Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020”,, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2017, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục,

Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 01 2020, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2020,