Nghị Quyết Của Đảng Về Cải Cách Hành Chính / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính

Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Y Nghi A Cài Cach Thi Tic Hanh Chinh, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, Nghị Quyết 112/nq-cp Năm 2017 Về Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính, Nghị Quyết Mở Rộng Địa Giới Hành Chính Hà Nội, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Cách Làm Văn Bản Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Cải Cách Hành Chính Y Tế, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 1 Cửa, Báo Cáo 10 Năm Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Cải Cách Hành Chính, Cách Làm Một Văn Bản Hành Chính, Đề án Cải Cách Hành Chính, De An 30 N 30 Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Hành Chính Đất Đai, Báo Cáo Cải Cách Hành Chính, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 2015, Báo Cáo Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 6 Tháng, ý Nghĩa Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, ưu Điểm Của Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính, Cách Đánh 1 Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Cải Cách Hành Chính, Văn Kiện Đại Hội 12 Về Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 2014, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính ở Địa Phương, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tư Pháp, ý Tưởng Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Luận Văn Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Luận Văn Cải Cách Hành Chính, Cách Viết 1 Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính 5 Năm, Bộ Tiêu Chí Cải Cách Hành Chính, Luật Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính ở Trường Học, Cách Trình Bày 1 Văn Bản Hành Chính, ý Nghĩa Của Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Quy Cách Mốc Địa Giới Hành Chính Cấp Xã, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính ở Việt Nam, Cải Cách Hành Chính Trong Y Tế, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Cách Trình Bày Văn Bản Hành Chính Kế Hoạch, Cải Cách Hành Chính Và Các Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Lãnh Đạo Cấp Phòng, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Giai Đoạn 2, Tiểu Luận Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Chuyên Đề 8 Cải Cách Hành Chính Nhà Nước, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính, Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017, Tham Luận Về Cải Cách Hành Chính, Bài Tham Luận Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Cải Cách Hành Chính Và Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Lãnh Đạo Cấp Phòng, Khóa Luận Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Khóa Luận Về Cải Cách Hành Chính, Khóa Luận Cải Cách Hành Chính, Tham Luận Cải Cách Hành Chính, Cách Soạn Thảo 1 Văn Bản Hành Chính, ý Nghĩa Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế, Cải Cách Hành Chính Và Các Vấn Đề Đặt Ra Với Lãnh Đạo Cấp Phòng, Hướng Dẫn Cách Trình Bày Văn Bản Hành Chính, Bài Tham Luận Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Tham Luận Cải Cách Hành Chính Cấp Xã, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tài Liệu Tham Khảo Cải Cách Hành Chính, Bài Thu Hoạch Về Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Trong Y Tế, Tham Luận Về Cải Cách Hành Chính Cấp Huyện, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Cải Cách Hành Chính, Đề án Cải Cách Hành Chính Tỉnh Thái Nguyên, Cải Cách Hành Chính Thanh Phố Quảng Ngãi, Báo Cáo Công Tác Cải Cách Hành Chính 6 Tháng Cuối Năm 2017, Nêu Hiểu Biết Của Thầy Cô Về Cải Cách Hành Chính ở Việt Nam, Tham Luận Về Cải Cách Thủ Tjc Hành Chính, Tham Luận Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 1 Cửa Liên Thông, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Thuc Trang Va Giai Phap Ve Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong,

Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Y Nghi A Cài Cach Thi Tic Hanh Chinh, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, Nghị Quyết 112/nq-cp Năm 2017 Về Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính, Nghị Quyết Mở Rộng Địa Giới Hành Chính Hà Nội, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Cách Làm Văn Bản Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Cải Cách Hành Chính Y Tế, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 1 Cửa, Báo Cáo 10 Năm Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Cải Cách Hành Chính, Cách Làm Một Văn Bản Hành Chính, Đề án Cải Cách Hành Chính, De An 30 N 30 Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Hành Chính Đất Đai, Báo Cáo Cải Cách Hành Chính, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 2015, Báo Cáo Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 6 Tháng, ý Nghĩa Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, ưu Điểm Của Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính, Cách Đánh 1 Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Cải Cách Hành Chính, Văn Kiện Đại Hội 12 Về Cải Cách Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 2014, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính ở Địa Phương, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tư Pháp, ý Tưởng Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Luận Văn Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Luận Văn Cải Cách Hành Chính, Cách Viết 1 Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính 5 Năm, Bộ Tiêu Chí Cải Cách Hành Chính, Luật Cải Cách Thủ Tục Hành Chính,

Thăng Bình: Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Đảng

UBND tỉnh có buổi làm việc với huyện Thăng Bình về công tác cải cách hành chính

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế chính sách mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nêu ra là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng. Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), thời gian qua, Huyện ủy Thăng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này trong cơ quan Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai, quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC trong Đảng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ huyện, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo năm 2018, Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ huyện. Sau khi triển khai các văn bản cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong toàn cán bộ, công chức cơ quan, qua đó nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan về cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không còn phù hợp. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy với các Ban Đảng Huyện ủy. Đến nay, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy. Đồng thời chỉ đạo rà soát, loại bỏ những cơ chế, quy định không còn phù hợp; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp ủy, quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức, cơ quan ở đầu mỗi nhiệm kỳ; thực hiện tốt quy chế tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của cá nhân. Việc xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi.

Đi đôi với việc cải cách hành chính công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy luôn đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy. Từ năm 2012, Văn phòng Huyện ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống gửi – nhận văn bản qua hộp thư điện tử (email), theo đó hầu hết các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Huyện ủy và các TCCS đảng trực thuộc đều có địa chỉ email để trao đổi thông tin, giúp cho việc gửi – nhận văn bản đảm bảo nhanh chóng, thông suốt, tránh thất lạc; tất cả tài liệu hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần giảm chi phí phát hành văn bản và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi – đến đầy đủ, tiện ích. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; phần mềm kế toán IMAS; phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Note 8.5… Năm 2018, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Huyện ủy, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các quy định Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy đảng sát thực tiễn, mang tính khả thi cao, dễ thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác; gắn công tác CCHC trong Đảng với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Đưa nội dung CCHC thành tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC trong đảng, nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến…

Hệ Thống Các Văn Bản Về Cải Cách Hành Chính Của Tw

I. Văn bản của Đảng: ( Công tác lãnh đạo của Đảng)           

  1. Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành trung ương ( Tại Hội nghị lần thứ 5 Khóa X của đảng) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.           

  2. Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về Cải cách thủ tục hành chính trong đảng.           

  3. Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.      

 II. Văn bản của Chính phủ; Quốc hội: ( Công tác triển khai của Chính phủ; Quốc hội).            

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. ( (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).          

2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.  3.. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).            

4. Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.            

5. Nghị quyết 39/NQ-CP, ngày 14/10/2010 của Chính phủ  về triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020.            

6. Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.            

7. Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.            

8. Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.            

9. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.            

10. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát Thủ tục hành chính.            

11. Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 3/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương

Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Về Cải Cách Chính Sách Tiền Lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: TTXVN

Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp; thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 và các Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Quốc hội trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2019 và năm 2020.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách của Đề án báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước khi giao các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành theo chức năng, hoàn thành trong quý II/2020; đồng thời kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ tiền lương khi ban hành chế độ tiền lương mới.