Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Gò Vấp / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Năm năm qua, có những khó khăn tác động bất lợi, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đạt được những kết quả khá toàn diện.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của quận hàng năm tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ – Công nghiệp”. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu hàng năm, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Các chương trình, công trình mang tính đột phá được tập trung thực hiện quyết liệt và cơ bản hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội phục vụ nhu cầu phúc lợi xã hội. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và y tế được cả hệ thống chính trị và Nhân dân quan tâm, tiếp tục có nhiều tiến bộ, đạt được kết quả tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác quân sự – quốc phòng tiếp tục được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.

Công tác chính trị tư tưởng có chuyển biến; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cơ bản đạt yêu cầu. Tình hình tư tưởng trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ đạt hiệu quả, giải quyết được hạn chế đầu nhiệm kỳ về cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung thực hiện tốt các chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các đợt giám sát chuyên đề tại các cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình tích cực, tiêu biểu; đồng thời chấn chỉnh tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết trong Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, có 08 chỉ tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh chưa đạt. Công tác vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận hiến đất mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” chưa cao; còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có trường hợp phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ; còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, số lượng trường, lớp xây mới chưa đáp ứng tỷ lệ học sinh học ngày 2 buổi. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn còn hạn chế; chương trình giảm nghèo chưa bền vững; hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… chưa cao; mô hình nhà văn hóa liên phường thiếu tính khả thi. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả chưa cao; các mô hình tự quản về an ninh, trật tự chậm được nhân rộng, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn phức tạp; công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng chưa hiệu quả; một số vụ án dân sự phức tạp chậm được thi hành, gây bức xúc cho người được thi hành. Vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; một số công chức chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự là công bộc của dân.

Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Công tác tổ chức, cán bộ: một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, ngang tầm với vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, quy hoạch cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy có nơi, có lúc còn buông lỏng hoặc thực hiện hình thức, chưa đúng thực chất. Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm chưa thực hiện kịp thời nên còn hạn chế về tính phòng ngừa vi phạm trong đảng và giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Một số cấp ủy chi, đảng bộ chưa đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận; còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận của chính quyền. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thiếu sự phối hợp đồng bộ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; chậm khắc phục một số phong trào còn mang tính hành chính, hình thức.

Đạt được kết quả trên là do: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Sở, ngành Thành phố đã góp phần quan trọng cho quận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những kiến nghị của quận, nhất là những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên giữ vững đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết cấp trên, chương trình, công trình đột phá của quận, xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của quận. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nỗ lực vượt khó nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, quyết tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào của địa phương đúng mục đích, đối tượng, được xã hội và Nhân dân chia sẻ, đồng thuận hưởng ứng và tích cực tham gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở; tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong lãnh đạo, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết còn chủ quan, chưa phân tích, dự báo hết những khó khăn, thiếu tính khả thi. Công tác tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp còn có mặt hạn chế.

Công tác tham mưu, phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, có lúc chưa kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chưa có các biện pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phong trào đề ra.

Một số cấp ủy thiếu nhạy bén, chưa nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, của Nhân dân và doanh nghiệp. Một số ít cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên chưa thật sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số cán bộ, công chức chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với Nhân dân.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt và quan tâm đến công tác điều hành chính sách; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; phải lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ; chủ động đề xuất thành phố cho chủ trương, định hướng, tạo điều kiện cho quận tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Sâu sát cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Bốn là, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; coi trọng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là công tác dân vận của chính quyền. Phát huy và mở rộng dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện và đề cao sự sáng tạo của Nhân dân, của các thành phần kinh tế, kịp thời phát hiện vấn đề mới, cách làm hay, mô hình hoạt động có kết quả, nhân rộng tạo thành phong trào hành động cách mạng.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

1. Giá trị sản xuất phấn đấu bình quân tăng 11% /năm; tỷ trọng thương mại – dịch vụ đến năm 2020 chiếm từ 70-71%.

2. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh 7%/năm.

3. Đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đạt 24m2/người.

4. Đến năm 2020 có 100% hộ dân được cung cấp và sử dụng nước sạch.

5. Phấn đấu đến năm 2020, vận động cải táng, di dời trên 50% các khu thổ mộ ra khỏi khu dân cư.

6. Đến năm 2020, 16/16 phường được ghi nhận và ít nhất 8 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% khu phố (176/186) được công nhận Khu phố văn hóa.

7. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,4%.

8. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% trên tổng số hộ dân theo tiêu chí phấn đấu của Thành phố (dự kiến thu nhập bình quân 28 triệu đồng/người/năm).

9. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,05%, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.

10. Duy trì kết quả 100% trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế phường giai đoạn 2011-2020 và phấn đấu ít nhất 50% các trạm y tế có từ 2 bác sĩ trở lên.

11. Phấn đấu đến năm 2020 Bảo hiểm y tế đạt 90%; Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 60% trên tổng số người trong độ tuổi lao động.

12. Đến năm 2020 tỷ lệ học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở học 2 buổi/ngày đạt 60%.

13. Hàng năm, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; đảm bảo chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

14. Phấn đấu hàng năm kềm chế phạm pháp hình sự dưới 06 vụ/10.000 người; tỷ lệ điều tra, khám phá án trên 70% ; xử lý tin báo và tố giác tội phạm trên 90%.

15. Phấn đấu 90% tổ dân phố khá về an ninh trật tự; mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

16. Phấn đấu bình quân hàng năm giảm trên 6% tai nạn giao thông cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương).

17. Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

18. Kết nạp 200 đảng viên/năm.

19. Phấn đấu 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 300 lao động trở lên đủ điều kiện có chi bộ và chi đoàn.

20. Đến năm 2020 tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70%, tỷ lệ 90% – 95% hộ gia đình có phụ nữ tham gia tổ chức hội; tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt 80% trong tổng số công nhân lao động đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

1.1. Chương trình về công tác cán bộ.

1.2. Chương trình chỉnh trang đô thị.

2.1. Đầu tư hạ tầng Công viên Văn hóa cơ bản hoàn chỉnh và từng bước đưa vào sử dụng.

2.2. Đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm trưng bày, mua bán, giao dịch, hội chợ sinh vật cảnh tại Công viên Làng Hoa (phường 8).

2.3. Xây dựng mới 10 trường học, trong đó có 05 trường theo phương thức xã hội hóa.

2.4. Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận.

2.5. Đầu tư xây dựng mới Nhà Thi đấu thể dục – thể thao đa năng.

2.6. Đầu tư mở rộng đoạn đường Phan Văn Trị (đoạn đường Cầu Hang trong đến đường Phạm Văn Đồng).

2.7. Đầu tư mở rộng đường Dương Quảng Hàm (đoạn đường Nguyễn Oanh đến đường Phạm Văn Đồng).

2.8. Đầu tư mở rộng đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã Sáu Gò Vấp đến giao lộ ngã Bảy Phạm Văn Đồng).

2.9. Đầu tư mở rộng đường Nguyễn Văn Nghi – Lê Quang Định (đoạn đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng).

(8) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ, phát triển quận; chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ XI

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận / 2023

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã tiến hành trong 3 ngày 21, 22 và . Tham dự đại hội, ngoài 159 đại biểu đảng viên được triệu tập còn có sự quan tâm đến dự của đồng chí Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, sở, ngành thành phố, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các ban ngành, đoàn thể trong quận, đại biểu các quận bạn cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung vào các nội dung:

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.

Góp ý, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận đối vớidự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

QUYẾT NGHỊ I/ Về cơ bản, nhất trí với các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

Báo cáo đánh giá tình hình chính trị – kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống tổ chức, phát triển lực lượng chính trị trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên trong 2 năm (2004 – 2005) và phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của quận và cơ sở 5 năm (2005 – 2010).

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận.

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 – 2010).

Đại hội đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2005- 2010 như sau:

Tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 75% cơ cấu kinh tế.

Tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 25% cơ cấu kinh tế.

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 14%.

Phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình bê tông xi măng, nhựa hoá các tuyến đường, hẻm.

Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập bậc trung học.

Phấn đấu90% gia đình đạt gia đình văn hoá.

Phấn đấu có ít nhất50% khu phố đạt khu phố văn hoá.

Phấn đấu 02 phường được công nhận phường văn hoá.

Phấn đấu đến cuối năm 2007 cơ bản xoá hộ nghèo (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm).

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an ninh quốc phòng hàng năm.

Chương trình, công trình trọng điểm:

1. Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 2005-2010 có tính đến năm 2020.

2. Chương trình xoá hộ nghèo giai đoạn 2006-2010.

3. Chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học.

4. Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở cấp phường.

5. Chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

1. Xây dựng Trung tâm y tế, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Nhà văn hoá công nhân, Nhà thiếu nhi.

2. Mở rộng đườngLũy Bán Bích.

3. Hoàn thành giai đoạn một khu liên hợp văn hoá – thể thao quận.

4. Hình thành Trung tâm kinh tế – thương mại – dịch vụ (Âu Cơ – Thoại Ngọc Hầu – Lũy Bán Bích).

90% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh”.

Phấn đấu 85% – 90% chi bộ khu phố đạt “trong sạch vững mạnh”.

Văn Phòng Luật Sư Quận Gò Vấp / 2023

Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín và chuyên nghiệp, tập hợp nhiều luật sư có kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn và tranh tụng.

I. Giới thiệu về Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc

Luật Châu Phúc là một trong những Văn phòng luật sư quận Gò Vấp cung cấp dịch vụ pháp lý ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Với đội ngũ luật sư, cộng tác viên, chuyên viên pháp lý giỏi kiến thức, giàu kinh nghiệm chúng tôi luôn nổ lực hết mình vì lợi ích của khách hàng, vì uy tín của chúng tôi.

Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, thừa kế, nhà đất…

Với vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc cam kết sẽ mang lại cho khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho khách hàng.

II. Dịch vụ của Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc

Tham gia tố tụng: Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong tất cả các giai đoạn tại các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đại diện ngoài tố tụng: Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp đại diện cho khách hàng để tham gia giải quyết các công việc mà chúng tôi đã nhận theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

III. Lĩnh vực của Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc

Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp chuyên tư vấn pháp luật hành chính và đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật kinh tế và tham gia giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế như tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty hoặc tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau…

Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp chuyên tư vấn pháp luật lao động và tham gia giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động như tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, tranh chấp bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp chi trả trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động…

Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình và tham gia giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình như tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn; tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn; tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn…

Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp chuyên tư vấn pháp luật doanh nghiệp và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp như thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, thành lập hộ kinh doanh cá thể; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, thành viên, cổ đông, đại diện pháp luật…

Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật đầu tư và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư như xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư…

Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp chuyên tư vấn pháp luật thừa kế và tham gia giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thừa kế như tranh chấp về quyền thừa kế bao gồm tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế, tranh chấp yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình, tranh chấp yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của người khác, tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại…

Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật nhà đất và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất như lập hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà đất…

IV. Mục tiêu và phương châm của Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc

Chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư quận Gò Vấp trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trong lĩnh vực tư vấn, tranh tụng.

Khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Văn phòng luật sư quận Gò Vấp – Luật Châu Phúc để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

“Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”. Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Iv Đảng Bộ Quận 9 / 2023

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Quận 9 họp từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Nhà Thiếu nhi Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005 – 2010) và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2010 – 2015) nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV:

1.1- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ ( 2005 – 2010 )

– Kinh tế phát triển đúng hướng theo cơ cấu Nghị quyết Đại hội đã xác định và phù hợp với lợi thế, tiềm năng của quận trong quá trình đô thị hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển đổi ngành nghề và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các phường sản xuất nông nghiệp được quan tâm thực hiện. Công tác chính sách xã hội, chăm lo diện chính sách, dân nghèo được quan tâm thực hiện tốt, mang lại những hiệu quả thiết thực; chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo được tăng lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; có nhiều mô hình mới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; một số công trình văn hóa, lịch sử được tập trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt yêu cầu nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Bên cạnh những thành tựu Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, còn một số mặt hạn chế, yếu kém sau :

Kết quả phát triển kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự vững chắc và tương xứng với tiềm năng của quận; hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa cao; một số công trình trọng tâm chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ Nghị quyết đề ra. Hiệu quả hoạt động của một số nhà văn hóa phường, Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao; chất lượng phong trào xây dựng khu phố văn hóa chưa đồng đều; chương trình giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự, phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao; một số cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm chưa cao; chất lượng tự kiểm tra ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm. Hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội, nòng cốt chính trị ở một số cơ sở còn hạn chế.

Ngoài các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, còn có nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội: sự gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh đã phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với việc thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách, trình tựthủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đã làm chậm tiến độ thực hiện một số dự án trọng tâm, trọng điểm của quận; công tác quy hoạch chi tiết phụ thuộc vào thời gian thẩm định phê duyệt của Thành phố nên chưa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

Phải đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và tính chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nâng cao vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong việc mở rộng dân chủ đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, là cơ sở để vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, từng thời điểm cần có những giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định công tác tổ chức, cán bộ là vấn đề quyết định trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ IV (2010 -2015):

mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Phát huy những tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân quận 9 nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu xây dựng Quận 9 trở thành quận đô thị phát triển”. Đại hội xác định Đại hội nhất trí tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu sau:

– Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ bình quân tăng hàng năm 17%, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng hàng năm 12%: tập trungthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015); đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả để phổ biến nhân rộng. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn; tập trung giải quyết tình trạng chợ tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

– Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn và chương trình nông nghiệp đô thị của Thành phố: Đầu tư hỗ trợ hình thành khu du lịch sinh thái tại phường Long Phước; ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các phường nông nghiệp; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho nông dân đầu tư sản xuất.

– Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%: Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sạch tại các khu vực có hệ thống nước cấp 3, ưu tiên đầu tư các khu vực thiếu nước sạch, dân cư đông; tiếp tục duy trì và phát triển chương trình nước sạch nông thôn.

– Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách bình quân hàng năm 160 tỷ đồng: Khai thác tối đa các nguồn vốn để tập trung đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản; huy động hiệu quả các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, vốn trong dân, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm của quận; tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, làm hẻm, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

– Chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch; đảm bảo cân đối thu chi, có mức kết dư đạt 3% trên tổng chi thường xuyên: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế; chủ động khai thác các nguồn thu để đảm bảo đầu tư phát triển; đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm; chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu đối với mua sắm hàng hóa, trang thiết bị.

; – Xây dựng quy hoạch sử dụng đất 2010 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2010 – 2015; hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn quận, hoàn thành đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 tại phường Long Phước kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch đã được duyệt; chú trọng kiện toàn nhân sự đảm bảo về năng lực trình độ chuyên môn để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng, xử lý kiên quyết các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng; tập trung giải pháp chống ngập úng, xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường.

– Triển khai xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91% : Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực giáo dục – đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

– Hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế Quốc gia. Xây dựng 11 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,02%: Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới y tế, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng; đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các trạm y tế để bảo đảm phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 06 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, trong đó 03 phường đạt danh hiệu văn hóa; có 52 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ tập luyện thể dục thường xuyên đến năm 2015 đạt 23% trên tổng số dân: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; duy trì và phát triển các hoạt động thể dục – thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đầu tư có trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh của địa phương.

– Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo – tăng hộ khá. Đến cuối năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm từ 9,33% xuống còn 1,07% trên tổng số hộ dân. Hàng năm, đào tạo nghề cho 4.500 lượt người; giới thiệu giải quyết việc làm cho 4.000lượtlao động có việc làm ổn định : Huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt các gia đình chính sách, dân nghèo; đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề để đáp ứng nhu cầu dạy nghề trên địa bàn; liên kết với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để mở rộng, nâng cao công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

– Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân là 18%: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong hệ thống chính trị và nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang;xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

– Kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên 5%/năm, nâng tỷ lệ phá án trên 65%/năm : Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển mô hình phường và khu dân cư không còn ma túy – mại dâm; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an và Quân sự theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ.

– Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của các ngành hoạt động tư pháp.

Chương trình cải cách hành chính; Chương trình xây dựng từ 3 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp; Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; Chương trình giải quyết nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn; Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận; Công trình xây dựng mới Bệnh viện quận; Công trình mở rộng và nâng cấp đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Bưng ông Thoàn; Công trình Công viên Nghĩa trang nhân dân;Công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B, kết hợp nhiều phương thức để thực hiện nâng cấp và mở rộng – Tập trung thực hiện một số chương trình, công trình trọng tâm: 100 tuyến đường liên tổ, liên khu phố.

– ãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và nhân dân : Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền; chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”.

– Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với đánh giá cán bộ và việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng thực chất; hàng năm có 70% tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở để chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc thực tiễn đặt ra; quan tâm củng cố kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém, tăng cường cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ tiếp cận cơ sở; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

– Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng 100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; 15 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 7 chi bộ trong doanh nghiệp 500 lao động trở lên; 100% trường học công lập có tổ chức đảng : tăng cường tiếp xúc gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, quán triệt nội dung Chỉ thị 11 của Thành ủy; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đảm bảo theo quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, tập trung kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, giáo dục, doanh nghiệp tư nhân, y tế, đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên mới: nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển Đảng; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Đảng trong các trường học, doanh nghiệp tư nhân; gắn công tác kết nạp đảng với công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ.

– 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức: Tập trung thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo gắn với bố trí cán bộ phù hợp với năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề yếu kém, sai phạm của tổ chức Đảng cơ sở; củng cố, kiện toàn Ủy Ban kiểm tra các cấp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận của chính quyền: N âng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất trong công tác quản lý đô thị, môi trường và nhà đất . Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận của chính quyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong công tác vận động nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

– Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân. Hàng năm có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên của các đoàn thể: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn tăng từ 20 – 25 %: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời sơ, tổng kết nhân rộng các phong trào hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; đưa các hoạt động, phong trào về cơ sở để tổ chức thực hiện; tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác vận động nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận 9, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.